Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 130/2002/QĐ-UB về Quy định tạm thời xác định đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 130/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hà Phúc Mịch
Ngày ban hành: 17/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2002/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11-4-2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 42/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 18-7-2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

Xét đề nghị của Sở Khoa học, Công nghệ - Môi trường tại Tờ trình số 46/TT-KCM ngày 19-3-2002 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành "Quy định tạm thời về việc xác định đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh",

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về việc xác định đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu .lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc các Sở: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/2002/QĐ-UB ngày 17/5/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Phần I

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

I- Những qui định chung:

1. Đối tượng áp dụng:

Qui định này áp dụng đối với đề tài, dự án khoa học-công nghệ cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là đề tài, dự án).

2. Yêu cầu việc xác định đề tài. dự án:

- Việc thực hiện các đề tài, dự án phải xuất phát từ yêu cầu phát triển Khoa học - Công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh việc thực hiện đề tài, dự án phải có tính khả thi; kết quả đề tài, dự án có khả năng ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh.

- Đề tài dự án là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm nghiên cứu, đánh giá, tổng kết một vấn để thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn hoặc ứng dụng các kết quả nghiên cứu Khoa học - Công nghệ đưa vào sản xuất thử nghiệm để đánh giá mức độ thích nghi và khả năng ứng dụng nhân ra diện rộng ở địa phương.

3. Xuất xứ của các đề tài, dự án:

- Theo yêu cầu của Thường trực tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Trên cơ sở chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh yêu cầu triển khai các đề tài, dự án

- Theo đề xuất của các ngành các doanh nghiệp:

Hàng năm các ngành, các doanh nghiệp khi thấy cần giải quyết một sự vấn đề bức xúc thuộc phạm vi ngành cần phải nghiên cứu hoặc thử nghiệm thì lãnh đạo ngành doanh nghiệp đề xuất và Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh (KH-CN tỉnh) để đưa vào danh mục các đề tài, dự án thực hiện trong năm. Khi đề xuất các đề tài, dự án các ngành thực hiện theo mẫu quy định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường gửi Sở Khoa học. Công nghệ và Môi trường để tổng hợp.

- Theo đề xuất của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Sở KHCN-MT):

Sở KHCN-MT phải căn cứ vào yêu cầu thực tiễn của địa phương để đề xuất các đề tài dự án cần thực hiện các đề tài, dự án này được tổng hợp cùng với các đề tài, dự án khác.

II- Trình tự xác định danh mục đề tài, dự án:

1. Tổng hợp danh mục đề tài dư án :

Sở KHCN-MT có trách nhiệm tổng họp danh mục các đề tài. dự án theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, từ đề xuất của các ngành: các doanh nghiệp và đề xuất của chính Sở KHCN-MT (theo biểu mẫu qui định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

2. Xác định danh mục đề tài, dự án:

- UBND tỉnh giao cho Hội đồng KH-CN tỉnh tư vấn xác định đề tài, dự án thực hiện.

- Hội đồng KH-CN tỉnh có trách nhiệm xem xét, phân tích, phân loại danh mục đề tài, dự án do Sở KHCN-MT đã tổng hợp để xác định những đề tài, dự án cần thực hiện, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở KHCN-MT là cơ quan thường trực của Hội đồng KH-CN tỉnh, cung cấp tài lưu liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội đồng làm việc.

- Kết quả làm việc của Hội đồng KH-CN tỉnh là xác định danh mục các đề tài, dự án (gồm tên dự kiến, mục tiêu và sản phẩm KH-CN) trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Căn cứ vào kết quả của hội đồng KH-CN tỉnh và tờ trình của Sở KHCN-MT. UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục các đề tài, dự án thực hiện. Từng quyết định phê duyệt danh mục các đề tài, dự án, UBND tỉnh hoặc chỉ định ngay cơ quan thực hiện đê tài, dự án, hoặc thông báo tổ chức tuyển chăm cơ quan, cá nhân thực hiện đề tài, dự án theo qui định.

III. Quy trình họp xác định danh mục đề tài, dự án của Hội đồng KH-CN tỉnh.

Họp Hội đồng KH - CN tỉnh họp:

- Chủ toạ khai mạc nêu yêu cầu công việc.

Sở KHCN-MT trình bày danh mục các đề tài, dự án do Sở đã tổng hợp.

- Hội đồng xem xét phân tích phản biện về tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học công nghệ, ý nghĩa kinh tế - xã hội, tính khả thi, khả năng ứng dụng kết quả vào sản xuất đời sống của đề tài, dự án...

- Hội đồng cho ý kiến cần sửa đổi bổ sung, sau đó các thành viên Hội đồng bỏ phiếu phân loại các đề tài. dự án vào các mức A, B, C và các đề tài "không đề nghị".

- Thư ký Hội đồng thực hiện việc kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

- Hội đồng tổng hợp phiếu, thông qua biên bản xếp loại các đề tài, dự án được đề nghị theo thứ tự A, B, C (biên bản làm việc được thực hiện theo mẫu quy dịnh của Bộ KHCN - MT).

Sở KHCN-MT căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng, tổng hợp và trình UBND tỉnh quyết định.

Phần II

QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH - CN CẤP TỈNH

I- Quy định chung:

1. Quy định này chỉ áp dụng đối với các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt (xác định) và cần phải tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện; không áp dụng đối với các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh chỉ định tổ chức cá nhân thực hiện.

2. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực Khoa học - Công nghệ của đề tài đều có quyền tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài, dự án.

Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài phải có chuyên môn cùng lĩnh vực Khoa học - Công nghệ và đề tài đăng ký tuyển chọn.

3. Mỗi tổ chức được đồng thời thực hiện nhiều đề tài, dự án. Mỗi cá nhân không đồng thời chủ trì thực hiện từ 3 đề tài, dự án trở lên.

4. Các tổ chức và cá nhân không được tham gia tuyển chọn khi chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các đề tài dự án đã và đang thực hiện.

5. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án và những người tham gia thực hiện đề tài nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá, nhân thực hiện đề tài đó.

II- Trình tự thực hiện tuyển chọn:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn phải tập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (gọi tắt là hồ sơ) gồm có:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài: dự án (theo mẫu qui định).

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu qui định).

- Tóm tắt hoạt động Khoa học - Công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án (theo mẫu qui định).

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án (theo mẫu qui định).

- Các mẫu qui định trên do Sở Khoa học; Công nghệ và Môi trường hướng dẫn)

2. Bộ hồ sơ (gồm 01 bản gốc và 15 bản sao) phải được niêm phong và gửi đến cơ quan thường trực Hội đồng KH - CN tỉnh (Sởl KHCN - MT).

Bên ngoài ghi rõ:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án.

- Họ: tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án và danh sách những người tham gia thực hiện.

- Tên đề tài, dự án đăng ký.

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

3. Việc đánh giá hồ sơ: Theo 3 tiêu chuẩn sau:

- Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu, phương án triển khai và kết quả dự kiến.

- Năng lực của cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.

- Tính hợp lý của kinh phí đề nghị.

4. UBND tỉnh giao cho Hội đồng KH-CN tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án :

- Hội đồng chịu trách nhiệm xem xét đánh giá lựa chọn hồ sơ đăng ký để tuyển chọn đơn vị đủ điều nện thực hiện đề tài, dự án.

- Sở KHCN-MT cung cấp hồ sơ và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để Hội đồng làm việc

- Căn cứ vào kết quả đánh giá: lựa chọn của Hội đồng, UBND tỉnh xem xét và quyết định tổ chức, cá nhân được tuyển chọn thực hiện đề tài: dự án.

III- Quy trình tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài dự án của Hội đồng KH-CN tỉnh:

- Thư ký đọc các hồ sơ đăng ký và giao hồ sơ cho các thành viên để các thành viên nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến bằng văn bản cho từng hồ sơ.

- Sau đó Hội đồng thống nhất ngày làm việc để đánh giá (sau khi từng thành viên đã có hồ sơ để nghiên cứu).

- Hội đồng họp để đánh giá và bỏ phiếu tuyển chọn. Biên bản làm việc của Hội đồng xây dựng theo biểu mẫu qui định của Bộ KHCN-MT.

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng, Sở KHCN-MT tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét và quyết định tổ chức, cá nhân được tuyển chọn thực hiện đề tài dự án./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2002/QĐ-UB về Quy định tạm thời xác định đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235