Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 25/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2011/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Để tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015; nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia và giám sát quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch như sau:

1. Triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị trực thuộc về nội dung kế hoạch chi tiết, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thuộc cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Đảm bảo việc thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; có sự liên thông, kết nối, kế thừa giữa các chương trình, kế hoạch, quy hoạch của thành phố.

2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc về nhiệm vụ, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành trong mỗi nhiệm vụ, giải pháp đối với từng cơ quan, đơn vị đã nêu cụ thể trong Kế hoạch chi tiết; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp; định kỳ 03 tháng báo cáo về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải: Nghiên cứu, xây dựng các quy định về bù đắp diện tích mặt nước bị san lấp; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các không gian điều tiết nước trong các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngầm (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Điện lực Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông…) phối hợp trong quá trình thi công để hạn chế lãng phí đào đường, tái lập mặt đường, thi công riêng lẻ nhiều lần, gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở hạ tầng, sinh hoạt của nhân dân, mỹ quan đô thị.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, cân đối, bố trí đủ vốn theo kế hoạch hàng năm (dự án chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư, khởi công mới), trong đó có tính đến yếu tố trượt giá, khả năng điều chỉnh danh mục dự án, kế hoạch bố trí vốn đầu tư hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố; trong đó ưu tiên các công trình, dự án phát huy hiệu quả xóa, giảm ngập cấp bách theo đề xuất của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố. Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho các đơn vị quản lý công trình, dự án theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị.

6. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ưu tiên giải quyết các hồ sơ dự án để đáp ứng yêu cầu cấp bách của các công trình giải quyết ngập theo quy định tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thành xác định mép bờ cao, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch để làm cơ sở cho quận - huyện xác định quy mô giải tỏa lên phương án trình Ủy ban nhân dân Thành phố chính sách và lộ trình giải tỏa lấn chiếm trong năm 2012.

7. Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp chủ đầu tư các dự án tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thoát nước, chống ngập. Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án đảm bảo tiến độ các dự án được giao. Phối hợp với các sở - ban - ngành trong công tác bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân tại các dự án, công trình đê bao, nạo vét kênh, rạch phục vụ tiêu thoát nước; đồng thời kiên quyết di dời các trường hợp lấn chiếm xây cất trên kênh, rạch, cửa xả, hệ thống thoát nước; đến cuối năm 2014 thực hiện cơ bản chương trình giải tỏa các khu nhà xây cất lấn chiếm trên kênh rạch làm cơ sở cho nhiệm vụ nạo vét, thông thoáng kênh, rạch thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.

8. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố để bổ sung cơ chế, chính sách, tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực những lĩnh vực chủ yếu như quản lý quy hoạch thoát nước, xử lý nước thải đô thị; thủy văn; quản lý nước thải đô thị; năng lực quản lý dự án, tài chính cho thoát nước đô thị;… Thu hút đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới nhất là năng lực quan trắc, dự báo biến đổi khí hậu.

9. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng nghiên cứu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu theo hướng tập trung đầu mối, thống nhất tổ chức quản lý trên địa bàn thành phố.

10. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình và chủ trì phối hợp với các sở - ban - ngành, chính quyền các cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh đường phố, bảo vệ kênh, rạch, hệ thống thoát nước tại khu dân cư; thực hiện vai trò giám sát cộng đồng tại địa phương và giám sát thực hiện chương trình một cách hiệu quả.

11. Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố chủ trì phối hợp với các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện các giải pháp giảm ngập nước, từng bước xóa ngập trên địa bàn, trong đó tập trung xử lý các điểm ngập hàng năm, kiểm soát, khống chế tình trạng phát sinh khu vực ngập mới, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa và triều tại khu vực trung tâm.

Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước là cơ quan thường trực, có trách nhiệm điều phối, theo dõi tiến độ thực hiện; định kỳ 3 tháng tổng hợp báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết; đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2012/CT-UBND ngày 25/02/2012 thực hiện Kế hoạch theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80