Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/1999/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 06/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/1999/PL-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1999

 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 16/1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ ĐO LƯỜNG

Để đo lường được thống nhất và chính xác, nhằm góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu quốc tế;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1999;
Pháp lệnh này quy định về đo lường.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Đo lường là việc xác định giá trị của đại lượng cần đo.

Pháp lệnh này quy định về đơn vị đo lường hợp pháp và chuẩn đo lường; kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo; phép đo và hàng đóng gói sẵn theo định lượng; sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện đo.

Điều 2

Nhà nước thống nhất quản lý đo lường trên cơ sở Pháp lệnh này, các quy định khác của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia nhằm đảm bảo các nguyên tắc thống nhất, chính xác, trung thực và từng bước hiện đại hoá.

Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) trong hoạt động đo lường hoặc các hoạt động khác có liên quan đến đo lường trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân thực hiện và giám sát việc thi hành pháp luật về đo lường.

Điều 3

Mọi tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về đo lường. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đo lường. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo và kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Điều 4

Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong hoạt động đo lường.

Chương 2:

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP VÀ CHUẨN ĐO LƯỜNG

Điều 5

Đơn vị đo lường hợp pháp là đơn vị đo lường được Nhà nước công nhận và cho phép sử dụng.

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận Hệ đơn vị đo lường quốc tế (viết tắt theo thông lệ quốc tế là SI).

Chính phủ quy định đơn vị đo lường hợp pháp phù hợp với Hệ đơn vị đo lường quốc tế.

Điều 6

Tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo lường hoặc các hoạt động khác liên quan đến đo lường phải sử dụng đơn vị đo lường hợp pháp; trường hợp đặc biệt được phép sử dụng đơn vị đo lường khác theo quy định của Chính phủ.

Đối với hàng hoá xuất khẩu có thể sử dụng đơn vị đo lường khác với đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam theo sự thoả thuận giữa các bên liên quan.

Điều 7

Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện đơn vị đo lường và dùng làm chuẩn để xác định giá trị đại lượng thể hiện trên phương tiện đo.

Mẫu chuẩn của chất hoặc vật liệu là một dạng đặc biệt của chuẩn đo lường để xác định thành phần và tính chất của chất hoặc vật liệu.

Hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực đo gồm chuẩn quốc gia và các chuẩn có độ chính xác thấp hơn.

Điều 8

Chuẩn quốc gia là chuẩn đo lường có độ chính xác cao nhất của quốc gia được Chính phủ phê duyệt dùng làm chuẩn gốc để xác định giá trị các chuẩn còn lại của một lĩnh vực đo. Chuẩn quốc gia phải được liên kết với chuẩn quốc tế bằng việc định kỳ so sánh trực tiếp với chuẩn quốc tế hoặc gián tiếp qua chuẩn quốc gia của nước ngoài.

Các chuẩn quốc gia được thiết lập phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế quốc dân và xu hướng phát triển của khoa học đo lường trên thế giới.

Chính phủ quy định cơ quan chịu trách nhiệm duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn quốc gia.

Điều 9

Các ngành, cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và các cơ sở khác tự trang bị chuẩn đo lường có độ chính xác cần thiết và liên kết với chuẩn quốc gia theo yêu cầu hoạt động của mình. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường tạo điều kiện thuận lợi để những chuẩn này được liên kết với chuẩn quốc gia thông qua việc hiệu chuẩn của các phòng hiệu chuẩn được công nhận theo quy định tại Điều 17 của Pháp lệnh này.

Chương 3:

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Điều 10

Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để xác định giá trị của đại lượng cần đo.

Kiểm định phương tiện đo (sau đây gọi là kiểm định) là việc xác định và chứng nhận đối với phương tiện đo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định do tổ chức có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền kiểm định thực hiện.

Điều 11

Phương tiện đo sử dụng vào mục đích dưới đây thuộc diện phải kiểm định:

1- Định lượng hàng hoá, dịch vụ trong mua bán và thanh toán;

2- Đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và môi trường;

3- Giám định tư pháp, phục vụ các hoạt động công vụ khác của Nhà nước.

Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định tổ chức có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền kiểm định phương tiện đo, danh mục phương tiện đo phải kiểm định, chế độ kiểm định và các yêu cầu đối với phương tiện đo phải kiểm định.

Điều 12

Chế độ kiểm định bao gồm kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định bất thường.

1- Kiểm định ban đầu là kiểm định lần đầu đối với các phương tiện đo sau khi sản xuất hoặc nhập khẩu.

2- Kiểm định định kỳ là kiểm định theo chu kỳ đối với các phương tiện đo đang sử dụng.

3- Kiểm định bất thường là kiểm định đối với các phương tiện đo sau khi sửa chữa; theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sử dụng; phục vụ việc thanh tra đo lường, giám định tư pháp hoặc các hoạt động công vụ khác của Nhà nước.

Điều 13

Tổ chức, cá nhân sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định thì phải đăng ký kiểm định theo các chế độ kiểm định quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh này.

Thủ tục đăng ký kiểm định phương tiện đo do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định.

Điều 14

Phương tiện đo đạt yêu cầu quy định được mang dấu, tem kiểm định hoặc được cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc đồng thời được mang dấu, tem kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.

Điều 15

1- Cấm sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định trong các trường hợp sau đây:

a) Không có dấu, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định;

b) Dấu, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực;

c) Phương tiện đo sai, hỏng, không còn đạt yêu cầu quy định.

2- Cấm giả mạo dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định hoặc sử dụng dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định với mục đích lừa đảo, gian dối.

Chương 4:

HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO

Điều 16

Hiệu chuẩn là việc so sánh giá trị của đại lượng thể hiện bằng phương tiện đo với giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn đo lường.

Hiệu chuẩn được áp dụng đối với các phương tiện đo dùng làm chuẩn và các phương tiện đo ngoài danh mục phải kiểm định; riêng các chuẩn dùng trong kiểm định thì áp dụng chế độ kiểm định.

Việc hiệu chuẩn phương tiện đo được thực hiện bởi phòng hiệu chuẩn.

Phòng hiệu chuẩn chịu trách nhiệm về kết quả hiệu chuẩn của mình.

Điều 17

Phòng hiệu chuẩn được tổ chức công nhận có thẩm quyền đánh giá và công nhận có đủ điều kiện theo quy định để tiến hành các hoạt động hiệu chuẩn đối với từng lĩnh vực đo cụ thể, gọi là phòng hiệu chuẩn được công nhận.

Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định tổ chức công nhận có thẩm quyền và các điều kiện, thủ tục công nhận phòng hiệu chuẩn.

Điều 18

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh phát triển hoạt động hiệu chuẩn; xây dựng các phòng hiệu chuẩn được công nhận nhằm đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của phương tiện đo, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học của cơ sở.

Chương 5:

PHÉP ĐO VÀ HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN THEO ĐỊNH LƯỢNG

Điều 19

Tổ chức, cá nhân thực hiện các phép đo có ý nghĩa quan trọng liên quan đến mục đích quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh này phải sử dụng phương tiện đo đã được kiểm định và phương pháp đo theo quy định của pháp luật; phải tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm, khách hàng hoặc đại diện của khách hàng có thể kiểm tra các phép đo và phương pháp đo này.

Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định các phép đo và phương pháp đo quy định tại Điều này.

Điều 20

Hàng đóng gói sẵn theo định lượng là hàng hoá được thực hiện phép đo định lượng và đóng gói không có sự chứng kiến của khách hàng.

Nhà nước khuyến khích việc mua bán hàng hoá theo phương thức hàng đóng gói sẵn theo định lượng.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng đóng gói sẵn theo định lượng chịu trách nhiệm đảm bảo hàng đóng gói sẵn đúng định lượng.

Điều 21

Lượng hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng phải được ghi rõ trên bao bì.

Chênh lệch giữa lượng hàng hoá thực tế và lượng hàng hoá ghi trên bao bì không được vượt quá giới hạn cho phép.

Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định danh mục hàng đóng gói sẵn theo định lượng phải được quản lý, chênh lệch cho phép giữa lượng hàng hoá thực tế với lượng hàng hoá ghi trên bao bì và phương pháp kiểm tra tương ứng.

Chương 6:

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO

Điều 22

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất phương tiện đo.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định để buôn bán phải theo mẫu phương tiện đo đã được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường phê duyệt.

Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định việc phê duyệt mẫu phương tiện đo.

Điều 23

Tổ chức, cá nhân buôn bán phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định chỉ được buôn bán phương tiện đo đã được kiểm định.

Điều 24

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân xuất khẩu phương tiện đo.

Phương tiện đo xuất khẩu được sản xuất theo sự thoả thuận giữa các bên liên quan.

Chương 7:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 25

Nội dung quản lý nhà nước về đo lường bao gồm:

1- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về đo lường; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn và quy trình về đo lường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản này;

2- Tổ chức và quản lý hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường các cấp;

3- Quy định đơn vị đo lường hợp pháp; xây dựng và quản lý hệ thống chuẩn đo lường; quy định phép đo và phương pháp đo;

4- Tổ chức hoạt động kiểm định; tiến hành kiểm định và uỷ quyền kiểm định phương tiện đo;

5- Hướng dẫn, tổ chức và phát triển hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo; tổ chức việc công nhận các phòng hiệu chuẩn và chứng nhận mẫu chuẩn;

6- Tổ chức và quản lý việc phê duyệt mẫu phương tiện đo trong sản xuất và nhập khẩu phương tiện đo;

7- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đo lường;

8- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật về đo lường; tổ chức và quản lý việc chứng nhận kiểm định viên đo lường;

9- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về đo lường;

10- Tổ chức và quản lý việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo lường;

11- Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo lường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.

Điều 26

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước.

Bộ khoa học, công nghệ và môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đo lường.

Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường thuộc Bộ khoa học, công nghệ và môi trường do Chính phủ quy định.

Điều 27

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ khoa học, công nghệ và môi trường trong việc quản lý nhà nước về đo lường.

Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đo lường.

Điều 28

Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, đặc biệt đối với việc cân đo các sản phẩm hàng hoá thiết yếu và phổ biến trong đời sống hàng ngày của nhân dân.

Điều 29

Chính phủ quy định các loại lệ phí và phí liên quan đến hoạt động đo lường.

Chương 8:

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 30

1- Việc thanh tra chuyên ngành về đo lường thuộc chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.

2- Tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đo lường do Chính phủ quy định.

Điều 31

Nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành về đo lường là thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo lường, xử phạt và kiến nghị áp dụng hoặc áp dụng theo thẩm quyền các biện pháp phòng ngừa và chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường.

Việc thanh tra do Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên thực hiện.

Điều 32

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên có quyền:

1- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra; tiến hành các biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường;

2- Đình chỉ việc sử dụng hoặc buôn bán phương tiện đo không hợp pháp và hàng đóng gói sẵn theo định lượng không đạt yêu cầu về đo lường; tạm thời đình chỉ việc sản xuất, kiểm định phương tiện đo trái với quy định của pháp luật về đo lường và kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;

3- Lập biên bản, xử phạt theo thẩm quyền hoặc niêm phong phương tiện đo không hợp pháp cùng với các tang vật khác và kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường; trường hợp phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra, Thanh tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kết luận và các biện pháp xử lý trong quá trình thanh tra.

Điều 33

Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra và Thanh tra viên thi hành nhiệm vụ và phải chấp hành các quyết định của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên.

Điều 34

Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định hoặc các biện pháp xử lý của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên theo quy định của pháp luật. Trong quá trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra vẫn phải chấp hành quyết định của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chương 9:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 35

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động đo lường hoặc có công phát hiện các vi phạm pháp luật về đo lường thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 36

Tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận trong hoạt động đo lường; không thực hiện các quy định về kiểm định phương tiện đo; sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, buôn bán phương tiện đo hoặc hàng đóng gói sẵn theo định lượng không đúng quy định; giả mạo dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định; sử dụng dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định với mục đích lừa đảo, gian dối hoặc vi phạm những quy định khác của Pháp lệnh này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 37

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm các quy định của Pháp lệnh này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 38

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Pháp lệnh này gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại các điều 36 và 37 của Pháp lệnh này còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Chương 10:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Điều 40

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh đo lường đã được Hội đồng nhà nước thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1990.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 41

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 16/1999/PL-UBTVQH10

Hanoi, September 06, 1999

 

ORDINANCE

ON MEASUREMENT

To make the measurement uniform and accurate so as to contribute to ensuring the social justice, protecting the legitimate rights and interests of all organizations and individuals; to raise the products’ and goods’ quality; to thriftily use natural resources, materials and energy; to ensure safety; to protect the people’s health and environment; to boost the scientific and technological development; to enhance the State management efficiency; and to create favorable conditions for international exchange;
Pursuant to 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Resolution of the Xth National Assembly, 4th session, on the legislative programs for its whole term as well as for 1999;
This Ordinance provides for the measurement,

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Measurement is the determination of the value of a quantity to be measured.

This Ordinance stipulates the lawful measuring units and standards; the expertise and standardization of measuring devices; the measuring methods and quantitatively pre-packed goods; the production, trading, import and export of measuring devices.

Article 2.- The State shall exercise unified management of measurement on the basis of this Ordinance, other law provisions and international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to so as to ensure the principles of uniformity, accuracy, truthfulness and gradual modernization.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnam Fatherland Front and its member organizations shall, within the ambit of their tasks and powers have to propagandize, educate and mobilize people to implement and supervise the implementation of the legislation on measurement.

Article 3.- All organizations and individuals have the right to lodge their complaints and individuals have the right to make denunciations against acts of violating the legislation on measurement. All organizations and individuals have the right to propose to the competent State agencies measures to raise the efficiency of the measurement activities. The competent State agencies shall have to promptly settle complaints, denunciations and proposals according to the provisions of law.

Article 4.- To strictly prohibit all acts of fraudulence in the measurement activities.

Chapter II

LAWFUL MEASURING UNITS AND STANDARDS

Article 5.- The lawful measuring units are those recognized and allowed to be used by the State.

The State of the Socialist Republic of Vietnam recognized the international system of measuring units (abbreviated as SI according to international practices).

The Government shall define the lawful measuring units in conformity with the SI.

Article 6.- Organizations and individuals engaged in measurement and measurement-related activities shall have to use the lawful measuring units. For special cases they may use other units under the Government’s stipulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- A measuring standard is a technical means used to reflect the measuring unit and serves as the standard to determine the value of a quantity reflected on the measuring device.

A substance or material standard sample is a special form of the measuring standard to determine the composition and characteristics of the substance or material.

The measuring standard system for each field of measurement includes the national standards and standards with lower precision.

Article 8.- A national standard is the nation’s measuring standard with the highest precision, which is approved by the Government for use as the prototype standard for determining the value of the remaining standards of a field of measurement. The national standards must be combined with international standards through their periodical comparison directly with international standards or indirectly with foreign standards.

The national standards shall be established in line with the development level of the national economy as well as the development trend of metrological development in the world.

The Government shall define the agency in charge of the maintenance, preservation and exploitation of the national standards.

Article 9.- Branches, research institutions, production and business establishments, and other establishments shall equip themselves with measuring standards of necessary precision and combine them with the national standards as required by their own activities. The State management agency in charge of measurement shall create favorable conditions for these standards to be combined with the national ones through the standardization by the recognized standardization offices as stipulated in Article 17 of this Ordinance.

Chapter III

EXPERTISE OF MEASURING DEVICES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Expertise of measuring devices (hereafter referred to as expertise) means the determination and certification of measuring devices that fully meet the set requirements by organizations competent or authorized to expertise.

Article 11.- Measuring devices used for the following purposes must be expertised:

1. Goods and service quantification in trade and payment;

2. Ensuring safety, protecting people’s health and environment;

3. Juridical expertise, in service of other public-duty activities of the State. The State management agency in charge of measurement shall define organizations competent or authorized to expertise measuring devices, list of measuring devices to be expertised, expertising regime and requirements for measuring devices which must be expertised.

Article 12.- The expertise regime comprises initial expertise, periodical expertise and extraordinary expertise.

1. Initial expertise is the first-time expertise of measuring devices after their production or import.

2. Periodical expertise is the cyclic expertise of measuring devices being in use.

3. Extraordinary expertise is the expertise of measuring devices after their repair; at the request of organizations and/or individuals using those devices; and in service of the measurement inspection, juridical expertise or other public-duty activities of the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The procedures for measuring device expertise registration shall be stipulated by the State management agency in charge of measurement.

Article 14.- Those measuring devices that meet the set requirements shall bear the expertise seal and stamp or granted expertise certificate, or shall be sealed and stamped and concurrently granted expertise certificate according to the stipulations of the State management agency in charge of measurement.

Article 15.-

1. The use of measuring devices on the list of those which must be expertised is prohibited in the following cases where:

a/ They have no expertise seal, stamp or certificate;

b/ The expertise seal, stamp or certificate are no longer effective;

c/ The measuring devices are inaccurate, out of order or no longer meet the set requirements.

2. To prohibit the falsification of expertise seals, stamps and certificates or the use thereof for deceitful or fraudulent purpose.

Chapter IV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 16.- Standardization is the comparison of a quantity’s value reflected by a measuring device with the corresponding value reflected by the measuring standard.

The standardization shall apply to measuring devices used as standards and measuring devices outside the list of those which must be expertised; particularly for standards used in expertise, the expertising regime shall apply.

The standardization of measuring devices shall be effected by standardization offices.

The standardization offices shall take responsibility for the standardization results.

Article 17.- A standardization office which is appraised and recognized by the competent recognizing organization to be qualified for standardization in a specific field of measurement shall be called the recognized standardization office.

The State management agency in charge of measurement shall define the competent recognizing organization as well as conditions and procedures for recognition of standardization offices.

Article 18.- The State encourages and creates favorable conditions for scientific and technological research institutions as well as production and business establishments to develop the standardization activities; set up the recognized standardization offices to ensure the uniformity and necessary precision of measuring devices, thus meeting the establishments’ production, business and scientific research requirements.

Chapter V

MEASURES AND QUANTITATIVELY PRE-PACKED GOODS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The State management agency in charge of measurement shall specify the measures and measuring methods stipulated in this Article.

Article 20.- Quantitatively pre-packed goods are those goods which are quantitatively measured and packed not to the witness of customers.

The State encourages the trading of quantitatively pre-packed goods.

Organizations and individuals that produce and/or trade in quantitatively pre-packed goods shall have to ensure the correct quanta of the pre-packed goods.

Article 21.- The quantities of pre-packed goods must be clearly inscribed on their packings.

The differences between the actual goods quantities and those inscribed on the packings must not exceed the permitted limit.

The State management agency in charge of measurement shall prescribe the list of quantitatively pre-packed goods and control the permitted differences between the actual goods quantities and those inscribed on the packings as well as the corresponding inspection method.

Chapter VI

PRODUCTION, TRADING, EXPORT AND IMPORT OF MEASURING DEVICES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations and individuals that produce and/or import measuring devices on the list to be expertised, measuring devices for commercial purposes shall have to comply with the measuring device samples already approved by the State management agency in charge of measurement.

The State management agency in charge of measurement shall prescribe the approval of measuring device samples.

Article 23.- Organizations and individuals dealing in measuring devices on the list of those which must be expertised may only trade in the expertised measuring devices.

Article 24.- The State encourages organizations and individuals to export measuring devices.

The export measuring devices shall be produced under the agreement reached among the concerned parties.

Chapter VII

STATE MANAGEMENT OVER MEASUREMENT

Article 25.- The contents of State management over measurement include:

1. Drawing up the planning and plans on measurement; elaborating, promulgating and organizing the implementation of legal documents, policies, criteria and procedures on measurement; guiding and inspecting the implementation of these documents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Determining the lawful measuring units; establishing and managing the measuring standard system; defining measures and measuring methods;

4. Organizing expertise activities; conducting the expertise and authorizing the expertise of measuring devices;

5. Guiding, organizing and developing the standardization of measuring devices; organizing the recognition of standardization offices and certification of standard samples;

6. Organizing and managing the approval of samples of measuring devices for the production and import thereof;

7. Organizing the study and application of scientific and technological advances in the field of measurement;

8. Organizing the measurement personnel training, professional and technical fostering; organizing and managing the certification of measuring expertisers;

9. Organizing the information, propaganda and popularization of knowledge and legislation on measurement;

10. Organizing and managing international cooperation in the field of measurement;

11. Examining and inspecting the observance of the legislation on measurement; settling complaints and denunciations; and handling violations of the legislation on measurement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Science, Technology and Environment shall be answerable to the Government for the State management over measurement.

The organization, tasks and powers of the State management agency in charge of measurement under the Ministry of Science, Technology and Environment shall be defined by the Government.

Article 27.- The ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government shall, within the ambit of their tasks and powers, have to coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment in exercising the State management over measurement.

The Government shall specify responsibilities of the ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government in exercising the State management over measurement.

Article 28.- The People’s Committees at all levels shall, within the ambit of their tasks and powers, have to exercise the State management over measurement in their respective localities, especially regarding the weighing and measurement of essential and common goods in the people’s daily life.

Article 29.- The Government shall prescribe charges and fees related to the measuring activities.

Chapter VIII

MEASUREMENT SPECIALIZED INSPECTORATE

Article 30.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The organization and operation of the measurement specialized inspectorate shall be stipulated by the Government.

Article 31.- The measurement specialized inspectorate is tasked to inspect the observance of the legislation on measurement, sanction and propose the application of measures or apply such measures according to its competence for the prevention and termination of acts of violating the legislation on measurement.

The inspection shall be conducted by inspection teams or inspectors.

Article 32.- In the course of inspection, an inspection team or inspector shall have the competence:

1. To request the relevant organizations and/or individuals to supply documents and explain matters as required for the inspection; and to undertake technical inspection measures on the spot;

2. To suspend the use or trading of unlawful measuring devices and quantitatively pre-packed goods, which fail to meet the measurement requirements; to temporarily suspend the measuring device production or expertise which contravenes the provisions of the legislation on measurement and propose handling measures to the State management agency in charge of measurement;

3. To make minutes and impose sanctions according to competence or seal up unlawful measuring devices as well as other material evidences and propose handling measures to the State management agency in charge of measurement; upon the detection of signs of crimes, to transfer dossiers to the competent State agencies as prescribed by law.

The inspection teams and inspectors shall be answerable before law for their conclusions and handling measures in the inspection course.

Article 33.- Organizations and/or individuals subject to inspection shall have to create conditions for inspection teams and inspectors to perform their tasks and have to abide by the decisions of inspection teams or inspectors.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter IX

COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 35.- Organizations and/or individuals that make achievements in measurement activities or have merits in the detection of violations of the legislation on measurement shall be commended and/or rewarded according to the State’s stipulations.

Article 36.- Organizations and/or individuals that commit acts of fraudulence in measurement activities; fail to comply with the regulations on the expertise of measuring devices; use, produce, import and/or trade in measuring devices or quantitatively pre-packed goods in contravention of regulations; counterfeit expertise seals, stamps and/or certificates; use expertise seals, stamps and/or certificates for deceitful or fraudulent purposes or violate other provisions of this Ordinance shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be handled according to the provisions of law.

Article 37.- Any persons who abuse their positions and/or power to violate the provisions of this Ordinance shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined or examined for penal liability.

Article 38.- Organizations and/or individuals that violate the provisions of this Ordinance, thus causing damage to other organizations and/or individuals, shall not only be handled according to the provisions of Articles 36 and 37 of this Ordinance but also have to pay compensation for damage as prescribed by law.

Chapter X

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 39.- This Ordinance takes effect as from January 1st, 2000.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The earlier provisions contrary to this Ordinance shall all be annulled.

Article 41.- The Government shall detail the implementation of this Ordinance.

 

 

ON BEHALF OF THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE
CHAIRMAN
Nong Duc Manh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Pháp lệnh đo lường năm 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27