Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 116/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 116/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-BTP ngày 11/9/2012 của Bộ trưng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc STư pháp tại văn bản số 2815/STP-KTVB ngày 24/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tinh hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.          

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- TT. Tnh ủy;
- TT. HĐND tnh;
- Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2012 của y ban nhân dân tnh Khánh Hòa)

Ngày 23/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định s59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (gọi tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2012. Để thực hiện có hiệu quả Nghị định trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND tnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng, ban hành các văn bản, tài liệu triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ;

- Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kinh phí và điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai thi hành Nghị định;

- Phổ biến rộng rãi Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật; kiến nghị, đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thi hành pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa nhiệm vụ của UBND các cấp trong phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

+ Bảo đảm các điều kiện triển khai thi hành Nghị định;

+ Xác định cụ thể nhiệm vụ công việc, tiến độ thực hiện, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong triển khai Nghị định.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hội nghị triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Tchức Hội nghị triển khai nội dung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức pháp chế và các cơ quan thông tin đại chúng, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trong phạm vi địa phương, đơn vị.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ngành, UBND cấp huyện; tổ chức pháp chế sở, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng.

Thời gian thực hiện: từ quý I/2013.

3. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau:

3.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản;

- Tính khả thi của văn bản.

3.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

3.3. Tình hình tuân thủ pháp luật:

- Tính kịp thời đầy đủ trong thi hành pháp luật ca cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước v công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, theo quy định tại chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Thành lập Đoàn kiểm tra/ Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức bộ phận, phương tiện tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp để xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật.

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với STư pháp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành và lĩnh vực được phân công.

- Củng cố, kiện toàn, chđạo tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Nghị định s 59/2012/NĐ-CP .

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị cho UBND tnh, thông qua Sở Tư pháp.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện trách nhiệm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và theo kế hoạch này.

- Sắp xếp nguồn lực, chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn, lựa chọn lĩnh vực trọng tâm để theo dõi hàng năm, bảo đảm việc tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật có hiệu quả, thiết thực.

- Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, thông qua Sở Tư pháp.

4. Sở Tài chính: có trách nhiệm bố trí kinh phí theo dự toán cho Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vưng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời xem xét, gii quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224