Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG NĂM 2013

Năm 2012, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng nên tình hình chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực Biên giới biển của tỉnh tiếp tục ổn định, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: tổ chức tốt công tác bảo vệ an toàn cho các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển, hỗ trợ ngư dân, cảnh báo thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển; triển khai phòng, chống, khắc phục có hiệu quả cơn bão số 8; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2012 ở một số địa phương, cơ sở còn một số hạn chế, như: nhận thức của ngư dân và một số cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ công tác Biên phòng chưa đầy đủ; hiệu quả công tác hiệp đồng giữa các lực lượng ở cấp cơ sở chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh còn hạn chế.

Năm 2013, tình hình trên biển nói chung và vùng biển của tỉnh còn diễn biến phức tạp. Các hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp ngư, lưới cụ trên biển, sử dụng trái phép chất nổ, xung điện để khai thác hải sản, gây mất an ninh, trật tự, huỷ hoại môi sinh, môi trường biển... ngày càng gia tăng; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng của tỉnh.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển tỉnh Nam Định, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2011-2015) của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (nhất là ba huyện tuyến biển), Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, về chiến lược kinh tế biển. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tàu, thuyền nuớc ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2016” của Chính phủ; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam và các quy định của pháp luật liên quan đến chủ quyền, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

2. Lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn, tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 10/9/2012. Phối hợp, tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng các phương án bảo vệ an toàn địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ tuyến biển. Củng cố, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ, Dân quân tự vệ biển đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu kết hợp sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển. Bộ đội Biên phòng làm nòng cốt, phối hợp với các ngành, địa phương tuyến biển thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống lụt bão trên khu vực biên giới biển và chủ trì tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển. Nghiên cứu nội dung, tổ chức tập huấn, huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng, phương tiện dân sự của tỉnh đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tích cực xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Tổ chức sơ kết 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” ở các cấp và tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương thực hiện Đề án về “xây dựng nông thôn mới”, duy trì thực hiện nghiêm Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ, về quy chế khu vực biên giới biển. Đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể... với các đơn vị Bộ đội Biên phòng.

4. Có kế hoạch tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2014) và 25 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2014), đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.904
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7