Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 13/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 13/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học (NLSH) với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng NLSH. Từ đó, phát triển tiêu dùng NLSH, từng bước thay thế dần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Đẩy nhanh quá trình thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas 92) trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2015 (Trước lộ trình quy định của Chính phủ 01 tháng). Thực hiện đúng lộ trình phân phối xăng sinh học E10  trên địa bàn tỉnh theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Lộ trình thực hiện:

a) Xăng sinh học E5:

- Từ ngày 01/9/2015: triển khai phân phối xăng sinh học E5, song song cùng với xăng khoáng Mogas 92 và Mogas 95 tại tất cả các cửa hàng thuộc Công ty Xăng dầu dầu khí Thừa Thiên Huế; Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực II; Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế trên địa bàn tỉnh.

- Tháng 01/11/2015: 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối xăng sinh học E5 thay thế hoàn toàn xăng khoáng Mogas 92, lưu hành song song cùng xăng khoáng Mogas 95.

b) Xăng sinh học E10:

Từ ngày 01/12/2017: 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối xăng sinh học E10, lưu hành song song cùng xăng khoáng Mogas 95.

2. Đối tượng thực hiện:

- Tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm: Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, tổng đại lý, đại lý,cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 sử dụng cho các phương tiện cơ giới trên đường bộ theo lộ trình nêu trên.

-  Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị phân phối, tàng trữ nhằm phân phối NLSH theo đúng quy định hiện hành.

3. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức phổ biến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”, Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH của Bộ Công Thương, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng NLSH, tuyên truyền lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng NLSH.

- Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai phân phối NLSH theo  theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối NLSH của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

2. Nhóm giải  pháp về chính sách

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 trên các phương tiện truyền thông.

- Vận động các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng sinh học E5, E10 như: chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối NLSH trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức Hội nghị triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh; thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện Kế hoạch này và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức làm việc và ký kết biên bản phối hợp triển khai với Bộ Công Thương, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối về kế hoạch cung ứng và phân phối NLSH  trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đảm bảo cung ứng NLSH cho thị trường tiêu thụ và tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch truyền thông về nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình triển khai thực hiện phân phối NLSH xăng E5, E10 theo lộ trình.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học và việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương tham mưu bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này.

- Sở Tài chính chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, dự phòng về giá xăng E5, E10 (trước mắt là xăng E5) cụ thể đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh (đảm bảo giá xăng E5 luôn bằng hoặc thấp hơn giá xăng khoáng Mogas 92), để khuyến khích doanh nghiệp xăng dầu và người tiêu dùng tham gia phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Tham mưu UBND tỉnh quy định về sử dụng NLSH đối với các phương tiện ô tô, xe máy do nhà nước quản lý.

4. Sở Giao thông Vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng xăng sinh học E5, E10.

5. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

a) Các doanh nghiệp đầu mối:

- Phối hợp Sở Công Thương triển khai kế hoạch truyền thông về lợi ích khi sử dụng NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức vận động các đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10;

- Hỗ trợ các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 như: Chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh và  triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình ban hành tại kế này;

- Định kỳ 03 tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

b) Các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp căn cứ theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này;

- Chủ động và phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng … để thực hiện theo theo đúng lộ trình của kế hoạch này;

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo: định kỳ 03 tháng/1 lần về Sở Công Thương theo quy định.

6. Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện  thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng NLSH xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5 nói riêng đến các tổ chức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng; Đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo sự chỉ đạo, kế hoạch chưng của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; nếu phát sinh các vấn đề mới cần giải quyết đề nghị gửi ý kiến, đề xuất về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2015/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234