Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 24/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 4 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH GIAI ĐOẠN 2015- 2020

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số: 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số: 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Huy động nguồn ngân sách địa phương để đầu tư xây công trình phòng thủ, từng bước tạo thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên quá trình xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền và cơ quan, Ban, Ngành chưa thật sự sâu sắc; chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của các cơ quan chuyên môn trong tổ chức, triển khai thực hiện có mặt còn hạn chế, dẫn tới thực hiện việc xây dựng và tổ chức hoạt động của khu vực phòng thủ chưa thực sự đạt hiệu quả, nhất là xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ (KVPT) còn chậm, chưa ngang tầm với vị trí chiến lược, mới chỉ đáp ứng cho hoạt động diễn tập KVPT. Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ đã được phê duyệt có lộ trình nhưng chưa được quan tâm đầu tư triển khai xây dựng theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện và phát huy có hiệu quả việc xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng xây dựng toàn diện các tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế, quân sự - an ninh và thế trận vững mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Trên cơ sở thế trận quân sự trong KVPT đã được phê duyệt, phát huy sức mạnh tổng hợp, tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng công trình chiến đấu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hàng năm cân đối đầu tư nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình quân sự trong KVPT theo đúng phân kỳ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn; Tập trung quy hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng thủ cho các thành phần cơ bản của KVPT ưu tiên xây dựng: Sở Chỉ huy cơ bản các cấp, Sở Chỉ huy thống nhất, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu cất giấu vũ khí trang bị... Trước mắt từ nay đến 2020 cấp tỉnh đầu tư xây dựng SCH thời chiến; xây dựng SCH cấp huyện, thị xã đạt 30% trở lên; giai đoạn tiếp theo thực hiện xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch, chấp hành nghiêm các quy định của về quản lý, đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

3. Năm 2015 -2020, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông làm điểm về xây dựng KVPT theo Nghị định số: 152/2007/NĐ- CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Trên cơ sở thế trận quân sự đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể các công trình quân sự, công trình kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng - an ninh theo quy hoạch tổng thể về xây dựng công trình quân sự trong KVPT của địa phương đã xác định bảo đảm phù hợp với ý định chung trong tác chiến phòng thủ của huyện và tỉnh.

Trong quá trình làm điểm Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết đánh giá kết quả làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh rút kinh nghiệm và chỉ đạo các địa phương trong toàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông và các huyện, thị xã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết thế trận quân sự trong KVPT huyện đã được phê chuẩn, thực hiện tốt từng nhiệm vụ trong từng tháng, quý và năm. Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo, chỉ huy để có biện pháp tổ chức thực hiện lộ trình xây dựng các công trình theo đúng tiến độ, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của KVPT.

Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch được giao, chỉ đạo các cơ quan, Ban, Ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự huyện, thị xã tổ chức thực hiện và chủ động tham mưu thực hiện các chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng các công trình phòng thủ.

5. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh theo chức năng chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh thực hiện hiệu quả theo Nghị định số: 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các huyện, thị xã (đơn vị điểm) tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng KVPT.

6. Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan:

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành theo chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ huyện Bạch Thông và các huyện, thị xã tổ chức thực hiện hiệu quả theo Nghị định số: 152 của Chính phủ.

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập cơ quan thường trực xây dựng đề án, kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện đề án. Hàng năm trên cơ sở đề án đã được phê duyệt chủ trì phối hợp với Sở, Ngành có liên quan lập kế hoạch bảo đảm ngân sách xây dựng các công trình phòng thủ. Tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, an toàn và thực hiện nghiêm công tác bảo mật trong suốt quá trình quy hoạch, xây dựng công trình.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ theo quy định của pháp luật.

7. Hàng năm vào tháng 10 các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo kết quả chỉ đạo, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình quy hoạch xây dựng thế trận quân sự KVPT của địa phương mình về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 24/04/2015 về tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2015- 2020 do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91