Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC chế độ người tham gia phòng cháy chữa cháy

Số hiệu: 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

 

1. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương, bị chết

Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương được Thông tư liên tịch 52 quy định như sau:

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh người trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy

+ Người được huy động, điều động chữa cháy có tham gia BHYT bị thương được BHXH thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không do BHYT chi trả;

+ Người không tham gia BHYT bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí KCB.

- Chế độ trợ cấp người bị thương do được huy động, điều động trực tiếp chữa cháy hoặc phục vụ chữa cháy theo TTLT số 52/2015/BLĐTBXH-BCA-BTC

+ Người đang tham gia BHXH bị thương được BHXH chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng.

+ Người tham gia chữa cháy chưa tham gia BHXH bắt buộc, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng, người đã hưởng BHXH một lần được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một lần nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% hoặc trợ cấp hàng tháng nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

Mức trợ cấp theo pháp luật BHXH.

2.Chế độ đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Trợ cấp trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC như sau:

Cán bộ, đội viên đội dân phòng được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở cho một ngày huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Ngày lương cơ sở được xác định bằng mức lương cơ sở (theo tháng) do Chính phủ quy định chia cho 22 ngày.

 

Thông tư liên tịch 52 còn quy định kinh phí thực hiện chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Thông tư liên tịch số 52 năm 2015 của Bộ Lao động – Bộ Công an – Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 28/01/2016.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY, PHỤC VỤ CHỮA CHÁY VÀ CÁN BỘ, ĐỘI VIÊN ĐỘI DÂN PHÒNG, ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, CHUYÊN NGÀNH THAM GIA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn chế độ thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh, trợ cấp, xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh khi bị thương, xét công nhận liệt sỹ khi bị chết đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy; tiền lương, bồi dưỡng, trợ cấp và chế độ bảo hiểm xã hội khi bị thương, bị chết đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm d, đ, e Khoản 1, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

2. Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành.

3. Người có thẩm quyền điều động, huy động người trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy.

4. Người có thẩm quyền điều động, huy động cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

5. Cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy, cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành (sau đây gọi là đơn vị quản lý trực tiếp).

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch này.

Chương II

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY VÀ PHỤC VỤ CHỮA CHÁY BỊ THƯƠNG, BỊ CHẾT

Điều 3. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương

1. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

a) Người có tham gia bảo hiểm y tế bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả;

b) Người không tham gia bảo hiểm y tế bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Chế độ trợ cấp

a) Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng tính theo mức suy giảm khả năng lao động và số năm đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

b) Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một lần (trừ khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội) nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% hoặc trợ cấp hàng tháng (trừ khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội) nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

Mức trợ cấp bằng mức trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điều 4. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị chết

1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì thân nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ như sau:

a) Trợ cấp tuất một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở hoặc trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân của người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị chết.

Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần, điều kiện hưởng và mức trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện như quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

b) Trợ cấp mai táng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng; mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở;

c) Mức lương cơ sở quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều này là mức lương cơ sở tại tháng người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy chết.

Điều 5. Xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh

1. Người trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương có đủ điều kiện xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập hồ sơ, làm thủ tục đề nghị xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh được thực hiện như quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đối với trường hợp xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Điều 6. Xét công nhận là liệt sỹ

1. Người trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị chết có đủ điều kiện công nhận là liệt sỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sỹ.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập hồ sơ, làm thủ tục đề nghị xét công nhận là liệt sỹ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị chết.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét công nhận là liệt sỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương III

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐỘI VIÊN ĐỘI DÂN PHÒNG, ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, CHUYÊN NGÀNH KHI THAM GIA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 7. Trợ cấp trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Cán bộ, đội viên đội dân phòng được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở cho một ngày huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Ngày lương cơ sở được xác định bằng mức lương cơ sở (theo tháng) do Chính phủ quy định chia cho 22 ngày.

Điều 8. Tiền lương, tiền bồi dưỡng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. Tiền lương (bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác nếu có) trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Tiền lương để tính trả trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương và quy chế trả lương của đơn vị quản lý trực tiếp.

2. Tiền bồi dưỡng bằng 0,5 tiền lương ngày cho mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Tiền lương ngày để tính trả bồi dưỡng được xác định như sau:

a) Đối với đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bằng hệ số lương, phụ cấp (nếu có) hiện hưởng trong thang, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân với mức lương cơ sở chia cho 22 ngày;

b) Đối với đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương ngày hiện hưởng của người lao động theo quy định của pháp luật lao động về tiền lương.

Điều 9. Chế độ đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành bị tai nạn trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe được cơ quan bảo hiểm chi trả chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện các chế độ sau:

a) Giám định mức suy giảm khả năng lao động;

b) Trợ cấp một lần theo mức độ suy giảm khả năng lao động đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%. Mức trợ cấp được tính như sau: suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

c) Trợ cấp hàng tháng theo mức độ suy giảm khả năng lao động đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên. Mức trợ cấp được tính như sau: suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

d) Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật;

đ) Trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần;

e) Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị ổn định thương tật mà sức khỏe chưa phục hồi từ 05 đến 10 ngày. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp theo quy định tại điểm b, c và đ Khoản 2 Điều này được tính từ tháng người bị tai nạn điều trị xong, ra viện. Trường hợp vết thương tái phát, được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Điều 10. Chế độ đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị chết

1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì thân nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ như sau:

a) Trợ cấp một lần khi chết bằng 36 lần mức lương cơ sở;

b) Trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng như quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này.

Chương IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

Điều 11. Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm xã hội

1. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch này.

2. Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 9Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch này.

Điều 12. Nguồn từ ngân sách Nhà nước

Ngân sách Trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương, bị chết đủ điều kiện xét hưởng chính sách thương binh, như thương binh quy định tại Điều 5 hoặc được công nhận là liệt sỹ quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này.

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Điều 13. Nguồn từ đơn vị quản lý trực tiếp

1. Đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ tại Thông tư liên tịch này như sau:

a) Chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định điểm a Khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3;

b) Trợ cấp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Điều 7;

c) Tiền lương và tiền bồi dưỡng quy định tại Điều 8;

d) Các chế độ quy định tại Khoản 2 Điều 9; Khoản 2 Điều 10.

2. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ quy định tại Khoản 1 Điều này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp bố trí trong dự toán hàng năm của đơn vị. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ quy định tại Khoản 1 Điều này được hạch toán vào chi phí hợp lý của đơn vị.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2016.

2. Các chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 3; Điều 4; Điều 7; Điều 8; giám định mức suy giảm khả năng lao động, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với cán bộ đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 9; Điều 10 Thông tư liên tịch này được áp dụng từ ngày Nghị định số 79/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Người có thẩm quyền điều động, huy động có trách nhiệm khai báo, điều tra, báo cáo thống kê tai nạn, xác nhận đối với trường hợp bị tai nạn, bị thương, bị chết; phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp và các cơ quan liên quan lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục thực hiện các chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập hồ sơ đề nghị xét hưởng các chế độ; đảm bảo nguồn kinh phí và thực hiện chi trả chế độ thuộc trách nhiệm của đơn vị.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đơn vị quản lý trực tiếp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan lập hồ sơ, quy trình, thủ tục hưởng các chế độ; thực hiện chi trả các chế độ thuộc trách nhiệm của Cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính để bổ sung, hướng dẫn kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Bùi Văn Nam

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản/ Bộ tư pháp;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BLĐTB&XH;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Wesbsite: BLĐTB&XH, BCA, BTC;
- Lưu VT: BLĐTB&XH, BCA, BTC.

THE MINISTRY OF LABOR, WARD INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS – THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY – THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 52/2015/TTLT-BLDTBXH-BCA-BTC

Hanoi, December 10, 2015

 

JOINT CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON THE BENEFITS POLICY FOR FIREFIGHTERS ASSIGNED OR MOBILISED TO DIRECTLY OR INDIRECTLY PERFORM FIGHTFIGHTING TASKS, AND OFFICERS OR MEMBERS OF NEIGHBORHOOD-PROTECTING TEAMS, INTRAMURAL AND SECTORAL FIREFIGHTING TEAMS, WHO PARTICIPATE IN FIRE DRILLS OR FIRE TRAINING COURSES 

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2014/ND-CP dated November 17, 2014, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government's Decree No. 79/2014/ND-CP dated July 31, 2014 specifying implementation of certain articles of the Law on Fire Prevention and Firefighting, and the Law on Revision of certain articles thereof;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Minister of Public Security and the Minister of Finance hereby introduce the Joint Circular providing guidance on the benefits policy for firefighters assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks, and officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams, who participate in fire drills or fire training courses. 

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Joint Circular provides guidance on regulations applied to payment of medical examination, treatment costs and benefits; assessment of eligibility to be entitled to war disablement or similar pensions; assessment of eligibility to be recognized as a deceased revolutionary soldier who is dead while on duty as a firefighter assigned or mobilised to directly or indirectly perform his/her firefighting tasks; payment of wages or salaries, bonuses, allowances and social security benefits or covers to an officer or member of a neighborhood-protecting team, intramural or sectoral firefighting team who is injured or dead whilst participating in a fire drill or fire training course, as prescribed by Point d, dd, e Clause 1, 4 and 5 Article 35 of the Government's Decree No. 79/2014/ND-CP dated July 31, 2014 specifying implementation of certain articles of the Law on Fire Prevention and Firefighting, and the Law on Revision of certain articles thereof (hereinafter referred to as Decree No. 79/2014/ND-CP).  

Article 2. Scope

1. Firefighters assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks in accordance with laws on fire prevention and firefighting. 

2. Officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams. 

3. Persons empowered to assign or mobilise firefighters to directly or indirectly perform firefighting tasks. 

4. Persons empowered to assign or mobilise officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams to participate in fire drills or fire training courses.

5. Entities assuming responsibility for directly managing firefighters assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks, and officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams (hereinafter referred to as host entity). 

6. Other entities or individuals involved in implementation of regulations set forth in this Joint Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BENEFITS POLICY FOR FIREFIGHTERS WHO ARE INJURED OR DEAD WHILE BEING ASSIGNED OR MOBILISED TO DIRECTLY OR INDIRECTLY PERFORM FIREFIGHTING TASKS

Article 3. Benefits policy for firefighters who are injured while being assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks

1. Payment of medical examination and treatment costs

a) Those who have participated in health insurance, if injured, shall be entitled to payment of medical examination and treatment costs made by the social security agency in accordance with laws on health insurance; shall be reimbursed by their host entities for co-payments and other medical costs which are not included in the list of costs covered by health insurance;   

b) Those who have not participated in health insurance, if injured, shall be reimbursed by their host entities for all of the medical examination and treatment costs.

2. Benefits

a) Those who have participated in social insurance, if injured, shall be entitled to payments of benefits made by the social security agency on either one-time basis or monthly basis which vary depending on their assessed level of work incapacity and total number of social insurance contribution years as provided by laws on social security.

b) Those who have not participated in compulsory social insurance, those who are currently paid monthly retirement or social security benefits, and those who have already received one-time payment of social security benefits, shall be entitled to either one-time benefit payments made by their host entities (exclusive of benefit amounts paid on the basis of the number of social insurance contribution years) if they are subject to 5 - 30% of work incapacity, or monthly benefit payments made by their host entities (exclusive of benefit amounts paid on the basis of the number of social insurance contribution years) if they are subject to 31% or higher percentage of work incapacity.

The amount of benefit payment is equal to the amount of one-time benefit payment or the amount of monthly benefit payment to employees who are subject to work incapacity as prescribed by laws on social security.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Those who have participated in social insurance, those who receive retirement pensions or social insurance benefits on a monthly basis, whether dead while directly or indirectly performing firefighting tasks, or dead during the period of initial treatment due to accidents occurring during direct or indirect involvement in firefighting services, shall be entitled to monthly or one-time death benefit payments made by the social security agency; entities or individuals providing funeral services shall be entitled to funeral benefit payments in accordance with laws on social security.

2. Those who have not participated in social insurance, those who have already received one-time payments of social security benefits, whether dead while directly or indirectly performing firefighting tasks, or dead during the period of initial treatment due to accidents occurring during direct or indirect involvement in firefighting services, shall be entitled to the following payments made by their host entities:

a) The amount of one-time death benefit payments which is 36 times higher than the base pay or monthly death benefit payments to relatives of firefighters assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks.

Eligibility requirements for one-time death benefit payments, and eligibility requirements and amounts of monthly death benefit payments, shall be subject to laws and regulations on social security applied to participants in compulsory social insurance; 

b) Funeral benefit payments to entities or individuals providing funeral and burial services, and amounts of funeral and burial benefit payments, shall be 10 times higher than the base pay;

c) The base pay referred to in Point a, b Clause 2 of this Article is the base pay in the month when firefighters assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks are dead.

Article 5. Assessment of eligibility to be entitled to war disablement or similar pensions

1. Firefighters directly or indirectly performing firefighting tasks, if injured and eligible for being certified as war invalids or persons entitled to benefits the same as those granted to war invalids, as provided by Clause 1 Article 17 of the Government's Decree No. 31/2013/ND-CP dated April 9, 2013 specifying and guiding implementation of certain articles of the Ordinance on Preferential Treatment Policy for persons rendering meritorious revolutionary services, shall be entitled to war disablement or similar benefits granted by regulatory authorities.

2. Their host entities shall be responsible for preparing application and completing application procedures for war invalidity or similar benefits paid to firefighters who are injured due to being assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Assessment of eligibility to be recognized as deceased revolutionary soldiers

1. Firefighters directly or indirectly performing firefighting tasks, if deceased and eligible for being recognized as deceased revolutionary soldiers, as provided by Clause 1 Article 17 of the Government's Decree No. 31/2013/ND-CP dated April 9, 2013 specifying and guiding implementation of certain articles of the Ordinance on Preferential Treatment Policy, shall be considered or recognized as deceased revolutionary soldiers by regulatory authorities.

2. Their host entities shall be responsible for preparing application and completing application procedures for grant of recognition of deceased revolutionary soldiers to firefighters who are dead due to being assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks. 

Document requirements and procedures for application for recognition of deceased revolutionary soldiers shall be subject to laws on the preferential treatment policy for persons rendering meritorious revolutionary services.

Chapter III

BENEFIT POLICY FOR OFFICERS OR MEMBERS OF NEIGHBORHOOD-PROTECTING TEAMS, INTRAMURAL AND SECTORAL FIREFIGHTING TEAMS WHO PARTICIPATE IN FIRE DRILLS OR FIRE TRAINING COURSES

Article 7. Benefits paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses

Officers or members of neighborhood-protecting teams shall be entitled to the amount of one-time benefit payments paid by their host entities which is 1.5 times higher than their base pay calculated for one day of participation in fire drills or fire training courses.

The daily base pay is calculated as the monthly base pay stipulated by the Government divided by 22 days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Officers or members of intramural and sectoral firefighting teams shall be paid wages or bonuses by their host entities during the duration of their participation in fire drills or fire training courses, subject to the following provisions:

1. Wages (including wage amounts, allowances and other supplementary amounts, if any) paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses. Wages used as the basis for calculation of amounts of payments for their time spent on participating in fire drills or fire training courses shall be subject to legislative regulations on wage or salary and statutes of salary or wage payment of host entities.

2. The amount of bonus payment paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses shall be 0.5 times as much as the amount of wage payment. 

The daily wage amount used as the basis for calculating such amount of bonus payment shall be determined as follows:

a) As for host entities complying with the pay scheme regulated by the State, such amount is calculated as the current factor of wage or allowance (if any) in the salary scale or payroll issued together with the Government’s Decree No. 204/2004/ND-CP dated December 14, 2004 on the pay scheme applied to officers, public servants or employees and armed forces multiplied by the base wage amount divided by 22 days; 

b) As for host entities complying with the pay scheme decided by employers, such amount is calculated as the daily wage amount currently paid to employees in accordance with labor laws on salary and wage.

Article 9. Benefits policy for officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams who suffer accidents during the period of participation in fire drills or fire training courses

1. Participants in compulsory social insurance, if they have accidents or suffer from harm to their health when participating in fire drills or fire training courses, shall be entitled to occupational accident benefit payments made by the social security agency in accordance with laws on social security.

2. Those who have yet to participate in compulsory social insurance or are currently paid retirement pensions or monthly social security benefit payments, or those who have already received one-time social security benefit payments, if being injured due to participation in fire drills or fire training courses, shall be paid the following benefits by their host entities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) One-time benefit payments, which vary depending on level of work incapacity, to those subject to 5 – 30% of work incapacity.   The benefit amount is calculated as follows: in the case of 5% of work incapacity, such amount is 05 times as much as the base pay amount. In the case of additional 1% of work incapacity, payment of such amount is equal to the initial amount plus the amount which is 0.5 times as much as the base pay amount;

c) Monthly benefit payments, which vary depending on level of work incapacity, to those subject to more than 31% of work incapacity.   The benefit amount is calculated as follows: in the case of 31% of work incapacity, such amount is 30% times as much as the base pay amount. In the case of additional 1% of work incapacity, payment of such amount is equal to the initial amount plus the amount which is 2% of the base pay amount;

d) Provision of support equipment for daily life activities, or orthopaedic instruments on yearly basis, depending on seriousness levels of injury or disability;    

dd) Service benefit payments which are equal to the base pay amounts to those who are subject to at least 81% of work incapacity, suffer rachioplegia, one or two-eye vision impairment, or two-limb amputation or impairment, or mental illnesses;

e) 5 – 10 days off for health rehabilitation and recovery granted to those who have experienced complete treatment of their injuries or disabilities, but have yet to fully recover their health.     The daily benefit payment is calculated as 25% of the base pay amount if they rest for health recovery and rehabilitation at home; equal to 40% of the base pay amount if they rest for health recovery and rehabilitation at healthcare service establishments.

3. The duration of such benefit payments referred to in Point b, c and dd of this Article shall begin from the month in which accident sufferers have already undergone medical treatment processes and are discharged from healthcare service establishments. In the event that disabilities or injuries recur and after re-assessment of level of work incapacity occurs, the new duration calculated for benefit payments shall begin from the month in which the conclusion of the Medical Examination Council is obtained.

Article 10. Benefit policy for officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams who are dead during the period of participation in fire drills or fire training courses

1. With regard to those who have participated in social insurance, those who currently receive retirement pensions or social insurance benefits on a monthly basis, whether dead while participating in fire drills or fire training courses, or dead during the period of initial treatment due to accidents occurring during the period of participation in fire drills or fire training courses, their relatives shall be entitled to monthly or one-time death benefit payments paid by the social security agency; entities or individuals providing funeral and burial services shall be entitled to funeral and burial benefit payments in accordance with laws on social security.

2. Those who have not participated in social insurance, those who have already received one-time payments of social security benefits, whether dead while participating in fire drills or fire training courses, or dead during the period of initial treatment due to accidents occurring during the duration of participation in fire drills or fire training courses, shall be entitled to the following payments made by their host entities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) One-time death benefit payment, monthly death benefit payment or funeral and burial benefit payment, referred to in Clause 2 Article 4 hereof.

Chapter IV

FUND FOR PAYMENT OF THESE BENEFITS

Article 11. Funds derived from the health insurance and social security fund

1. The health insurance fund shall be responsible for paying medical examination or treatment costs in accordance with laws on social security as referred to in Point a Clause 1 Article 3 hereof.

2. The social security fund shall be responsible for paying benefits referred to in Point a Clause 2 Article 3, Clause 1 Article 4, Clause 1 Article 9 and Clause 1 Article 10 hereof.

Article 12. Funds derived from the state budget

The central budget shall provide appropriations included in the annual estimate for the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to pay benefits to firefighters assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks if they are injured or dead and meet eligibility requirements for war disablement or similar benefits as referred to in Article 5, or are recognized as deceased revolutionary soldiers as referred to in Article 6 hereof.

Estimation of, compliance with and settlement of statutory funds shall be subject to laws and regulations on the state budget that govern persons rendering meritorious revolutionary services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Host entities shall pay benefits stipulated by this Joint Circular, including:

a) Co-payment or other costs which are not included in the list of costs covered by health insurance as provided by Clause 1 Article 3; medical examination and treatment costs referred to in Point b Clause 1 Article 3;

b) Benefits referred to in Point b Clause 2 Article 3; Clause 2 Article 4; Article 7;

c) Salaries and bonuses referred to in Article 8 hereof;

d) Benefits referred to in Clause 2 Article 9; Clause 2 Article 10.

2. As for host entities of which operating expenses are covered by the state budget, payments for benefits referred to in Clause 1 of this Article shall be covered by the state budget according to assigned amounts included in the annual estimate of each host entity. Estimation of, compliance with and settlement of statutory funds shall be subject to laws and regulations on the state budget.

3. As for host entities of which operating expenses are not covered by the state budget, payments for benefits referred to in Clause 1 of this Article shall be recorded as reasonable costs thereof.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Joint Circular shall enter into force from January 28, 2016.

2. Benefits stipulated by Clause 1 Article 3, Article 4, Article 7 and Article 8; regulations on assessment of work incapacity, rest for health recovery or rehabilitation of officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams during the period of participation in fire drills or fire training courses under the provisions of Article 9, Article 10 hereof shall be applied from the date of entry into force of the Decree No. 79/2014/ND-CP.

Article 15. Implementation responsibility

1. Persons having authority over assignment or mobilization shall be responsible for reporting, investigating and making statistics of accidents, giving certification in case of accidents, injuries or deaths; collaborating with host entities and relevant agencies in preparing application and completing application procedures for benefits granted to firefighters assigned or mobilised to directly or indirectly perform firefighting tasks, officers or members of neighborhood-protecting teams, intramural and sectoral firefighting teams participating in fire drills or fire training courses under the provisions of this Joint Circular.  

2. Host entities shall undertake and collaborate with entities or individuals concerned in preparation of application for benefits; assurance of adequacy of funds and payment of benefits within their jurisdiction.

3. The Vietnam Social Security shall guide host and other entities and individuals concerned to prepare application, implement processes and procedures for benefits; pay benefits within the delegated authority thereof in accordance with provisions laid down herein.

In the course of implementation of this Joint Circular, it is recommended that entities and individuals must send feedbacks to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Public Security and the Ministry of Finance for any amendment to or timely guidance on this Joint Circular./.

 

PP. THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTERPham Minh Huan

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015 Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công An - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.504

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!