Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 35/2016/TT-BCT lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp phép

Số hiệu: 35/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 35/2016/TT-BCT về việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết WTO không phải cấp giấy phép lao động được Bộ Công Thương ban hành ngày 28/12/2016.

 

1. Hiện diện thương mại

 
Thông tư số 35 quy định hiện diện thương mại tại Nghị định 11/2016 gồm: Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài; văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài; văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 

2. Căn cứ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 
Căn cứ xác định lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, theo Thông tư 35/BCT, gồm:
 
- Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 
- Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong phạm vi 11 ngành dịch vụ tại Danh mục 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với WTO ban hành kèm theo các Phụ lục tại Thông tư này.
 
- Lao động nước ngoài đã được tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 

3. Xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO

 
Thông tư 35 của Bộ Công thương quy định giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Nghị định 11/2016 gồm:
 
- Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài có nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc;
 
- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Thông tư 40/2016/BLĐTBXH.
 
- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được tuyển dụng ít nhất 12 tháng;
 
- Văn bản chứng minh hiện diện thương mại doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong 11 ngành dịch vụ là: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương; Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh.
 
 
Thông tư 35/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017 và thay thế Thông tư 41/2014/BCT quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DI CHUYỂN TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG BIỂU CAM KẾT CỤ THỂ VỀ DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tchức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mi thế giới (sau đây gọi tắt là Biểu cam kết dịch vụ với WTO) không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

2. Thông tư này áp dụng đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (bao gm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật), người sử dụng lao động nước ngoài và các tchức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Hiện diện thương mại

Hiện diện thương mại quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) bao gồm các hình thức:

a) Tchức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

c) Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Điều 3. Căn cứ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Căn cứ xác định người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

a) Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

c) Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Căn cứ xác định người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật di chuyn trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

a) Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục II Thông tư này;

c) Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nht 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 4. Xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO

1. Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

a) Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam có nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc;

b) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là chuyên gia thực hiện theo quy định tại khoản 2. Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH);

c) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thực hiện theo quy định ti khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2016/TT- BLĐTBXH;

d) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH;

đ) Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại các Phụ lục của Thông tư này là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Giấy phép thành lập Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

2. Việc xác nhận người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và Thông tư số 40/2016/TT- BLĐTBXH.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyn trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để được kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các Ban quản lý các KKT, KCN, KCX;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC, KH(15).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG BIỂU CAM KẾT CỤ THỂ VỀ DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI WTO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHUYÊN GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công thương)

I. CHÚ GIẢI

Tại Phụ lục này, các ký hiệu (*) và (**) được sử dụng để nhấn mạnh rằng phân ngành dịch vụ mang ký hiệu (*) hay (**) là cấu phần của một ngành dịch vụ nào đó.

1. Dịch vụ mang ký hiệu (*) được coi là cấu phần của một ngành dịch vụ có phạm vi hoặc nội hàm rộng hơn nhung chưa xác định được mã CPC cụ thể. Ví dụ: dịch vụ tchức hội nghị (convention services) có mã phân loại là 87909* được coi là cấu phần của một ngành dịch vụ nào đó được phân loại trong Bảng phân loại sản phẩm trung tâm và ngành này có phạm vi hoặc nội hàm rộng hom dịch vụ tổ chức hội nghị.

2. Dịch vụ mang ký hiệu (**) được coi là cấu phần của một ngành dịch vụ có phạm vi hoặc nội hàm rộng hơn nhưng có mã CPC rõ ràng. Mã này không mang ký hiệu (**). Ví dụ, dịch vụ thư thoại có mã là CPC 7523** tức là dịch vụ thư thoại là cấu phần của dịch vụ truyền tải dữ liệu và tin nhắn (có mã CPC 7523).

II. DANH MỤC MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ

1. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH

A. Dịch vụ chuyên môn

a) Dịch vụ pháp lý (CPC 861 không bao gồm: tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam).

b) Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862).

c) Dịch vụ thuế (CPC 863).

d) Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671).

đ) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672).

e) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673).

g) Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674).

B. Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841 - 845, CPC 849)

C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851).

D. Dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển

Dịch vụ cho thuê máy bay (CPC 83104).

Đ. Các dịch vụ kinh doanh khác

a) Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá).

b) Dịch vụ nghiên cứu thtrường (CPC 864, trừ 86402).

c) Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865).

d) Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý (CPC 866, trừ CPC 86602 và Dịch vụ trọng tài và hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân (CPC 86602**)).

đ) Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải).

e) Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp (CPC 881).

g) Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ (CPC 883) không bao gồm các hoạt động sau: cung ứng vật tư, thiết bị và hóa phẩm, dịch vụ căn cứ, dịch vụ tàu thuyền, dịch vụ sinh hoạt, đời sống và dịch vụ bay.

h) Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884 và 885).

i) Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật (chỉ đối với CPC 86751, 86752 và 86753).

k) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633).

2. CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN

A. Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512**)

* Dịch vụ chuyển phát nhanh tức là dịch vụ gồm thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát trong nước hoặc quốc tế:

a) Thông tin dưới dạng văn bản, thể hiện trên bất kỳ hình thức vật lý nào, bao gồm cả: dịch vụ có lai ghép (hybrid mail service); thông tin quảng cáo trực tiếp (direct mail).

Trừ việc xử lý các vật gửi là thông tin dưới dạng văn bản có giá cước dịch vụ thấp hơn: 10 lần giá cước của một bức thư tiêu chuẩn gửi trong nước ở nấc khối lượng đầu tiên; 9 đô la Mỹ (USD) khi gửi quốc tế với điều kiện tổng khối lượng của các vật phẩm này không quá 2000 gam.

b) Kiện và các hàng hóa khác

* Xử lý các vật phẩm không ghi địa chỉ người nhận (non - addressed items)

B. Dịch vụ viễn thông

Các dch vviễn thông cơ bản

a) Các dịch vụ thoại (CPC 7521).

b) Dịch vụ truyền số liệu chuyn mạch gói (CPC 7523**).

c) Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh (CPC 7523**).

d) Dịch vụ telex (CPC 7523**).

đ) Dịch vụ Telegraph (CPC 7523**).

e) Dịch vụ Facsimile (CPC 7521** + 7529**).

g) Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522** + 7523**).

h*) Các dịch vụ khác:

- Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292);

- Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá.

- Các dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm:

+ Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh);

+ Dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh);

+ Dch vnhắn tin;

+ Dịch vụ PCS;

+ Dịch vụ trung kế vô tuyến;

- Dịch vụ kết nối Internet (IXP).

- Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN).

Các dch v giá tr gia tăng

a) Thư điện tử (CPC 7523**).

b) Thư thoại (CPC 7523**).

c) Thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu (CPC 7523**).

d) Trao đổi dữ liệu điện tà (EDI) CPC (7523**).

đ) Các dịch vụ fascimile gia tăng giá trị, bao gồm lưu trữ và chuyển, lưu trữ và khôi phục (CPC 7523**).

e) Chuyển đổi mã và giao thức.

g) Thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý giao dịch) (CPC 843**).

h) Dịch vụ khác

Dịch vụ truy nhập Internet IAS

C. Dịch vụ nghe nhìn

a) Dịch vụ sản xuất phim (CPC 96112, trừ băng hình).

b) Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113, trừ băng hình).

c) Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121).

d) Dịch vụ ghi âm.

3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN

A. Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

B. Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)

C. Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)

D. Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)

Đ. Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)

4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

A. Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121)

B. Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121)

C. Dịch vụ bán lẻ (CPC 631+632,61112,6113,6121)

D. Dịch vụ nhượng quyền thương mại (CPC 8929)

5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC

A. Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)

B. Giáo dục bậc cao (CPC 923)

C. Giáo dục cho người lớn (CPC 924)

D. Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)

6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

A. Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)

B. Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)

C. Dịch vụ khác

- Dịch vụ làm sạch khí thải (CPC 94040) và dịch vụ xử lý tiếng ồn (CPC 94050);

- Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 94090*).

7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

A. Bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm

a) Bảo hiểm gốc:

- Bảo hiểm nhân thọ, trừ bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm phi nhân thọ.

b) Tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm.

c) Trung gian bảo hiểm (như môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm).

d) Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm (như tư vấn, dịch vụ tính toán, đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường).

B. Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác

a) Nhận tiền gửi và các khoản phải trả khác từ công chúng.

b) Cho vay dưới tất cả hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch thương mại.

c) Thuê mua tài chính.

d) Mọi dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và thẻ nợ, séc du lịch và hối phiếu ngân hàng.

đ) Bảo lãnh và cam kết.

e) Kinh doanh trên tài khoản của mình hoặc của khách hàng, tại sở giao dịch, trên thị trường giao dịch thỏa thuận hoặc bằng cách khác như dưới đây:

- Công cụ thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi);

- Ngoại hối;

- Các công cụ tỷ giá và lãi suất, bao gồm các sản phẩm như hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn;

- Vàng khối.

g) Môi giới tiền tệ.

h) Quản lý tài sản, như quản lý tiền mặt hoặc danh mục đầu tư, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký và tín thác.

i) Các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính, bao gồm chứng khoán, các sản phẩm phái sinh và các công cụ chuyển nhượng khác.

k) Cung cấp và chuyển thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính cũng như các phn mềm liên quan của các nhà cung cấp các dịch vụ tài chính khác.

l) Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới và các dịch vụ tài chính phụ trợ khác đối với tất cả các hoạt động được nêu từ các tiểu mục a) đến k), kể cả tham chiếu và phân tích tín dụng, nghiên cứu và tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại và về tái cơ cấu và chiến lược doanh nghiệp.

C. Chứng khoán

a) Giao dịch cho tài khoản của mình hoặc tài khoản của khách hàng tại sở giao dịch chứng khoán, thị trường giao dịch trực tiếp (OTC) hay các thị trường khác những sản phẩm sau:

- Các công cụ phái sinh, bao gồm cả hợp đồng tương lai và hợp đồng quyn lựa chọn;

- Các chứng khoán có thể chuyển nhượng;

- Các công cụ có thể chuyển nhượng khác và các tài sản tài chính, trừ vàng khối.

b) Tham gia vào các đợt phát hành mọi loại chứng khoán, bao gồm bảo lãnh phát hành, và làm đại lý bán (chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng), cung cấp các dịch vụ liên quan đến các đợt phát hành đó.

c) Quản lý tài sản như quản lý danh mục đầu tư, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký và tín thác.

d) Các dịch vụ thanh toán và thanh toán bù trừ chứng khoán, các công cụ phái sinh và các sản phẩm liên quan đến chứng khoán khác.

đ) Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán.

e) Tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng khoán, ngoại trừ các hoạt động tại tiểu mục (a), bao gồm tư vấn và nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại công ty, lập chiến lược và cơ cấu lại công ty (Đối với các dịch vụ khác tại tiểu mục (e), tham chiếu tiểu mục (e) trong phần cam kết về dịch vụ ngân hàng).

8. DỊCH VỤ Y TVÀ XÃ HỘI

A. Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311)

B. Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)

9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN

A. Khách sạn và nhà hàng bao gồm:

- Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110).

- Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643).

B. Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471)

10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ TH THAO

A. Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) (CPC 9619)

B. Dịch vụ khác

Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**).

11. DỊCH VỤ VẬN TẢI

A. Dịch vụ vận tải biển

a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa (CPC 7211).

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa (CPC 7212).

c) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

- Dịch vụ xếp dỡ công - ten - nơ (CPC 7411);

- Dịch vụ thông quan;

- Dịch vụ kho bãi công - ten - nơ.

B. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa

a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7221).

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222).

C. Dịch vụ vận tải hàng không

a) Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không.

b) Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính.

c) Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (CPC 8868**).

D. Dịch vụ vận tải đường sắt

a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111).

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112).

Đ. Dịch vụ vận tải đường bộ

a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7121+7122).

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123).

E. Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải

a) Dịch vụ xếp dỡ công - ten - nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (một phần của CPC 7411).

b) Dịch vụ kho bãi (CPC 742).

c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748).

d) Các dịch vụ khác (một phần của CPC 749)./.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG BIỂU CAM KẾT CỤ THỂ VỀ DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI WTO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHUYÊN GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương)

I. CHÚ GIẢI

Tại Phụ lục này, các ký hiệu (*) và (**) được sử dụng để nhấn mạnh rằng phân ngành dịch vụ mang ký hiệu (*) hay (**) là cấu phần của một ngành dịch vụ nào đó.

1. Dịch vụ mang ký hiệu (*) được coi là cấu phần của một ngành dịch vụ có phạm vi hoặc nội hàm rộng hơn nhưng chưa xác định được mã CPC cụ thể. Ví dụ: dịch vụ tổ chức hội nghị (convention services) có mã phân loại là 87909* được coi là cấu phần của một ngành dịch vụ nào đó được phân loại trong Bảng phân loại sản phẩm trung tâm và ngành này có phạm vi hoặc nội hàm rộng hơn dịch vụ tổ chức hội nghị.

2. Dịch vụ mang ký hiệu (**) được coi là cấu phần của một ngành dịch vụ có phạm vi hoặc nội hàm rộng hơn nhưng có mã CPC rõ ràng. Mã này không mang ký hiệu (**). Ví dụ, dịch vụ thư thoại có mã là CPC 7523** tức là dịch vụ thư thoại là cấu phần của dịch vụ truyền tải dữ liệu và tin nhắn (có mã CPC 7523).

II. DANH MỤC MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ

1. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH

A) Dịch vụ chuyên môn

a) Dịch vụ pháp lý (CPC 861 không bao gồm: tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam)

b) Dịch vụ thuế (CPC 863)

c) Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)

d) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)

đ) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

e) Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

B. Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841 - 845, CPC 849)

C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851)

D. Dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển

Đ. Các dịch vụ kinh doanh khác

a) Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý (CPC 866, trừ CPC 86602 và Dịch vụ trọng tài và hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân (CPC86602**))

b) Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật (chỉ đối với CPC 86751, 86752 và 86753)

2. CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN

A. Dịch vụ viễn thông

Các dch vviễn thông cơ bản

a) Dịch vụ telex (CPC 7523**)

b) Dịch vụ Telegraph (CPC 7523**)

c) Dịch vụ Facsimile (CPC 7521** + 7529**)

Các dch v giá trị gia tăng

d) Các dịch vụ fascimile gia tăng giá trị, bao gồm lưu trữ và chuyển, lưu trữ và khôi phục (CPC 7523**)

đ) Dịch vụ khác

B. Dịch vụ nghe nhìn

a) Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121)

b) Dịch vụ ghi âm

3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÓ LIÊN QUAN

Công tác lắp dựng (CPC 514)

4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

Dịch vụ nhượng quyền thương mại (CPC 8929)

5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Giáo dục bậc cao (CPC 923)

6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 94090*)

7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Bảo hiểm phi nhân thọ

8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI

Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)

9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471)

10. DCH VGIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ TH THAO

A. Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) (CPC 9619)

B. Dch v khác

Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**)

11. DỊCH VỤ VẬN TẢI

Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không./.

 MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 35/2016/TT-BCT

Hanoi, December 28, 2016

 

CIRCULAR

ON IDENTIFICATION OF FOREIGN WORKERS WHO ARE ELIGIBLE FOR WORK PERMIT EXEMPTION AND INTERNALLY REASSIGNED BY ENTERPRISES OPERATING WITHIN ELEVEN SERVICE SECTORS SPECIFIED IN VIETNAM’S WTO COMMITMENTS ON SERVICES

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, rights, responsibilities and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No.11/2016/ND-CP dated February 03, 2016 on elaboration of a number of Articles of the Labor Code in respect of foreign workers in Vietnam;

The Minister of Industry and Trade hereby issues this Circular stipulating regulation on identification of foreign workers who are eligible for work permit exemption and internally reassigned by enterprises operating within eleven service sectors specified in the Vietnam’s WTO Commitments on services.

Article 1.Scope and subjects of application

1. This Circular stipulates identification of foreign workers who are eligible for work permit exemption and internally reassigned by enterprises operating within eleven service sectors specified in the Vietnam’s WTO Commitments on services.

2. This Circular applies to foreign workers internally reassigned within their enterprises including managers, chief executives, specialists and technicians, foreign employers and relevant entities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commercial presence is defined by clause 1 Article 3 of the Government’s Decree No.11/2016/ND-CP dated February 03, 2016 on elaboration of a number of Articles of the Labor Code in respect of foreign workers in Vietnam (hereinafter referred to as Decree No.11/2016/ND-CP) and is presented in the following forms:

a) Foreign-invested business organizations;

b) Representative offices and branches of foreign traders in Vietnam;

c) Executive offices of foreign investors as stipulated business cooperation agreements.

Article 3. Basis for identification of foreign workers who are eligible for work permit exemption and internally reassigned by enterprises operating within eleven service sectors specified in the Vietnam’s WTO commitments on services

1. Grounds for identification of foreign managers, chief executives and specialists who are eligible for work permit exemption and internally reassigned by enterprises operating within eleven service sectors specified in the Vietnam’s WTO commitments on services as stipulated in point a clause 2 Article 7 of the Decree No.11/2016/ND-CP include :

a) Foreign enterprises having their commercial presence in Vietnam;

b) Commercial presences of foreign enterprises in Vietnam operating in services prescribed in Annex I attached hereto;

c) A foreign worker recruited by a foreign enterprise in at least 12 months prior to reassignment to the commercial presence in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Foreign enterprises having their commercial presence in Vietnam;

b) Commercial presences of foreign enterprises in Vietnam operating in services prescribed in Annex II attached hereto;

c) A foreign worker recruited by a foreign enterprise in at least 12 months prior to allocation to the commercial presence in Vietnam.

Article 4. Identification of foreign workers internally reassigned by enterprises operating within eleven service sectors specified in the Vietnam’s WTO commitments on services

1. Documentary evidence that a foreign worker is eligible to be exempted from work permit as prescribed in point c clause 3 Article 8 of the Decree No.11/2016/ND-CP includes:

a) The foreign enterprise’s written document on worker reassignment to its commercial presence in Vietnam which specifies job positions, title and working time;

b) Documentary evidence that the foreign worker is a specialist as stipulated in clause 2 Article 6 of the Circular No. 40/2016/TT- BLDTBXH dated October 25, 2016 by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs providing guideline for a number of Articles of the Decree No.11/2016/ND-CP (hereinafter referred to as “Circular No.40/2016/TT-BLDTBXH);

c) Documentary evidence that the foreign worker is a technician as stipulated in clause 3 Article 6 of the Circular No.40/2016/TT- BLDTBXH;

d) Documentary evidence that the foreign worker has been recruited by the foreign employer in at least 12 months prior to allocation to the commercial presence in Vietnam under clause 4 Article 6 of the Circular No.40/2016/TT-BLDTBXH;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Identification of foreign workers who are eligible for work permit exemption and internally reassigned by enterprises operating within eleven service sectors specified in the Vietnam’s WTO commitments on services shall be carried out in accordance with the Decree No.11/2016/ND-CP and Circular No.40/2016/TT- BLDTBXH.

Article 5. Entry into force

1. This Circular enters into force from February 10, 2017.

2. This Circular annuls the Circular No. 41/2014/TT-BCT dated November 05, 2014 by The Ministry of Industry and Trade stipulating basis and procedure for identification of foreign workers who are exempted from work permits and internally reassigned by enterprises operating within eleven services specified in the Vietnam’s WTO commitments on services.

3. Any issue arising in connection with the implementation of this Circular should be promptly reported to the Department of Planning- Ministry of Industry and Trade. /.

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST OF ELEVEN SERVICE SECTORS IN VIETNAM’S WTO COMMITMENTS ON SERVICES FOR FOREIGN WORKERS AS MANAGERS, CHIEF EXECUTIVES AND SPECIALISTS
(Enclosed with Circular No.35/2016/TT-BCT dated December 28, 2016 by the Ministry of Industry and Trade)

I. NOTATION

For the purpose of this Annex, symbol (*) and (**) indicates that the service which is marked with is a part of a specific service sector.

1. The service marked with (*) is considered as a component of a service sector covering a larger scope or having a broader connotation but its CPC code is still not identified. E.g.: The convention service coded as 87909* is considered as a component of a service sector classified in the central product classification and this sector may cover a larger scope or have broader connotation than the convention service.

2. The service marked with (**) is considered as a component of a service sector having a larger scope or broader connotation but its CPC is clearly identified. The CPC is not marked with (**). E.g. Voice mail service coded as 7523** indicates that voice mail service is a part of the data transmission service (CPC 7523).

II. LIST OF ELEVEN SERVICE SECTORS

1. BUSINESS SERVICES

A. Professional services

a) Legal services (CPC 861 excluding: participation in legal proceedings in the capacity of defenders or representatives of their clients before the courts of Viet Nam; legal documentation and certification services of the laws of Viet Nam).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Taxation services (CPC 863).

d) Architectural services (CPC 8671).

dd) Engineering services (CPC 8672).

e) Integrated engineering services (CPC 8673).

g) Urban planning and urban landscape architectural services (CPC 8674).

B. Computer and related services (CPC 841‑845, 849)

C. Research and Development Services

R&D services on natural sciences (CPC 851).

D. Rental/Leasing Services without Operators

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DD. Other business services

a) Advertising services (CPC 871, excluding advertising for cigarettes).

b) Market research services (CPC 864, excluding 86402).

c) Management consultant services (CPC 865).

d) Services related to management consulting (CPC 866, except for CPC 86602 and arbitration and conciliation services for commercial disputes between businesses (CPC 86602**)

dd) Technical testing and analysis services (CPC 8676, excluding conformity testing of transport vehicles and certification of transport vehicles)

e) Services incidental to agriculture, hunting and forestry (CPC 881).

g) Services incidental to mining (CPC 883) , excluding supply of equipment, materials and chemicals, supply base services, offshore/marine support vessels, accommodation and catering, helicopter services.

h) Services incidental to manufacturing (CPC 884 and 885).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Maintenance and repair of equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment) (CPC 633).

2. Communication services

A. Courier Services (CPC 7512**)

*Express delivery services consist of collection, sorting, transport and delivery, whether for domestic or foreign destination:

a) Written communication, on any kind of physical medium, including: hybrid mail service and direct mail.

Except for the handling of items of written communication the price of which is less than:10 times the tariff for the handling of a standard domestic letter in the first weight level for domestic shipments; US$9 for international shipments provided that the gross weight of these items is less than 2,000 grams;

b) Parcels and other goods.

* Handling of non-addressed items

B. Telecommunication’s services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Voice telephone services (CPC 7521).

b) Packet-switched data transmission services (CPC 7523**).

c) Circuit-switched data transmission services (CPC 7523**).

d) Telex services (CPC 7523**).

dd) Telegraph services (CPC 7523**).

e) Facsimile services (CPC 7521** + 7529**).

g) Private leased circuit services (CPC 7522** + 7523**).

h*) Other services:

- Videoconference services (CPC 75292);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Radio based services, including:

+ Mobile telephone (terrestrial and satellite);

+ Mobile data (terrestrial and satellite);

+ Paging;

+ PCS;

+ Trunking;

- Internet Exchange Service (IXP).

- Virtual Private Network (VPN).

Value-added services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Voice mail (CPC 7523 **).

c) On-line information and database retrieval (CPC 7523**).

d) Electronic data interchange (EDI) CPC (7523**).

dd) Enhance/value-added facsimile services, including store and forward, store and retrieve (CPC 7523**)

e) Code and protocol conversion.

g) On-line information and data processing (incl. transaction processing) (CPC 843**).

h) Other services

Internet access services IAS

C. Audiovisual Services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Motion picture distribution (CPC 96113, excluding video tape).

c) Motion picture projection service (CPC 96121).

d) Sound recording

3. Construction and related engineering services

A. General construction work for building (CPC 512)

B. General construction work for civil engineering (CPC 513)

C. Installation and assembly work (CPC 514, 516)

D. Building completion and finishing work (CPC 517)

DD. Other (CPC 511, 515, 518)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A. Commission agents' services (CPC 621, 61111, 6113, 6121)

B. Wholesale trade services (CPC 622, 61111, 6113, 6121)

C. Retailing services (CPC 631+632, 61112, 6113, 6121)

D. Franchising services (CPC 8929)

5. educationAL services

A. Secondary education services (CPC 922)

B. Higher education services (CPC 923)

C. Adult education (CPC 924)

D. Other education services (CPC 929 including foreign language training)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sewage Services (CPC 9401)

B. Refuse disposal services (CPC 9402)

C. Other services

- Cleaning services of exhaust gases (CPC 94040) and noise abatement services (CPC 94050)

- Environmental impact assessment services (CPC 94090*).

7. FINANCIAL SERVICES

A. Insurance and Insurance-Related Services

a) Direct insurance:

- Life insurance, excluding health insurance services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Reinsurance and retrocession.

c) Insurance intermediation (such as brokerage and agency).

d) Services auxiliary to insurance Services auxiliary to insurance

B. Banking and Other Financial Services

a) Acceptance of deposits and other repayable funds from the public.

b) Lending of all types, including consumer credit, mortgage credit, factoring and financing of commercial transaction.

c) Financial leasing.

d) All payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, traveller’s cheque and bankers drafts

dd) Guarantees and commitments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Money market instrument (including cheques, bills, certificates of deposits);

- Foreign exchange;

- Exchange rate and interest rate instrument including products such as swaps, forward rate agreements;

- Bullion.

g) Money broking.

h) Asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective investment management, pension fund management, custodial, depository and trust services.

i) Settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments.

k) Provision and transfer of financial information, and financial data processing and related software by suppliers of other financial services.

l) Advisory, intermediation and other auxiliary financial services on all activities listed in subparagraphs from (a) to (k), including credit reference and analysis, investment and portfolio research and advice, advice on acquisitions and on corporate restructuring and strategy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Trading for own account or for account of customers, whether on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the following:

- Derivative products including futures and options;

- Transferable securities;

- Other negotiable instruments and financial assets, excluding bullion.

b) Participation in issues of all kinds of securities incl. under-writing and placement as an agent (publicly or privately), provision of services related to such issues

c) Asset management, such as portfolio management, all forms of collective investment management, pension fund management, custodial depository and trust services.

d) Settlement and clearing services for securities, derivative products, and other securities-related instruments.

dd) Provision and transfer of financial information, and related software by suppliers of securities services.

e) Advisory, intermediation and other auxiliary securities-related excluding (a), including investment and portfolio research and advice, advice on acquisitions and on corporate restructuring and strategy (for other services under (e), refer to (e) under banking sector).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A. Hospital services (CPC 9311)

B. Medical and dental services (CPC 9312)

9. TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES

A. Hotel and restaurant including:

- Lodging services (CPC 64110).

- Catering food (CPC 642) and drink services (CPC 643).

B. Travel agencies and tour operator services (CPC 7471)

10. RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING SERVICES

A. Entertainment services (including theatre, live bands and circus services) (CPC 9619)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electronic games business (CPC 964**).

11. TRANSPORT SERVICES

A. Maritime Transport Services

a) Passenger transportation less cabotage (CPC 7211).

b) Freight transportation less cabotage (CPC 7212).

c) Maritime Auxiliary Services

- Container handling services (CPC 7411);

- Customs Clearance Services;

- Container Station and Depot Services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Passenger transportation (CPC 7221).

b) Freight transportation (CPC 7222).

C. Air Transport Services

a) Sales and marketing air products services.

b) Computer reservation services.

c) Maintenance and repair of aircraft (CPC 8868**).

D. Rail Transport Services

a) Passenger transportation (CPC 7111).

b) Freight transportation (CPC 7112).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Passenger transportation (CPC 7121+7122).

b) Freight transportation (CPC 7123).

E. Services Auxiliary to all Modes of Transport

a) Container handling services, except services provided at airports (part of CPC 7411)

b) Storage and warehouse services (CPC 742).

c) Freight transport agency services (CPC 748).

d) Other (part of CPC 749). /.

 

ANNEX II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. NOTATION

For the purpose of this Annex, symbol (*) and (**) indicates that the service which is marked with is a part of a specific service sector.

1. The service marked with (*) is considered as a component of a service sector covering a larger scope or having a broader connotation but its CPC is still not identified. E.g.: The convention service coded as 87909* is considered as a component of a service sector specified in the central product classification and this sector may cover a larger scope or have broader connotation than the convention service.

2. The service marked with (**) is considered as a component of a service sector having a larger scope or broader connotation but its CPC is clearly identified. The CPC is not marked with (**). E.g. Voice mail service coded as 7523** indicates that the voice mail service is a component of the data transmission service (CPC 7523).

II. LIST OF ELEVEN SERVICES

1. BUSINESS SERVICES

A) Professional services

a) Legal services CPC 861, excluding: participation in legal proceedings in the capacity of defenders or representatives of their clients before the courts of Viet Nam; legal documentation and certification services of the laws of Viet Nam)

b) Taxation services (CPC 863).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Engineering services (CPC 8672).

dd) Integrated engineering services (CPC 8673).

e) Urban planning and urban landscape architectural services (CPC 8674).

B. Computer and related services (CP 841‑845, 849)

C. Research and Development Services

R&D services on natural sciences (CPC 851).

D. Rental/Leasing Services without Operators

DD. Other business services

a) Services related to management consulting (CPC 866, except for CPC 86602 and arbitration and conciliation services for commercial disputes between businesses (CPC86602**))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. COMMUNICATION SERVICES

A. Telecommunication’s services

Basic telecommunication services

a) Telex services (CPC 7523**).

b) Telegraph services (CPC 7523**)

c) Facsimile services (CPC 7521** + 7529**).

Value-added services

d) Enhance/value-added facsimile services, including store and forward, store and retrieve (CPC 7523**)

dd) Other services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A) Motion picture projection service (CPC 96121).

b) Sound recording

3. CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES

Installation (CPC 514)

4. DISTRIBUTION SERVICES

 Franchising services (CPC 8929)

5. EDUCATIONAL SERVICES

 Higher education services (CPC 923)

6. ENVIRONMENTAL SERVICES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. FINANCIAL SERVICES

Non-life insurance services.

8. HEALTH RELATED AND SOCIAL SERVICES

 Medical and dental services (CPC 9312)

9. TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES

Travel agencies and tour operator services (CPC 7471)

10. RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING SERVICES

A. Entertainment services (including theatre, live bands and circus services) (CPC 9619)

B. Other services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. TRANSPORT SERVICES

Sales and marketing air products services.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!