Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP về việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Quang Trung, Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1999HƯỚNG DẪN VIỆC BÀN GIAO NHIỆM VỤ, NHÂN SỰ VÀ BIÊN CHẾCỦA HỆ THỐNG TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SANG CÁC CƠ QUAN TÀI CHÍNH, KHO BẠC NHÀ NƯỚC, QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ về tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 50/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển;
Liên Bộ Tài chính - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia như sau:

I- NGUYÊN TẮC CHUNG:

1- Nhiệm vụ, nhân sự, biên chế hiện tại và toàn bộ hồ sơ tài liệu, phương tiện làm việc của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia được chuyển giao cho Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển và Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tài chính - Vật giá).

2- Cơ quan tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, biên chế và hồ sơ tài liệu tiếp tục chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phần nhiệm vụ được bàn giao. Việc bàn giao phải bảo đảm tính liên tục của công việc đã và đang thực hiện trước khi bàn giao, không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, không gây khó khăn phiền hà cho chủ đầu tư.

3- Đối với những viên chức thuộc diện hợp đồng lao động, nếu đã hết thời hạn hợp đồng thì chấm dứt hợp đồng trước khi bàn giao; nếu còn thời hạn hợp đồng thì bàn giao theo các nguyên tắc trên và cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm giải quyết theo quy định của Bộ luật Lao động.

4- Việc phân chia nhân sự của Tổng cục Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia cho các tổ chức mới được thực hiện theo nguyên tắc ai đang thực hiện nhiệm vụ gì thì được chuyển giao cho cơ quan được giao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đó từ 01/01/2000.

Trường hợp các công chức làm việc ở bộ phận phục vụ chung (hành chính, văn phòng...), hoặc công chức đang thực hiện nhiệm vụ ở các bộ phận khác có nhiệm vụ đan xen thì tuỳ tình hình cụ thể để xem xét và phân chia cho hợp lý.

5- Biên chế và kinh phí của cơ quan tiếp nhận được tăng tương ứng với biên chế và kinh phí được chuyển giao từ hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển, theo biên chế bàn giao, nhưng không vượt quá tổng biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển đã được Nhà nước giao theo kế hoạch năm 1998.

6- Căn cứ tình hình cụ thể và năng lực của cán bộ lãnh đạo Cục Đầu tư phát triển, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh), Thủ trưởng cơ quan tiếp nhận xem xét và trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào các chức vụ thích hợp.

7- Bảo lưu đến 30/6/2000 phụ cấp chức vụ đang hưởng của công chức lãnh đạo thuộc hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển do sắp xếp tổ chức mà thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn.

8- Chỉ giải quyết thay đổi vị trí làm việc của công chức theo nguyện vọng cá nhân sau khi đã hoàn thành việc bàn giao.

9- Việc bàn giao tiền vốn, tài sản của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính bảo đảm cho Quỹ Hỗ trợ phát triển có trụ sở và phương tiện làm việc.

II- NỘI DUNG BÀN GIAO:

1- Về nhiệm vụ:

a- Tại cơ quan Tổng cục Đầu tư phát triển:

Các nhiệm vụ đang thực hiện tại cơ quan Tổng cục Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia được bàn giao cho các cơ quan sau đây:

- Vụ Đầu tư thuộc Bộ Tài chính tiếp nhận và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chế độ chính sách về quản lý tài chính đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư, tham gia thẩm định dự án đầu tư, thẩm định quyết toán dự án nhóm A.

- Kho bạc Nhà nước ở Trung ương tiếp nhận và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thẩm định cấp phát vốn đầu tư, kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước; toàn bộ nhiệm vụ quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh.

- Quỹ Hỗ trợ phát triển tiếp nhận và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn tín dụng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Đầu tư phát triển đang thực hiện và toàn bộ nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia.

b- Tại Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh:

Các nhiệm vụ đang thực hiện tại cơ quan Cục Đầu tư phát triển, Chi cục đầu tư phát triển tỉnh và Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia được chuyển giao cho các cơ quan sau đây:

- Sở Tài chính - Vật giá tiếp nhận và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn cơ chế chính sách, kế hoạch vốn đầu tư, tham gia thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra quyết toán dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thẩm định cấp phát vốn đầu tư, thanh toán, kế toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại địa bàn.

- Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tiếp nhận và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn tín dụng ưu đãi đầu tư do Cục Đầu tư phát triển, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh đang thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia.

2- Về nhân sự: Công chức đang thực hiện nhiệm vụ nào nói ở phần trên thì được chuyển giao cho cơ quan tiếp nhận nhiệm vụ đó để tiếp tục thực hiện.

3- Hồ sơ tài liệu: Tất cả hồ sơ, tài liệu hiện có tại cơ quan Tổng cục Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia, Cục đầu tư phát triển, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, chi nhánh Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ nào thì được chuyển giao cho cơ quan tiếp nhận nhiệm vụ đó. Hồ sơ công chức được chuyển giao theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cán bộ và theo đúng quy định chung của Nhà nước.

4- Đối với Chi cục Đầu tư phát triển khu vực, Phòng Đầu tư phát triển khu vực trực thuộc Cục Đầu tư phát triển: Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ, nhân sự và hồ sơ tài liệu có liên quan cho Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo địa bàn và công trình, dự án đã được giao.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển xây dựng phương án bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ tài liệu trên cơ sở các hướng dẫn tại Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Tại cơ quan Tổng cục Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia:

Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển bàn giao cho Vụ trưởng Vụ đầu tư thuộc Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển; Tổng Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia bàn giao cho Tổng Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển tiếp nhận theo các nội dung quy định tại Thông tư này.

Tại các Cục, Chi cục đầu tư phát triển tỉnh, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia:

Cục trưởng, Chi cục trưởng Đầu tư phát triển tỉnh bàn giao cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển; Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia bàn giao cho Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tiếp nhận theo các nội dung quy định tại Thông tư này.

2- Việc bàn giao phải hoàn thành trước 31/12/1999, có biên bản kèm theo đầy đủ hồ sơ tài liệu và các phụ lục có liên quan. Biên bản và danh sách cán bộ, công chức được bàn giao gửi báo cáo Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 31/1/2000.

Trong quá trình thực hiện bàn giao, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh báo cáo cho liên Bộ những khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

Hanoi, December 20, 1999

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE TRANSFER OF TASKS, PERSONNEL AND STAFF OF THE GENERAL DEPARTMENT OF DEVELOPMENT INVESTMENT SYSTEM TO FINANCIAL BODIES, STATE TREASURY AND DEVELOPMENT ASSISTANCE FUND

Pursuant to the Government’s Decree No. 145/1999/ND-CP of September 20, 1999 restructuring the General Department of Development Investment under the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government’s Decree No. 50/1999/ND-CP of July 8, 1999 on the organization and operation of Development Assistance Fund;
The Ministry of Finance and the Government Commission for Organization and Personnel jointly guide the hand-over of tasks, personnel and staff of the General Department of Development Investment system and the National Investment Support Fund as follows:

I. GENERAL PRINCIPLES

1. The current tasks, personnel, staff and all dossiers as well as documents and working facilities of the General Department of Development Investment system and the National Investment Support Fund shall be transferred to the Ministry of Finance, the State Treasury, the Development Assistance Fund and the provincial/municipal Finance and Pricing Services (hereafter referred collectively to as Finance-Pricing Services).

2. The agencies receiving the tasks, personnel, staff and documents shall continue to be responsible to State competent agencies for the transferred tasks. The hand-over shall have to ensure the continuity of work which have been done before the hand-over, must not effect the implementation tempo of investment projects, and not cause troubles to investors.

3. For contractual officials, if their labor contracts have expired, such contracts shall be terminated before the hand-over; if their contracts are still valid, they shall be transferred according to the above-mentioned principles and the receiving agencies shall have to settle the cases according to the provisions of the Labor Code.

4. The division of personnel of the General Department of Development Investment and the National Investment Support Fund to new organizations shall comply with the principle that the persons doing certain tasks shall be transferred to the agency performing such tasks as from January 1st, 2000.

For officials and/or employees working in general service section (administrative, clerical staff), or working at other sections with combined tasks, they shall be considered for proper assignment, depending on specific situations.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP về việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103