Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/CT-UBND tăng cường hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở Đắk Nông 2015

Số hiệu: 24/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Đk Nông, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã (gọi tắt là Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có những kết quả tích cực và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Đến nay nhiều huyện, thị xã và Sở, ngành đã thành lập được Hội đồng khoa học và công nghệ cơ sở, nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, nhận thức của xã hội về vai trò khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở thời gian qua còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Chưa triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước (QLNN) về khoa học và công nghệ theo chức năng được phân công, việc triển khai ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống chưa được quan tâm đúng mức, thiếu các biện pháp thúc đy. Số lượng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hàng năm triển khai không nhiều, kinh phí sự nghiệp khoa học được phân bở các huyện, thị xã, Sở, ngành rất ít. Hoạt động khoa học công nghệ ở cấp cơ sở còn yếu, thiếu cán bộ chuyên trách, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc còn hạn chế. Cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác quản lý, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã chưa được thường xuyên và còn nhiều bất cập.

Đđẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và xây dựng chương trình kế hoạch hành động nhằm triển khai Nghị quyết số 12/NQ-TU, ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Tăng cường triển khai công tác QLNN về khoa học và công nghệ ở cơ sở. Tổ chức triển khai tốt công tác ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, sản xuất và đời sống.

a) Thành lập, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở để tham mưu cho Lãnh đạo Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã về phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, các biện pháp thúc đẩy việc ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

b) Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã tăng cường công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, trong đó ưu tiên ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ để áp dụng vào sản xuất và đời sống.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ triển khai thực hiện các hoạt động, dịch vụ khoa học và công nghệ theo đúng quy định (tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kiểm nghiệm,...) phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý.

3. Phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ ở huyện, thị xã gắn với các chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực.

a) Về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực hiện kiểm tra, giám sát, theo dõi, thống kê tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng, đo lường đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

b) Về lĩnh vực Thanh tra khoa học và công nghệ: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã làm đầu mối phát hiện, đề xuất với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Thanh tra, Công an và Quản lý thị trường tại các huyện, thị xã triển khai công tác thanh tra về khoa học và công nghệ trên địa bàn trong nghiên cứu ứng dụng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, an toàn thực phẩm... theo thẩm quyền.

4. Thực hiện thống kê, báo cáo và thông tin khoa học và công nghệ.

Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã là đầu mối tiếp nhận nguồn tư liệu khoa học và công nghệ và triển khai thực hiện công tác thống kê khoa học và công nghệ, cập nhật dữ liệu, thông tin khoa học và công nghệ; thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tri thức khoa học và công nghệ đến các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao dân trí; phục vụ cung cấp thông tin khoa học và công nghệ theo yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống; đẩy mạnh chuyển giao thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật có thứng dụng, triển khai vào sản xuất và đời sng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

5. Bố trí biên chế chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

6. Các Sở, Ban, ngành căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu công tác của mình, hình thành bộ phận giúp thủ trưởng đơn vị triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý và làm thường trực hội đồng khoa học và công nghệ của đơn vị.

7. Tổ chức thực hiện

a) Sở Khoa học và Công nghệ

- Hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Hướng dẫn thành lập, củng cố về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ hàng năm và 5 năm.

- Hướng dẫn đẩy mạnh việc thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống mạng thông tin khoa học và công nghệ đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp người dân tiếp cận và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, theo dõi, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào các nội dung nhiệm vụ ti khoản 1, 2, 3, 4, 5 phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ban, ngành có liên quan, chỉ đạo tổ chức trin khai thực hiện; btrí nhân sự theo dõi quản lý chuyên trách về hoạt động khoa học và công nghệ; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, phát hiện các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách đnhanh chóng kiện toàn tổ chức, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc tăng cường quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị xã, báo cáo kết quả vUBND tỉnh (qua Sở khoa học và Công ngh).

c) Sở Tài chính

- Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh tham mưu UBND tỉnh kinh phí triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.

- Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ cho các đơn vị.

d) Các Sở, Ban, ngành căn cứ vào các nội dung nhiệm vụ tại khoản 1, 2, 4, 6 phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ chuyên ngành, hoặc giải quyết các vấn đề cấp bách về khoa học và công nghệ mang tính liên ngành thuộc phạm vi quản lý của mình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ).

8. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực
UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, Ban, ng
ành;
- UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đà
i PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KHTH-Ph.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 17/12/2015 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

DMCA.com Protection Status
IP: 34.238.189.240