Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 32-L/CTN Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Lê Đức Anh
Ngày ban hành: 19/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 32-L/CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1994

PHÁP LỆNH

SỐ 32-L/CTN NGÀY 19/05/1994 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội;

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 19 tháng 5 năm 1994.

PHÁP LỆNH

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ đất nước, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
Căn cứ vào Điều 44, Điều 48 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Pháp lệnh này quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản của Nhà nước, được giao cho lực lượng vũ trang nhân dân và chính quyền các cấp tổ chức việc xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo vệ để phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Công trình quốc phòng là các công trình được xây dựng, các địa hình và địa vật tự nhiên được cải tạo và xác định nhằm phục vụ mục đích phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc.

Khu quân sự là khu vực có giới hạn được xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự.

Điều 3. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều có trách nhiệm bảo vệ và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Điều 4. Công trình quốc phòng và khu quân sự phải được quy hoạch và sử dụng một cách hợp lý, đúng mục đích và có hiệu quả.

Các tổ chức, cá nhân khi xây dựng công trình kinh tế, dân sinh có ảnh hưởng tới công trình quốc phòng và khu quân sự, thì phải có ý kiến của cơ quan quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự và được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ.

Điều 5. Mọi hoạt động bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự phải tuân theo quy định của pháp luật.

Việc bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự phải gắn liền với việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh và phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Mọi hành vi xâm hại đến công trình quốc phòng và khu quân sự phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

Điều 6. Công trình quốc phòng và khu quân sự được cấp có thẩm quyền xác định địa giới. Tuỳ theo tính chất của công trình quốc phòng và khu quân sự mà cấp có thẩm quyền quy định có khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn.

Điều 7. Căn cứ vào tính chất, mục đích sử dụng, công trình quốc phòng và khu quân sự được phân loại và có quy chế bảo vệ chặt chẽ đối với từng loại.

Việc bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự phải bảo đảm bí mật, an toàn, cường độ và tuổi thọ cho từng công trình; giữ gìn công trình theo yêu cầu thiết kế và luận chứng kinh tế - kỹ thuật; quản lý chặt chẽ các thiết bị, vật tư chuyên dùng của công trình quốc phòng và khu quân sự.

Điều 8. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức bảo vệ hoặc phối hợp bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự trong địa phương mình theo quy định của Chính phủ. Các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trực tiếp bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự do mình quản lý, sử dụng.

Uỷ ban nhân dân các cấp và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân phải có kế hoạch phối hợp bảo vệ thường xuyên các công trình quốc phòng và khu quân sự, không để hư hỏng, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích.

Điều 9. Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, huỷ hoại, phá hoại công trình quốc phòng và khu quân sự; xây dựng, khai thác, đặt thiết bị và những hành vi khác làm ảnh hưởng đến cấu trúc, tác dụng, an toàn, bí mật của công trình quốc phòng và khu quân sự.

Điều 10. Việc cư trú, sản xuất, kinh doanh, ra vào, đi lại, quay phim, chụp ảnh và mọi hoạt động khác trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ và vành đai an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự phải tuân theo Quy chế của Chính phủ về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chương 3:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

Điều 11. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

2- Chỉ đạo, xét duyệt quy hoạch chung, bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

3- Hướng dẫn việc trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do để bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự và vì lợi ích quốc gia;

4- Ban hành các văn bản pháp quy về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

5- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Điều 12. Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao trực tiếp quản lý Nhà nước về bảo vệ và sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Xây dựng các dự án pháp luật về quản lý, bảo vệ, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự; ban hành các quy định về quản lý, bảo vệ, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự theo thẩm quyền.

2- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự.

3- Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, sử dụng và kiểm tra, thanh tra việc quản lý, bảo vệ, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự.

4- Xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự theo thẩm quyền.

Điều 13. Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, theo chức năng của mình, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Gắn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách với việc xây dựng, quản lý bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự có liên quan; phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

2- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

3- Xử lý các vi phạm về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo thẩm quyền.

Điều 14. Uỷ ban nhân dân các cấp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong địa phương mình theo quy định của Chính phủ; gắn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với việc xây dựng, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong địa phương; cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn thống nhất kế hoạch bảo vệ và phối hợp thực hiện;

2- Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân lập bản đồ địa giới của công trình quốc phòng và khu quân sự và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền;

3- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

3- Xử lý các vi phạm về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo thẩm quyền.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thì được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Người tham gia quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự mà bị hy sinh, bị thương, bị tổn hại về sức khoẻ hoặc bị thiệt hại về tài sản, thì được giải quyết theo chính sách, chế độ của Nhà nước.

Điều 16. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 17. Người có trách nhiệm quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự mà thiếu trách nhiệm hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để xâm phạm tài nguyên khoáng sản, di tích lịch sử, văn hoá hoặc quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 18. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc tổ chức cá nhân khác, thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Pháp lệnh này, còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 19. Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 20. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

Lê Đức Anh

(Đã ký)

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 32-L/CTN

Hanoi, May 19, 1994

 

ORDINANCE

ON THE PROTECTION OF DEFENSE PROJECTS AND MILITARY ZONES

To enhance the efficiency of State management, raise the sense of responsibility of State offices, the people's armed forces units, economic organizations, social organizations and all citizens in caring for and protecting the defense projects and military zones with the aim of maintaining a high defense capability and serving the defense and construction of the Socialist Republic of Vietnam;

Proceeding from Article 44, Article 48 and Article 91 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

This ordinance provides for the protection of defense projects and military zones.

Chapter I.

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- The defense projects and military zones are the property of the State given to the charge of the people's armed forces and the administration at various levels for construction, management, utilization and protection with the aim of defending and building the Socialist Republic of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The military zones are zones specifically demarcated for military purposes.

Article 3.- The State offices, the people's armed forces units, economic organizations, social organizations and all citizens are responsible for protecting the defense projects and military zones, and are obliged to observe the laws on their protection.

Article 4.- The defense projects and military zones must be planned and used rationally for the set purpose and with high efficiency.

Those organizations and individuals who wish to build economic and dwelling projects affecting defense projects and military zones must seek the advice of the office in charge of the management of the defense projects and military zones concerned and must apply for permission from an authorized administrative level prescribed by the Government.

Article 5.- All activities to protect defense projects and military zones must be in accordance with law.

The protection of defense projects and military zones must be combined with the protection of mineral resources, historic and cultural relics and scenic spots, and must be undertaken with respect for the legitimate rights and interests of organizations and citizens.

All acts which cause damage to defense projects and military zones must be duly punished in accordance with law.

Chapter II.

THE PROTECTION OF DEFENSE PROJECTS AND MILITARY ZONES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- The defense projects and military zones are classified and each has its own regulations for protection depending on its character and utilization purpose.

The utility value and design age of the defense projects and military zones must be kept secret and safe, as required by their designs and economic and technical feasibility studies; and their specialized equipment and materials must be strictly controlled.

Article 8.- The People's Committees at various levels are obliged to protect or join the units concerned in protecting the defense projects and military zones in their localities as prescribed by the Government. The people's armed forces units are directly responsible for protecting the defense projects and military zones under their management and utilization.

The People's Committees at various levels and the people's armed forces units must coordinate their plans in regularly protecting the defense projects and military zones to keep them from degrading or being used for the wrong purpose.

Article 9.- Any act of encroachment on, damaging or sabotaging defense projects and military zones is strictly forbidden; so is the building, exploitation and installation of equipment and other acts that may affect the structure, effect, safety and secrecy of defense projects and military zones.

Article 10.- All activities of residence, production and trading, entry and exit, traveling, filming and photographing and other activities in the forbidden area, the protected area and the safety belt of defense projects and military zones must abide by the Statute issued by the Government on the protection of defense projects and military zones.

Chapter III.

STATE MANAGEMENT OF THE PROTECTION OF DEFENSE PROJECTS AND MILITARY ZONES

Article 11.- The Government exercises unified State management of the protection of defense projects and military zones with the following tasks and powers:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Guiding and approving the overall planning, and providing budget allocations and materials and technical facilities for the management and protection of defense projects and military zones;

3. Guiding the compulsory purchase or the requisition with compensation of property of individuals or organizations in accordance with law in case of extreme necessity for the protection of defense projects and military zones, and for the national interest;

4. Issuing statutory provisions on the management and protection of defense projects and military zones;

5. Inspecting and examining the management, utilization and protection of defense projects and military zones.

Article 12.- The Ministry of Defense, assigned by the Government to exercise direct State management of the protection and utilization of defense projects and military zones, has the following obligations and powers:

1. Preparing draft laws on the management, protection and utilization of defense projects and military zones; issuing regulations on the management, protection utilization of defense projects and military zones in accordance with its authority;

2. Educating the officers, soldiers and defense workers in the sense of strictly abiding by the regulations on the protection and use of defense projects and military zones;

3. Organizing the management, protection and utilization of defense projects and military zones, inspecting and examining it.

4. Dealing with violations of the regulations on the management, protection and utilization of defense projects and military zones in accordance with its authority.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Combining the plan of social and economic development and their own work with the building, management and protection of the defense projects and military zones concerned; cooperating with the Ministry of Defense in the management and protection of defense projects and military zones;

2. Educating their cadres and personnel in the sense of strictly abiding by the regulations on the protection of defense projects and military zones;

3. Dealing with violations of the regulations on the protection of defense projects and military zones in accordance with their authority.

Article 14.- The People's Committees at various levels have the following tasks and powers:

1. Managing and protecting the defense projects and military zones in their localities as prescribed by the Government; combining the plan of social and economic development with the building and protection of defense projects and military zones in their localities; coordinating their protection plan with those of the people's armed forces units stationed in their localities;

2. Cooperating with the people's armed forces units in mapping the boundaries of defense projects and military zones and granting certificates of land use right in accordance with their authority;

3. Cooperating with the Fatherland Front and its member organizations and other social organizations in educating the people in the sense of strictly abiding by the provisions on the protection of defense projects and military zones;

4. Dealing with violations of the regulations on the protection of defense projects and military zones in accordance with their authority.

Chapter IV.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 15.- Those organizations and individuals who are credited with achievements in the management and protection of defense projects and military zones will be commended and rewarded in accordance with the State's stipulations.

Those who are killed, injured or suffer damage to their health or property while participating in the management and protection of defense projects and military zones, shall be treated in accordance with the relevant State policies.

Article 16.- Those organizations and individuals who violate the prescriptions on the protection of defense projects and military zones shall be disciplined, fined or investigated for criminal responsibility depending on the character and extent of their violations.

Article 17.- Those who are entrusted with the management and protection of defense projects and military zones, but who either out of irresponsibility or by abusing their position and powers infringe upon mineral resources, historic and cultural relics, or the lawful interests of other organizations and individuals, shall be disciplined, fined or investigated for criminal responsibility depending on the character and extent of their violation.

Article 18.- Those organizations and individuals who by breaking the laws on the management and protection of defense projects and military zones cause loses to the State or to other organizations and individuals, shall be dealt with in accordance with Article 16 and Article 17 of this Ordinance and shall have to make compensations for the losses in accordance with laws.

Chapter V.

FINAL PROVISIONS

Article 19.- All earlier provisions which are contrary to this Ordinance are annulled.

Article 20.- The Government shall make detailed provisions for the implementation of this Ordinance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY
CHAIRMAN
Nong Duc Manh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.437

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!