Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 259/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 19/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/KH-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

DIỆT CHUỘT BẢO VỆ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xut trng trọt, y ban nhân dân Thành ph ban hành Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo phong trào diệt chuột thường xuyên trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố, nhằm bảo vệ sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về năng suất, chất lượng cây trồng và nông sản do chuột gây ra, đng thời bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường.

2. Yêu cầu

- Phát động và tổ chức các đợt diệt chuột tập trung trên toàn địa bàn Thành phố đúng thời điểm chuột chưa vào mùa sinh sản và giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất trong năm.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp diệt chuột, sử dụng thuốc diệt chuột đảm bảo an toàn cho người và môi trường, kết hợp các biện pháp thủ công, không sử dụng các loại thuốc hóa học độc hại để diệt chuột, tuyệt đối không sử dụng các thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột.

- Diệt chuột cả ngoài đồng và trong khu dân cư, diện tích chuyển đổi sang sản xuất đa canh, bờ mương, đồi gò, các khu, cụm điểm công nghiệp, khu đất bỏ hoang.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân tham gia diệt chuột.

II. Nội dung

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, để nhân dân chủ động tham gia phối hợp diệt chuột hiệu quả.

2. Năm 2020, toàn Thành phố đồng loạt tổ chức 03 chiến dịch diệt chuột bằng thuốc (bả) diệt chuột vào các thời điểm:

- Vụ Xuân: Tháng 3, dự kiến quy mô 115.000 ha sản xuất trồng trọt, tương ứng 4.600 kg thuốc có hoạt chất Warfarin 2%.

- Vụ Mùa: Tháng 7, dự kiến quy mô 110.000 ha sản xuất trồng trọt, tương ứng 4.400 kg thuốc có hoạt chất Warfarin 2%.

- Vụ Đông: Tháng 10, dự kiến 40.000 ha sản xuất trồng trọt, diệt chuột bằng thuốc có hoạt chất Warfarin 2%.

3. Thường xuyên diệt chuột bằng các biện pháp thủ công như: bẫy bán nguyệt, vợt, đập... vào thời điểm trước và sau chiến dịch diệt đồng loạt trên toàn địa bàn Thành ph.

4. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và địa phương, phổ biến những kinh nghiệm hay, hiệu quả về các biện pháp diệt chuột để các địa phương và nhân dân biết thực hiện.

III. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến 16.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng chẵn), trong đó: Ngân sách Thành phố dự kiến 4.000.000.000 đồng, Ngân sách cấp huyện, xã dự kiến 12.000.000.000 đồng.

1. Ngân sách Thành phố bố trí kinh phí mua thuốc (bả) diệt chuột để cấp cho các địa phương thực hiện các chiến dịch diệt chuột đồng loạt trên địa bàn Thành phố vào các thời điểm tháng 3 và đầu tháng 7.

2. Ngân sách cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí mua thóc làm mồi, hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột cho nhân dân trên địa bàn để thực hiện các chiến dịch diệt chuột theo kế hoạch và tổ chức chiến dịch diệt chuột trong vụ đông, các thời điểm khác khi cần thiết (khi đồng trắng hoặc trong các đợt lũ,...).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn bằng văn bản về các phương pháp, biện pháp diệt chuột; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tchức tập hun, hướng dẫn công tác diệt chuột, đảm bảo đúng thời điểm, hiệu quả.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc diệt chuột để cấp cho các địa phương theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ việc cấp phát thuốc đúng đối tượng, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả.

- Kiểm tra, tổng hp tình hình kết quả triển khai thực hiện kế hoạch diệt chuột của các địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố sau các đợt cao điểm và cả năm 2020.

- Quản lý thuốc, cấp phát, thanh quyết toán đúng quy định.

2. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các sở, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hp Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách cấp mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch của Thành phố, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch diệt chuột của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đúng quy định.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan thông tin truyền thông Thành phố chđạo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác diệt chuột, để nhân dân biết chủ động tham gia thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng hp kết quả thực hiện của các đơn vị trên địa bàn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội), tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch, báo cáo y ban nhân dân Thành ph theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch
UBND Thành phố (đ báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các quận, hu
yện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP; TKBT, KT;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 259/KH-UBND ngày 19/12/2019 về diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215