Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 899/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 899/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Mai Thức
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 899/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU:

1. Mục tiêu:

- Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (Sau đây viết tắt là Câu lạc bộ) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng; hỗ trợ cải thiện điều kiện sống và đổi mới đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở cộng đồng dân cư, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu theo Chương trình hành động về người cao tuổi tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2012-2020.

- Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Hội Người cao tuổi các cấp và cộng đồng dân cư trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ tiêu:

- Năm 2017: Duy trì hoạt động 8 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở huyện Đakrông; Xây dựng mới 8 Câu lạc bộ ở các huyện, thị xã, thành phố (mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng 01 Câu lạc bộ). Mỗi Câu lạc bộ có ít nhất 50 thành viên, trong đó có 70% người cao tuổi tham gia);

- Giai đoạn 2018-2020: Nhân rộng, xây dựng mới 27 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 03 Câu lạc bộ); đồng thời, duy trì tốt hoạt động của 16 Câu lạc bộ được thành lập ở giai đoạn trước.

Các Câu lạc bộ hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu đạt 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên). 60-70% là phụ nữ, 60-70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn cải thiện thu nhập; 80% Câu lạc bộ được tập huấn và giám sát theo quy chế.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG:

1. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của người cao tuổi, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền:

- Lập kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ. Trong đó, bao gồm: Kế hoạch huy động xã hội hóa và lồng ghép với các chương trình, dự án và các quỹ tại địa phương để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho các Câu lạc bộ.

- Tổ chức hướng dẫn và tuyên truyền về đề án và mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ theo hướng dẫn của Hội Người cao tuổi Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương.

2. Tập huấn kỹ thuật, cung cấp tài liệu; thành lập và nhân rộng các Câu lạc bộ liên thế hệ tại địa phương:

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nhân rộng mô hình Câu lạc bộ tại địa phương do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật về Câu lạc bộ cho các địa phương; tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và cán bộ liên quan của cấp huyện, xã về phương pháp thành lập, quản lý, các lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.

- Trên cơ sở hoạt động của 08 Câu lạc bộ tại huyện Đakrông, tổ chức hội nghị, học tập, báo cáo kinh nghiệm và tổ chức tham quan việc tổ chức hoạt động của ít nhất 02 Câu lạc bộ của 02 xã tại huyện Đakrông để nhân rộng mô hình.

- Tổ chức tham quan mô hình Câu lạc bộ có hiệu quả ở các tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị các nguồn lực, nhân sự thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Chính quyền và hội Người cao tuổi cơ sở thành lập các Câu lạc bộ theo đúng quy trình quy định.

3. Giám sát, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ:

- Tổ chức giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các Câu lạc bộ (giám sát mẫu, giám sát điểm).

- Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về người cao tuổi:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ và công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Tham dự Hội thảo do Trung ương tổ chức để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để tuyên truyền, phổ biến xây dựng và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ.

- Tuyên truyền gương điển hình Câu lạc bộ và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Huy động nguồn lực; vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng Câu lạc bộ:

- Vận động nguồn lực các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ để xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Thúc đẩy các địa phương, tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp tự quản, tự xây dựng, quản lý và huy động nguồn lực để nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Vận dụng nguồn lực từ các Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi; các nguồn quỹ khác có liên quan (Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân...).

- Lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án có liên quan tại địa phương: đề xuất, tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực phân bổ từ Đề án của Trung ương.

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban ngành và các địa phương hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh:

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch: lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật Người cao tuổi về Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi) để các thành viên Câu lạc bộ được vay vốn sản xuất để giảm nghèo.

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh để truyền thông, hướng dẫn Câu lạc bộ kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới.

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ của các Câu lạc bộ.

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Ban công tác Người cao tuổi tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ ngân sách nhà nước (gồm: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) và nguồn huy động khác. Trong đó ngân sách địa phương được bố trí tùy theo khả năng ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định hiện hành.

1. Ngân sách nhà nước:

Dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ: 2.000 triệu đồng, gồm: ngân sách Trung ương hỗ trợ: 800 triệu đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ: 1.200 triệu đồng (trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 400 triệu đồng; ngân sách cấp huyện: 800 triệu đồng).

Ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các hoạt động sau:

a) Quản lý Đề án, chỉ đạo, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

b) Tập huấn giảng viên và tập huấn ban đầu cho các địa phương, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng tài liệu hướng dẫn về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Giám sát nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (thành lập, hoạt động, quản lý quỹ...).

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật:

a) Đẩy mạnh huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc tham gia thực hiện kế hoạch.

b) Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện kế hoạch và chăm sóc người cao tuổi.

3. Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương:

a) Phối hợp với chính quyền các cấp sử dụng nguồn lực từ các Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các nguồn quỹ khác ở các cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã...) để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho các câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau nhằm mục đích giảm nghèo cho các thành viên câu lạc bộ.

b) Huy động sự đóng góp của cá nhân và cộng đồng của hội viên Hội Người cao tuổi và các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

4. Vận động nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế:

a) Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế để xây dựng các dự án về nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

b) Vận động sự đóng góp, tài trợ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá nhân các nước và quốc tế để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:

- Căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố:

Triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. Tổ chức hướng dẫn chung về mô hình, nguyên tắc và trình tự các bước thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ;

- Tổ chức giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và các phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế của từng giai đoạn;

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nguồn lực từ các chương trình, dự án ở địa phương, nguồn từ xã hội hóa, nguồn từ quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi để hỗ trợ thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ và chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi theo quy định.

3. Sở Tài chính:

Hàng năm, phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và đúng quy định hiện hành. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố cân đối phân bổ ngân sách htrợ thực hiện kế hoạch tại địa phương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ cho việc thực hiện kế hoạch. Phối hợp lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo các cấp phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ; tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ tham gia các chương trình khuyến nông; xây dựng nông thôn mới.

6. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cấp tạo điều kiện cho các thành viên Câu lạc bộ được khám sức khỏe định kỳ; tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn; hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo các cấp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động thể dục - thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ của các Câu lạc bộ.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 - 2020.

- Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch này nhằm nhân rộng mô hình Câu lạc bộ và mô hình hoạt động của Câu lạc bộ điển hình, hiệu quả.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Phối hợp tuyên truyền về Câu lạc bộ; về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương; hướng dẫn UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố tham gia tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành viên phối hợp, hỗ trợ thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch.

10. UBND các huyện, thị xã và thành phố:

- Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi cùng cấp triển khai việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn quản lý; đồng thời tuyên truyền, quảng bá về Câu lạc bộ và công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

- Xem xét, chỉ đạo sdụng nguồn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và huy động các nguồn lực xã hội hóa ở địa phương (huyện, xã) để thực hiện kế hoạch.

- Cân đối hỗ trợ kinh phí và lồng ghép các nguồn lực liên quan tạo điều kiện để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ có hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), một năm (trước ngày 20/12) báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- TW Hội NCT Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 899/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249