Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 07/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp ổn định, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm, cơ sở vật chất được trang bị tốt hơn góp phần quan trọng phục vụ yêu cầu hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, công tác văn thư, lưu trữ ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện còn chưa thống nhất theo quy định của pháp luật; chế độ thông tin, báo cáo thống kê chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn thảo, quản lý văn bản còn hạn chế; tài liệu lưu trữ chưa được bảo quản an toàn và phát huy giá trị.

Nguyên nhân chủ yếu là do thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác văn thư, lưu trữ; trình độ chuyên môn của một bộ phận công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế; công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về văn thư, lưu trữ chưa được thường xuyên, liên tục.

Để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh thời gian tới; đồng thời, để thực hiện có hiệu quả Luật Lưu trữ, các quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện đúng chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ theo định kỳ hàng năm.

b) Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác văn thư, lưu trữ; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ phải đủ tiêu chuẩn theo quy định (trường hợp bố trí công tác ngành phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trình độ sơ cấp trở lên); tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện đúng quy định về chế độ tiền lương, các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại và chính sách ưu đãi khác cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

c) Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

d) Triển khai công tác tạo lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ nhằm giải quyết cơ bản tình trạng tài liệu bó gói, tích đống và chưa được tập trung vào kho lưu trữ. Bố trí phòng, kho lưu trữ, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để tập trung bảo quản an toàn tài liệu và khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn thư, lưu trữ trên địa bàn theo quy định.

2. Sở Nội vụ

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.

b) Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ thực hiện tốt nhiệm vụ Lưu trữ lịch sử tỉnh, sưu tầm tài liệu thuộc phạm vi quản lý; thu thập tài liệu có giá trị lịch sử từ các nguồn nộp lưu; tổ chức bảo vệ, bảo quản an toàn và phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của địa phương.

d) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra sơ, tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thi hành nghiêm Chỉ thị này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40