Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4525/KH-UBND 2021 thực hiện Chiến lược phát triển khoa học vũ trụ tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 4525/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Hữu Hoàng
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4525/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 579/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa.

- Ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ cho người dân; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ và thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nhu cầu cụ thể của tỉnh Khánh Hòa.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Triển khai thể chế, khung pháp lý

- Triển khai, cụ thể hóa mô hình quản lý nhà nước thống nhất về khoảng không vũ trụ cho các hoạt động dân sự, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia, phối hợp nghiên cứu, hình thành căn cứ pháp lý cho dữ liệu quan sát trái đất và sử dụng dữ liệu quan sát trái đất.

2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tổ chức, phối hợp triển khai, cụ thể hóa Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về khoa học và công nghệ vũ trụ với các định hướng chính gồm:

- Chủ trì, tham gia phối hợp triển khai nghiên cứu, định hướng ứng dụng gắn với các hoạt động của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tham gia, phối hợp nghiên cứu phát triển ứng dụng gắn liền với hình thành, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo dựa trên các công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan, nhằm:

+ Chủ động, kịp thời giám sát, hỗ trợ ra quyết định ứng phó với các hoạt động, biến đổi của thiên nhiên, các biến động xã hội trên diện rộng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

+ Bảo đảm tính thời sự của dữ liệu bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, dữ liệu tài nguyên, môi trường phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, cung cấp nền tảng số cho phát triển đa dạng dịch vụ;

+ Cung cấp đa dạng các dịch vụ viễn thông, định vị, dẫn đường, cảnh báo dựa trên dữ liệu vệ tinh cho người dân.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tham gia, tổ chức các sự kiện, chương trình, hoạt động về khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về một số thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa; đăng trên chuyên mục của Bản tin Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Website của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

- Tham gia thực hiện đề án xây dựng và phát triển năng lực định vị dẫn đường quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư phát triển năng lực quan sát mặt đất dựa trên thiết bị bay không người lái kết hợp với một số công nghệ cảm biến quang học, ra đa.

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng của tỉnh đồng bộ với hạ tầng quốc gia về hệ thống thông tin địa lý, viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, giám sát lãnh thổ, các công trình trọng yếu cấp tỉnh.

- Phát huy cơ sở vật chất của Đài Thiên văn Nha Trang trong hợp tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn và thúc đẩy các hoạt động phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ vũ trụ phục vụ cộng đồng.

- Phát huy các cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của các viện, trường Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

4. Phát triển nguồn nhân lực

Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng cho công tác hoạch định chính sách, thực thi quản lý nhà nước, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ.

5. Phát triển thị trường

- Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có sản phẩm, công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

- Xây dựng hệ sinh thái, khuyến khích hình thành doanh nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo dựa trên sản phẩm, dịch vụ mới từ khoa học và công nghệ vũ trụ kết hợp với các công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Triển khai cơ chế hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quan sát trái đất, khuyến khích phát triển các dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh, ảnh viễn thám.

- Triển khai, cụ thể hóa, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản phẩm có tính lưỡng dụng giữa dân sự và quốc phòng, an ninh phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

6. Hợp tác quốc tế

Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

7. Nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ vũ trụ

- Đẩy mạnh phổ biến, nâng cao kiến thức chung về khoa học công nghệ vũ trụ thông qua các hoạt động tham quan tại Đài Thiên văn Nha Trang, phổ biến và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh.

- Thúc đẩy nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tiềm năng phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ.

- Triển khai các hình thức truyền thông phục vụ nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về nội hàm, tiềm năng của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

III. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí để thực hiện Kế hoạch bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân cộng đồng và các nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có). Trong đó đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác tham gia thực hiện Kế hoạch theo quy định pháp luật.

2. Hàng năm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là đơn vị), căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch để xây dựng nội dung và dự toán kinh phí cụ thể triển khai thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trong Kế hoạch khoa học công nghệ của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổ chức các cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra các đơn vị có thể xây dựng các nội dung và kinh phí để lồng ghép với các nhiệm vụ được triển khai trong các chương trình, đề án khác có liên quan do đơn vị chủ trì quản lý.

3. Ưu tiên kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh để triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ được đề xuất từ các sở, ban, ngành và địa phương nhằm phục vụ một số lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Kế hoạch trong lĩnh vực dân sự. Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ.

- Kịp thời phổ biến, tuyên truyền về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ, sản phẩm có tính lưỡng dụng giữa dân sự và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất tham gia vào hoạt động của các tổ chức, diễn đàn đa phương có liên quan đến khoa học và công nghệ vũ trụ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến khoa học và công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp, tham gia triển khai Đề án phát triển năng lực quan sát trái đất phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, Đề án phát triển năng lực định vị dẫn đường quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trong khoảng không vũ trụ.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia khi xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh: Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Ứng dụng các giải pháp, phát triển năng lực theo dõi, giám sát biến động xã hội trên diện rộng tại các khu vực xung yếu về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, sử dụng dữ liệu quan sát trái đất.

- Nghiên cứu, ứng dụng, rà soát và bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống Internet vệ tinh băng thông rộng.

- Phổ biến, nâng cao nhận thức về nguy cơ mất an ninh quốc gia do các hoạt động trong khoảng không vũ trụ trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia khi xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường phổ biến kiến thức chung thông qua giáo dục STEM; phổ biến tài liệu khoa học thường thức về khoa học vũ trụ phù hợp với từng bậc học sinh;

- Khuyến khích, định hướng nghề nghiệp học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh theo các ngành đào tạo về hàng không học và vũ trụ; tham gia chương trình đào tạo kỹ sư triển khai về khoa học và công nghệ vũ trụ;

- Phối hợp với Đài Thiên văn Nha Trang xây dựng các chương trình để phổ biến kiến thức và tổ chức các hoạt động ngoại khóa tham quan để khám phá thiên văn tại Đài Thiên văn Nha Trang cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tiềm năng của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động viễn thám và sử dụng dữ liệu quan sát trái đất.

- Tham mưu đầu tư hoàn thiện hạ tầng về hệ thống thông tin địa lý của tỉnh, phục vụ công tác quản lý, giám sát lãnh thổ, các công trình trọng yếu của tỉnh.

- Triển khai, cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quan sát trái đất, khuyến khích phát triển các dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan đề xuất, triển khai ứng dụng một số thành tựu của công nghệ vũ trụ, ứng dụng công nghệ viễn thám để theo dõi, giám sát, quản lý tài nguyên đa dạng sinh học rừng, biển; ứng phó và phòng chống thiên tai do bão, lũ, trượt lở đất đá... tại một số địa phương thuộc tỉnh.

8. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách, chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

10. Sở Ngoại vụ

- Triển khai, phổ biến cơ sở pháp lý quốc gia và các điều ước quốc tế về vũ trụ mà Việt Nam là thành viên.

- Tham mưu, thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các vấn đề liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến khoa học thường thức về khoa học và công nghệ vũ trụ.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện và lồng ghép một số nhiệm vụ trong Kế hoạch vào kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.           

13. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vai trò, tiềm năng của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

14. Các viện, trường Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh: Phối hợp, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển một số lĩnh vực ưu tiên, thế mạnh của tỉnh thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức, đào tạo về lĩnh vực công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4525/KH-UBND ngày 26/05/2021 thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


380

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!