Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND tặng Danh hiệu Công dân Lạng Sơn ưu tú tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 12/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN LẠNG SƠN ƯU TÚ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” cụ thể như sau:

1. Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”

Là hình thức biểu dương, khen thưởng cao quý của tỉnh Lạng Sơn để tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay.

2. Đối tượng xét tặng

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo; đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 5 Điều này.

3. Nguyên tắc xét tặng

a) Việc xét, chọn “Công dân Lạng Sơn ưu tú” phải bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và tuân thủ pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Thành tích tính để xét tặng Danh hiệu bao gồm thành tích cá nhân lập được trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm xét tặng và có xem xét đến thành tích từ thời kỳ đất nước đổi mới (năm 1986) đến nay (nếu có).

c) Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” chỉ tặng một lần cho một đối tượng.

d) Không xem xét tặng thưởng Danh hiệu này cho cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

4. Số lượng

Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” được tặng cho 10 đến 15 cá nhân trong các lĩnh vực, trong một lần xét tặng.

5. Tiêu chuẩn xét tặng

Cá nhân được xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

b) Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

c) Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh Lạng Sơn trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có uy tín, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tốt trong xã hội, cộng đồng, cơ quan, đơn vị.

6. Thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xét chọn và tặng thưởng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

7. Tổ chức biểu dương, khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân đạt Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” 05 năm một lần vào năm tròn và năm lẻ “5” vào dịp kỷ niệm thành lập tỉnh.

8. Quyền lợi, nghĩa vụ của cá nhân được tặng danh hiệu

a) Cá nhân được tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” kèm Bằng chứng nhận và 15 triệu đồng.

b) Cá nhân có nghĩa vụ giữ gìn và bảo quản hiện vật khen thưởng; tiếp tục duy trì, phát huy thành tích để xứng đáng với Danh hiệu được trao tặng.

9. Hủy bỏ quyết định, tước danh hiệu

a) Cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” nhưng phát hiện thấy thành tích không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn quy định thì bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng.

b) Sau khi được tặng thưởng Danh hiệu, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật, làm mất uy tín, ảnh hưởng xấu trong xã hội, cộng đồng thì bị tước Danh hiệu và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng.

10. Kinh phí

Kinh phí tổ chức xét tặng, khen thưởng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” do ngân sách tỉnh đảm bảo, được quản lý thống nhất qua quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI Kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND,TAND,THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- C, PCVP, CV VP HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS, Công báo Lạng Sơn, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, HS Kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 quy định về tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.588

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!