Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 127/QĐ-UBND 2020 chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Quân Chính
Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 127/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 THAY THẾ TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (xuất bản lần thứ 4) thay thế cho tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ;

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 83/TTr-SKHCN ngày 06/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

- Tiếp tục, từng bước cải cách nền hành chính; xây dựng và thực hiện và hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện đề người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là HCNN) kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) của các cơ quan HCNN tại địa phương.

- Đến hết năm 2020, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách HCNN giai đoạn 2011-2020 với việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (gọi tắt là HTQLCL) vào hoạt động của cơ quan HCNN.

- Chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách; xác định rõ các nguyên tắc làm việc, quy chế hóa các quy trình giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị; chuẩn hóa và công khai hóa quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan, đơn vị; hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng thống nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng áp dụng:

Chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 38 cơ quan, đơn vị đã áp dụng, trong đó:

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 20 đơn vị;

- Các Chi cục thuộc Sở, ngành: 08 đơn vị;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 10 đơn vị.

2. Tư vấn, xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng:

Phải đáp ứng được các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi áp dụng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng theo tiêu chuẩn trong năm 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

1. Chi chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: Mức chi tối đa 25 triệu đồng/1 cơ quan; trong đó:

- Chi hoạt động thuê tư vấn không quá 10 triệu đồng/1 cơ quan.

- Chi cho hoạt động do cơ quan thực hiện không quá 15 triệu đồng/1 cơ quan.

2. Kinh phí:

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện (38 cơ quan): 950 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm.

- Các cơ quan HCNN chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , lập dự toán kinh phí chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tinh xem xét quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN.

- Chỉ đạo việc tổ chức tập huấn cho các đơn vị chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 .

- Các thành viên Ban Chỉ đạo: Đôn đốc và kiểm tra các bộ phận, đơn vị mình phụ trách trong việc triển khai kế hoạch; báo cáo kịp thời tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch của ngành, đơn vị mình về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành, địa phương chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai cụ thể; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan HCNN. Lựa chọn, giới thiệu các đơn vị tư vấn HTQLCL hỗ trợ trong việc triển khai xây dựng chuyển đổi và áp dụng. Đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan hành chính xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh.

Định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình xây dựng chuyển đổi và áp dụng HTQLCL của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Sở Nội vụ:

Rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai áp dụng HTQLCL một cách đồng bộ.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh; gắn hiệu quả triển khai áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính hàng năm.

4. Văn phòng UBND tỉnh:

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Phối hợp vói Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN; gắn hiệu quả triển khai áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị với việc cải cách thủ tục hành chính.

5. Sở Tài chính:

Căn cứ dự toán kinh phí chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan HCNN, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL tại các cơ quan HCNN.

7. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm soát quá trình chuyển đổi, áp dụng HTQLCL và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động chuyển đổi, áp dụng của hệ thống tại cơ quan và đơn vị trực thuộc. Tổ chức tốt việc chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 . Trong đó lưu ý đến các việc sau:

+ Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo (Ban ISO) của đơn vị.

+ Cử một đồng chí lãnh đạo làm Trưởng Ban ISO của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm toàn diện về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL.

+ Tổ chức đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản của đơn vị theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 với sự tư vấn của cán bộ tổ chức tư vấn.

+ Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng văn bản qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng các Chi cục; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội Vụ;
- Lưu: VT, KHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)

A. Các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh: (20 đơn vị)

TT

Cơ quan/đơn vị

TT

Cơ quan/đơn vị

1

Sở Nội vụ

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Sở Tài chính

12

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Văn phòng UBND tỉnh

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Sở Tư pháp

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

5

Sở Công Thương

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Sở Giao thông Vận tải

16

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Sở Xây dựng

17

Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh

8

Thanh tra Tỉnh

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

9

Sở Ngoại vụ

19

Sở Y tế

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

20

Ban Dân tộc tỉnh

B. UBND các huyện, thị xã và thành phố: (10 đơn vị)

TT

Cơ quan/đơn vị

TT

Cơ quan/đơn vị

1

UBND huyện Vĩnh Linh

6

UBND huyện Triệu Phong

2

UBND huyện Gio Linh

7

UBND huyện Cam Lộ

3

UBND huyện Hướng Hóa

8

UBND thành phố Đông Hà

4

UBND huyện Đakrông

9

UBND thị xã Quảng Trị

5

UBND huyện Hải Lăng

10

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ.

C. Các Chi cục trực thuộc: (08 đơn vị)

TT

Cơ quan/đơn vị

TT

Cơ quan/đơn vị

1

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN)

5

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT)

2

Chi cục Kiểm lâm

(Sở Nông nghiệp và PTNT)

6

Chi cục Phát triển Nông thôn

(Sở Nông nghiệp và PTNT)

3

Chi cục Thủy sản

(Sở Nông nghiệp và PTNT)

7

Chi cục Thủy lợi

(Sở Nông nghiệp và PTNT)

4

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

(Sở Nông nghiệp và PTNT)

8

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

(Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tổng số: 38 cơ quan/ đơn vị.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.767

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!