Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 04/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Tấn Khổng
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/2008/CT-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

Trong năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh có sự chuyển biến tích cực; hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức thi đua tiếp tục đổi mới; chất lượng hoạt động các cụm, khối thi đua được nâng lên; từng địa phương đề ra được các mục tiêu thi đua cụ thể của từng năm. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và Nhà nước khen thưởng đã có tác dụng giáo dục, động viên, nêu gương học tập. Hướng phong trào thi đua đã tác động tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua ở các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị và cơ sở còn một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; phong trào thi đua yêu nước tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều và thiếu thường xuyên, liên tục; chất lượng hoạt động các cụm, khối ở ngành huyện và xã phường, thị trấn một ít nơi còn yếu; trong chỉ đạo phong trào thi đua lãnh đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với Mặt trận, đoàn thể chưa chặt chẽ và đồng bộ; việc xây dựng điển hình, nhân rộng điển hình tiên tiến và việc bồi dưỡng, duy trì, giữ vững điển hình còn hạn chế; bộ máy, tổ chức cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, thị xã, xã phường, thị trấn còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn.

Phát huy tốt hơn nữa kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận động, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong năm 2008 với những nội dung cụ thể sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW, Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần quan tâm phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

2. Trên cơ sở kế hoạch năm 2008, các đơn vị, địa phương xây dựng mục tiêu, biện pháp thực hiện công tác thi đua, hướng phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển công nghiệp; dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giảm hộ nghèo, quan tâm hơn về chính sách đền ơn đáp nghĩa; quốc phòng, an ninh; an toàn giao thông; phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật; cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí… Tùy theo tình hình thực tế của từng nơi mà đưa phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, tạo ra động lực thúc đẩy làm chuyển biến tình hình ở đơn vị, địa phương mình.

3. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải quan tâm nâng cao chất lượng phong trào, chất lượng hoạt động các cụm, khối thi đua; khen thưởng, chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức. Khen thưởng phải phát huy tốt công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc và kịp thời. Chú ý việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thành tích xuất sắc để nhân điển hình; đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Chiến sỹ thi đua toàn quốc vào năm 2010.

4. Tập trung củng cố Hội đồng thi đua - Khen thưởng và bộ máy, tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 14/2008/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

5. Tổ chức tuyên truyền, học tập sâu rộng trong nội bộ và quần chúng nhân dân tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về truyền thống thi đua yêu nước; tiếp tục khơi dậy và làm sáng lên ngọn lửa của phong trào thi đua yêu nước mà Bác Hồ đã kêu gọi 60 năm trước đây; khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và phát huy Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng trong chiến tranh vệ quốc vào thời kỳ hòa bình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008).

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phong trào thi đua, đưa tin gương người tốt việc tốt, các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến; những đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

 Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2008; định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP chính phủ;
- Bộ Nội vụ (Ban TĐ-KTTW: HN+TP);
- Cụm thi đua Tây Nam bộ (H.Giang, K.Giang);
- Cục KTVBQPPL(Bộ Tư pháp);
- TTTU,TTHĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quối hội tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- UBND các huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Các Công ty Cổ phần;
- TT. công báo tỉnh;
- Các thành viên HĐ.TĐKT tỉnh (24);
- Lưu: VT, TĐKT, Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49