Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 768/KH-UBND năm 2020 về triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 768/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 13/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 768/KH-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, CHO NÔNG DÂN THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Công văn số 942/VPCP-QHĐP ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân lần 2,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân lần 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 942/VPCP-QHĐP ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân lần 2.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

- Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 942/VPCP-QHĐP ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân lần 2.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp trên tinh thần phát huy lợi thế của từng địa phương, từng vùng; chủ động lập quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm đối với từng cây, con cụ thể.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về giá cả nông sản hàng ngày đến người dân. Hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; xem xét yếu tố đầu vào để giảm giá thành, kiểm soát chất lượng; đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy mạnh liên kết vùng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức đối thoại với nông dân để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên tinh thần "tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hoá nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể" của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương Khoá X.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Chăn nuôi; cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học; hỗ trợ bà con nông dân tái đàn lợn trở lại sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Theo dõi tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; có kịch bản, giải pháp ổn định giá cả, cung cầu thịt lợn trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với các doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức nghiên cứu, dự báo cung cầu thị trường, thông tin kịp thời cho doanh nghiệp và người dân điều chỉnh sản xuất phù hợp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào lĩnh vực sản xuất giống, vật nuôi thương phẩm.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

10. Chú trọng xây dựng, khai thác vùng nguyên liệu truyền thống phục vụ công tác bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa truyền thống như nghề dệt, nghề đan lát, kiến trúc, các loại nhạc cụ... theo tinh thần Kế hoạch số 2865/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

11. Sớm hình thành chợ khu vực phía nam thành phố Kon Tum, củng cố hoạt động của các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, hình thành các kênh phân phối phù hợp với thực tiễn tại địa phương;

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

12. Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa nông sản, nhằm giữ uy tín và tính cạnh tranh hàng hóa nông sản của Việt Nam với cả thị trường trong nước và quốc tế.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

13. Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các công trình ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp; các mô hình khởi nghiệp sản xuất nông nghiệp theo công nghệ 4.0; Xem xét công nhận những sáng chế của nông dân và hướng dẫn nhà sáng chế đăng ký bản quyền.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

14. Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó ́i biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh Kon Tum.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở , ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

15. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, trước mắt bố trí nguồn vốn xử lý sạt lở ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở , ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

16. Đề xuất danh mục các công trình giao thông thực sự quan trọng, cấp bách cần ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030.

- Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở , ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

17. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động “tín dụng đen” ở nông thôn; tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

- Đơn vị thực hiện: Đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở , ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

18. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, thông tin thị trường, quy định của quốc gia tiếp nhận lao động và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động nắm bắt thông tin và tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở , ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch về bưu điện, viễn thông của địa phương. Trong đó, chú trọng việc đảm bảo hạ tầng mạng viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng các ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

20. Ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay vốn, cung ứng đủ vốn cho nông dân.

- Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Kon Tum chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

21. Triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

22. Thành lập tổ tư vấn hỗ trợ cho người dân các thủ tục liên quan đến sản xuất nông nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ vào nội dung nêu trên, các các Sở, ban ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo đơn vị chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện.

- Định kỳ hằng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 768/KH-UBND ngày 13/03/2020 về triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217