Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020" NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 6703/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"; Căn cứ kết quả thực hiện năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của các cơ quan quản lý Nhà nước đúng quy định pháp luật và Thành phố.

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã và khuyến khích sự chủ động tham gia của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp bảo đảm hiệu quả bền vững; ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định mới ban hành liên quan đến Luật Hóa chất cho 110 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức về kỹ thuật an toàn hóa chất cho 260 cán bộ phụ trách kỹ thuật, phụ trách an toàn và người lao động trực tiếp với hóa chất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp, và các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng hóa chất.

- Tổ chức 02 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động hóa chất trên phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chấp hành quy định pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất:

Tiếp tục cập nhật, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động hóa chất trên phương tiện truyền thông đại chúng; nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp cho từng nhóm đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố.

2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất; hoàn thiện các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý hóa chất theo hướng đơn giản, đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất; về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý hoạt động hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp Thành phố và quận, huyện, thị xã.

- Tiếp tục tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/7/2015 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội; quan tâm tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn về kỹ thuật, về hóa chất đảm nhiệm công tác quản lý hoạt động hóa chất.

- Tổ chức hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp một số tỉnh, thành phố trong nước về công tác quản lý hoạt động hóa chất.

3. Nâng cao năng lực công tác quản lý hoạt động hóa chất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất:

- Tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, sát hạch và cấp giấy chứng nhận về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất tại đơn vị.

- Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, lưu giữ đầy đủ và sử dụng đúng Phiếu an toàn hóa chất đối với các hóa chất nguy hiểm tại cơ sở. Các Phiếu an toàn hóa chất có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và lưu giữ tại những nơi thuận tiện để đảm bảo tất cả các đối tượng có trách nhiệm liên quan đến hóa chất có thể truy cập, nắm được thông tin.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất:

- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các đơn vị có hoạt động hóa chất về việc thực hiện các quy định an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường. Đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra. Kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, nhất là hóa chất nguy hiểm tại đơn vị. Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất khi không đủ điều kiện theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra các loại hàng hóa là hóa chất nguy hiểm lưu thông trên thị trường về nhãn mác, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, điều kiện vận chuyển. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện vận chuyển theo quy định pháp luật.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng: Công an, Quân đội, Hải quan, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Quản lý thị trường, Thanh tra Bộ Công Thương để giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động hóa chất từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường đến sử dụng hóa chất vào sản xuất, nhằm đảm bảo an toàn, nhất là tại các cơ sở hoạt động hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất:

- Tổ chức khảo sát, đánh giá danh mục hóa chất độc hại, ngưỡng tồn trữ các loại hóa chất độc quy định tại phụ lục của Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc tại các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

III. KINH PHÍ

- Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch năm 2017 dự kiến là 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng), từ nguồn ngân sách Thành phố (phụ lục chi tiết kèm theo).

- Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã: phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao; UBND các quận, huyện, thị xã bố trí một phần kinh phí từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Cơ quan thường trực, giúp UBND theo dõi, tổng hợp, định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất theo các nội dung của Kế hoạch.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các nội dung, chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đồng, doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật và kiến thức kỹ thuật an toàn về hóa chất cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố và doanh nghiệp có hoạt động hóa chất.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng quản lý, người lao động trực tiếp với hóa chất tại các cơ sở có hoạt động hóa chất theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất.

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp đặc điểm của đơn vị.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra các hóa chất lưu thông trên thị trường về nhãn mác, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, điều kiện vận chuyển.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị có hoạt động hóa chất.

- Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

3. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động hóa chất, nhất là đối với nhóm hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở hoạt động hóa chất đúng quy định pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

4. Công an thành phố Hà Nội:

- Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện quy định đối với vận chuyển hàng nguy hiểm đúng quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động hóa chất đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động hóa chất cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

- Phối hợp Sở Công Thương tổ chức thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các cơ sở có hoạt động hóa chất tại các khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố và hệ thống truyền thông cơ sở tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về an toàn hóa chất, quản lý hoạt động hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ hóa chất. Phối hợp biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất.

- Phối hợp Sở Công Thương xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp từng nhóm hoạt động hóa chất trên địa bàn.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

7. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng quy định pháp luật và Thành phố.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất, tập trung vào các cửa hàng, hộ kinh doanh, sạp bán hàng tại các chợ trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ hóa chất.

- Có kế hoạch tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức có chuyên môn về kỹ thuật, về hóa chất tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn.

- Bố trí một phần kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn quản lý.

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

9. Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn:

- Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và Thành phố về hoạt động hóa chất. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khu vực có hoạt động hóa chất, duy trì công tác an toàn trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm việc huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người tiếp xúc trực tiếp hóa chất tại đơn vị. Tập huấn, bổ sung kiến thức chuyên môn cho lực lượng cán bộ, công nhân làm việc liên quan đến hóa chất để đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp của Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" và Kế hoạch thực hiện năm 2017 của UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ngành: CT, TC, TN&MT, TT&TT, CATP, CSPC&CC, BQLKCN-CX;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP T.V. Dũng, KT, NC, ĐT, TKBT;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của UBND Thành phố)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị tính

Số lượng

Kinh phí (Tr.đ)

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động hóa chất; những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí thành phố và hệ thống truyền thông cơ sở.

Đợt tuyên truyền

02

50

Quý 2-3/2017

2

Tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến Luật hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Hà Nội.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các Ban quản lý khu cụm công nghiệp.

Lớp

01

25

Quý 2-3/2017

3

Tập huấn kiến thức về kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ và người lao động làm việc liên quan đến hóa chất.

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố.

Lớp

02

50

Quý 3-4/2017

4

Tổ chức điều tra, thu thập thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc trên địa bàn Hà Nội.

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc trên địa bàn Thành phố.

Lần

01

40

Quý 2-3/2017

5

Tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp quản lý hoạt động hóa chất với một số Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong nước về công tác quản lý hoạt động hóa chất.

Sở Công Thương

Sở Công Thương các tỉnh

Lần

01

35

Quý 3-4/2017

Tổng số:
(Hai trăm triệu đồng)

 

 

200

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144