Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND 2020 tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Tráng Thị Xuân
Ngày ban hành: 13/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả. Nhận thức của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được nâng lên.

Nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, ứng dụng công nghệ cao vào một số khâu của sản xuất như ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, nhà lưới, nhà kính, sử dụng một số giống cây trồng nuôi cấy mô, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi.

Tiếp tục ứng dụng mạnh hơn khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến; gắn với việc hoàn thiện mối quan hệ phân phối lợi ích để phát triển sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo hướng nâng cao chuỗi giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh còn có nhiều khó khăn, hạn chế như: Chưa có sản phẩm nông nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận là sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chưa có doanh nghiệp, Hợp tác xã được công nhận là tổ chức nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chưa hình thành và phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, hạn chế trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển khai thực hiện công tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và các văn bản liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và toàn thể nhân dân thông qua các cuộc họp, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến về các mô hình, cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp thông minh, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được phê duyệt tại Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu và Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án quy hoạch Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giao tại văn bản của Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

- Đẩy mạnh ứng dụng các các tiến bộ kỹ thuật mới, giống có năng suất, chất lượng cao, chống chịu được sâu bệnh, có thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất nông sản của tỉnh. Đối với giống mới, hàng năm cần tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm. Áp dụng được biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp với các chế phẩm từ vi sinh vật để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiến hành xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác đối với từng loại sản phẩm đối với từng vùng sinh thái khác nhau.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thu mua, chế biến nông sản tham gia dự án hoặc phương án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản có các chứng chỉ về an toàn thực phẩm, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt… theo quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của thế giới.

- Áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định giống, thực vật, động vật...; đồng thời nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, nhằm cải thiện năng suất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa, hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất; ứng dụng toàn diện và đồng bộ các kỹ thuật phục vụ sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh theo hướng bền vững, không gây hại cho môi trường.

- Tăng cường hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các nước trong khu vực và thế giới về khoa học công nghệ trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, bảo quản, chế biến nông sản; thiết lập hệ thống thông tin quản lý nông sản trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp thu những tiến bộ khoa học mới trong phát triển vùng sản xuất hàng hóa lớn một cách bền vững; Xây dựng được lực lượng cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn nông dân sản xuất theo đúng quy trình sản xuất hàng hóa tập trung. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác tập huấn, đào tạo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trong vùng có dự án hoặc phương án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mộc Châu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này.

- Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, chương trình, dự án liên quan đến phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực nông nghiệp; phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm sản; quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thí điểm ứng dụng hệ thống, tiêu chuẩn OTAS trong việc quản lý vùng trồng cây ăn quả, chè, cà phê phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao tập trung.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; Lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2.2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh.

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả phương án liên kết nghiên cứu, chuyển giao, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu.

- Tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân quy định về xây dựng thương hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật, điều chỉnh bổ sung nhu cầu sử dụng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo thống nhất, đồng bộ với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước các nhiệm vụ về phát triển ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp chế biến, các nhà máy, cơ sở chế biến ứng dụng công nghệ cao phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở chế biến và vùng nguyên liệu trên địa bàn.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ cao trong nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tăng cường năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.6. UBND các huyện, thành phố

- Hình thành, phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là hình thành và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung, quy mô lớn, liền vùng, liền thửa gồm: Vùng sản xuất rau an toàn Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Yên Châu; Vùng sản xuất hoa Mộc Châu, Vân Hồ; Vùng chè Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu; Vùng cà phê Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La; Vùng xoài Yên Châu, Mai Sơn, Mường La; Vùng nhãn Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu; Vùng cây ăn quả có múi Phù Yên, Sốp Cộp, Mai Sơn; Vùng mận Mộc Châu, Yên Châu; các vùng nông sản, thủy sản khác mang lại hiệu quả cao. Lồng ghép việc xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các nhiệm vụ phát triển của ngành, địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, đề xuất, tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết về đất đai, giải phóng mặt bằng kịp thời để triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn địa phương quản lý.

2.7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của các đoàn viên, hội viên, người dân trong việc thực hiện tuân thủ pháp luật về phát triển nông nghiệp ứng dụng cao; tổ chức giám sát, đánh giá, phản biện xã hội đối với chính sách, đề án, dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 13/11/2020 về tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


610

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117