Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 thành phố Hà Nội

Số hiệu: 65/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 06/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch Triển khai Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ; UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

a. Mục đích:

- Nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kiện toàn tổ chức các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các ngành, địa phương của Thành phố; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, các quận, huyện, thị xã trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

b. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng và triển khai phương án phải đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015, phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện;

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Thành phố với các ngành, các địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Nội dung:

- Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các ngành, các địa phương;

- Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản;

- Đầu tư, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm, đồng thời đưa vào dự trữ tại các khu vực bảo đảm sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

3. Nhiệm vụ cụ thể: (Phụ lục kèm theo)

4. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Thành phố có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt dự toán Ngân sách (trên cơ sở dự toán kinh phí của các Sở, ngành và địa phương), bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch phục vụ cho công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và của Thành phố.

- Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch phục vụ cho công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình, định kỳ báo cáo UBND Thành phố (qua Bộ Tư lệnh Thủ đô - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Thành phố)./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu VT, NC (Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 06/3/2015 của UBND Thành phố)

STT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã

Các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện, thị xã

 

Trước tháng 7/2015

 

2

Sự cố tràn dầu: Xây dựng Kế hoạch ứng phó của Thành phố trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan Thường trực, chủ trì dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã

Trước tháng 01/2016

 

3

Sự cố cháy nổ kho xăng, dầu, đường ống dẫn dầu, khí: Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Sở Công Thương

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã liên quan

Trước tháng 01/2016

 

4

Sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư: Xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN&CX, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan

Trước tháng 01/2016

 

5

Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản: Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Sở Xây dựng

Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan

Trước tháng 01/2016

 

6

Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân và tán phát hóa chất độc hại: Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã liên quan

Trước tháng 01/2016

 

7

Sự cố động đất: Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

Trước tháng 01/2016

 

8

Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng: Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Sở Giao thông vận tải

Công an Thành phố, Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan, đơn vị liên quan

Trước tháng 01/2016

 

9

Sự cố cháy rừng: Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an Thành phố, Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan, đơn vị liên quan

Trước tháng 01/2016

 

10

Bão, áp thấp, lũ lụt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đá: Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp Thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an Thành phố, Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tài nguyên & Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan

Trước tháng 01/2016

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.023
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12