Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Số hiệu: 15/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Ký hiệu QCVN 01:2020/BCT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ Thị trường trong nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước.

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn và báo cáo tình hình thực hiện cho Bộ Công Thương theo quy định.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

QCVN 01:2020/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

National Technical Regulation on Design requirements for Petrol filling stations

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 01:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu biên soạn, Vụ Thị trường trong nước trình duyệt, Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu số QCVN 01:2013/BCT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước số QCVN 10:2015/BCT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

National Technical Regulation on Design requirements for Petrol filling stations

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

1. Các tổ chức và cá nhân có hoạt động xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước.

2. Các thương nhân có hoạt động kinh doanh xăng dầu.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cửa hàng xăng dầu là nơi có hoạt động bán lẻ xăng dầu qua cột bơm cho các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy. Cửa hàng xăng dầu có thể kết hợp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng trong chai, các loại dầu mỡ nhờn, cung cấp dịch vụ tiện ích cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất là cửa hàng xăng dầu được xây dựng cố định trên mặt đất hoặc một phần trên mặt đất.

Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước là cửa hàng xăng dầu xây cố định trên mặt nước hoặc tàu vỏ thép, xà lan đã được cải hoán hoặc các phương tiện nổi khác.

2. Dịch vụ tiện ích là các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của người và phương tiện tham gia giao thông như: rửa xe, sửa chữa, bảo dưỡng xe, bãi đỗ xe, dịch vụ dừng nghỉ, cửa hàng bách hóa, máy rút tiền tự động, trạm nạp, thay thế pin cho các phương tiện chạy bằng điện.

3. Khu bán hàng

Là nơi bố trí cột bơm xăng dầu và các gian bán hàng (dầu mỡ nhờn, khí dầu mỏ hóa lỏng đóng trong chai...).

4. Các hạng mục xây dựng khác

Gồm các hạng mục cung cấp dịch vụ tiện ích, phòng nghỉ trực ban, phòng trưng bày sản phẩm, văn phòng làm việc tại cửa hàng, khu vệ sinh, khu sinh hoạt của nhân viên, khu để máy phát điện, chất thải, nơi cấp nước, v.v...

5. Đảo bơm

Là diện tích dành riêng để lắp đặt cột bơm xăng dầu, thiết bị thanh toán (nếu có) và được nâng cao hơn so với mặt bằng của cửa hàng.

6. Đường ống công nghệ

Là đường ống (bao gồm ống và các mối liên kết) cùng các thiết bị lắp trên đường ống dùng để dẫn xăng dầu và hơi xăng dầu.

Đường ống công nghệ gồm có: ống nhập (dùng để dẫn xăng dầu từ phương tiện vận chuyển xăng dầu vào bể chứa), họng nhập kín (thiết bị được gắn cố định ở đầu ống nhập dùng để nối kín với ống dẫn xăng dầu từ phương tiện vận chuyển vào bể chứa), ống xuất (dùng để dẫn xăng dầu từ bể chứa đến cột bơm) và các ống dẫn hơi (dùng để dẫn hơi xăng dầu từ bể chứa đến van thở, từ cột bơm đến bể chứa hoặc từ bể chứa đến phương tiện vận chuyển xăng dầu).

7. Van thở

Là thiết bị để kiểm soát áp suất dư (áp suất dương) và áp suất chân không (áp suất âm) trong bể để đảm bảo an toàn cho bể chứa và chống tổn thất do bay hơi xăng dầu trong quá trình vận hành.

8. Nhập kín

Là phương pháp nhập xăng dầu từ phương tiện vận chuyển xăng dầu vào bể chứa theo chu trình kín qua họng nhập kín.

9. Nước thải của cửa hàng xăng dầu bao gồm:

a) Nước thải nhiễm xăng dầu gồm nước thải phát sinh từ các nguồn: nước rửa xe, nước vệ sinh nền bãi khu rửa xe, bảo dưỡng xe, nước súc rửa bể, nước mưa chảy tràn khu vực có khả năng nhiễm xăng dầu.

b) Nước thải sinh hoạt không nhiễm xăng dầu, nước mặt.

10. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu

Là hệ thống các thiết bị nhằm thu hồi và hạn chế hơi xăng dầu thoát ra ngoài không khí khi nhập xăng dầu vào bể chứa hoặc khi bán cho các phương tiện giao thông tại cửa hàng xăng dầu.

Điều 4. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này, trường hợp các tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

TCVN 4090:1985 Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu - Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung.

TCVN 4054:2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế.

TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế.

QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

QCVN 72:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa; Sửa đổi 1:2015 QCVN 72:2013/BGTVT; Sửa đổi 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT.

QCVN 07-6:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp xăng dầu, khí đốt.

TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.

QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Chương II

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Điều 5. Phân cấp cửa hàng xăng dầu

Cửa hàng xăng dầu được phân cấp theo tổng dung tích chứa xăng dầu như quy định trong Bảng 1.

Bảng 1: Phân cấp cửa hàng xăng dầu

Loại hình cửa hàng

Tổng dung tích (m3)

Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định trên mặt nước

Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước (xà lan, tàu vỏ thép và phương tiện nổi khác)

Cấp 1

Từ 150 đến 210

Từ 100 đến 200

Cấp 2

Trên 100 đến dưới 150

Từ 16 đến dưới 100

Cấp 3

Nhỏ hơn hoặc bằng 100

Nhỏ hơn 16

Điều 6. Yêu cầu chung

1. Vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị phải là loại phòng nổ.

3. Đối với cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.

4. Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật.

5. Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định cùa pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

6. Quy định đối với với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

Ngoài các yêu cầu từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này, cửa hàng xăng dầu trên mặt đất phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng xăng dầu không nhỏ hơn quy định trong Bảng 2.

Bảng 2: Khoảng cách tối thiểu giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng

Hạng mục

Bể chứa đặt ngầm

(m)

Cột bơm

(m)

Gian bán hàng

(m)

1. Bể chứa đặt ngầm

0,5

Không quy định

2

2. Họng nhập kín

Không quy định

Không quy định

3

3. Cột bơm

Không quy định

Không quy định

Không quy định

4. Các hạng mục xây dựng khác có thể phát sinh tia lửa

2

2

2

Chú thích:

1) Không quy định khoảng cách an toàn giữa các bể chứa với gian bán hàng phía tường không có cửa sổ, cửa đi.

2) Không quy định khoảng cách an toàn giữa cột bơm với tường nhà nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho việc lắp đặt, thao tác và sửa chữa.

b) Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; phải đảm bảo khả năng chịu lực ổn định trước tác động của trọng tải, ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

c) Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng không nhỏ hơn 3,5 m. Đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m.

- Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường.

d) Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m (so với cốt nền sân bên trong cửa hàng), bằng vật liệu không cháy. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.

đ) Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che không nhỏ hơn 4,75 m.

7. Quy định đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Ngoài các yêu cầu từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này, cửa hàng xăng dầu trên mặt nước phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa II, III theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình hoặc QCVN 72:2013/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa.

b) Phải có phương án phòng chống lụt bão, phải xác định vị trí neo đậu tránh bão theo quy định. Đối với cửa hàng xăng dầu xây cố định phải có biện pháp chống, néo và sơ tán để tránh bão theo quy định.

Điều 7. Phân cấp vùng nguy hiểm Cửa hàng xăng dầu

Phân cấp vùng nguy hiểm cháy nổ đối với các hạng mục công trình tại cửa hàng xăng dầu trên mặt đất được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3: Phân cấp vùng nguy hiểm cháy nổ

Tên hạng mục công trình

Cấp vùng nguy hiểm

1. Các khu vực tồn chứa, kinh doanh xăng dầu:

- Bể chứa xăng dầu, họng nhập, hố thao tác

- Xem hình 2, 3, 4

- Van thở

- Xem hình 5, 6

- Cột bơm xăng dầu

- Xem hình 7

- Cột bơm xăng dầu khi bán hàng cho phương tiện giao thông

- Xem hình 8

- Phương tiện khi nhập hàng tại cửa hàng xăng dầu

- Xem hình 9, 10

2. Các khu vực tồn chứa và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ khác:

- Kho chứa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

- Z1

- Kho chứa dầu mỡ nhờn

- Z2

3. Các hạng mục xây dựng khác

- Vùng không nguy hiểm

Chú thích: Định nghĩa vùng nguy hiểm cháy nổ, chi tiết các hình vẽ về phân cấp vùng nguy hiểm cháy nổ xem tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

Điều 8. Bể chứa xăng dầu

1. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

a) Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.

b) Lắp đặt bể chứa xăng dầu tại cửa hàng phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất.

- Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu và hố thao tác trong hoặc dưới các gian bán hàng.

- Khi lắp đặt bể chứa xăng dầu phải tính đến khả năng bị đẩy nổi và phải có biện pháp chống nổi bể.

- Xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với chiều dày không nhỏ hơn 0,3 m.

- Bể chứa lắp đặt dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể.

- Đối với bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu.

c) Bề mặt ngoài của bể chứa bằng thép lắp đặt ngầm phải có lớp bọc chống ăn mòn có cấp độ không thấp hơn mức tăng cường quy định tại TCVN 4090:1985 Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu - Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế.

d) Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến các công trình bên ngoài cửa hàng được quy định trong Bảng 4.

2. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

a) Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.

b) Đối với bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu.

c) Ở khu vực bể chứa xăng dầu phải thường xuyên vệ sinh công nghiệp và niêm yết biển báo “không phận sự miễn vào”.

Điều 9. Cột bơm xăng dầu

1. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất.

a) Vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng xăng dầu phải phù hợp các yêu cầu sau:

- Cột bơm phải được đặt tại các vị trí thông thoáng. Trường hợp cột bơm đặt trong nhà, phải đặt trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra ngoài.

- Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm và không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng.

b) Cột bơm phải được đặt trên đảo bơm. Đảo bơm phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu sau:

- Cao độ phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất 0,15 m.

- Chiều rộng không được nhỏ hơn 1,0 m.

- Đầu đảo bơm phải cách mép cột đỡ mái che bán hàng hoặc cột bơm ít nhất 0,5 m.

c) Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến các công trình bên ngoài cửa hàng được quy định trong Bảng 4.

Bảng 4: Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng

Hạng mục xây dựng

Khoảng cách an toàn (m) {không nhỏ hơn (2), (3)}

Cửa hàng cấp 1

Cửa hàng cấp 2

Cửa hàng cấp 3

Nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa

18

18

18

Nơi tập trung đông người (4)

50

50

50

Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (5)

Bậc chịu lửa (1)

I, II

5

5

5

III

15

12

10

IV, V

20

14

14

Đường cáp- điện

Đường cáp viễn thông

- Theo quy định hiện hành về hành lang an toàn lưới điện.

- Theo quy định hiện hành của ngành viễn thông.

Chú thích:

(1) Bậc chịu lửa của công trình theo QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình .

(2) Khoảng cách đối với bể tính từ mép hố thao tác (cổ bể).

(3) Khoảng cách đối với cột bơm tính từ tâm cột bơm.

(4) Nơi tập trung đông người bao gồm: trường học, bệnh viện, sân vận động, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, triển lãm quốc gia, nhà ga, bến xe, bến tàu.

(5) Khoảng cách đối với công trình dân dụng tính đến ranh giới công trình.

- Khoảng cách an toàn trong Bảng 4 được phép giảm 30% khi cửa hàng có lắp hệ thống thu hồi hơi xăng dầu.

- Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến nơi tập trung đông người được giảm xuống còn 25 mét (17 mét trường hợp có hệ thống thu hồi hơi xăng dầu) nếu cửa hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định

2. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng xăng dầu phải phù hợp các yêu cầu sau:

a) Cột bơm phải được đặt tại các vị trí thông thoáng, thuận tiện.

b) Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm và không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng.

Bảng 5: Khoảng cách an toàn đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước đến các hạng mục xây dựng

Hạng mục xây dựng

Khoảng cách an toàn tối thiểu (m)

Cửa hàng cấp 1

Cửa hàng cấp 2

Cửa hàng cấp 3

1. Bến đò, bến phà, cảng, cầu, khu nuôi trồng thủy sản, chợ

100

100

70

2. Nơi sản xuất có phát hỏa hoặc tia lửa

50

50

30

Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác

Bậc chịu lửa

I, II

15

12

5

III

20

15

10

IV, V

25

20

12

Chú thích: Trường hợp công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác trong bảng có bậc chịu lửa tối thiểu cấp I, II, III và mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không quy định khoảng cách

Điều 10. Đường ống công nghệ

1. Đường ống công nghệ trong cửa hàng xăng dầu phải được chế tạo từ vật liệu chịu xăng dầu và không cháy. Đường kính trong của ống ít nhất phải bằng 32mm. Đối với đường ống thép phải có biện pháp bảo vệ chống ăn mòn. Đối với đường ống bằng vật liệu không dẫn điện phải tính đến biện pháp triệt tiêu tĩnh điện trong quá trình xuất, nhập xăng dầu.

2. Các mối liên kết trên đường ống công nghệ phải đảm bảo kín, bền cơ học và hóa học.

3. Các đường ống công nghệ đi song song với nhau phải đặt cách nhau ít nhất bằng một lần đường kính ống lớn hơn. Đối với ống có kiên kết bằng mặt bích đặt song song, khoảng cách giữa các ống ít nhất bằng đường kính mặt bích cộng thêm 3 cm. Đối với ống có liên kết bằng mặt bích đặt so le, khoảng cách giữa mép ngoài của mặt bích đến mép ngoài của ống gần nhất tối thiểu 3 cm.

4. Khoảng cách từ điểm thấp nhất của đường ống xuất xăng dầu trong bể chứa để xuất xăng dầu cho cột bơm phải cách đáy bể ít nhất 15 cm.

5. Nhập xăng dầu vào bể chứa phải sử dụng phương pháp nhập kín. Đường ống nhập xăng dầu vào từng bể phải kéo dài xuống đáy bể và cách đáy bể không quá 20 cm.

6. Tất cả các bể chứa xăng dầu đều phải lắp đặt van thở. Cho phép lắp đặt chung một van thở đối với các bể chứa cùng nhóm nhiên liệu.

7. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất ngoài tuân thủ các yêu cầu quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 điều này, đường ống công nghệ phải tuân thủ:

a) Đường ống công nghệ trong cửa hàng phải đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc đặt trong rãnh có nắp, xung quanh ống phải chèn chặt bằng cát. Chiều dày lớp chèn ít nhất bằng 15 cm (Nếu đường ống nằm trong hào chiều dày lớp chèn ít nhất bằng 5 cm). Cho phép đặt nổi đường ống công nghệ tại các vị trí không bị tác động bởi người và phương tiện qua lại. Riêng đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước chỉ cần đảm bảo đường ống công nghệ trong cửa hàng phải đặt tại các vị trí không bị tác động bởi người và phương tiện qua lại.

Đường ống công nghệ trong các khu vực ô tô qua lại, phải đặt trong ống lồng đặt ngầm hoặc trong rãnh chèn cát có nắp. Hai đầu ống lồng phải được xảm kín. Độ sâu chôn ống phải đảm bảo không ảnh hưởng tới độ bền của toàn bộ hệ thống đường ống.

b) Đối với bể chôn ngầm, đường ống công nghệ phải dốc về phía bể chứa, độ dốc phải đảm bảo khả năng hút của máy bơm.

8. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, ngoài tuân thủ các yêu cầu quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 điều này, đường ống công nghệ phải tuân thủ:

a) Đường ống công nghệ trong cửa hàng phải đặt tại các vị trí không bị tác động bởi người, phương tiện qua lại.

b) Khoảng cách từ miệng ống hút của đường ống xuất xăng dầu đến đáy bể chứa để xuất xăng dầu cho cột bơm phải cách đáy bể ít nhất 15 cm.

c) Đối với công nghệ bơm hút, khi một bể chứa cùng cấp xăng dầu cho nhiều cột bơm thì mỗi cột bơm phải có đường ống xuất riêng biệt, ống xuất trong bể chứa phải có van một chiều.

9) Yêu cầu đối với van thở

a) Thông số kỹ thuật phù hợp với kết cấu, dung tích và điều kiện vận hành bể chứa. Miệng xả của van thở phải hướng sang ngang hoặc hướng lên phía trên.

b) Đường kính trong của ống nối từ bể tới van thở không được nhỏ hơn 50 mm.

c) Van thở của cửa hàng xăng dầu phải có bình ngăn lửa, hệ thống chống sét đánh thẳng riêng hoặc phải nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống chống sét đánh thẳng chung của cửa hàng xăng dầu.

d) Van thở của Cửa hàng trên mặt đất, ngoài tuân thủ các yêu cầu quy định từ điểm a đến điểm c Khoản nảy phải tuân thủ:

- Trường hợp ống nối van thở lắp dọc theo tường bao của cửa hàng xăng dầu: cho phép điều chỉnh ống nối van thở chếch 45° theo phương thẳng đứng, đảm bảo khoảng cách từ van thở đến mép trong bờ tường về phía cửa hàng xăng dầu không nhỏ hơn 2 m. Khoảnh cách này được giảm còn 0,5 m nếu cửa hàng có lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu.

- Trường hợp ống nối van thở lắp dọc theo tường, cột của các hạng mục xây dựng thì miệng xả của van thở phải cao hơn nóc hoặc mái nhà ít nhất 1 m và cách các loại cửa không ít hơn 3,5 m.

đ) Van thở của Cửa hàng trên mặt nước, ngoài tuân thủ các yêu cầu quy định từ điểm a đến điểm c Khoản này phải tuân thủ: Miệng xả của van thở phải cao hơn nóc hoặc mái che của cửa hàng ít nhất 1 m.

Điều 11. Hệ thống điện

1. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

a) Các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

b) Trường hợp sử dụng máy phát điện trong khu vực cửa hàng xăng dầu thì vị trí đặt máy nằm ngoài vùng nguy hiểm cháy nổ. Ống khói của máy phát điện phải có bộ dập lửa và bọc cách nhiệt.

c) Dây dẫn và cáp điện lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp.

- Dây cáp điện phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

- Cáp điện đặt ngầm trực tiếp trong đất phải dùng loại cáp ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ.

- Trường hợp cáp điện không có vỏ thép bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải luôn trong ống thép (nơi đường bãi có ôtô, xe máy đi qua) hoặc luồn trong ống nhựa (nơi không có phương tiện ô tô, xe máy đi qua) hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy.

Cấm đặt cáp điện chung trong hào đặt ống dẫn xăng dầu.

- Tất cả các đường cáp điện đặt ngầm khi: vượt qua đường ô tô, các hạng mục xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu, thì cáp phải được luồn trong ống thép bảo vệ, đầu ống luồn cáp phải nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn nhô ra về mỗi phía là 0,5 m.

- Trong một ống lồng để luồn cáp, không được luồn cáp điện động lực và cáp chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu.

- Các ống lồng để luồn cáp được nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ.

d) Các đường dây cáp sử dụng cho thiết bị tự động hóa, thông tin tín hiệu phải tuân thủ theo điểm c khoản 1 Điều này.

đ) Thiết bị lắp đặt tại các vị trí nguy hiểm cháy nổ cấp Z0 và Z1 phải là loại phòng nổ.

e) Phải có hệ thống chống sét đánh thẳng cho các hạng mục xây dựng trong cửa hàng.

Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có trị số điện trở nối đất không vượt quá 10 Ω. Chiều cao của kim thu sét phải đảm bảo cho van thở nằm hoàn toàn trong vùng bảo vệ của kim thu sét. Trường hợp các van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế. Đầu kim thu sét phải cách van thở ít nhất là 5 m.

g) Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bể chứa bằng thép phải hàn nối ít nhất mỗi bể hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống này không vượt quá 10 Ω.

h) Tại các vị trí nhập xăng dầu phải có thiết bị nối đất chống tĩnh điện dùng để tiếp địa cho phương tiện khi nhập xăng dầu vào bể chứa.

i) Hệ thống nối đất an toàn phải có trị số điện trở nối đất không vượt quá 4 Ω. Tất cả các phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối đất an toàn.

- Hệ thống nối đất này cần phải cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5 m (khoảng cách trong đất).

- Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu trị số điện trở nối đất không vượt quá 1 Ω.

k) Thiết kế chống sét và nối đất cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy định hiện hành về thiết kế thi công bảo vệ chống sét cho kho xăng dầu.

2. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

a) Các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007.

b) Trường hợp sử dụng máy phát điện trong khu vực cửa hàng xăng dầu thì vị trí đặt máy nằm ngoài vùng nguy hiểm cháy nổ. Ống khói của máy phát điện phải có bộ dập lửa và bọc cách nhiệt. Nơi đặt máy phát điện phải có vách ngăn với khu vực bể hoặc ngăn chứa hay khu vực bán hàng.

c) Dây dẫn và cáp điện lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp, được luồn trong một ống lồng.

- Dây cáp điện phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

- Trong một ống lồng để luồn dây dẫn và cáp điện, không được luồn cáp điện động lực và cáp chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu.

- Các ống lồng để luồn cáp được nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ.

d) Đối với các đường dây cáp sử dụng cho thiết bị tự động hóa, thông tin tín hiệu phải tuân thủ theo điểm c khoản 1 Điều này.

đ) Phải có hệ thống chống sét đánh thẳng cho các hạng mục xây dựng trong cửa hàng. Chiều cao của kim thu sét phải đảm bảo cho van thở nằm hoàn toàn trong vùng bảo vệ của kim thu sét. Trường hợp các van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế. Hệ thống chống sét phải được kiểm tra định kỳ hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 12. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

1. Tại cửa hàng xăng dầu phải niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, biển cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc.

2. Cửa hàng xăng dầu phải được trang bị đủ số lượng phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp để chữa cháy theo quy định tại TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng và theo quy định tại quy chuẩn này.

3. Căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng xăng dầu để trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp.

4. Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6: Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu

Tên hạng mục cửa hàng

Bình bột (cái)

Chăn sợi (cái)

≥25 kg

≥4 kg

1. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 1, 2

2

2

4

2. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 3

1

2

2

3. Cột bơm xăng dầu và vị trí nhập xăng dầu vào bể chứa

-

2

1

4. Nơi rửa xe, bảo dưỡng xe

-

1 (1)

-

5. Nơi bán dầu nhờn và sản phẩm khác

-

1 (1)

1

6. Phòng giao dịch bán hàng

-

1 (1)

-

7. Phòng bảo vệ

-

1 (1)

-

8. Máy phát điện, trạm biến áp

1

2

-

a) Căn cứ điều kiện cụ thể của cửa hàng mà có thể thay thế bình bột chữa cháy bằng bình bọt, khí CO2 phù hợp với từng loại chất cháy.

b) Số lượng bình chữa cháy trong ngoặc đơn () là số lượng bình dự trữ. Bình dự trữ được bố trí thành một cụm riêng bên trong cửa hàng.

c) Tại cửa hàng phải bố trí phương tiện chứa nước phù hợp để thấm ướt chăn sợi kịp thời khi xảy ra sự cố cháy.

5. Bố trí phương tiện dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo:

a) Dễ thấy.

b) Dễ lấy sử dụng.

c) Không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác.                                            >

d) Tránh mưa, nắng và sự phá hủy môi trường.

6. Chỉ được phép bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo quy định về chất lượng.

7. Các bình chữa cháy được treo trên tường, cột hoặc đặt trên nền, sàn nhà...Trường hợp các bình chữa cháy được treo trên tường, cột thì khoảng cách từ mặt nền, sàn đến tay cầm của bình không lớn hơn 1,25 m. Trường hợp đặt trên nền và sàn nhà, các bình chữa cháy phải được để nơi khô ráo, nếu có giá đỡ, chiều cao của giá đỡ không lớn hơn 2/3 chiều cao của bình. Trường hợp đề bình chữa cháy gần cửa ra vào thì bình phải được treo hoặc đặt cách mép cửa 1 m.

8. Trong phạm vi cửa hàng được phép bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy rải rác theo từng vị trí hoặc nếu có thể bố trí theo từng cụm tùy thuộc mức độ nguy hiểm cháy, nổ và diện tích mặt bằng cần bo vệ, nếu bố trí theo từng cụm thì phải bố trí ít nhất 2 cụm.

Điều 13. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

1. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

a) Nước sinh hoạt, nước chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu được lấy từ nguồn nước công cộng, nước ngầm hoặc nước mặt.

b) Có thể kết hợp đường ống cung cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy cho cửa hàng.

c) Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu. Phải bố trí hố bịt trước khi đấu nối hệ thống rãnh thoát nước thải nhiễm dầu vào hệ thống thoát nước chung.

d) Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được xử lý đáp ứng các quy định tại QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

đ) Các công cụ, chất thải đã nhiễm dầu phải được phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

2. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

a) Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy chắc chắn, có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu.

b) Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được xử lý đáp ứng các quy định tại QCVN 29:2010/BTNMT trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

c) Khi bơm rót nhiên liệu phải có công cụ để hứng xăng dầu thừa từ vòi bơm, không được để xăng dầu rơi xuống mặt nước. Các công cụ, chất thải đã nhiễm dầu phải được để vào thùng kín và xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Điều 14. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu

1. Sơ đồ và nguyên lý của một hệ thống thu hồi hơi xăng dầu điển hình được mô tả trong Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

2. Hệ thống thu hồi hơi phải đảm bảo toàn bộ hơi xăng dầu sinh ra trong quá trình nhập hàng phải được hoàn lưu về xitéc của ô tô.

3. Các thiết bị sử dụng trong hệ thống thu hồi hơi phải làm bằng vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.

4. Yêu cầu chung đối với hệ thống thu hồi hơi:

a) Hệ thống van thở của các bể chứa phải đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn này.

b) Họng chờ thu hồi hơi của cửa hàng được lắp đặt độc lập tương ứng với hệ thống van thở của bể chứa.

c) Các khớp nối nhanh phải đảm bảo yêu cầu chất lượng và độ kín: gioăng cao su phải là loại chịu dầu, đầu đực và đầu cái của các khớp nối nhanh tại cửa hàng xăng dầu và trên ôtô xitéc phải đồng bộ.

d) Sau khi lắp đặt hệ thống phải tiến hành thử nghiệm độ kín và kiểm tra chất lượng của các chi tiết van thở, van chặn, khớp nối nhanh của toàn bộ hệ thống.

Điều 15. Khoảng cách cửa hàng xăng dầu đến các công trình hạ tầng khác

Khoảng cách từ cửa hàng xăng dầu đến các công trình xây dựng khác thực hiện theo QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Chương III

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này; Có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này cho phù hợp với thực tiễn.

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương; Tiếp nhận báo cáo sự phù hợp quy chuẩn của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Thương nhân có cửa hàng xăng dầu

1. Phải đảm bảo cửa hàng xăng dầu phù hợp với các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này và báo cáo Sở Công Thương nơi có cửa hàng xăng dầu.

2. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Trường hợp các văn bản viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới.

2. Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

3. Quy chuẩn này thay thế cho các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

a) QCVN 01:2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;

b) QCVN 10:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

4. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Quy chuẩn này, trường hợp phát hiện những điều chưa phù hợp đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh./.

PHỤ LỤC I

MINH HỌA VÀ PHÂN CẤP VÙNG NGUY HIỂM CHÁY NỔ TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU

1. Vùng nguy hiểm (hazardous zone)

Vùng mà trong đó tồn tại hoặc có thể xuất hiện các chất dễ cháy dưới dạng khí hoặc hơi để tạo thành môi trường khí nổ. Vùng nguy hiểm cháy nổ được phân cấp như sau:

- Vùng nguy hiểm cấp Z0 (Zone 0): vùng mà môi trường khí nổ xuất hiện tích tụ một cách thường xuyên, liên tục và/hoặc trong một thời gian dài.

- Vùng nguy hiểm cấp Z1 (Zone 1): vùng mà môi trường khí nổ có thể xuất hiện nhưng không thường xuyên trong các điều kiện hoạt động bình thường

- Vùng nguy hiểm cấp Z2 (Zone 2): vùng mà môi trường khí nổ không có khả năng xuất hiện trong các điều kiện hoạt động bình thường, hoặc nếu xuất hiện thì chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

2. Vùng không nguy hiểm (non-hazardous zone)

Vùng không tồn tại hoặc không có khả năng xuất hiện các chất dễ cháy dưới dạng khí hoặc hơi để tạo thành môi trường khí nổ. Các vùng nằm ngoài vùng nguy hiểm cháy nổ và không có minh họa như Hình 1 thì được quy định là vùng không nguy hiểm.

3. Vùng nguy hiểm tại một số vị trí trong cửa hàng xăng dầu

(kích thước đọc bản vẽ là đơn vị mm)

PHỤ LỤC II

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ MỘT HỆ THỐNG THU HỒI HƠI ĐIỂN HÌNH

Nguyên lý thu hồi hơi:

Khi xe xitec vào bãi đỗ để nhập hàng tại cửa hàng xăng dầu, dùng ống mềm nối vào vị trí họng chờ hơi thu hồi của xe xitec và họng chờ hơi phát sinh tại bể chứa tại cửa hàng xăng dầu. Trong quá trình nhập hàng, xăng dầu được dẫn theo ống mềm từ xitec vào bể ngầm của cửa hàng và đổ đầy thể tích trống của bể chứa đồng thời đẩy hơi xăng dầu từ bể chứa thoát ra theo đường ống van thở. Nhờ việc điều chỉnh áp lực dương của van thở lại xe xitec và không phát thải ra ngoài qua van thở bể. Khi nhập xăng dầu vào bể phải sử dụng phương án nhập kín.

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 15/2020/TT-BCT

Hanoi, June 30, 2020

 

CIRCULAR

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON DESIGN REQUIREMENTS FOR PETROL FILLING STATIONS

Pursuant to Law on Standards and Technical regulations dated June 29, 2006;

Pursuant to Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 1, 2007 of the Government on elaborating to Law on Technical Standards and Regulations and Decree No. 78/2018/ND-CP dated May 16, 2018 on amendments to Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 1, 2007 of the Government on elaborating to Law on Technical Standards and Regulations;

Pursuant to Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Decree No. 08/2018/ND-CP dated January 15, 2018 of the Government on amendments to a number of Decrees relating the business investment conditions under state management of the Ministry of Industry and Trade;

At request of Director General of Domestic Markets Department;

Minister of Industry and Trade promulgates Circular on National Technical Regulation on design requirements for petrol filling stations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No. QCVN 01:2020/BCT.

Article 2. Entry into force

1. This Circular comes into force from January 1, 2021./.

2. This Circular replaces Circular No. 11/2013/TT-BCT dated June 18, 2013 on National Technical Regulation on design requirements of petrol filling stations and Circular No. 47/2015/TT-BCT dated December 11, 2015 on National Technical Regulation on design requirements of floating petrol filling stations.

Article 3. Responsibilities for implementation

1. Domestic Market Department shall be responsible for implementation of this Circular on a nationwide scale.

2. Departments of Industry and Trade of provinces and central-affiliated cities shall be responsible for guiding and examining implementation of this Circular in administrative divisions under their management and reporting implementation results to Ministry of Industry and Trade as per the law.

3. Chief of the Ministry Office, Director General of Domestic Market Department, Director General of Science and Technology Department, Directors of Departments of Industry and Trade in provinces and central-affiliated cities, heads of relevant agencies, organizations and individuals are responsible for implementation of this Circular./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINSTER
DEPUTY MINISTER
Do Thang Hai

 

QCVN 01:2020/BCT

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON DESIGN REQUIREMENTS FOR PETROL FILLING STATIONS

 

PREFACE

QCVN 01:2020/BCT is prepared by the Drafting Board of National Technical Regulation on design requirements for petrol filling stations, approved by Domestic Market Department and issued by Ministry of Industry and Trade under Circular No. 15/2020/TT-BCT dated June 30, 2020.

This Regulation replaces Regulation on design requirements of petrol filling stations No. QCVN 01:2013/BCT and Regulation on design requirements of floating petrol filling stations No. QCVN 10:2015/BCT..

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Regulation prescribes basic technical requirements in new construction, establishment, renovation, expansion or reformation of above-ground and floating petrol filling stations owned by the Socialist Republic of Vietnam.

Article 2. Regulated entities

This Regulation applies to:

1. Organizations and individuals constructing new, establishing, upgrading, expanding and reforming above-ground and floating petrol filling stations.

2. Traders operating in petrol industries.

3. Other relevant organizations and individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In this Regulation, terms below are construed as follows:

1. “petrol filling station” refers to a place where fuel is retailed to terrestrial or waterborne transportation via fuel dispensers.  A petrol filling station may combine sale of bottled liquefied petroleum gas (LPG), lubricants and provision of other services for people and transportation.

“above-ground petrol filling station” refers to a petrol filling station constructed totally or partially above-ground.

“floating petrol filling station” refers to a petrol filling station constructed fixed above the water, a reformed steel hull vessel or barge or other floating craft.

2. “other services” refer to services provided for people and transportation namely: car wash, vehicle service and maintenance, parking lot, rest stop, convenient store, ATM, battery charging or swapping stations for electric vehicles.

3. “point-of-service”

Refers to where fuel dispensers are located and goods (lubricants, bottled LPG, etc.) are sold.

4. “other work items”

Consist of work items providing other services, break rooms between shifts, product display rooms, working offices at stores, restrooms, staff spaces, generator installation areas, refuse collection areas, water supply areas, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refers to an area used solely for installation of fuel dispensers and payment terminals (if any) and shall be at a higher elevation compared to general premises of the station.

6. “mechanical pipeline”

Refers to pipelines (including pipes and adapters) and in-line components to carry gasoline and petroleum gas.

A mechanical pipeline consists of: fill pipes (to carry petrol from fuel trucks into tanks), enclosed couplings (installed fixed at the end of inlet pipes to connect with pipes from fuel trucks to carry petrol into tanks), outlet pipes (to carry petrol from tanks to fuel dispensers) and vapor pipes (to carry petrol vapor from tanks to breather valves, from fuel dispensers to tanks or from tanks to fuel trucks). 

7. “breather valve”

Refers to a device that controls residual pressure (positive pressure) and vacuum pressure (negative pressure) in a tank to guarantee safety for the tank and prevent loss due to evaporation during transportation process.

8. “enclosed filling”

Refers to a method of carrying petrol from fuel trucks to fuel tanks in an enclosed manner via enclosed couplings.

9. Wastewater of petrol filling stations consists of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Domestic wastewater not contaminated with petrol and surface water.

10. “vapor recovery system”

Refers to a system that collects and restricts release of petroleum vapor into the atmosphere when unloading fuel into tanks or selling to transportation at petrol filling stations.

Article 4. Reference documents

Following reference documents are necessary for adoption of this Regulation, in case the documents below are amended or replaced, the new versions shall prevail.

TCVN 4090:1985 Petroleum storage, stations and pipelines – Primary oil pipes and oil products – Design standards.

TCVN 5684:2003 Fire safety for petroleum facilities and petroleum products – General requirements.

TCVN 4054:2005 Automobile roads – Design requirements.

TCVN 5334:2007 Electrical equipment for petroleum storage and products - Safety requirements in design, installation and use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 5307:2009 Petroleum storage and products - Design requirements.

QCVN 29:2010/BTNMT National Technical Regulation on wastewater of petroleum storage and filling stations.

QCVN 72:2013/BGTVT National Technical Regulation on classification4 and construction norms of inland waterway vehicles; Amendment No. 1:2015 of QCVN 72:2013/BGTVT; Amendment No. 2:2018 of QCVN 72:2013/BGTVT;

QCVN 07-6:2016/BXD National Technical Regulation on technical infrastructural constructions for petroleum and gas supply.

TCVN 6223:2017 Liquefied petroleum gas (LPG) stations – General safety requirements.

QCVN 01:2019/BXD, National Technical Regulation on construction planning.

QCVN 06:2020/BXD, National Technical Regulations on fire safety for houses and work items.

Chapter II

TECHNICAL REGULATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Petrol filling stations shall be classified based on the petrol gross tonnage as specified in Schedule 1.

Schedule 1: Classification of petrol filling stations

Station classification

Gross tonnage (m3)

Above-ground petrol filling stations and petrol filling stations constructed fixed on water surface

Petrol filling stations floating on water surface (vessels, steel hull ships and other floating crafts)

Level 1

From 150 to 210

From 100 to 200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Exceeding 100 to less than 150

From 16 to less than 100

Level 3

Less than or equal to 100

Less than 16

Article 6. General requirements

1. Construction and anchoring position of petrol filling stations, services of petrol fill stations must satisfy traffic safety, construction safety, environment hygiene, and fire safety as per applicable law.

2. Technological devices for payment must be used outside of hazardous zone unless they are explode-proof.

3. Regarding petrol filling stations selling bottled LPG within the point-of-service, comply with safety regulations under TCVN 6223:2017 Liquefied Petroleum Gas station – General safety requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Comply with fire safety requirements according to regulations and law on fire prevention and fighting.

6. Regulations applied to an above-ground petrol filling station

In addition to regulations under Clauses 1, 2, 3, 4, and 5 of this Article, an above-ground petrol filling station must satisfy following requirements:

a) Distance between work items in an above-ground petrol filling station must not be lower than values specified under Schedule 2.

Schedule 2. Minimum distance between work items in a petrol station

Work items

Underground tank

(m)

Fuel dispenser

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Point-of-service

(m)

1. Underground tank

0,5

No regulations

2

2. Enclosed coupling

No regulations

No regulations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Fuel dispenser

No regulations

No regulations

No regulations

4. Other work items that may generate sparks

2

2

2

Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Minimum distance from fuel dispensers to building walls is not regulated as long as installation, operation and repair are guaranteed.

b) Structural components and materials used to construct point-of-service and other work items must have fire resistance category of level I or II according to QCVN 06:2020/BXD National Technical Regulation on fire safety for buildings and constructions; must guarantee load-bearing capacity when affected by load and corrosion of surrounding environment during the useful life of the structure.   

c) Roads and parking lots for vehicles to purchase and unload fuel must satisfy following requirements:

- Width of a lane must not be less than 3.5 m. Two-lane driveway must not be narrower than 6.5 m.

- Parking lots for fuel loading and unloading must not be coated with materials containing asphalt.

d) Petrol filling stations situated adjacent to other constructions must be covered by walls no shorter than 2.2 m (compared to the base of the stations) made of non-flammable materials.  If walls of civil work items and other constructions situated outside of the stations (excluding manufacturing facilities that generate fire or sparks and public constructions) and having level I or II fire resistance category are fire walls, minimum distance from the work items to the outer walls of the petrol filling stations is not regulated while applicable construction regulations must be complied with.

dd) Roof of fuel dispenser area (if any) must not be shorter than 4.75 m.

7. Regulations applied to a floating petrol filling station

In addition to regulations under Clauses 1, 2, 3, 4, and 5 of this Article, a floating petrol filling station must satisfy following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Storm and flood prevention must be developed, anchoring position for avoiding storm must be identified as per the law. Petrol filling station constructed fixed on water surface must have storm counter, anchoring and evacuation measures as per the law.

Article 7. Classification of hazardous zone of petrol filling stations

Classification of fire hazardous zone for work items in an above-ground petrol filling station is specified in Schedule 3.

Schedule 3. Classification of fire hazardous zone

Work item

Hazardous zone

1. Areas in which petrol is stored and sold:

 

- Fuel tanks, inlet couplings, refilling manhole

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Breather valve

- Figure 5 and 6

- Fuel dispensers

- Figure 7

- Fuel dispensers when selling fuel to transportation

- Figure 8

- Vehicles unloading fuel at petrol filling stations

- Figure 9 and 10

2. Areas where other petroleum products are stored and sold:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bottled LPG storage

- Z1

- Lubricant storage

- Z2

3. Other work items

- Non-hazardous zone

Note: Definition of fire hazardous zone and elaboration of illustration regarding fire hazardous zones are specified under Annex 1 attached to this Regulation.

Article 8. Fuel tank

1. Regarding above-ground petrol filling stations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) During installation of fuel tanks at petrol filling stations, comply with following regulations:

- Do not install fuel tanks aboveground.

- Do not install fuel tanks and refilling manholes in or below points-of-service.

- Take into account possibility of tank flotation and adopt tank flotation prevention measures when installing fuel tanks.

- Spread fine sand or soil around the tank area with no less than 0.3 m in thickness.

- Develop and adopt measures to protect structure of fuel tanks installed below driveways.

- Develop measures to eliminate static generated during petrol loading and unloading process in case of non-conductive fuel tanks.

c) Outer layer of an underground steel tank must be coated with an anti-corrosive layer no lower than enhanced level specified under TCVN 4090:1985 Petrol storage, stations and pipelines – Primary oil and oil product pipelines – Design standards.

d) Minimum distance from fuel tanks to structures outside the stations is specified under Schedule 4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Fuel tanks must be made from petrol-resistant and non-flammable materials.

b) Develop measures to eliminate static generated during petrol loading and unloading process in case of non-conductive fuel tanks.

c) Conduct industrial hygiene on a regular basis and post “không phận sự miễn vào” (no unauthorized personnel) sign where fuel tanks are installed.

Article 9. Fuel dispensers

1. Regarding above-ground petrol filling stations

a) Fuel dispensers in a petrol filling station must be installed:

- In clear spots. In case fuel dispensers are positioned indoors, install in separate spaces with ventilation measures and doors opening outwards.

- To guarantee that transportation can park along the fuel dispensers with ease and without obstructing other transportation.

b) Fuel dispensers must be positioned on forecourt. The forecourt must satisfy following design requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Width: no less than 1.0 m.

- Each end of the forecourt must be at least 0.5 m away from a roof supporting beam or a fuel dispenser.

c) Minimum distance from fuel dispensers to structures outside the stations is specified under Schedule 4.

Schedule 4: Minimum distance from fuel tanks and fuel dispensers to structures outside the stations

Work items

Minimum distance (m)
{no less than (2), (3)}

Level 1 stations

Level 2 stations

Level 3 stations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

18

18

Crowded area (4)

50

50

50

Civil constructions and other constructions outside of the stations (5)

Fire resistance category (1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

5

5

III

15

12

10

IV, V

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Cable-electricity lines

Telecommunication lines

- Comply with applicable regulations and law on power grid safety corridor.

- Comply with applicable telecommunication laws.

Note:

(1) Fire resistance category of constructions shall conform to QCVN 06:2020/BXD, National Technical Regulations on fire safety for houses and work items.

(2) Distance for fuel tanks calculated from edges of refilling manholes.

(3) Distance for fuel dispensers from center of a fuel dispenser.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) Distance for civil constructions calculated up to perimeter of the constructions.

- Minimum distance specified in Schedule 4 may be reduced by 30% if the stations are installed with vapor recovery system.

- Minimum distance from fuel tanks and fuel dispensers to crowded areas may be reduced down to 25 meters (17 meters in case of installation of vapor recovery system) if petrol filling stations are equipped with fixed or semi-fixed fire protection systems.

2. Regarding floating petrol filling stations

Fuel dispensers in a petrol filling station must be installed:

a) In clear and convenient spots.

b) To guarantee that transportation can park along the fuel dispensers with ease and without obstructing other transportation.

Schedule 5. Minimum distance for floating petrol filling stations to work items

Work items

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 1 stations

Level 2 stations

Level 3 stations

1. Ferry stations, docks, bridges, fish farms, markets

100

100

70

2. Manufacturing facilities that generate fire or sparks

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

Civil constructions and other constructions

Fire resistance category

I, II

15

12

5

III

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

IV, V

25

20

12

Note: In case civil constructions and other constructions specified in the Schedule have minimum fire resistance category of level I, II or III whose wall facing the petrol filling stations are fire walls, minimum distance is not regulated

Article 10. Mechanical pipeline

1. Mechanical pipeline of a petrol filling station must be made of petrol-resistant and non-flammable materials. Inner diameter of the pipe must be at least 32 mm. Steel pipelines must be implemented with anti-corrosive measures. Develop measures to eliminate static generated during petrol loading and unloading process in case of non-conductive pipelines.

2. Couplings along the mechanical pipelines must be airtight, mechanically and chemically durable.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Distance from the lowest point of sump pumps in fuel tanks which carry fuel to fuel dispensers must be at least 15 cm away from the bottom of the tanks.

5. Fuel must be loaded into tanks in an enclosed manner. Pipes loading fuel into tanks must reach the bottom of the tanks and not be more than 20 cm away from the bottom of the tanks.

6. All fuel tanks must be installed with breather valves. Permit installation of a single breather valve for all tanks containing the same type of fuel.

7. In addition to regulations under Clause 1 to Clause 6 of this Article, mechanical pipeline of an above-ground petrol station must comply with following regulations:

a) Mechanical pipeline must be positioned underground or in covered trenches and tightly wrapped with sand. The wrapping must be at least 15 cm in thickness (In case of entrenched pipelines, the thickness must be at least 5 cm).  Permit aboveground installation of mechanical pipes in areas not affected by humans and transportation. Regarding floating petrol filling stations, ensure that mechanical pipelines in the stations are installed in areas not affected by humans and transportation.

Mechanical pipelines in areas with vehicle movement must be installed in underground tubes or in covered trenches wrapped in sand. Both ends of the tubes must be tightly caulked. The pipes must be installed at a depth that does not affect endurance of the entire system.

b) Regarding underground tanks, mechanical pipeline must tip towards the tanks with adequate slope for pumps to operate.

8. In addition to regulations under Clause 1 to Clause 6 of this Article, mechanical pipeline of a floating petrol station must comply with following regulations:

a) Mechanical pipes must be installed in areas not affected by humans and transportation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Regarding pumping technology, when a tank simultaneously provide petroleum for multiple fuel dispensers, each fuel dispenser must have a separate pipe and pipes in tanks must be installed with check valves.

9) Requirements for breather valves

a) Technical specification conforms to structure, volume and operational conditions of tanks. Outlets of a breather valve must point sideways or upwards.

b) Inner diameter of pipes connecting from tanks to breather valves must not be less than 50 mm. 

c) Breather valves of the petrol filling station must have separate fire arrestors and direct strike lightning protection system or must be installed within protection range of direct strike lightning protection system of the station.

d) In addition to regulations under Point a to Point c of this Clause, breather valves of an above-ground filling station must satisfy following requirements:

- In case pipes connecting to breather valves are installed along outer walls of a petrol filling station: may bend the pipes to a 45o position relative to the vertical position thereof while ensuring that the distance from the breather valves to the inner walls of the petrol filling station must not be lower than 2 m. This distance shall be reduced to 0.5 m if the station is installed with vapor recovery system.

- In case pipes connecting to breather valves are installed along walls and/or pillars of work items, outlets of the breather valves must be at least 1 m taller than the roof and 3.5 m taller than all types of doors.

dd) In addition to regulations under Point a to Point c of this Clause, breather valves of a floating petrol filling station must ensure that outlets of the breather valves must be at least 1 m taller than the roof of the station.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Regarding above-ground petrol filling stations

a) Safety requirements in design, installation and use of electrical equipment in filling stations must conform to TCVN 5334:2007 Electrical equipment of oil and oil product storage – Safety requirements in design, installation and use.

b) In case power generators are used in petrol filling stations, position the generators outside of hazardous zones. Exhaust pipes of generators must be installed with fire protection system and coated with thermal insulation layer.

c) Wires and cables used within the filling stations must satisfy following requirements:

- Wires and cables must use copper conductor and be insulated by synthesized plastic.

- Cables must conform to technical requirements according to applicable National Technical Regulation.

- Underground cables must have copper conductor and be insulated by synthesized plastic which is petrol-resistant and protected by steel cover.

- In case underground cables are not covered in steel for protection, place the cables in steel tubes (where automobiles and motorcycles passing by above) or plastic tubes (where no automobiles and motorcycles passing by above) or in separate covered trenches filled with sand.

Do not place cables in the same trenches in which fuel transmission lines are placed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In a single cable tube, do not place power transmission cables and lighting cables in the same place with operational cables, information cables and signal cables.

- Tubes containing cables must be connected with each other by screw thread. When connecting or branching wires and cables, use explode-proof wire separators and wire connectors.

d) Cables used for automatic devices and communication devices must comply with regulations under Point c Clause 1 of this Article.

dd) Devices installed at Z0 and Z1 hazardous zone must be explode-proof.

e) Install direct strike lightning protection system for work items within the filling stations.

Grounding system of direct strike lightning protection system must have grounding resistance no more than 10 W. Lightning arresters must be positioned at an elevation that can cover breather valves. In case breather valves are not included in lightning protection range of surrounding tall structures, install direct strike lightning protection for breather valves by lightning arresters bonded in an equipotential manner. The tip of a lightning arrester must be at least 5 m away from breather valves.

g) In order to satisfy surge and static protection, each steel tank must be welded with at least 2 metal wires connected with surge and static protection grounding system. Grounding resistance of this system must not exceed 10 W.

h) Install grounding devices for static protection of fuel transportation in positions where fuel is loaded into tanks.

i) Safety grounding system must have grounding resistance no more than 4 W. All neutral metallic components of electrical equipment and fuel dispensers must be grounded safely.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If safety grounding system is connected with direct strike lightning protection, grounding resistance must not exceed 1 W.

k) Lightning protection and grounding design of petrol filling stations must conform to applicable regulations on lightning protection construction and design for petroleum storage.

2. Regarding floating petrol filling stations

a) Safety requirements in design, installation and use of electrical equipment in filling stations must conform to TCVN 5334:2007.

b) In case power generators are used in petrol filling stations, position the generators outside of hazardous zones. Exhaust pipes of generators must be installed with fire protection system and coated with thermal insulation layer. Areas where power generators are installed must be separated from tanks, storage or points-of-service.

c) Wires and cables used within the filling stations must satisfy following requirements:

- Wires and cables must use copper conductor, be insulated by synthesized plastic and contained in tubes.

- Cables must conform to technical requirements according to applicable National Technical Regulation.

- In a single cable and wire tube, do not place power transmission cables and lighting cables in the same place with operational cables, information cables and signal cables.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Cables used for automatic devices and communication devices must comply with regulations under Point c Clause 1 of this Article.

dd) Install direct strike lightning protection system for work items within the filling stations. Lightning arresters must be positioned at an elevation that can cover breather valves. In case breather valves are not included in lightning protection range of surrounding tall structures, install direct strike lightning protection for breather valves by lightning arresters bonded in an equipotential manner. Lightning protection system must be inspected on a yearly basis according to applicable regulations and law.

Article 12. Fire prevention and suppression equipment

1. Post fire prevention and suppression regulations, fire fighting regulations, fire prohibition sign and mobile prohibition in noticeable and legible places in petrol filling stations.

2. Petrol filling stations must be adequately equipped with appropriate initial fire-fighting facilities as specified under TCVN 3890:2009 Fire safety and firefighting equipment for buildings and constructions - Equipment, placement, examination and maintenance and under this Regulation.

3. Based on fire hazards of substances and materials in each work items of petrol filling stations, equip and install appropriate fire-fighting facilities.

4. Number of initial firefighting equipment and tools is specified under Schedule 6. 

Schedule 6. Number of initial firefighting equipment and tools 

Work items

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fire blanket (piece)

25 kg

4 kg

1. Tanks of levels 1 and 2 filling stations

2

2

4

2. Tanks of level 3 filling stations

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

3. Fuel dispensers and areas where fuel is loaded into tanks

-

2

1

4. Car wash and maintenance areas

-

1 (1)

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

1 (1)

1

6. Points-of-service

-

1 (1)

-

7. Security offices

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

8. Power generators and electrical substations

1

2

-

a) Based on specific conditions of each fill station, may replace dry powder extinguishers with foam spray extinguishers or CO2 extinguishers depending on classes of fire.

b) Number of fire extinguishers in round brackets () refers to number of reserved fire extinguishers. Reserved fire extinguishers shall be placed close together in a separate spot in a filling station.

c) Filling stations must install appropriate water containers to immediately soak blankets in case of fire.

5. Firefighting equipment must be placed in a manner that is:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) accessible.

c) no obstructing exit routes, passages and other activities.                                                                                                                                                                 >

d) away from rain, sunlight and environmental factors.

6. Only install firefighting equipment and tools satisfactory to regulations on quality.

7. Fire extinguishers may be hung on walls, pillars or placed on the floor, etc. In case fire extinguishers are hung on walls or pillars, distance from the floor to handles of such extinguishers must not exceed 1.25 m. In case fire extinguishers are placed on the floor, such extinguishers must be placed in dry areas, if fire extinguishers are placed in brackets, height of the brackets must not exceed 2/3 the height of the extinguishers. In case fire extinguishers are placed near entrance, the extinguishers must be hung or placed at least 1 m away from edges of the entrance.

8. May place firefighting equipment and tools in a scattered or clustered manner within a petrol filling station depending on fire hazards and area of premises that needs protection (in case of cluster placement, at least 2 clusters must be guaranteed).

Article 13. Water supply and drainage and environmental hygiene systems

1. Regarding above-ground petrol filling stations

a) Domestic water and water for firefighting at petrol filling stations shall be taken from public water sources, groundwater or surface water.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Oil-contaminated wastewater of petrol filling stations must be gathered in separate channels whose cover is made from reinforced concrete slab with ventilation grates or steel mesh to prevent gas buildup. Install sealant pits before connecting oil-contaminated wastewater drainage channels with general water drainage systems.

d) Oil-contaminated wastewater of petrol filling stations must be processed in a manner satisfactory to QCVN 29:2010/BTNMT National Technical Regulation on wastewater of petroleum storage and filling stations before being released into the environment.

dd) Oil-contaminated tools and refuse must be classified, stored, collected, transported and processed as specified under Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015 of the Government on refuse and scrap management; Decree No. 40/2019/ND-CP dated May 13, 2019 of Government on amendments to a number of Articles of Decrees on elaborating to Law on Environmental Protection; Circular No. 36/2015/TT-BTNMT dated June 30, 2015 of Ministry of Natural Resources and Environment on hazardous waste management.

2. Regarding floating petrol filling stations

a) Oil-contaminated wastewater of petrol filling stations must be gathered in separate channels whose cover is firmly installed with ventilation grates or steel mesh to prevent gas buildup.

b) Oil-contaminated wastewater of petrol filling stations must be processed in a manner satisfactory to QCVN 29:2010/BTNMT before being released into the environment.

c) Install equipment to collect petroleum spilling from nozzles when pumping or loading fuel to prevent petroleum from reaching water surface. Oil-contaminated tools and refuse must be contained in airtight containers and processed as specified under Circular No. 36/2015/TT-BTNMT dated June 30, 2015 of Ministry of Natural Resources and Environment on hazardous waste management.

Article 14. Vapor recovery system

1. Illustration and working principles of a typical vapor recovery system are shown under Annex II attached to this Regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. All components of a vapor recovery system must be made from petrol-resistant and non-flammable materials.

4. General requirements for vapor recovery systems:

a) Breather valve systems of fuel tanks must satisfy regulations in this Regulation.

b) Vapor recovery nozzles of filling stations shall be installed independently similar to breather valve systems of fuel tanks.

c) Quick couplings must meet quality and airtightness requirements: rubber washers must be oil-resistant, male and female ends of quick couplings in filling stations and fuel trucks must be compatible.

d) Once the system is installed, conduct test to examine airtightness and quality of breather valves, gate valves and quick couplings of the entire system.

Article 15. Distance from petrol filling stations to other infrastructural constructions

Comply with QCVN 01:2019/BXD National Technical Regulation on construction planning.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Responsibilities of regulatory agencies

1. Director General of Domestic Market Department – Ministry of Industry and Trade shall take charge and cooperate with relevant agencies and entities in guiding, examining and supervising implementation of this Regulation; be responsible for requesting Minister of Industry and Trade to amend this Regulation to meet practical situations.

2. Departments of Industry and Trade of provinces and central-affiliated cities are responsible for guiding, examining and supervising implementation of this Technical Regulation at a local level; receiving conformity assessment of organizations and individuals as per the law.

Article 17. Responsibilities of traders possessing petrol filling stations

1. Guarantee conformity of their petrol filling stations to this Technical Regulations and report to Departments of Industry and Trade where their petrol filling stations are situated.

2. Be subject to examination and supervision of competent regulatory agencies as per the law.

Article 18. Implementation

1. In case documents referred to in this Regulation are amended, revised or replaced, the new documents shall prevail.

2. This Regulation comes into force from January 1, 2021.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) QCVN 01:2013/BCT National Technical Regulation on design requirements for petrol filling stations;

b) QCVN 10:2015/BCT National Technical Regulation on design requirements for floating petrol filling stations.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Regulation should be reported to the Ministry for consideration./.

 

ANNEX I

ILLUSTRATION AND CLASSIFICATION OF HAZARDOUS ZONES IN PETROL FILLING STATION

1. Hazardous zone

Refers to a zone in which flammable gas or liquid substances exist or may exist to create flammable/explosive environment. Hazardous zones shall be classified as follows:

- Level Z0 hazardous zone (Zone 0): refers to a zone in which flammable/explosive environment exists regularly, continuously and/or over a long period of time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Level Z2 hazardous zone (Zone 2): refers to a zone in which flammable/explosive environment cannot exist in normal operation scenarios or exists in a short period of time.

2. Non-hazardous zone

Refers to a zone in which flammable gas and liquid substances do not exist or cannot exist to create flammable/explosive environment. Zones situated beyond hazardous zones and not illustrated as show in Figure 1 shall be non-hazardous zone.

3. Hazardous zones in some areas in petrol filling stations

(dimensions are expressed in mm)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ANNEX II

ILLUSTRATION OF PRINCIPLE OF A TYPICAL VAPOR RECOVERY SYSTEM

 

Vapor recovery principle:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 15/2020/TT-BCT dated June 30, 2020 on National Technical Regulation on design requirements for petrol filling stations

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.473

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!