Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT thời giờ làm việc với người lao động lĩnh vực phòng chống thiên tai

Số hiệu: 31/2017/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NLĐ làm công tác phòng chống thiên tai làm việc tối đa 40h/tuần

Ngày 29/12/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Theo đó, thời gian làm việc của NLĐ làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai có những điểm khác biệt so với NLĐ làm công việc bình thường. Cụ thể:

- Thời giờ làm việc tối đa là 8 giờ trong một ngày và tối đa là 40 giờ trong một tuần, ít hơn 8 giờ so với NLĐ làm công việc bình thường quy định tại BLLĐ 2012.

- Số giờ làm thêm không vượt quá 4 giờ trong một ngày và tổng số giờ làm thêm không được vượt quá 300 giờ trong một năm.

Ngoài ra, NLĐ thực hiện chế độ thường trực 24/24 được bố trí chế độ nghỉ bù trực và hưởng nguyên lương như sau:

- Trực vào ngày thường được nghỉ bù 01 ngày vào ngày làm việc sau phiên trực.

- Trực vào ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết được nghỉ 02 ngày làm việc sau phiên trực.

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Điều 117 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Phòng, chng thiên tai s33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chng thiên tai;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có sử dụng hoặc huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là người lao động) làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

2. Người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc Cơ quan thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn các Bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện và bộ phận thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã (sau đây gọi chung là Văn phòng) hoặc tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

3. Thông tư này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ và người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai là công việc phải thường trực 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chương II

THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 4. Thời giờ làm việc

1. Thời giờ làm việc của người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không quá 08 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần.

2. Thời giờ làm việc ngoài thời gian quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này được tính là thời gian làm thêm giờ.

3. Số giờ làm thêm của người lao động không quá 4 giờ trong một ngày và tổng số giờ làm thêm không vượt quá 300 giờ trong một năm.

Điều 5. Chế độ thường trực

1. Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ

a) Theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, chống thiên tai.

b) Chỉ đạo, chỉ huy triển khai thực hiện biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Công tác thường trực được tổ chức chặt chẽ, kịp thời để thực hiện các công việc quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

3. Nhân lực tham gia thường trực 24/24 giờ tối thiểu là 03 người. Trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được huy động thêm người lao động để thực hiện nhiệm vụ thường trực.

4. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhân lực của Văn phòng, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm ban hành quy chế thường trực, trong đó quy định cụ thể thời gian, số lượng, thành phần, nhiệm vụ thường trực cho người lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc.

Chương III

THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 6. Nghỉ bù trực

1. Người lao động thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ được nghỉ và được hưởng nguyên lương như sau:

a) Thường trực vào ngày thường: được nghỉ bù một ngày vào ngày làm việc sau phiên thường trực.

b) Thường trực vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết được nghỉ bù hai ngày vào ngày làm việc sau phiên thường trực.

2. Trường hợp do yêu cầu công việc trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mà không thể bố trí nghỉ bù, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải trả tiền lương làm thêm giờ tương ứng với số giờ vượt quá thời gian làm việc trong chế độ thường trực:

a) Vào ngày thường: số giờ làm thêm tương ứng là 12 giờ.

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, tết: số giờ làm thêm tương ứng là 24 giờ.

3. Số thời gian không nghỉ bù và được trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động trong trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này không tính vào quỹ thời gian làm thêm giờ trong năm.

Điều 7. Thời giờ nghỉ ngơi

1. Khi thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ tại Văn phòng người tham gia thường trực được nghỉ giải lao tối thiểu 45 phút vào ban ngày và 60 phút vào ban đêm tính vào thời giờ thường trực. Trong thời gian nghỉ giải lao, người lao động không được rời khỏi nơi thường trực.

2. Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sử dụng hoặc huy động người lao động thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ phải bố trí nơi ăn, nghỉ theo chế độ và quy định hiện hành cho người lao động.

3. Chi phí cho chế độ thường trực và bảo đảm ăn, nghỉ tại chỗ cho người lao động được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên hoặc các nguồn ngân sách hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 8. Nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết

1. Người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai được nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết và những ngày nghỉ được hưởng lương khác theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động.

2. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không thể bố trí nghỉ hằng tuần, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất bốn ngày.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này trên phạm vi cả nước.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc Cơ quan thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành; Văn phòng Ban ch huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện; bộ phận thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo và Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, VP, TTra thuộc Bộ NN&PTNT;

- Đơn vị chủ trì soạn thảo TT: Tổng cục PCTT (Bộ NN&PTNT; ĐH_280b

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 31/2017/TT-BNNPTNT

Hanoi, December 29, 2017

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR HOURS OF WORK AND HOURS OF REST OF EMPLOYEES PERFORMING EXTRAORDINARY JOBS IN DISASTER PREPAREDNESS

Pursuant to the Government’s Decree No.15/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to Article 117 of the Labour Code No. 10/2012/QH13 dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on Disaster Preparedness and Response No. 33/2013/QH13 dated June 19, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 66/2014/ND-CP dated July 04, 2014 detailing and guiding the implementation of the Law on Disaster Preparedness and Response;

At the request of the General Director of the Vietnam Disaster Management Authority;

Minister of Agriculture and Rural Development promulgates a Circular to provider for hours of work and hours of rest of employees performing extraordinary jobs in disaster preparedness;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for hours of work and hours of rest of employees performing extraordinary jobs in disaster preparedness.

Article 2. Regulated entities

1. Authorities and organizations in charge of disaster preparedness, search and rescue that employ or mobilize officials, public employees and workers who receive salaries from state budget (hereinafter referred to as “employees”) to perform extraordinary jobs in the field of disaster preparedness.

2. Employees performing extraordinary jobs in disaster preparedness at Standing Office of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control, Offices of Steering Committees for Disaster Preparedness, Search and Rescue or Standing Authorities for Disaster Preparedness, Search and Rescue affiliated to ministries, Offices of Steering Committees for Disaster Preparedness, Search and Rescue of provinces or districts, and standing divisions of Steering Committees for Disaster Preparedness, Search and Rescue of communes (hereinafter referred to as “Offices”) or at disaster-affected areas.

3. This Circular does not apply to authorities and individuals affiliated to the people’s armed forces, including the People’s Army, the People’s Public Security, the Militia and employees who do not receive salaries from state budget.

Article 3. Definition

1. "extraordinary jobs in the field of disaster preparedness” refers to jobs that require employees to provide 24/7 coverage so as to protect human life and property of authorities, organizations and individuals in course of disaster preparedness, response and recovery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HOURS OF WORK

Article 4. Hours of work

1. The standard hours of work for employees performing extraordinary jobs in the field of disaster preparedness are 08 hours a day and 40 hours a week.

2. The hours of work exceed the standard working hours prescribed in Clause 1 Article 4 herein shall be considered to be overtime.

3. The overtime limits of an employee shall be 4 hours in a work day and 300 hours in a work year.

Article 5. Standing policies

1. Authorities and organizations in charge of disaster preparedness, search and rescue are required to provide 24/7 coverage. To be specific:

a) Monitor and update information about disaster events, and perform disaster preparedness and response operations.

b) Instruct the implementation of measures for disaster response and recovery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A standing team must include at least 03 employees to provide 24/7 coverage. In case of complicated disaster, the head of the authority in charge of disaster preparedness, search and rescue may mobilize personnel to participate standing teams.

4. Based on the reality and personnel of the Office, the authority in charge of disaster preparedness, search and rescue shall promulgate regulations on organization of standing teams, which specify hours of work, number of members of each standing team and duties, etc. and disseminate the regulations to employees.

Chapter III

HOURS OF REST

Article 6. Off-duty rest

1. An employee who works on duty under the 24/7 standing operation is entitled to take rest and receive unchanged salary as follows:

a) Working on duty on normal days: take one day off after the spell of duty.

b) Working on duty on weekly days off or public holidays: take two days off after the spell of duty.

2. If an employee may not take off-duty rest because of requirements of extraordinary jobs in the field of disaster preparedness, search and rescue, the head of the authority in charge of disaster preparedness, search and rescue must pay for overtime to that employee in corresponding with the hours in excess of the following normal working hours:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) On weekly days off or public holidays: corresponding hours of work overtime shall be 24 hours.
3. Total hours of work in the cases prescribed in Clause 2 Article 6 herein shall not be included in total hours of work overtime in year.

Article 7. Hours of rest

1. When working according to the 24/7 operating schedule at the Office, an employee must have a break of at least 45 minutes on a day shift and 60 minutes on a night shift. When taking breaks, employees are not allowed to leave their standing positions.

2. Authorities and organizations in charge of disaster preparedness, search and rescue that employ or mobilize employees to work under the 24/7 schedule must make arrangements to ensure that employees shall have meals and rest at working places in accordance with applicable policies and regulations.

3. Expenditures for standing works as well as meals and rest time at working places of employees shall be covered by budget for recurrent expenditures and other sources of funding for the tasks of disaster preparedness, search and rescue of authorities and organizations in charge of disaster preparedness, search and rescue.

Article 8. Weekly days off and public holidays

1. Employees performing extraordinary jobs in the field of disaster preparedness may take weekly days off, and be off on public holidays and other paid days off as regulated by the Labour Code and its instructional documents.

2. If employees may not take weekly days off because of special requirements in the disaster preparedness, the head of the authority in charge of disaster preparedness, search and rescue must make arrangements to ensure that an employee shall take at least four days off every month.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Implementation organization

1. Vietnam Disaster Management Authority shall take charge and cooperate with relevant agencies and units to instruct, expedite and supervise the implementation of regulations herein nationwide.

2. People’s Committees of provinces or central-affiliated cities shall instruct Provincial Departments of Agriculture and Rural Development, Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs, Provincial Departments of Finance and relevant provincial agencies, and Steering Committees for Disaster Preparedness, Search and Rescue at all levels to organize and inspect the implementation of regulations herein by agencies and units under their management.

3. The Standing Office of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control; Offices of Steering Committees for Disaster Preparedness, Search and Rescue or Standing Authorities for Disaster Preparedness, Search and Rescue affiliated to ministries; Offices of Steering Committees for Disaster Preparedness, Search and Rescue of Communes, and relevant authorities, organizations and individuals shall be responsible for implementation of this Circular.

Article 10. Effect

1. This Circular comes into force from February 20, 2018.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development for consideration./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.344

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!