Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THỦY SẢN NĂM 2017

Luật Thủy sản được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 23/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Để thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng có liên quan đến công tác Thủy sản.

- Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thủy sản; đồng thời để người dân tin tưởng, chấp hành tốt các quy định liên quan đến thủy sản.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành có liên quan triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản.

- UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản đến các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn xong trước ngày Luật Thủy sản có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2019).

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản

a) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn tại các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh.

Các sở, ban, ngành có liên quan chủ động nghiên cứu và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đăng tải nội dung tuyên truyền, Luật Thủy sản trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

b) Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Thủy sản tại cấp huyện

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản ở cấp huyện, cấp xã; Báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông huyện.

2. Các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Thủy sản

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

- Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu và thực hiện.

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Nội dung tài liệu tham khảo tại phụ lục đính kèm Công văn 1891/BNN- TCTS ngày 03/03/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản (đăng tải tại địa chỉ: https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn, mục Triển khai thi hành Luật Thủy sản).

3. Phổ biến Luật Thủy sản thông qua các chuyên mục, tin, bài, văn bản hướng dẫn, phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư Pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan truyền thông cấp tỉnh, huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

- Nội dung: Biên soạn tài liệu, phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Thủy sản trên Báo Lạng Sơn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

4. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Thủy sản lồng ghép với các chương trình khác để phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai phổ biến thi hành Luật Thủy sản được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thủy sản 2017 với hình thức phù hợp, báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện theo quy định (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp tổng hợp).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định chuyên ngành, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thủy sản.

3. Sở Tư pháp

Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát chung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành để đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Thủy lợi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

5. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, tiến hành tổng hợp, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các công việc thực sự cần thiết nhằm bảo đảm cho việc triển khai thi hành Luật; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới tham mưu giúp UBND cùng cấp cân đối ngân sách bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thủy sản tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn quản lý và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản chấp hành đúng theo quy định của Luật.

- Báo cáo về việc triển khai tuyên truyền Luật Thủy sản tại địa bàn về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Thủy sản cho các hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tích cực vận hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật theo các quy định hiện hành.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Tổng cục Thủy sản;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, THCB;
- Lưu: VT, KTN (VQK).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Vinh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155