Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH mẫu và nội dung Hợp đồng cung ứng lao động đưa người lao động

Số hiệu: 22/2013/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động 2013

Từ ngày 1/12/2013, Hợp đồng cung ứng LĐ trong hoạt động đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài thực hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH

Nội dung HĐ gồm: thông tin các bên ký kết HĐ; điều kiện cung ứng, tiếp nhận LĐ; quyền, nghĩa vụ các bên; tiền môi giới (nếu có); giải quyết tranh chấp; thời hạn, gia hạn HĐ; chấm dứt HĐ trước thời hạn.

Hợp đồng cung ứng LĐ có thể được các bên thỏa thuận cho phù hơp với quy định của nước tiếp nhận LĐ nhưng vẫn phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung trên.

Hợp đồng cung ứng LĐ có hiệu lực trước thời điểm Thông tư 22 có hiệu lực thì các bên có trách nhiệm đàm phán, ký kết theo mẫu mới trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thông tư 22 có hiệu lực.

Ngoài ra, Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH còn quy định Mẫu và nội dung HĐ đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MẪU VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Khoản 3 Điều 17 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đnghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

2. Tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

3. Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

5. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức nêu tại Khoản 1 và 2 Điều 6, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt là người lao động);

6. Tchức, cá nhân khác có liên quan đến việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 3. Nguyên tắc giao kết hợp đồng, hình thức của hợp đồng

Hợp đồng được giao kết trên nguyên tắc: tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hp tác, trung thực, không được trái luật, đạo đức xã hội.

Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải được ký kết bằng văn bản.

Chương 2.

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Điều 4. Định nghĩa

Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 5. Nội dung

Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động và có những nội dung chính sau đây:

1. Thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng

Thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng bao gồm: Tên đầy đủ, tên giao dịch của bên tham gia ký kết hợp đồng; Đại diện của các bên; Địa chỉ đăng ký kinh doanh hay địa chỉ giao dịch; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp, ngày cấp (nếu có), mã số thuế, số tài khoản; Điện thoại, fax, email; các thông tin liên quan khác.

2. Các nội dung về điều kiện cung ứng, tiếp nhận lao động: số lượng lao động sẽ cung ứng/tiếp nhận; ngành, nghề, công việc phải làm; Địa điểm làm việc; Thời hạn làm việc; Điều kiện, môi trường làm việc; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; An toàn và bảo hộ lao động; Tiền lương, tiền công, các chế độ khác và tiền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ; Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; Chế độ bảo him; Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí đưa lao động về nước và các điều kiện liên quan khác.

Trường hợp hợp đồng cung ứng lao động chỉ là hợp đồng chính thì các nội dung quy định tại khoản này phải được thể hiện cụ thể trong các phụ lục của hợp đồng.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng

Trong hợp đồng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hp đồng trong việc tổ chức tuyển chọn, đào tạo lao động trước xuất cảnh, làm các thủ tục đưa và tiếp nhận lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giải quyết phát sinh khi người lao động làm việc ở nước ngoài.

4. Tiền môi giới (nếu có)

Trong Hợp đồng phải quy định cụ thể mức tiền môi giới, trách nhiệm thanh toán tiền môi giới (nếu có), đồng tiền dùng để thanh toán tiền môi giới, lộ trình thanh toán tiền môi giới (tiến độ, thời điểm, phương thức thanh toán).

5. Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã ký.

Các tranh chấp chưa được thỏa thuận trong hợp đồng thì lựa chọn áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định của pháp luật nước tiếp nhận lao động hoặc quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để giải quyết.

6. Thời hạn hợp đồng và gia hạn hợp đồng

Trong hợp đồng phải quy định cụ thể thời hạn của hợp đồng và điều kiện gia hạn hợp đồng.

7. Chấm dứt hợp đồng cung ứng lao động trước thời hạn

Trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận, quy định cụ thể về: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng bởi các bên; Trách nhiệm của các bên sau khi chấm dứt hợp đồng; Quyền của người lao động đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 6. Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động

Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp nước tiếp nhận lao động có quy định mẫu Hợp đồng cung ứng lao động khác với mẫu quy định tại Phụ lục 01 thì hai bên có thể thỏa thuận ký hợp đồng khác nhưng phải bảo đảm có đầy đủ nội dung như quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Chương 3.

HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 7. Định nghĩa

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 8. Nội dung

1. Thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng

Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp bao gồm: Tên đầy đủ, tên giao dịch; Người đại diện; Địa chỉ đăng ký kinh doanh và địa chỉ giao dịch; số Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, ngày cấp, mã số thuế (nếu có), số tài khoản; Điện thoại, fax, email; các thông tin liên quan khác.

Thông tin về người lao động bao gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; hộ khẩu thường trú; địa chỉ liên lạc; số điện thoại; số chứng minh thư nhân dân; số hộ chiếu và địa chỉ báo tin khi cần thiết.

2. Trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải quy định cụ thể:

- Tên Công ty sử dụng lao động và địa điểm làm việc;

- Ngành nghề, công việc mà người lao động sẽ đảm nhận ở nước ngoài;

- Điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ đối với người lao động:

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Tiền lương, các chế độ khác và tiền thưởng (nếu có);

+ Hình thức trả lương;

+ Tiền làm thêm giờ;

+ An toàn, vệ sinh và bảo hộ lao động;

+ Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt;

+ Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

+ Chế độ bảo hiểm;

+ Quy định rõ trách nhiệm bố trí phương tiện đưa đón lao động và chi trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến điểm nhập cảnh tại nước tiếp nhận lao động, từ điểm nhập cảnh tại nước tiếp nhận lao động đến nơi lao động làm việc và ngược lại;

+ Quy định cụ th, chi tiết các trường hợp người lao động về nước trước hạn và trách nhiệm của các bên trong việc chi trả chi phí giao thông cho người lao động về nước;

+ Các chi phí đối với người lao động: tiền môi giới (nếu có); tiền dịch vụ (nếu có); tiền ký quỹ (nếu có);

+ Quy định cụ thể về mức tiền, đồng tiền dùng để thanh toán, lộ trình thanh toán (tiến độ, thời điểm, phương thức thanh toán) đối với tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ (nếu có).

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp

Trong hợp đồng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp trong việc tổ chức tuyển chọn, đào tạo lao động trước xuất cảnh, làm các thủ tục đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài, xử lý các rủi ro phát sinh trong quá trình lao động làm việc ở nước ngoài và thanh lý hợp đồng.

4. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Trong hợp đồng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người lao động trong quá trình đào tạo và làm thủ tục xuất cảnh, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, kết thúc hợp đồng và trở về nước.

5. Thanh lý hợp đồng

Các bên có trách nhiệm quy định cụ thể về: Các trường hợp dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng; Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng bởi các bên; Trách nhiệm của các bên sau khi chấm dứt hợp đồng.

6. Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết có hiệu lực pháp luật; các tranh chấp chưa được thỏa thuận trong hợp đồng thì giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Mẫu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các Hợp đồng cung ứng lao động có hiệu lực trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp có trách nhiệm đàm phán, ký kết với đối tác theo mẫu Hợp đồng cung ứng lao động ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Đối với các Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hiệu lực trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký với người lao động cho đến khi thanh lý hợp đồng.

Điều 11. Hiu lc thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013,

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, có hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
- Website Chính ph;
- Công báo (02);
- Lưu: VT, PC,
QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

PHỤ LỤC 1

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Số………..

Hôm nay, ngày....tháng…...năm……… tại……. , chúng tôi:

Công ty....

Địa chỉ...

Số điện thoại....

Số fax....

Số tài khoản...... tại Ngân hàng...địa chỉ... Swift code...(nếu có).

Người đại diện ………

Chức vụ …………….

{Dưới đây gọi là “Bên Cung ứng lao động”)

Công ty....

Địa chỉ...

Số điện thoại....

Số fax....

Số tài khoản.... tại Ngân hàng...địa chỉ... Swift code...(nếu có).

Người đại diện …….

Chức vụ ………

(Dưới đây gọi là “Bên Tiếp nhận lao động”)

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng này với các điều kiện sau:

Điều 1: Địa vị pháp lý của các Bên ký kết

1.1. Bên Cung ứng lao động là công ty ... được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số....ngày ...., có đủ điều kiện và thẩm quyền tham gia ký kết Hợp đồng này và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1.2. Bên Tiếp nhận lao động là..., có đủ điều kiện và thẩm quyền thực hiện hợp đồng này, thể hiện tại:...

Điều 2: Yêu cầu cung ứng

2.1. Theo đề nghị của Bên Tiếp nhận lao động, Bên Cung ứng lao động đồng ý tuyn chọn lao động Việt Nam đi làm việc tại …….cho Bên Tiếp nhận lao động:

- Số lượng: .... trong đó nữ: .... ;

- Ngành nghề, công việc: ;

- Địa điểm làm việc: .... ;

2.2. Bên Cung ứng lao động đảm bảo người lao động được tuyển chọn đáp ứng tiêu chuẩn sau:

- Độ tuổi: ...

- Sức khỏe: ...

- Trình độ chuyên môn: ...

- Trình độ ngoại ngữ: ...

- Các tiêu chuẩn khác (nếu có): ...

(Trường hợp hợp đồng cung ứng lao động chỉ là hợp đồng chính thì các nội dung trên phải được thhiện cụ thtrong các phụ lục của hợp đồng)

Điều 3: Chế độ đối với người lao động

Bên Tiếp nhận lao động đảm bảo người lao động được hưởng các điều kiện hợp đồng như sau:

3.1. Thời hạn làm việc

Thời hạn làm việc là .... năm (trong đó thời gian thử việc là...)

Việc gia hạn thời hạn làm việc phụ thuộc vào nguyện vọng của người lao động, nhu cầu của người sử dụng lao động nước ngoài và theo quy định của nước Tiếp nhận lao động.

3.2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Thời gian làm việc: ....giờ/ngày, ……ngày/tuần theo quy định của Luật …… (ngoài thời gian làm việc nêu trên, người lao động được hưởng tiền làm thêm giờ).

Người lao động được nghỉ……….. ngày lễ theo quy định của Luật ……., gồm các ngày: ……(1/1, Quốc Khánh....)

Người lao động được nghỉ .... ngày phép có hưởng lương hàng năm theo quy định của Luật....

3.3. Tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản khấu trừ (nếu có)

Hình thức trả lương: ....(công nhật/ theo sản phẩm hay khoán)

Tiền lương cơ bản: ... (tiền lương trong thời gian thử việc là ... /tháng)

(Trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ lao động là thuyền viên, hoặc các nước tiếp nhận lao động có quy định về tiền lương cơ bản theo năm thì hai Bên có thể thỏa thuận ghi rõ những nội dung này vào hợp đng)

Địa điểm trả lương:

Đồng tiền trả lương:

Tiền làm thêm giờ:

Các khoản tiền thưởng/ phụ cấp:

Các khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận:

Ngày trả lương:

3.4. An toàn lao động và bảo hộ lao động

Người lao động được cung cấp (miễn phí/có phí) trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc và được người sử dụng lao động bảo đảm an toàn lao động trong thời gian làm việc theo hợp đồng.

Người lao động có trách nhiệm sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

3.5. Bảo him

Người lao động có trách nhiệm tham gia và được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, tai nạn theo quy định của.... (liệt kê các loại bảo hiểm theo quy định của từng nước tiếp nhận)

3.6. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt

Người lao động được cung cấp (miễn phí/có phí) chỗ ở và được cung cấp (miễn phí/có phí) ăn.

3.7. Phí giao thông

Phí giao thông từ Việt Nam đến nước tiếp nhận lao động do………. chi trả.

Phí giao thông từ nước tiếp nhận lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do...... chi trả.

3.8. Trường hợp ốm đau, thương tật, tử vong

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật có liên quan của nước tiếp nhận lao động

3.9. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và về nước trước thời hạn mà không phải do lỗi của người lao động, Bên tiếp nhận có trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo thỏa thuận và chi trả cho người lao động chi phí giao thông để trở về nước.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải về nước trước thời hạn do lỗi của người lao động gây ra, người lao động có trách nhiệm bồi thường người sử dụng lao động và/hoặc Bên tiếp nhận lao động về những thiệt hại do họ gây ra và tự chịu chi phí giao thông để trở về nước.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải về nước trước hạn do bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh,...), hai Bên có trách nhiệm thống nhất về chi phí giao thông để đưa người lao động về nước, xem xét hỗ trợ người lao động và giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên cơ sở những quy định hiện hành của pháp luật.

(Trường hợp hợp đồng cung ứng lao động chỉ là hợp đồng chính thì các nội dung quy định tại Điều này phải được thhiện cụ thtrong các phụ lục của hợp đồng)

Điều 4: Quyền và Trách nhiệm của Bên Cung ứng lao động

4.1. Tuyn chọn người lao động theo các tiêu chuẩn và yêu cầu tại Điều 2 nói trên;

4.2. Tchức bồi dưỡng ngoại ngữ, tay nghề (nếu cần thiết) và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động;

4.3. Chịu trách nhiệm làm các thủ tục xuất cảnh (ví dụ: khám sức khỏe, xin visa...) cho người lao động phù hợp với thỏa thuận tại hợp đồng này;

4.4. Phối hợp với Bên Tiếp nhận lao động tổ chức quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

…..

Điều 5: Quyền và Trách nhiệm của Bên Tiếp nhận lao động

5.1. Thông báo trước cho Bên Cung ứng lao động về nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu và quy trình tổ chức tuyển chọn thông qua văn bản yêu cầu tuyển dụng;

5.2. Cung cấp cho Bên Cung ứng lao động các hồ sơ tài liệu pháp lý về tuyển dụng lao động (Giấy phép tuyển dụng lao động Việt Nam, Thư yêu cầu tuyển dụng; Giấy ủy quyền, ...);

5.3. Phối hợp với Bên Cung ứng để đào tạo cho người lao động theo yêu cầu sử dụng;

5.4. Thông báo, phối hợp với Bên Cung ứng lao động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng;

5.5. Làm các thủ tục để cơ quan có thẩm quyền của …….(tên nước tiếp nhận lao động) cấp và gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động;

5.6. Có trách nhiệm đảm bảo Hợp đồng lao động ký giữa người lao động Việt Nam và Người sử dụng lao động nước ngoài có các điều khoản phù hợp với các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng này;

5.7. Có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động htrợ người lao động trong việc gửi tiền lương và các khoản thu nhập hợp pháp của người lao động về Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật nước tiếp nhận.

…….

Điều 6: Tiền môi giới (nếu có)

Bên Cung ứng lao động sẽ trả cho Bên Tiếp nhận lao động mức tiền môi giới là……… /người/hợp đồng....năm.

Lộ trình thanh toán tiền môi giới: ………………….

Trong trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng và phải về nước trước thời hạn nêu tại điểm ... mục ... Điều ... trên đây, Bên Tiếp nhận lao động có trách nhiệm hoàn trả một phần phí môi giới cho Bên Cung ứng lao động. Cụ thể là …………..

Điều 7: Điều khoản phạt hợp đồng

Các trường hợp sau đây được coi là gây thiệt hại cho hai Bên ký kết hợp đồng và Bên gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường cho Bên bị thiệt hại với mức bồi thường cụ thể như sau:

- Người lao động bỏ hợp đồng, trốn ra ngoài:... mức bồi thường:...

- Người lao động vi phạm kỷ luật lao động:... mức bồi thường:...

- Bên tiếp nhận ngừng tiếp nhận không báo trước; bố trí cho lao động làm không đúng việc, trả lương không đúng như đã cam kết dẫn đến lao động bỏ việc, đòi về...

……..

Điều 8: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

8.1. Mọi tranh chấp phát sinh trên cơ sở Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng giữa hai Bên theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật của hai nước và thông lệ quốc tế.

8.2. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng thì sẽ đưa ra …………..để giải quyết theo quy định của pháp luật……………..

Điều 9: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực 3 năm kể từ khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

9.2. Trong thời hạn hiệu lực Hợp đồng, nếu một trong hai Bên muốn sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào thì phải thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn hợp đồng chỉ có giá trị pháp luật thi hành khi có sự thỏa thuận của cả hai Bên bằng văn bản và được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

9.3. Trong thời hạn hiệu lực Hợp đồng, nếu pháp luật, chính sách hoặc quy định của một hoặc hai nước có thay đi liên quan đến các nội dung trong hợp đồng, hai Bên sẽ sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đđảm bảo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

9.4. Hợp đồng này được tự động gia hạn với thời hạn hiệu lực mỗi lần gia hạn tiếp theo là 3 năm nếu hai Bên không có ý kiến khác theo Khoản 2 của Điều này.

9.5. Các Bên có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

-…….

Trong trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng (như xảy ra chiến tranh, thiên tai và các sự kiện khác nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của các Bên), các Bên tham gia Hợp đồng phải cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn tại, ưu tiên những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích hp pháp được quy định trong hợp đồng này và phù hợp với quy định luật pháp của nước tiếp nhận.

9.6. Trường hợp hợp đồng này bị chấm dứt thì hợp đồng lao động giữa Người lao động Việt Nam và Người sử dụng lao động sẽ vẫn còn hiệu lực, các quyền và nghĩa vụ của các Bên đều có hiệu lực cho đến khi hợp đồng lao động kết thúc.

Hợp đồng này làm tại ..... ngày ... tháng ... năm được lập thành .... bản bằng tiếng Việt và tiếng ............ có giá trị như nhau, mi Bên giữ ... bản đtheo dõi và thực hiện.

 

Đại diện Bên cung ứng lao động

Đại diện Bên tiếp nhận lao động

 

PHỤ LỤC 2

HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số...

Hôm nay, ngày...tháng...năm...tại...., chúng tôi gồm:

Doanh nghiệp/Tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:... (sau đây gọi là Bên đưa đi)

Địa chỉ...

Số điện thoại....

Số fax...

Người đại diện...

Chức vụ...

Ông/Bà ………(sau đây gọi là Người lao động)

Ngày, tháng, năm sinh:...

Số chứng minh nhân dân: ....ngày cấp...nơi cấp...

Hộ khẩu thường trú:...

Số Hộ chiếu....ngày cấp....nơi cấp....

Địa chỉ báo tin tại Việt Nam:....

Người được báo tin: ....

Hai Bên thỏa thuận và ký kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

Căn cứ vào Hợp đồng cung ứng lao động số .... ngày ... ký với ...., Bên đưa đi đưa người lao động đi làm việc tại.... với thời hạn và công việc cụ thể như sau:

- Thời hạn của hợp đồng lao động: ... tháng ... năm (tính từ thời điểm người lao động nhập cảnh vào ...);

- Công việc:…….;

- Nơi làm việc:……;

- Doanh nghiệp/Người sử dụng lao động: ... (Tên Doanh nghiệp/Người sử dụng lao động, tên người đại diện theo pháp luật, chức danh, địa chỉ);

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

2.1. Tham gia đầy đủ khóa đào tạo nghề ... (Bên đưa đi điền tên nghề) trong thời gian ... (ngày). Chi phí cho khóa đào tạo nghề do... (Bên đưa đi điền người lao động/doanh nghiệp) chi trả (nếu có);

2.2. Tham gia đầy đủ khóa đào tạo tiếng ... (doanh nghiệp điền tên ngoại ngữ cần đào tạo) trong thời gian.... (ngày). Chi phí đào tạo ngoại ngữ do... (doanh nghiệp điền người lao động/doanh nghiệp) chi trả (nếu có);

2.3. Tham gia đầy đủ khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức; trong thời gian... (ngày), đảm bảo thời lượng 74 tiết, kiểm tra đạt kết quả và được cấp chứng chỉ. Chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết là....do (doanh nghiệp điền người lao động/doanh nghiệp) chi trả;

2.4. Đóng các chi phí:

- Tiền dịch vụ (nếu có):

+ Mức tiền dịch vụ: ... / hợp đồng... năm

+ Tiến độ thanh toán:...

- Tiền môi giới (nếu có):

+ Mức tiền môi giới: ... / hợp đồng... năm

+ Tiến độ thanh toán:...

- Các chi phí khác (nếu có):

+ Tiền làm hộ chiếu, xin visa: ...

+ Vé máy bay: ...

+ Tiền khám sức khỏe: ...

+ Học phí học ngoại ngữ: ...

+ Học phí bồi dưỡng nâng cao tay nghề: ...

+ Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: ...

+ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước: ...

…….

Tng cộng:...

2.5. Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động với Người sử dụng lao động;

2.6. Thời gian thử việc (nếu có):

Thời hạn thử việc là ... tháng.

Trong hoặc sau thời gian thử việc, nếu người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc theo yêu cầu của Doanh nghiệp sử dụng lao động, Bên đưa đi sẽ thống nhất với người lao động về việc ... (cùng với Doanh nghiệp sử dụng lao động bố trí cho người lao động một công việc khác với mức lương phù hợp hoặc đưa người lao động về nước bằng chi phí của...).

Việc thống nhất sẽ được lập thành văn bản tại thời điểm người lao động và Bên đưa đi thỏa thuận và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

2.7. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi:

Thời gian làm việc: .... giờ/ngày, .... ngày/tuần theo quy định của Luật.... Ngoài thời gian này được tính là thời gian làm thêm giờ.

Người lao động được nghỉ ... ngày lễ theo quy định của Luật….., đó là các ngày:......(1/1, Quốc Khánh....)

Ngoài ra, người lao động được nghỉ ... ngày phép có hưởng lương hàng năm theo quy định của Luật....

2.8. Tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản khấu trừ (nếu có):

Tiền lương: .... (tiền lương trong thời gian thử việc là .../tháng)

(Trong các trường hợp đặc biệt, lao động là thuyền viên, hoặc các nước tiếp nhận lao động có quy định về tiền lương cơ bản theo năm thì hai Bên có ththỏa thuận ghi rõ những nội dung này vào hợp đồng)

Tiền làm thêm giờ:

Các khoản tiền thưởng/phụ cấp (chuyên cần, hỗ trợ ăn, ở, ca kíp,....):

Các khoản khấu trừ từ lương:

Hình thức trả lương:

Ngày trả lương:

2.9. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt:

Người lao động được Công ty sử dụng lao động/Bên Tiếp nhận cung cấp (miễn phí hoặc có phí) chỗ ở và được cung cấp (miễn phí hoặc có phí)……… bữa ăn hoặc các thiết bị (điện, gas,...), dụng cụ nấu ăn cần thiết đtự nấu ăn.

2.10. Bảo hiểm:

Người lao động được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn .... theo quy định của ....

2.11. Trang thiết bị bảo hộ lao động:

Người lao động được cung cấp (miễn phí/có phí) theo từng vị trí công việc theo Luật... và quy chế của Doanh nghiệp sử dụng lao động.

2.12. Phí giao thông:

Phí giao thông từ Việt Nam đến nước tiếp nhận lao động do... chi trả.

Phí giao thông từ nước tiếp nhận lao động về Việt Nam sau khi người lao động hoàn thành hợp đồng do... chi trả.

Trường hợp lao động phải về nước trước hạn do lỗi của... thì chi phí vé máy bay về nước do... chi trả.

2.13. Trường hợp ốm đau, thương tật, tử vong:

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật...

Trường hợp ốm đau, thương tật, tử vong hoặc phải về nước trước hạn người lao động được hưởng khoản hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Việc làm ngoài nước.

2.14. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải đến doanh nghiệp để thực hiện thanh lý hợp đồng này. Nếu người lao động không đến thanh lý hợp đồng thì doanh nghiệp sẽ đơn phương thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên đưa đi

3.1. Thu các khoản tiền nêu trong Điểm 2.4 Điều 2 của Hợp đồng này;

3.2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, đảm bảo thời lượng 74 tiết theo quy định, tổ chức hoặc liên kết với cơ sở đào tạo để dạy nghề, bổ túc tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động;

3.3. Làm các thủ tục xuất, nhập cảnh hợp pháp, đúng mục đích cho người lao động;

3.4. Đảm bảo người lao động được ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động với các điều khoản phù hợp với hợp đồng này;

3.5. Hướng dẫn và tổ chức cho người lao động xuất, nhập cảnh, đến nơi làm việc và trở về theo đúng hợp đồng đã ký;

3.6. Phối hợp với Bên tiếp nhận và Người sử dụng lao động hỗ trợ người lao động trong việc gửi tiền lương và các khoản thu nhập hợp pháp của người lao động về Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật;

3.7. Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài;

3.8. Hỗ trợ người lao động về các thủ tục để được hưởng các quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ Việc làm ngoài nước theo quy định và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước;

3.9. Bồi thường cho người lao động, người bảo lãnh về những thiệt hại do Bên đưa đi gây ra theo quy định của pháp luật;

3.10. Yêu cầu người lao động hoặc người bảo lãnh bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra (nếu có). Mức độ bồi thường theo thực tế và theo pháp luật của Việt Nam;

3.11. Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thời gian xuất cảnh

Bên đưa đi cam kết đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian ... ngày/tháng kể từ khi ký hợp đồng này.

Trong thời gian Bên đưa đi đã cam kết, nếu người lao động không đi làm việc ở nước ngoài nữa thì Bên đưa đi trả lại hồ sơ cho người lao động và người lao động phải chịu các khoản chi phí mà Bên đưa đi đã chi (nếu có) để làm thủ tục cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm: chi phí làm hồ sơ, khám sức khỏe, học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí tài liệu học tập, ăn, ở trong thời gian đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí học nghề, học ngoại ngữ (nếu có) và chi phí làm thủ tục nhập cảnh (visa).

Nếu quá thời gian đã cam kết mà Bên đưa đi vẫn chưa đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải thông báo rõ lý do cho người lao động. Trường hợp người lao động không có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nữa thì trong thời hạn mười lăm ngày ktừ ngày người lao động thông báo không có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, Bên đưa đi phải hoàn trả cho người lao động hồ sơ, các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho Bên đưa đi, gồm: chi phí làm hồ sơ, học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí học nghề, học ngoại ngữ (nếu có), chi phí làm thủ tục nhập cảnh (visa), vé máy bay, tiền dịch vụ, tiền môi giới và làm thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ cho người lao động.

Điều 5: Điều khoản bồi thường (phạt) hợp đồng

Các trường hợp sau đây được coi là gây thiệt hại cho hai Bên ký kết hợp đồng và Bên gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường cho Bên bị thiệt hại với mức bồi thường cụ thể như sau:

- Người lao động bỏ hợp đồng, trốn ra ngoài:... mức bồi thường:...

- Bên đưa đi không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng cam kết; người lao động không được bố trí làm đúng việc, trả lương đúng như đã cam kết dẫn đến lao động bỏ việc, yêu cầu giải quyết về nước sớm trước thời hạn.

- ……

Điều 6: Thanh lý hợp đồng

6.1. Hai Bên thanh lý hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Người lao động không còn nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài;

- Bên đưa đi không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Người lao động về nước;

- Người lao động vi phạm hợp đồng lao động và tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

6.2. Tùy thuộc vào nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, hai Bên sẽ xem xét việc thỏa thuận thanh lý hợp đồng, cụ thể như sau:

- Trong trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng (như xảy ra chiến tranh, thiên tai và các sự kiện khác nằm ngoài khả năng kiểm soát hp lý của các Bên), hai bên sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn tại và Bên đưa đi sẽ xem xét khả năng htrợ cho lao động trên cơ sở những quy định hiện hành của pháp luật;

- Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng và về nước trước thời hạn mà không phải do li của người lao động, Bên đưa đi có trách nhiệm trả các khoản tiền theo quy định và bồi thường cho người lao động theo thỏa thuận (nêu cụ thể với trường hợp chưa làm đủ 1/2 thời gian và trường hợp quá 1/2 thời gian hợp đồng);

- Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng và phải về nước trước thời hạn do li của người lao động gây ra, người lao động có trách nhiệm bồi thường người sử dụng lao động và/hoặc Bên tiếp nhận lao động và Bên đưa đi về những thiệt hại do họ gây ra.

Điều 7: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

7.1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam.

7.2. Mọi tranh chấp phát sinh trên cơ sở Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng giữa hai Bên theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

7.3. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng thì sẽ đưa ra .... để giải quyết theo quy định của pháp luật...

Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm, được lập thành .... bản bằng tiếng Việt mi Bên giữ .... bản để theo dõi và thực hiện.

 

Đại diện Bên đưa đi

Người lao động

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 22/2013/TT-BLDTBXH

Hanoi, October 15, 2013

 

CIRCULAR

PROVIDING THE MODELS AND CONTENTS OF LABOR SUPPLY CONTRACT AND GUEST WORKER CONTRACT

Pursuant to Clause 3, Article 17 of the November 29, 2006 Law on Vietnamese Guest Workers;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2012/ND-CP of December 20, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

At the proposal of the director of the Department of Overseas Labor Management;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates the Circular providing the models and contents of labor supply contract and guest worker contract.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides the models and contents of labor supply contract and guest worker contract used in the activity of sending workers abroad.

Article 2. Subjects of application

1. Enterprises providing the service of sending workers abroad;

2. State non-business organizations sending workers abroad;

3. Enterprises winning or undertaking guest worker contracts;

4. Offshore investment organizations and individuals sending workers abroad;

5. Workers going abroad to work in the forms specified in Clauses 1 and 2, Article 6 of the Law on Vietnamese Guest Workers (below referred to as workers);

6. Other organizations and individuals involved in sending Vietnamese guest workers.

Article 3. Principles of contract conclusion, forms of contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Labor supply contracts and guest worker contracts must be established in writing.

Chapter II

LABOR SUPPLY CONTRACTS

Article 4. Definition

Labor supply contract means a written agreement between a Vietnamese enterprise or non-business organization and a foreign party on the conditions and obligations of the parties in the supply and receipt of Vietnamese guest workers.

Article 5. Contents

A labor supply contract must comply with the laws of Vietnam and the host country and has the following principal contents:

1. Information on the contractual parties

Information on the contractual parties includes full names and transaction names of the contractual parties; representatives of the parties; business registration addresses or transaction addresses; serial numbers of enterprise registration certificates, enterprise codes, dates of issuance (if any), tax identification numbers, and account numbers; telephone numbers, fax numbers and email addresses; and other relevant information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the labor supply contract is only the principal contract, the contents provided in this Clause must be specified in the contract annexes.

3. Rights and obligations of the contractual parties

The contract must specify the rights and obligations of the contractual parties in selecting and training workers before their departure from Vietnam, carrying out procedures to send and receive Vietnamese guest workers, and settling problems that arise during their work abroad.

4. Brokerage commission (if any)

The contract must specify the level of, and liability to pay, brokerage commission (if any), currency of brokerage commission, and payment plan (schedule, time and method of payment).

5. Settlement of disputes

Disputes between the Vietnamese enterprise or non-business organization and the foreign party must be settled in accordance with the signed agreement.

Disputes not yet mentioned in the contract may be settled pursuant to the law of Vietnam or the host country or treaty to which Vietnam is a contracting party.

6. Contract term and extension

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Ahead-of-schedule termination of contract

The parties shall agree and specify in the contract cases of ahead-of-schedule termination of contract; order and procedures for contract termination by the parties; responsibilities of the parties after the contract is terminated; and rights of workers who have been sent abroad.

Article 6. Model labor supply contract

The model labor supply contract is provided in Appendix 1 to this Circular.

In case the host country provides a model labor supply contract which is different from that provided in Appendix 1, the two parties may agree to sign another contract which, however, must have all the contents specified in Article 5 of this Circular.

Chapter III

GUEST WORKER CONTRACTS

Article 7. Definition

Guest worker contract means a written agreement between an enterprise or a non-business organization and a worker on the rights and obligations of the parties in sending the worker abroad.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Information on the contractual parties

Information on the enterprise or non-business organization includes full name and transaction name; representative; business registration address and transaction address; serial number of enterprise registration certificate, enterprise code, date of issuance, tax identification number (if any), and account number; telephone number, fax number and email address; and other relevant information.

Information on the worker includes full name; date of birth; permanent residence address; contact address; telephone number; identity card number; passport number, and address for receiving information when necessary.

2. The guest worker contract must specify:

- Name and address of the worker-employing company;

- Occupation or job to be performed abroad by the worker;

- Working conditions, living conditions and other benefits for the worker:

+ Contract term;

+ Working time and rest time;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Method of salary payment;

+ Overtime pay;

+ Occupational safety, hygiene and protection;

+ Accommodation;

+ Health care;

+ Insurance;

+ Liability to arrange a vehicle for transporting the worker from Vietnam to the entry point in the host country, and from the entry point in the host country to his/her workplace and vice versa, and pay expenses for such transportation;

+ Cases in which the worker returns to Vietnam ahead of schedule and the parties’ liability to pay travel expenses for him/her;

+ Expenses for the worker: brokerage commission (if any); service charge (if any); and deposit (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Rights and obligations of the enterprise or non-business organization

The contract must specify the rights and obligations of the enterprise or non-business organization in selecting and training workers before their departure from Vietnam, carrying out procedures to send workers abroad, providing supports for workers and handling risks that arise during the time they work abroad, and liquidating the contract.

4. Rights and obligations of the worker

The contract must specify the rights and obligations of the worker during the time of training and carrying out exit procedures, during the time he/she works abroad and when he/she completes the contract and returns to Vietnam.

5. Liquidation of contract

The parties shall specify cases of contract termination; order and procedures for contract termination by the parties; and responsibilities of the parties after the contract is terminated.

6. Settlement of disputes

Disputes between the contractual parties must be settled based on the legally effective signed contract; disputes not yet mentioned in the contract must be settled pursuant to relevant laws.

Article 9. Model guest worker contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 10. Transitional provisions

For labor supply contracts which take effect before the effective date of this Circular, enterprises or non-business organizations shall negotiate and sign new ones with their partners according to the model labor supply contract enclosed with this Circular within 90 days after this Circular takes effect.

For guest worker contracts which take effect before the effective date of this Circular, enterprises or non-business organizations may continue to implement them until the contracts are liquidated.

Article 11. Effect

1. This Circular takes effect on December 1, 2013.

2. Any problems arising in the process of implementation should be promptly reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for study and timely additional guidance.-

For the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Hoa

 

APPENDIX 1

MANPOWER SUPPLY CONTRACT
(Issued together with Circular No.22/2013/TT-BLDTBXH dated October 15, 2013 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

No……

Today on …/…/… at …. , The parties below:

The supplier: ….

Address: …

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fax no……

Bank account No.: ….. opened at …….. address: ….. Swift code: ….. (if any)

Representative: ……….

Position: ………………

And:

The employer ….

Address: …

Tel: ….

Fax no……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Representative: ……….

Position: ………………

Have agreed to enter into this contract with the following conditions:

Article 1. Legal status of contracting parties

1.1. The Supplier is the company …. which is issued with a license No. … for sending workers abroad by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and has eligibility and authority to enter into this contract, and sends Vietnamese workers abroad under provisions of this contract.

1.2. The Employer is ...... which has eligibility and authority to execute this contract presented in:….

Article 2. Supply requirements

2.1. At the request of the Employer, the Supplier shall agree to recruit the Vietnamese worker to work at …..:

- Number of labor: ......... female worker: .....; ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Workplace: ................... ;

2.2. The Supplier shall ensure that the recruited workers satisfy the following criteria:

- Age: ….

- Health condition: .....

- Technical competence: …..

- Foreign language proficiency: ....

- Other criteria (if any): ….

(In case the manpower supply contract is the main contract, the aforementioned information must be provided in its appendix.)

Article 3.  Working conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Working duration

The work duration is …. years (probationary period is ..)

The working duration may be extended according to the worker's desire and demand of the foreign employer in compliance with regulations of the host country.

3.2. Working time and rest time

Working time: … hours/day, ….. days/week under provisions of the Law on ….. (the Worker shall receive the overtime pay if working beyond the aforesaid time)

The Worker shall be entitled to … holidays as regulated by the Law on ...., including New Year’s Day, National Day, etc).

The Worker shall be entitled to annual leave of …. days as regulated by the Law on ....

3.3. Salary, overtime pay, bonus and deductions (if any)

Payment method: …. (according to day-work, products or piecework)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(For special case in which the Worker is a seafarer or the host country has its own regulations on basic salary per year, both parties shall discuss with each other to include the aforementioned issues in the contract.)

Payment location:

Payment currency:

Overtime pay:

Bonus/allowance:

Amounts deducted from salary under regulations of the host country:

Payment date:

3.4. Occupational safety and personal protective equipment

The Worker is provided (with or without charge) with personal protective equipment suitable for his/her job and have their safety ensured by the employer during working time specified in the contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5. Insurance

The Worker must participate in health insurance and accident insurance and enjoy the insurance benefits as regulated by…  (list all required insurance as regulated by the host country)

3.6. Living conditions

The Worker is provided with accommodation and food (with or without charge).

3.7. Travel costs

Costs for travel from Vietnam to the host country shall be paid by ....

Costs for travel from the host country back to Vietnam after the contract termination shall be paid by ....

3.8. In case of illness, injury or death

The Worker may enjoy insurance benefits as per provisions of relevant laws issued by the host country.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case the contract is terminated and the Worker must return to Vietnam prior to the expiry date of such contract not by his/her faults, the Employer must compensate such Worker as agreed and pay the cost for travel back to Vietnam.

In case the contract is terminated and the Worker must return to Vietnam prior to the expiry date of such contract due to his/her faults, such Worker must compensate the Employer for the damage caused and pay the cost for travel back to Vietnam.

In case the contract is terminated and the Worker must return to Vietnam prior to the expiry date of such contract due to a force majeure event such as natural disasters, war, epidemics, etc, both parties shall reach an agreement on the cost for travel back to Vietnam, give assistance to such Worker and handle other issues in compliance with provisions of the law in force.  

(In case the manpower supply contract is the main contract, regulations provided in this Article must be specified in its appendix.)

Article 4. Rights and obligations of the Supplier

4.1. Recruit workers based upon criteria and requirements in the Article 2;

4.2. Offer training courses in foreign language or professional skills (where necessary) and essential knowledge for the Worker;

4.3. Complete necessary procedures for exit (e.g. health check-up, visa application, etc) in accordance with this Contract;

4.4. Cooperate with the Employer in managing and protecting legal rights and benefits of the Worker and resolving issues occurring during the contract execution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Rights and obligations of the Employer

5.1. Send a notice to the Supplier in advance of manpower demand and requirements and the recruitment procedure.

5.2. Provide the Supplier with legislative documents on labor recruitment (e.g. license for labor recruitment in Vietnam, recruitment requirement letter, power of attorney, etc)

5.3. Cooperate with the Supplier in training the Worker meeting recruitment requirements;

5.4. Notify and cooperate with the Supplier in dealing with issues arising during the contract execution; 

5.5. Complete necessary procedures in order for the competent authority of ... (name of the host country) to grant and extend the work permit;

5.6. Ensure that the terms and conditions of the labor contract between the Vietnamese worker and the foreign employer are consistent with provisions of this contract;

5.7. Cooperate with the Employer in assisting the Worker in remitting his/her salary and other legal incomes to Vietnam in compliance with law provisions of the host country.

…….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Supplier shall pay the Employer a brokerage commission of …/worker/contract for … years

Payment schedule ………………..

In case the labor contract is terminated and the Worker must return Vietnam before the time specified in point … section… Article... of this contract, the Employer must partially refund the brokerage commission to the Supplier.  To be specific ….

Article 7. Compensation

The following cases are considered damage to both contracting parties and an amount of compensation must be paid to the injured party by the wrongdoer. To be specific:

- The Worker unilaterally terminates the contract and leaves the job: …….. compensation amount: …..

-  The Worker violates the employer’s rules: ….. compensation amount: …..

- The Worker has to quit the job and return to Vietnam because the Employer rejects the Worker without prior notice or assigns the job or pays salary against agreement, etc

……..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1. All contract-related disputes arising shall be settled through negotiations under principle of equality and mutual benefit in consistent with laws of the two countries and international practice. 

8.2. In case no settlement can be reached through negotiations, such disputes shall be settled by… as regulated by the law on …..

Article 9. Effective period of the contract

9.1. This contract takes effect for 3 years from the day on which it is approved by the competent regulatory agency.

9.2. During the effective period of the contract, the party that wishes to make amendments to any provision herein must give the other party a notice in writing.  Contract revision or extension is only legally accepted if it is mutually agreed by both parties in writing and approved by the competent regulatory agency.

9.3. During the effective period of the contract, if any change made to laws, policies or regulations of either country relates to the content of this contract, both parties shall provide amendments in writing to ensure the contract is conformable to relevant law provisions.

9.4. This contract is automatically extended for 3 more years unless otherwise agreed by the parties as per regulations in Clause 2 this Article.

9.5. Either party may terminate the contract ahead of schedule in the following cases:

-…….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6. In case this contract is terminated, the labor contract between the Vietnamese worker and the employer as well as rights and obligations of the contracting parties are still in effect until such labor contract expires.

This contract is made into … copies in Vietnamese and …. at .... on date.../.../... with the same validity; each party will keep ... copy/copies for following–up and execution.

 

Representative of the Supplier

Representative of the Employer

 

APPENDIX 2

GUEST WORKER CONTRACT
(Issued together with Circular No.22/2013/TT-BLDTBXH dated October 15, 2013 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

No……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address: …

Tel: ….

Fax no……

Representative: ……….

Position: ………………

And 

The Worker:…..

Date of birth: …

ID card number:…. Issuance date: …..  Issuer:……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Passport number:…. Issuance date:….. Issuer:….

Mailing address in Vietnam:…

Information recipient:….

Agree to enter into a contract and commit to abide by the following provisions:  

Article 1: General provisions

Pursuant to the manpower supply contract No… dated… signed with...., the Sender shall send the Worker to work at .... with working period and job as follows:

- Labor contract period: …month(s)…year(s) (from the date on which the Worker enters ….);

- Job:….;

- Workplace:....;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2: Rights and obligations of the Worker

2.1. Complete the training course in … (enter the name of vocation/job) for..... (days)  The tuition fee shall be paid by the…. (enter “worker” or “employer”) (if any);

2.2. Complete the training course in … language (enter name of the foreign language) for.... (days)  The tuition fee shall be paid by the…. (enter "worker" or "employer") (if any);

2.3. Complete the course in knowledge improvement prior to working abroad offered by the Employer for … (days) including 74 training periods then sit an examination to obtain a training certificate.  The tuition fee shall be paid by the…. (enter "worker" or "employer") (if any);

2.4. Fees and charges:

- Service charge (if any):

+ Amount: .../contract of …years

+ Payment schedule:…

-  Brokerage commission (if any):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Payment schedule:…

- Other costs (if any): ….

+ Passport and visa application cost:…

+ Payment for flight ticket:...

+ Payment for health check-up:..

+ Tuition fee for foreign language course: …

+ Tuition fee for advanced vocational training course: …  

+ Tuition fee for necessary knowledge improvement course: … 

+ Overseas Worker Assistance Fund contribution: …

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total:….

2.5. Contract conclusion and execution;

2.6. Probationary period (if any):

Probationary period: ….month(s).

During or after the probationary period, if the Worker fails to satisfy the Employer’s job requirements, the Sender shall reach an agreement with the Worker on…(giving such Worker another job with appropriate salary or sending such Worker back to Vietnam and the cost of which is covered by…).

Such agreement shall be issued on the date the Worker and Sender successfully reach an agreement and considered an integral part of this contract.

2.7. Working time and rest time

Working time: …hours/day, …days/week under provision of the Law on… Working hours beyond the aforesaid time is considered working overtime.

The Worker shall be entitled to … holidays as per provisions of the Law on ...., including New Year’s Day, National Day, etc).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.8. Salary, overtime pay, bonus and deductions (if any)

Salary: … (salary during probationary period is …./month)

(For special case in which the Worker is a seafarer or the host country has its own regulations on basic salary per year, both parties shall discuss with each other to include the aforementioned issues in the contract.)

Overtime pay:

Bonus/allowance (bonus for dedication, allowances for meals and accommodation or shift pay, etc):

Amounts deducted from salary:

Payment method:

Payment date:

2.9. Living conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.10. Insurance

The Worker shall be entitled to participate in health insurance and accident insurance and enjoy insurance benefits as regulated by ...

2.11. Personal protective equipment:

The Worker shall be provided with personal protective equipment according to his/her job position as per provisions of the Law on …. and regulations of the Employer (with or without charge).

2.12. Travel costs: 

Costs for travel from Vietnam to the host country shall be paid by …

Costs for travel from the host country back to Vietnam after contract execution shall be paid by ...

In case the Worker must return Vietnam prior to the contract expiration due to faults of …, the cost for flight ticket shall be paid by….

2.13. In case of illness, injury or death

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case of illness, injury, death or ahead–of-schedule-returning, the Worker may receive an allowance from funds for working abroad.

2.14. The Worker must go to the enterprise to finalize this contract within 180 days from the termination date of the labor contract.  If the Worker fails to show up to finalize it, the enterprise may unilaterally finalize this contract as regulated by law.

Article 3: Rights and obligations of the Sender 

3.1. Collect money amount specified in Point 2.4 Article 2 of this contract;

3.2. Offer courses consisting of 74 periods as regulated for improving necessary knowledge to the Worker, offer or cooperate with training facilities to offer training courses in advanced skills and foreign language prior to working abroad in order to meet requirements of the employer;

3.3. Complete necessary procedures for sending the Worker abroad;

3.4. Ensure that the employment contract between Worker and the Employer is conformable with provisions of this contract;

3.5. Instruct the Worker to depart for workplace from Vietnam and vice versa under provisions of the signed contract; 

3.6. Cooperate with the Sender and the Employer to give assistance to the Worker in remitting his/her salary and other legal incomes to Vietnam in compliance with law provisions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.8. Assist the Worker in conducting procedures for enjoying benefits from the Overseas Worker Assistance Fund as regulated and state assistance policies;

3.9. Compensate the Worker or the guarantor for damage caused by the Sender as regulated by laws;

3.10. Request the Worker or the guarantor to pay compensation for damage cause by such Worker (if any). The compensation amount shall vary according to the damage caused under provisions of Vietnamese laws;

3.11. Unilaterally finalize the guest worker contract as regulated by laws.

Article 4. Departure time

The Sender shall send the Worker abroad within.... days/months from the date on which this contract is signed.

During the period of time committed by the Sender, if the Worker no longer wishes to work abroad, the Sender shall return the job application to such Worker and the Worker shall reimburse the Sender the costs of sending him/her to work abroad, including the application preparation cost, health check-up cost, tuition fees, cost of learning material, costs for meals and accommodation during the training time (if any) and visa application cost.

In case the Sender fails to send the Worker abroad by the deadline, he/she must provide explanation for such Worker.  For the case in which the Worker no longer wishes to work abroad, the Sender shall return the job application and all money amount paid to such Worker, including cost for making job application, tuition fees (if any), visa application cost, cost for flight ticket, service charge, brokerage commission and refund the deposit to the Worker within 15 days from the day on which the notice from such Worker is received. 

Article 5. Compensation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Worker quits the job and leave the Employer’s enterprise: …….. compensation amount: …..

- The  Worker quits the job or returns to Vietnam as the job or salary is not conformable with the agreement,..

- ……

Article 6. Contract finalization

6.1. The contracting parties shall finalize the contract in the following cases:

- The Worker no longer wishes to work abroad;

- The Sender fails to send the Worker abroad;

- The Worker returns to Vietnam;

- The Worker illegally quits the job and illegally takes another job;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2. Upon consideration of the cause for ahead-of-schedule termination of the labor contract, the contracting parties shall reach an agreement on liquidation of this contract. To be specific:

- In case the contract cannot be continued due to force majeure events such as war, natural disaster and other events beyond control of both parties, the contracting parties must handle the other issues together and the Sender shall give assistance to the Worker as per provisions of the law in force;  

- In case the labor contract is terminated and the Worker must return to Vietnam prior to the expiry date of such contract not by his/her faults, the Sender must make payments as regulated and compensate such Worker under agreement (specify whether the Worker has worked for less or more than half of the initial contract duration);

- In case the contract is terminated and the Worker must return to Vietnam prior to the expiry date of such contract due to his/her faults, such Worker must compensate the Employer and the Sender for the damage caused.

Article 7. Applicable laws and settlement of disputes

7.1. This contract is clarified and regulated under the Vietnamese laws.

7.2. All contract-related disputes arising shall be settled through negotiations under principle of equality and mutual benefits.

7.3. In case no settlement can be reached through negotiations, such disputes shall be settled by …. under provisions of the law of …..

This contract is made in Vietnamese into... copies at .... on date.../.../... with the same validity; each party will keep ... copy/copies for following-up and execution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Representative of the Sender

The Worker

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46.359

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!