Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động,Thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

 

Số: 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, MỤC II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT NGÀY 17/3/1999 CỦA LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

Thi hành Điều 104 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002 và Điều 8 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8476/BTC-PC ngày 10/7/2006, liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Y tế sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như sau:

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, MỤC II NHƯ SAU:

  2. Mức bồi dưỡng:

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất cho một ngày làm việc, có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

- Mức 1, bằng 4.000 đồng;

- Mức 2, bằng 6.000 đồng;

- Mức 3, bằng 8.000 đồng;

- Mức 4, bằng 10.000 đồng.”

II.  HIỆU LỰC THI HÀNH

a) Thông tư  này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo;

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
 Trần Thị Trung Chiến

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 Nguyễn Thị Hằng


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ(để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng  Quốc hội;
- Văn phòng  Chủ tịch nước;
- Văn phòng  Trung ương Đảng;
- Viện KSNDTC; Toà án Nhân dân tối cao
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở LĐTBXH, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL(Bộ Tư Pháp);
-  VPCP: Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT; YTDP; PC2 Bộ; ATLĐ.

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS - THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 10/2006/TTLT-BLDTBXH-BYT

Hanoi, September 12, 2006

 

JOINT CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING POINT 2, ITEM II OF THE JOINT CIRCULAR NO. 10/1999 TTLT-BLDTBXH-BYT DATED 17/3/1999 OF MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS AND MINISTRY OF HEALTH GUIDING THE IMPLEMETATION OF THE REGIME OF ALLOWANCES IN KIND TO EMPLOYEES EXPOSED TO DANGEROUS AND HAZARDOUS WORKING CONDITIONS

Pursuant to Article 104 of the Labour Code amended and supplumented in 2002 and Article 8 of the Decree No.06/CP dated 20 January 1995 of the Government regulating some articles in details on occupational health and safety; After receiving the advice from Ministry of Finance on Official Document No. 8476/BTC-PC dated 10 July 2006, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs and Ministry of Health co-amend and co-supplement Point 2, Item II of the Joint Circular No. 10/1999 TTLT-BLDTBXH-BYT dated 17/3/1999 of Ministry of

1. Point 2, Item II is amended and supplemented as follows:

“2. Level of allowances:

Allowances in kind are calculated based on work volume per working day and equivalent to the levels in cash as follows:

- Level 1, equivalent to VND4

- Level 2, equivalent to VND6

- Level 3, equivalent to VND8
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động,Thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.986
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37