Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 5041/QD-BCT of October 12, 2009, on adding a number of substances to in the list of precursor substances used in industry promulgated together with the Decision No. 134/2003/QD-BCN, of August 25, 2003, and Decision No. 04/2004/QD-BCN, of January 07, 2004 of the Minister Of Industry

Số hiệu: 5041/QD-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 12/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5041/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT VÀO DANH MỤC TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2003/QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 VÀ SỐ 04/2004/QĐ-BCN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất và số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 về sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) các chất sau đây:

STT

MÃ HS

TÊN CHẤT

Công thức hóa học

1

2939.63.00

Lysergic acid

C16H16N2O2

2

2914.31.00

1-phenyl-2-propanone

C9H10O

3

2924.23.00

N-acetylanthranilic acid

C9H9NO3

4

2932.92.00

3,4-methyllenedioxypheny-2 propanene

C10H10O3

5

2914.19.00

Pyperonyl methyl ketone

C10H10O3

6

2932.93.00

Pyperronal

C8H6O3

7

2915.90.10

Acetyl chloride

CH3COCl

8

2812.90.00

Thionyl chloride

SOCl2

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ; các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo, Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, HC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang   

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness
---------------

No. 5041/QD-BCT

Hanoi, October 12, 2009

 

DECISION

ON ADDING A NUMBER OF SUBSTANCES TO IN THE LIST OF PRECURSOR SUBSTANCES USED IN INDUSTRY PROMULGATED TOGETHER WITH THE DECISION NO. 134/2003/QD-BCN , OF AUGUST 25, 2003, AND DECISION NO. 04/2004/QD-BCN , OF JANUARY 07, 2004 OF THE MINISTER OF INDUSTRY

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 189/2007/ND-CP , of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the 2000 Law on drug prevention and fight, and Law amending and supplementing a number of articles Law on drug prevention and fight has been passes by National Assembly on June 03, 2008;

Pursuant to Government’s Decrees No. 67/2001/ND-CP , of October 01, 2001, promulgating the list of narcotic substances and precursor substances, No.133/2003/ND-CP, of November 06, 2003, adding a number of substances to the list of narcotics and precursor substances, and No.163/2007/ND-CP, of November 12, 2007, on name amendment, adding, change, cancellation of a number of substances in the list of narcotics and precursor substances enclosed to the Decree No.67/2001/ND-CP, of October 01, 2001, promulgating the list of narcotic substances and precursor substances;

At the proposal of Director of Chemical Department,

DECIDES:

Article 1. To add the following substances to the List of precursor substances used in industry promulgated together with the Decision No. 134/2003/QD-BCN , of August 25, 2003, and No. 04/2004/QD-BCN , of January 07, 2004, of the Minister of industry (now the Ministry of Industry and Trade):
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 5041/QD-BCT of October 12, 2009, on adding a number of substances to in the list of precursor substances used in industry promulgated together with the Decision No. 134/2003/QD-BCN, of August 25, 2003, and Decision No. 04/2004/QD-BCN, of January 07, 2004 of the Minister Of Industry

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70