Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 26/2004/TT-BGD&ĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 10/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2004/TT-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 26/2004/TT-BGD&ĐT NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH PHÂN BAN, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỸ THUẬT

Căn cứ Quyết định số 243-CP ngày 28/6/1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy biên chế của các trường phổ thông; Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội; Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông"; Quyết định số 2447/QĐ-BGD&ĐT-THPT ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời mục tiêu kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông kỹ thuật
Theo sự thoả thuận của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1937/BNV-TCBC ngày 02/8/2004 về việc: định mức biên chế tạm thời đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Các trường trung học phổ thông được chọn triển khai thực hiện thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban.

2. Các trường trung học phổ thông được chọn triển khai thực hiện thí điểm chương trình trung học phổ thông kỹ thuật.

II. QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỸ THUẬT CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Biên chế cán bộ quản lý:

Mỗi trường có một Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng:

- Trường hạng 1 có 3 Phó Hiệu trưởng.

- Trường hạng 2 có 2 Phó Hiệu trưởng.

- Trường hạng 3 có 1 Phó Hiệu trưởng.

2. Biên chế giáo viên: số giáo viên làm công tác giảng dạy các môn học được xác định trong kế hoạch giáo dục ban hành tại Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/3/2002 và Quyết định số 2447/QĐ-BGD& ĐT-THPT ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông kỹ thuật (kể cả công tác chủ nhiệm lớp, chủ đề tự chọn, sinh hoạt tập thể lớp, giáo dục quốc phòng và các công việc khác): 1 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 2,25 giáo viên.

3. Biên chế cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy:

3.1. Công tác thư viện:

Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật có dưới 40 lớp được bố trí 01 người; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí 02 người.

3.2. Công tác thiết bị, thí nghiệm:

- Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật hạng 1 được bố trí 02 người.

- Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật hạng 2 và hạng 3 được bố trí 01 người.

3.3. Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học)

Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật được bố trí 03 người: Văn thư + thủ quỹ 01, Kế toán 01, Y tế trường học 01; trường có 40 lớp trở lên được thêm 01 cán bộ. Các nhân viên văn phòng đều phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác của trường.

3.4. Nhân viên bảo vệ, lao công tạp vụ thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2001/TT-BTC ngày 18/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, sử dụng quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

III. QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỸ THUẬT

1. Chế độ công tác của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đều phải tham gia giảng dạy trên lớp theo quy định tại Thông tư số 49 TT/GD ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục quy định chế độ cộng tác đối với giáo viên trường phổ thông:

- Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần.

- Phó Hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

2. Chế độ công tác của giáo viên:

Giáo viên dạy 17 tiết/tuần; giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 4 tiết/tuần.

IV. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban và trường trung học phổ thông kỹ thuật được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường trung học phổ thông khác, được đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, được đi dự các lớp tập huấn bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới bậc trung học phổ thông. Ngoài ra đối với các trường thực hiện thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban, trường trung học phổ thông kỹ thuật, cán bộ, giáo viên, nhân viên còn được hưởng thêm các chế độ quy định tại Thông tư Liên tịch số 81/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật tổ chức thực hiện sắp xếp, tuyển dụng đúng định mức biên chế và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; được áp dụng trong thời gian thí điểm chương trình và sách giáo khoa mới ở bậc trung học phổ thông phân ban, ở trường trung học phổ thông kỹ thuật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Văn Vọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106