Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Hải Anh
Ngày ban hành: 19/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Văn bản số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Văn bản số 4962/BNV-ĐT ngày 14/9/2017 của Bộ Nội vụ về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và thôn (bản) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020;

Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 307/TTr-SNV ngày 08/12/2017 về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với chức danh, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

1.1. Đào tạo sau đại học

Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020.

1.2. Đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp

Cử công chức, viên chức đi đào tạo đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng vị trí công tác; cử cán bộ, công chức xã đi đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

2. Bồi dưỡng

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hằng năm cho 2.620 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nội vụ: Thông báo số lượng cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt tại mục II nêu trên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo.

2. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước, thẩm định dự toán kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức mở lớp; tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh phân bổ kinh phí trong kế hoạch dự toán ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lập dự toán kinh phí; quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo đúng quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giảng bài cho các lớp bồi dưỡng, bố trí công chức, viên chức giảng dạy đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

4. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018: Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trong kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2018.

5. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Cử và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các huyện, thành ủy (phối hợp chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (thực hiện);
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Trưởng phòng KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, CV (Ha VX).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

Các lớp bồi dưỡng

Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức mở lớp

Cơ quan, đơn vị phối hợp và giảng bài

Đối tượng bồi dưỡng

Thời gian học

Tổng số học viên

Đối tượng học viên là

Nguồn kinh phí

Cán bộ, công chức

Viên chức

1

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị tỉnh

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện; viên chức

2 tháng

180

140

40

Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức: Ngân sách tỉnh.

Bồi dưỡng cho viên chức: Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

2

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị tỉnh

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; viên chức

2 tháng

400

290

110

3

Bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sở Nội vụ

Học viện hành chính quốc gia thuộc Bộ Nội vụ

Công chức cấp tỉnh, cấp huyện

25 ngày

50

50

 

Ngân sách tỉnh

4

Bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sở Nội vụ

Học viện hành chính quốc gia thuộc Bộ Nội vụ

Viên chức lãnh đạo quản lý

25 ngày

100

 

100

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

5

Bồi dưỡng chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (sử dụng tài liệu bồi dưỡng do Bộ Nội vụ chuyển giao cho tỉnh)

Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (mỗi cấp xã 01 người)

7 ngày

134

134

 

Ngân sách tỉnh

6

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Phó Chủ tịch HĐND xã

Sở Nội vụ

Trường chính trị tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (sử dụng tài liệu bồi dưỡng do Bộ Nội vụ chuyển giao cho tỉnh và tài liệu bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, công chức xã kèm theo Văn bản số 5842/BNV-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Phó Chủ tịch HĐND xã (mỗi cấp xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

7

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Phó Chủ tịch UBND xã

Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch UBND xã (mỗi cấp xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

8

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

Sở Nội vụ

Chủ tịch UBMTTQ xã (mỗi xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

9

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Sở Nội vụ

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã (mỗi xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

10

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

Sở Nội vụ

Bí thư Đoàn TNCSHCM xã (mỗi xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

11

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Chỉ huy trưởng quân sự xã

Sở Nội vụ

Trường chính trị tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (sử dụng tài liệu bồi dưỡng do Bộ Nội vụ chuyển giao cho tỉnh và tài liệu bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, công chức xã kèm theo Văn bản số 5842/BNV-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chỉ huy trưởng quân sự xã (mỗi xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

12

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Công chức Tài chính - kế toán xã

Sở Nội vụ

Công chức Tài chính - kế toán xã (mỗi xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

13

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Công chức Văn phòng-thống kê xã

Sở Nội vụ

Công chức Văn phòng-thống kê xã (mỗi xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

14

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho Công chức Văn hóa-xã hội xã

Sở Nội vụ

Công chức Văn hóa-xã hội xã (mỗi xã 01 người)

5 ngày

129

129

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia

15

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho công chức Tư pháp-Hộ tịch xã

Sở Tư Pháp

Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp

Công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã

6 ngày

200

200

 

Ngân sách tỉnh

16

Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn

Công an tỉnh

Công an tỉnh giảng bài theo tài liệu do Bộ Công an hướng dẫn;

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp

Trưởng Công an xã (mỗi xã, thị trấn 01 người)

15 ngày

135

135

 

Ngân sách Trung ương

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm (bồi dưỡng về võ thuật, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ)

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh giảng bài theo tài liệu do Bộ Công an hướng dẫn

Công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn

45 ngày

30

30

 

Ngân sách tỉnh

18

Bồi dưỡng chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ sở đào tạo đủ năng lực

Công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn

3 tháng

30

30

 

Ngân sách tỉnh

19

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân giảng bài theo bộ tài liệu đào tạo tiếng dân tộc Mông ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Công chức, viên chức công tác ở vùng có đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

3 tháng

50

 

50

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

20

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Dao

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân giảng bài theo bộ tài liệu đào tạo tiếng dân tộc Dao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Công chức, viên chức công tác ở vùng có đồng bào dân tộc Dao sinh sống.

3 tháng

50

 

50

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

21

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục

Sở Giáo dục và đào tạo

Học viện quản lý giáo dục; Trường bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ giáo dục Phú Thọ

công chức, viên chức quản lý giáo dục và diện quy hoạch cán bộ quản lý các cấp học của tỉnh

3 tháng

100

 

100

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

 

Cộng:

 

 

 

 

2620

2170

450

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 19/12/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


458

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220