Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 518/KH-UBND năm 2016 thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 518/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 24/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự;

Để thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trong toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm xác định trách nhiệm và phân công cụ thể cho các các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong tỉnh và nhân dân thấy được ý nghĩa và trách nhiệm khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về nghĩa vụ quân sự

a) Biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về pháp luật nghĩa vụ quân sự:

- Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo ngành Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đưa Luật Nghĩa vụ quân sự vào chương trình tổ chức tập huấn giới thiệu và giáo dục pháp luật năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Luật rộng rãi trong toàn tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về nghĩa vụ quân sự cho cán bộ các cấp, các ngành:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì làm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện và xã; chủ trì phối hợp các ngành biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nghĩa vụ quân sự với nội dung phù hợp từng đối tượng tập huấn.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các ngành cùng cấp; xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố.

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Chủ trì tổ chức lớp tập huấn, giới thiệu Luật Luật Nghĩa vụ quân sự cho cán bộ, công chức của từng Sở, ngành.

- UBND cấp xã tổ chức tập huấn, giới thiệu Luật Nghĩa vụ quân sự cho cán bộ, công chức cấp xã, Ban điều hành thôn, khu phố.

2. Xây dựng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự ở cấp huyện và cơ sở

a) Rà soát các văn bản hiện hành về Nghĩa vụ quân sự:

Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức rà soát các văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm tham mưu ban hành; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Xây dựng văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, thông tư liên bộ về hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch, quyết định cụ thể cho từng lĩnh vực triển khai thực hiện Luật. Chủ trì phối hợp các Sở, ngành có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các thông tư của Bộ Quốc phòng và thông tư liên bộ về hướng dẫn thi hành Luật.

3. Thời gian: (Thời gian cụ thể có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Sở Tài chính căn cứ vào quy mô tổ chức triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật ở các cấp lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự trình UBND tỉnh.

Trên cơ sở dự toán của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách bảo đảm cho việc triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật ở các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thống nhất các nội dung trong nghị định, thông tư, đặc biệt là các nội dung có liên quan đối với các ngành; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các Sở, ngành được giao chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ các ngành và hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cho thật phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ sở; đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí trình UBND tỉnh và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, nội dung công việc; các cơ quan, địa phương phối hợp có trách nhiệm tham gia chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân. Tập trung chỉ đạo củng cố bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm trang thiết bị và giải quyết tốt chế độ chính sách cho lực lượng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các ngành dự toán kinh phí hoạt động và bảo đảm kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động với nhiệm vụ của ngành, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về nội dung, phù hợp với tình hình thực tế ở tỉnh, các địa phương và cơ sở trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản thi hành từ ngày 01/01/2016. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, 01 năm để UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Quân lực/BTTM;
- Bộ Tư lệnh QK7;
- Phòng Quân lực/QK7;
- TT T
nh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành, báo, đài có liên quan;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Ban Quân lực/B
CHQS tỉnh;
- UBND các huyện (TX,TP);
- Lưu: VT,NCPC. Thông.

CHỦ TỊCH
Nguyn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015
(Kèm th
eo Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh)

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

GHI CHÚ

 

2016

2015

Q.I

Q.II

Q.III

Q.IV

I

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

1

Biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

UBND tỉnh, huyện, xã; Các Sở, ngành

Các Sở, ban, ngành liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã; Người đứng đầu các Sở, ngành.

 

x

 

 

 

 

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vpháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự cho cán bộ các cấp, các ngành.

Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS cấp huyện

Các Sở, ngành liên quan và UBND cấp xã

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, CHT Ban CHQS huyện

 

x

x

 

 

 

3

Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự, giáo dục Pháp luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp

Bộ CHQS tỉnh, Đài PT&TH Bình Thuận, Báo Bình Thuận, UBND cấp huyện

Giám đốc Sở Tư pháp

 

x

x

x

x

 

II

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIT, HƯNG DN THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

1

Rà soát văn bản hiện hành về Nghĩa vụ quân sự

Các Sở, ngành, địa phương

Các Sở, ngành liên quan

Người đng đầu các Sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện

 

x

 

 

 

 

2

Xây dựng văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, thông tư liên bộ về hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Bộ CHQS tỉnh

Các Sở: Tư pháp, Thông tin & Truyền thông (TT&TT); Đài PT &TH Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 

x

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 518/KH-UBND năm 2016 thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127