Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/CT-TTG NGÀY 02/11/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Từ khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 có hiệu lực thi hành đến nay, hệ thống các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tiêu chuẩn, định mức đã được ban hành khá đồng bộ và đầy đủ; công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nâng lên; hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài sản công thời gian qua vẫn còn phân tán và sử dụng chưa thực sự hiệu quả; việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; phương thức trang bị tài sản chủ yếu vẫn là mua sắm, đầu tư từ ngân sách nhà nước, chậm được đổi mới; việc khai thác, huy động nguồn lực từ tài sản công hiệu quả chưa cao; trong nhiều trường hợp còn thất thoát, lãng phí, nhất là đối với đất đai, trụ sở làm việc, xe ô tô công...

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục triệt để những hạn chế và những bất cập nêu trên, ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục các mặt hạn chế, yếu kém tạo bước chuyển biến mới, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức,... tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh:

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức và quy chế quản lý sử dụng tài sản chuyên dùng, cụ thể:

- Quyết định tiêu chuẩn, định mức và quy chế quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định tiêu chuẩn, định mức và quy chế quản lý sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành khẩn trương đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện việc lập hồ sơ đề nghị quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính chuyển Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao tài sản (đối với các đơn vị thuộc tỉnh) hoặc trình UBND các huyện, thành phố ban hành Quyết định giao tài sản (đối với đơn vị cấp huyện), bảo đảm tiến độ được giao quy định tại các công văn của UBND tỉnh: số 6115/UBND.VP ngày 05/08/2016 về danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện xác định giá trị tài sản theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC và Công văn số 8616/UBND.VP ngày 10/10/2016 về việc thực hiện việc giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC trong tháng 9/2016.

b) Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh: Rà soát, thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh liên kết... không đúng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp:

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 và Quyết định số 23/2012/QĐ- TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, thực hiện gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính (đối với các cơ quan thuộc cấp tỉnh), Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã) trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ biên chế, hợp đồng làm việc không có thời hạn, chức danh được duyệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006; Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ để có ý kiến về sự phù hợp của diện tích trụ sở làm việc với tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật, bộ phận phụ trợ và phục vụ, diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, đơn vị.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới có trách nhiệm bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước:

a) Yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các Công ty nhà nước: sớm hoàn thành phương án sắp xếp lại nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ- TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh tổ chức kiểm tra hiện trạng việc sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

c) Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện nội dung tại điểm a, điểm b nêu trên vào báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2017.

5. Về quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công: Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

a) Thực hiện việc mua sắm, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

b) Xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai trên cơ sở lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

c) Căn cứ kết quả rà soát xe ô tô phục vụ công tác do UBND tỉnh phê duyệt:

- Thực hiện việc sắp xếp xe ô tô theo đúng quy định;

- Khẩn trương lập thủ tục đề nghị Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh điều chuyển cho các sở, ngành khác đối với xe ô tô dôi dư chưa đủ điều kiện thanh lý;

- Khẩn trương lập thủ tục đề nghị Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đối với các xe ô tô đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương thanh lý tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 17/11/2016, tổ chức thực hiện đấu giá công khai khi thanh lý xe ô tô và nộp về ngân sách nhà nước số tiền thu được; báo cáo kết quả thanh lý xe ô tô về Sở Tài chính trước ngày 01/3/2017.

d) Nghiêm túc thực hiện quyết định xử lý xe ô tô của UBND tỉnh. Không giữ lại xe ô tô dôi dư hoặc xe ô tô đã đủ điều kiện thanh lý và không còn nhu cầu sử dụng.

e) Giao Sở Tài chính:

- Căn cứ kết quả rà soát xe ô tô phục vụ công tác do UBND tỉnh phê duyệt, chủ động tham mưu trình UBND tỉnh quyết định điều chuyển hoặc thanh lý xe ô tô dôi dư nếu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các huyện, thành phố không tham mưu, đề xuất.

- Hoàn thành việc rà soát xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 01/3/2016.

- Tổng hợp kết quả sắp xếp, xử lý xe ô tô trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả việc bán, thanh lý xe ô tô không có nhu cầu sử dụng ), trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính.

6. Về mua sắm tập trung tài sản công:

Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin truyền thông phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm và công khai trong mua sắm tập trung cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết số 98/2015/NQ-QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, theo quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Định kỳ hàng năm (cùng với báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước), yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổng hp kết quả thực hiện các nội dung có liên quan nêu trong Chỉ thị này gửi UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

c) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Long

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213