Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 14/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 29/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 29 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 425/TTr-TP ngày 25 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 53 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (cũ) ban hành hết hiệu lực thi hành trên địa bàn quận Bình Tân (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

NĂM 1992

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

1

1/CT-UB

17/4/1992

Chấn chỉnh kỷ luật hành chánh trong các cơ quan nhà nước

NĂM 1993

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

2

250/QĐ-UB

07/6/1993

Về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của đội kiểm tra văn hóa huyện Bình Chánh

NĂM 1994

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

3

3/CT-UB

04/01/1994

Nghiêm cấm các trường hợp lấy đất ruộng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và gây hư hại giao thông

4

6/CT-UB

26/5/1994

Đẩy mạnh các biện pháp đẩy mạnh quản lý thu và quản lý thuế trên địa bàn huyện Bình Chánh

5

9/CT-UB

04/7/1994

Tăng cường chấn chỉnh công tác văn thư xã - thị trấn

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

6

664/QĐ-UB

15/7/1994

Về việc ban hành qui chế tạm thời về tổ chức, hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị

7

863/QĐ-UB

12/10/1994

V/v ban hành qui chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của công chứng nhà nước huyện Bình Chánh

8

933/QĐ-UB

07/11/1994

V/v ban hành qui chế tạm thời về hoạt động và tổ chức của khối nội chính huyện Bình Chánh

VĂN BẢN KHÁC

9

528/TB-UB

04/7/1994

Thông báo một số qui định của UBND H.Bình Chánh về lề lối làm việc của UBND xã - thị trấn

NĂM 1995

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

10

13/CT-UB

07/8/1995

Cấm nuôi và tiếp tục diệt ốc bươu vàng trên địa bàn huyện

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

11

850/QĐ-UB

07/8/1995

Về việc ban hành qui chế tạm thời về hoạt động của tổ quản lý điện tại các xã trên địa bàn huyện

VĂN BẢN KHÁC

12

554/TB-UB

24/8/1995

Thông báo tiếp tục duy trì công tác lập lại trật tự an toàn giao thông thủy bộ và giao thông đô thị trên địa bàn huyện Bình Chánh

NĂM 1996

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

13

1/CT-UB

05/01/1996

Tăng cường quản lý tình hình đào ao, san lấp mặt bằng hạ tầng ruộng xây dựng nhà xưởng, quán lều trái phép trên địa bàn huyện

14

7/CT-UB

10/7/1996

Củng cố lực lượng PCCC tại chỗ và đẩy mạnh công tác PCCC tiến tới 35 năm ngày nhà nước ban hành Pháp lệnh PCCC

15

10/CT-UB

03/9/1996

Giải quyết khiếu nại đất đai trên địa bàn huyện

16

11/CT-UB

30/9/1996

Thực hiện NĐ 40/CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và tiếp tục thực hiện Nghị định số 36/CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự đường thủy

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

17

259/QĐ-UB

01/6/1996

V/v ban hành qui chế tạm thời của UBND huyện Bình Chánh

18

535/QĐ-UB

23/9/1996

V/v ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

19

538/QĐ-UB

25/9/1996

V/v ban hành qui chế tạm thời về tập trung đầu mối giải quyết thủ tục cấp phép sản xuất kinh doanh theo Nghị định

20

712/QĐ-UB

02/01/1996

V/v ban hành qui chế hoạt động của Phòng Xây dựng - Giao thông vận tải huyện Bình Chánh

21

713/QĐ-UB

20/12/1996

V/v ban hành qui chế hoạt động của Phòng Nông nghiệp huyện Bình Chánh

22

714/QĐ-UB

20/12/1996

V/v ban hành qui chế hoạt động của Phòng Địa chính huyện Bình Chánh

23

722/QĐ-UB

26/12/1996

V/v ban hành qui định tạm thời về quản lý người có nhà cho người lao động thuê trọ

NĂM 1997

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

24

11/CT-UB-VX

25/12/1997

Về việc tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

25

120/QĐ-UB

05/3/1997

Về việc ban hành qui chế tổ chức, hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư

26

126/QĐ-UB

10/3/1997

Về việc ban hành qui chế tổ chức, hoạt động của P. Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao huyện Bình Chánh

27

152/QĐ-UB

24/3/1997

Về việc ban hành qui chế tổ chức, hoạt động của Thanh tra huyện Bình Chánh

28

225/QĐ-UB

03/5/1997

Về việc ban hành qui chế tạm thời về tổ chức hoạt động của UBND huyện Bình Chánh theo cơ chế một cửa, một dấu

29

238/QĐ-UB

03/5/1997

Về việc ban hành qui chế tổ chức và họat động của Tổ Tiếp nhận - trả hồ sơ hành chánh của dân

30

293/QĐ-UB-TC

04/6/1997

Về việc ban hành qui chế tổ chức, hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh

31

86/QĐ-UB

19/02/1997

Về việc gọi công dân nhập ngũ năm 1997

32

9/QĐ-UB

04/01/1997

Về việc ban hành qui chế tổ chức, hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh

VĂN BẢN KHÁC

33

244/TB-UB

15/5/1997

Về việc qui hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2000

NĂM 1998

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

34

01/CT-UB-QLĐT

03/01/1998

Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và an toàn giao thông trên địa bàn huyện

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

35

353/QĐ-UB-TC

24/4/1998

Về việc ban hành qui chế tổ chức quản lý hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể dục-Thể thao liên xã

36

625/QĐ-UB-TC

20/7/1998

Về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Bình Chánh

VĂN BẢN KHÁC

37

766/QC-UB

05/9/1998

Qui chế về mối quan hệ công tác giữa Thuờng trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh

NĂM 2000

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

38

04/2000/CT-UB-VX

06/12/2000

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh

NĂM 2001

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

39

01/CT-UB

01/6/2001

Về công tác thu hồi nợ quá hạn quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

40

11/2001/QĐ-UB

04/1/2001

Về việc ban hành quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị 814/TTg Thủ tướng Chính phủ của huyện Bình Chánh

41

1333/QĐ-UB

19/7/2001

V/v ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp huyện Bình Chánh

42

2546/QĐ-UB

13/12/2001

Về việc ban hành quy định về thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh

NĂM 2002

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

43

02/CT-UB

02/12/2002

Về việc tăng cường quản lý và thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

44

1129/QĐ-UB

04/4/2002

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Bình Chánh để quản lý trật tự đô thị xã - thị trấn

NĂM 2003

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

45

02/2003/CT-UB

22/5/2003

Về việc kịp thời xử lý và chặn đứng tình trạng san lấp phân lô, xây dựng bất hợp pháp trên địa bàn huyện

46

04/2003/CT-UB

27/8/2003

Về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

47

792/2003/QĐ-UB

09/4/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật cấp xã - thị trấn

48

879/QĐ-UBND

21/4/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện Bình Chánh

49

1368/2003/QĐ-UB

20/6/2003

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Bình Chánh

50

1488/2003/QĐ-UB-M

2/7/2003

Về ban hành kế hoạch phòng chống khủng bố đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn H.Bình Chánh

51

1639/2003/QĐ-UB

16/7/2003

Về việc ban hành qui chế tạm thời về lắp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn huyện Bình Chánh

52

1643/2003/QĐ-UB

18/7/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ thu gom rác dân lập trên địa bàn huyện Bình Chánh

53

3289/2003/QĐ-UB

28/11/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Xã hội huyện Bình Chánh


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184