Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình để cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô

Số hiệu: 127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 127/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÌNH ĐỂ CỤ THỂ HÓA CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỦ ĐÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình s 73/TTr-STP ngày 07 tháng 12 năm 2012 vviệc ban hành “Kế hoạch xây dựng, ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành ph do y ban nhân dân Thành phố trình để cụ thế hóa quy định ca Lut Thủ đô”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình để cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đc, Thủ trưởng các Sở, Ngành được giao chủ trì soạn thảo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Bộ Tư pháp; (để b/c)
-
TTTU, TT HĐND TP; (để b/c)
-
Các PCT UBND TP;
-
VPUBTP: C-PVP, cac phòng CV; TTTHCB;
-
Cổng giao tiếp điện t TP;
-
Lưu VT, NCoanh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thế Thảo

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÌNH ĐỂ CỤ THỂ HÓA QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỦ ĐÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích: Thể chế hóa các quy định được giao trong Luật Thủ đô; bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện khi Luật Thủ đô có hiệu lực; để công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Thành phố đúng quy định, có chất lượng; tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan chủ trì trong việc chuẩn bị dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

2. Yêu cầu: Việc soạn thảo, trình các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố phải được tiến hành khẩn trương, đúng tiến độ, kế hoạch đặt ra; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, đại diện cộng đồng dân cư theo quy định; bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và quy định của Luật Thủ đô; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình để cụ thể hóa quy định Luật Thủ đô gồm:

- Nghị quyết của HĐND: 10 văn bản;

- Quyết định của UBND: 04 văn bản;

- 01 Quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ, Luật Thủ đô giao trách nhiệm cho UBND Thành phchủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng chuẩn bị và trình.

2. Các Sở, Ngành có tên trong Kế hoạch khẩn trong chủ trì, soạn thảo, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND Thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân hoặc ban hành theo thẩm quyền, cụ thể như sau:

TT

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo UBNDTP chỉ đạo

Tiến độ

Ghi chú

01

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định thẩm quyền, điều kiện, thtục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô

(Thực hiện quy định tại khoản 2 Điu 7)

Sở Nội Vụ (Ban TĐKT)

Ban PC (HĐNDTP) các sở: TP, NV, VP UBND TP

PCT Vũ Hồng Khanh

01/2013 -6/2013

Trình HĐND TP thông qua kỳ họp th 7 (tháng 7/2013)

02

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

(Thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điu 11)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Ban: VHXH, KTNS (HĐND TP) VPUBND TP, các sở: VHTTDL, TP, XD, TC

PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/2013 -6/2013

Trình HĐNDTP thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 7/2013)

03

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định vcơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao quy định tại khoản 3 Điều này.

(Thực hiện quy định tại khoản 4 Điu 12)

S Tài chính

Các Ban: VHXH, KTNS (HĐNDTP) VPUBND TP, các sở: TP, GDĐT

PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/2013 -6/2013

Trình HĐNDTP thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 7/2013)

04

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô.

(Thực hiện quy định tại nội dung 1 khon 2 Điều 13)

Sở Nội vụ

Các Ban: VHXH, KTNS (HĐNDTP) VP UBND TP, các sở: TP, TC, KHĐT

PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/2013 -6/2013

Trình HĐNDTP thông qua khọp thứ 7 (tháng 7/2013)

05

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô.

(Thực hiện quy định tại nội dung 2 khoản 2 Điều 13)

Sở Khoa học & Công nghệ

Ban KTNS (HĐNDTP) VPUBND TP, các s: TP, TC, KH&ĐT, Viện NC PTKT-XH Hà Nội

PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/2013 -6/2013

Trình HĐNDTP thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 7/2013)

06

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bng đthực hiện các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

(Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15)

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố

Các Ban: PC, KTNS (HĐNDTP) VPUBND TP, các sở: TP, QHKT TN&MT

PCT Vũ Hồng Khanh

01/2013 -6/2013

Trình HĐNDTP thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 7/2013)

07

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số cơ chế, chính sách cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố

(Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 16)

Sở Xây dựng

Các Ban; PC, KTNS (HĐNDTP) VPUBND TP, các sở: TP, TC, KH&ĐT, TN&MT, QHKT

PCT Nguyễn Văn Khôi

01/2013 -6/2013

Trình HĐNDTP thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 7/2013)

08

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô, xe cơ giới; đầu tư phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

(Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 18)

Sở Giao thông vận tải

Các Ban PC, KTNS (HĐNDTP) VP UBND TP, các sở: TP, TC, KH&ĐT

PCT Nguyễn Văn Khôi

01/2013-6/2013

Trình HĐND TP thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 7/2013)

09

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành.

(Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 19)

Sở Xây dựng

Các Ban: PC, KTNS (HĐNDTP) VPUBND TP, các sở: TP, TC, KH&ĐT, TN&MT, QHKT

PCT Nguyễn Văn Khôi

01/2013 – 6/2013

Trình HĐNDTP thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 7/2013)

10

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc áp dụng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, đất đai và xây dựng trên địa bàn Thành phố.

(Thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20)

Sở Tư pháp

Các Ban: PC, KTNS (HĐNDTP) VP UBND TP, các sở: XD, TNMT VHTTDL, Ban chỉ đạo GPMB TP

PCT Vũ Hồng Khanh và các PCT: Nguyễn V.Khôi, Nguyễn T. Bích Ngọc

01/2013 - 6/2013

Trình HĐNDTP thông qua kỳ họp thứ 7 (thành phố 7/2013)

11

Quyết định ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

(Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 10)

S Quy hoạch – Kiến trúc

Bộ XD, VP UBND TP, SXây dựng, Viện QHXDHN UBND các quận: BĐ, HK, ĐĐ, HBT.

PCT Nguyễn Văn Khôi

Quý IV/2013

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2014

12

Quyết định của y ban nhân dân thành phố ban hành các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, dịch vụ chất lượng cao áp dụng tại một scơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

(Thực hiện quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12)

Sở Giáo dục & Đào tạo

VPUBND TP, các sở: TP, TC, KH&ĐT

PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/2013 -6/2013

Trình UBNDTP ban hành cuối tháng 6/2013

13

Quyết định của y ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục mm non, giáo dục phổ thông đáp dụng đơn vị các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

(Thực hiện quy định tại điểm b khoản 5 Điều 12)

S Giáo dục & Đào tạo

VPUBND TP, các sở: TP, TC, KH&ĐT

PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/2013 -6/2013

Trình UBNDTP ban hành cuối tháng 6/2013

14

Quyết định của y ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng một số biện pháp để cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hi nhà cũ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố.

(Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 16)

Sở Xây dựng

VPUBND TP, các s; TP, TC, TN&MT, QHKT, KH&ĐT

PCT Nguyễn Văn Khôi

01/2013 -6/2013

Trình UBNDTP ban hành cuối tháng 6/2013

15

Quyết định ca y ban nhân dân thành phố ban hành Quy định vtỷ lệ diện tích đất , nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội.

(Thực hiện quy định tại khon 5 Điều 16)

Sở Xây dựng

VPUBND TP, các sở: TP, TC, TN&MT, QHKT, KH&ĐT

PCT Nguyễn Văn Khôi

01/2013 -6/2013

Trình UBNDTP ban hành cuối tháng 6/2013

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Ban, Ngành được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng văn bản QPPL của Thành phố:

- Chịu trách nhiệm đối với các văn bản được giao chủ trì soạn thảo. Trực tiếp chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chc triển khai soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm về chất lượng, yêu cầu về tiến độ, thời gian hoàn thành dự thảo, trình HĐND, UBND Thành phố xem xét, ban hành. Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phtiến độ triển khai thực hiện kế hoạch (gửi qua Sở Tư pháp Hà Nội tổng hợp);

- Áp dụng các nội dung chi, mức chi quy định trong Thông tư liên tịch s47/2012/TTLT-BTP-BTC ngày 16/3/2012 của liên bộ Tư pháp - Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống VBQPPL của HĐND và UBND để chi cho việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo.

- Chủ động phi hợp với Sở Tư pháp trong việc góp ý, thm định văn bản trước khi trình Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

- Phi hợp với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan thẩm tra dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành ph xem xét, ban hành;

- Đôn đốc các S, Ngành trong việc soạn thảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND Thành phố;

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp Hà Nội

- Là đầu mối kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành triển khai thực hiện; thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch;

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan trong quá trình soạn thảo các văn bản Quy phạm pháp luật được giao theo Kế hoạch; tham gia góp ý, thẩm định dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành ph xem xét, ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí cần thiết cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Quản lý, thực hiện thanh, quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

B trí, thanh, quyết toán kinh phí phục vụ công tác soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư liên tịch của liên bộ Tư pháp - Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống VBQPPL của HĐND và UBND./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình để cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125