Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/NQ-ĐCT năm 2000 về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 05/NQ-ĐCT Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn An Lương
Ngày ban hành: 22/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-ĐCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

I - TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THỜI GIAN QUA

Trong 5 năm qua (1995-1999), cùng với sự phát triển của phong trào CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, công tác thông tin, báo cáo của các cấp công đoàn đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của tổ chức CĐ. Nhận thức của lãnh đạo công đoàn các cấp về vị trí, vai trò, tác dụng và tầm quan trọng của thông tin, báo cáo có nhiều chuyển biến. Tổ chức đầu mối tiếp nhận, xử lý, khai thác thông tin và công tác lưu trữ ở các cấp công đoàn đã có tiến bộ. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hai chiều giữa các cấp công đoàn từng bước đi vào nề nếp và có chất lượng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tổng hợp thông tin, báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW và cơ quan TLĐ được tăng cường, trình độ ngày càng được nâng cao. Việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin, báo cáo được quan tâm hơn.

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và cơ quan Thường trực Ban Chấp hành công đoàn các cấp.

Tuy nhiên, công tác thông tin, báo cáo giữa các cấp công đoàn trong những năm qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế; Thông tin, văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên với công đoàn cấp dưới còn chồng chéo, trùng lặp, một số nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu của cấp dưới. Chế độ và kỷ luật báo cáo chưa được thực hiện nghiêm chỉnh. Một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ với TLĐ. Phần lớn CĐCS khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, có vốn đầu tư nước ngoài không có báo cáo. Nội dung báo cáo của nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW còn chung chung, chất lượng thông tin thấp, chưa phản ánh đầy đủ, thực chất tình hình cơ sở, chưa gắn với việc phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, thiếu những đề xuất, kiến nghị có giá trị. Công tác thu thập, cập nhật thông tin còn yếu. Thể thức pháp quy văn bản còn nhiều thiếu sót, việc quản lý văn bản ở một số đơn vị chưa đi vào nề nếp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Hệ thống tổ chức bộ máy của CĐ các cấp còn có chỗ chưa hợp lý, phân cấp chỉ đạo chưa rõ. Một số lãnh đạo CĐ các cấp chưa quan tâm chỉ đạo cụ thể và thường xuyên công tác thông tin, báo cáo của đoan vị, chưa quan tâm đúng mức việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tổng hợp thông tin, báo cáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ chuyên viên nghiên cứu tổng hợp ở một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ cấp trên cơ sở vừa thiếu về số lượng vừa yếu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Điều kiện và phương tiện phục vụ công tác thông tin, báo cáo tuy đã được bổ sung, nâng cấp, nhưng nhìn chung còn thiếu và lạc hậu. Tổng Liên đoàn chạm ban hành quy định chung về công tác văn thư, lưu trữ, báo cáo để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn.

Đáp ứng yêu cầu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và phù hợp với sự phát triển côg nghệ thông tin trong giai đoạn mới, để việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức CĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp bách.

II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

Để nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, khắc phục những mặt yếu kém và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo, các cấp CĐ cần thực hiện tốt một số biện pháp chuỷ yếu sau:

1- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo công đoàn các cấp về công tác thông tin, báo cáo

Cán bộ công đoàn các cấp cần có nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức và hoạt động công đoàn. Phải coi hoạt động này là một nội dung quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của các cấp trong hệ thống công đoàn.

Ban Chấp hành công đoàn các cấp, nhất là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch phải chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo cần theo quy định của TLĐ. Lãnh đạo công đoàn các cấp cần rà soát lại dần mối tổ chức thông tin, báo cáo từ cơ sở lên, bố trí, bổ sung cán bộ có năng lực làm công tác tổng hợp ở những đầu mối thông tin quan trọng; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên; ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin, báo cáo cho phù hợp với những quy định của TLĐ; đảm bảo điều kiện và phương tiện làm việc cần thiết cho công tác thông tin, báo cáo, từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp và chất lượng cao.

2- Đổi mới công tác thông tin, báo cáo; áp dụng thống nhất các quy định về thể thức, nội dung, chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức công đoàn

Thiết lập lại kỷ luật thông tin, báo cáo giữa các cấp CĐ, sớm ban hành và thực hiện thống nhất các quy định về công tác thông tin, báo cáo của các cấp công đoàn và các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ, các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW.

Cải tiến nội dung, hình thức thông tin, báo cáo. Xây dựng các quy trình thu thập, xử lý, khai thác, cung cấp thông tin hợp lý, có chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ công tác văn thư, lưu trữ… theo đúng quy định của Nhà nước và của TLĐ.

Đưa tiến bộ KHKT vào hoạt động thông tin của công đoàn.

3. Đổi mới công tác thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp

Các cấp công đoàn phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước và của TLĐ. Bằng mọi biện pháp khắc phục tình trạng quan liêu giấy tờ, chỉ đạo chồng chéo, gây khó khăn cho cơ sở.

Tổng Liên đoàn và LĐLĐ các tỉnh, thành phố CĐ ngành TW cần giảm tối đa văn bản không thật sự cần thiết và có nội dung trùng lặp đối với công đoàn cấp dưới; đảm bảo các văn bản chỉ đạo phải cụ thể, đơn giản, thiết thực, phù hợp với thực tế và khả năng thực hiện của CĐ cấp dưới, nhất là cấp cơ sở.

Các cấp CĐ phải coi trọng việ đảm bảo chế độ cập nhật thông tin báo cáo hàng ngày trong hệ thống công đoàn là một yêu cầu bắt buộc phải thực hiện. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cần sớm nghiên cứu và xây dựng danh mục các thông tin cần thiết đối với CĐCS và cán bộ công đoàn chuyên trách, đảm bảo cập nhật và cung cấp đầy đủ các thông tin phục vụ cho các hoạt động công đoàn ở cơ sở, Ban hành hàng năm “Sổ tay công tác công đoàn” trong hệ thống công đoàn.

4- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thôg tin, báo cáo của cơ quan công đoàn các cấp

Các cấp công đoàn, trước hết là cơ quan TLĐ và LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW càn rà soát, củng cố tổ chức bộ máy giúp việc đảm bảo tình, gọn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu, phục vụ điều hành.

Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, chuyên viên cơ quan công đoàn các cấp, phấn đấu đến hết năm 2003, 100% lãnh đạo các ban, đơn vị trong cơ quan và cán bộ tổng hợp có trình độ đại học trở lên, có trình độ nghiên cứu, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin cho cơ quan lãnh đạo và khả năng biên tập tốt.

Tạo mọi điều kiện để cán bộ, chuyên viên thâm nhập thực tế, sâu sát cơ sở, nắm vững và thông tin kịp thời chính xác tình hình CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn của ngành, địa phương.

Củng cố tổ chức và có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lượng phục vụ của văn phòng. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm công tác văn phòng giữa các ngành, địa phương. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở không có bộ máy văn phòng công đoàn, cần phân công cụ thể cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin, báo cáo phù hợp với biên chế của đơn vị.

Phấn đấy đưa công tác văn thư, lưu trữ của các cấp công đoàn vào nền nếp theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

5. Coi trọng việc thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật trong công tác thông tin, báo cáo

Gắn công tác thông tin, báo cáo với công tác thi đua và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo và các cấp công đoàn.

Thực hiện nghiêm túc và có nề nếp các chế độ khen thưởng và kỷ luật trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cấp công đoàn.

6- Tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin

Phấn đấu đến năm 2003, 100% cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW và những CĐ cấp trên cơ sở có điều kiện được trang bị các thiết bị văn phòng tối thiểu (máy tính, máy phôttcopy, máy fax, máy in…) và có kho lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài ứng dụng tin học liên quan đến hệ thống thông tin quản lý, xây dựng các cơ sở dữ liệu về hoạt động công đoàn. Mở rộng và quản lý tốt việc sử dụng Internet để trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cấp công đoàn.

Tổng Liên đoàn, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW cần đầu tư thoả đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ công đoàn, phấn đấu đến năm 2003, 100% số chuyên viên, cán bộ nghiệp vụ dưới 45 tuổi đều biết sử dụng máy tính trong công việc.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nội dung của Nghị quyết, Ban Thường vụ các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW quán triệt, cụ thể hoá và vận dụng thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo của cấp mình và công đoàn cấp dưới.

Văn phòng Tổng Liên đoàn có trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo các quy định về công tác thông tin, báo cáo, về công tác văn thư lưu trữ, các biểu mẫu để trình Đoàn Chủ tịch xem xét, ban hành áp dụng thống nhất trong cả hệ thống đồng thời giúp Đoàn Chủ tịch TLĐ triển khai và tổ chức theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐ TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn An Lương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/NQ-ĐCT năm 2000 về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61