Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2023/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành: 08/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thời giờ làm việc của người lao động tại các công trình dầu khí trên biển

Ngày 08/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

Thời giờ làm việc của người lao động tại các công trình dầu khí trên biển

Theo đó, thời giờ làm việc của người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển được chia thành 02 nhóm đối tượng sau:

(1) Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc thường xuyên

Người lao động làm việc thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

- Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày;

(Hiện nay quy định: Ca làm việc tối đa 12 giờ)

- Phiên làm việc tối đa là 28 ngày.

(2) Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên

- Thời giờ làm việc tiêu chuẩn đối với người lao động làm việc không thường xuyên cụ thể:

+ Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 năm của người lao động làm việc không thường xuyên được tính như sau:

SGLVN= [(SNN - SNHN)x 12 giờ]/2

Trong đó:

SGLVN: Số giờ làm việc chuẩn trong năm.

SNN: Số ngày trong năm.

SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm, số ngày trong năm (SNN) và số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) được tính tỷ lệ theo thời gian làm việc từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động trong năm đấy.

- Người lao động làm việc không thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

+ Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày;

(Hiện nay quy định: Ca làm việc tối đa 12 giờ)

+ Phiên làm việc tối đa là 45 ngày.

- Người sử dụng lao động thỏa thuận bằng văn bản hoặc thống nhất với người lao động về ca làm việc và phiên làm việc trước khi cử người lao động làm việc không thường xuyên trên công trình dầu khí trên biển.

- Trong thời gian không làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ bù theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 20/2023/TT-BCT hoặc thực hiện công việc trên đất liền theo quy định pháp luật về lao động.

- Tổng số giờ làm việc bình thường trong năm của người lao động làm việc không thường xuyên không được vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong 01 năm quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 20/2023/TT-BCT .

Thông tư 20/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 và thay thế Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2023/TT-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN BIỂN

Căn cứ Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

a. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển;

b. Người lao động làm việc trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển tại các công trình dầu khí trên biển.

2. Thông tư này không áp dụng đối với người lao động thuộc các chức danh thuyền viên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công trình dầu khí trên biển là một công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau: giàn khoan dầu khí, giàn khai thác, giàn chế biến, xử lý, phân phối dầu khí, giàn phụ trợ, giàn bơm ép nước, tàu phục vụ dầu khí, kho chứa, kho chứa nổi, hệ thống đường ống và tổ hợp các phương tiện máy móc, thiết bị có liên quan, các kết cấu công trình được chế tạo, xây dựng, chôn ngầm và lắp đặt cố định hoặc tạm thời trên vùng biển Việt Nam.

2. Phiên làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động được tính liên tục từ khi có mặt đến khi rời khỏi công trình dầu khí trên biển, không bao gồm thời gian đi đường.

3. Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm: thời giờ làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ.

Chương II

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục 1. Thời giờ làm việc

Điều 4. Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc thường xuyên

Người lao động làm việc thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

a. Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày;

b. Phiên làm việc tối đa là 28 ngày.

Điều 5. Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên

1. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 năm của người lao động làm việc không thường xuyên được tính như sau:

SGLVN

=

(SNN-SNHN) x 12h

2

Trong đó: SGLVN: Số giờ làm việc chuẩn trong năm

SNN: Số ngày trong năm

SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động

Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm, số ngày trong năm (SNN) và số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) được tính tỷ lệ theo thời gian làm việc từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động trong năm đấy.

Ví dụ 1: Anh A làm việc cho Công ty Dầu khí X liên tục từ năm 2007 đến 2023.

Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm tương ứng với 16 năm làm việc là 3 ngày.

Số ngày nghỉ hàng năm của anh A trong năm 2023 theo quy định của Bộ luật lao động là: SNHN =12 + 3 = 15 ngày

Tổng số ngày trong năm 2023: SNN = 365 ngày

Vậy số giờ làm việc chuẩn trong năm 2023 của anh A sẽ là:

SGLVN

=

(365 - 15 x 12h

= 2100 giờ

2

Ví dụ 2: Anh B làm việc cho Công ty Dầu khí Y từ ngày 01/4/2023.

Số ngày nghỉ hàng năm của anh B tại công ty Dầu khí Y trong năm 2023 theo quy định của Bộ luật lao động và quy định tại Điều 66, Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ là:

SNHN

=

9 tháng làm việc

X 12 ngày = 9 ngày

12 tháng trong năm

Tổng số ngày còn lại trong năm 2023 là: SNN = 275 ngày

Vậy số giờ làm việc chuẩn trong năm 2023 của anh B sẽ là:

SGLVN

=

(275 - 9) x 12h

= 1596 giờ

2

2. Người lao động làm việc không thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

a. Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày;

b. Phiên làm việc tối đa là 45 ngày.

3. Người sử dụng lao động thỏa thuận bằng văn bản hoặc thống nhất với người lao động về ca làm việc và phiên làm việc trước khi cử người lao động làm việc không thường xuyên trên công trình dầu khí trên biển.

4. Trong thời gian không làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ bù theo quy định tại khoản 4 Điều 8 hoặc thực hiện công việc trên đất liền theo quy định pháp luật về lao động.

5. Tổng số giờ làm việc bình thường trong năm của người lao động làm việc không thường xuyên không được vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong 01 năm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Làm thêm giờ

1. Thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này đối với người lao động làm việc thường xuyên được tính là thời gian làm thêm giờ. Thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định tại khoản 2 Điều 5 hoặc thời gian làm việc vượt quá số giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này đối với người lao động làm việc không thường xuyên được tính là thời gian làm thêm giờ.

2. Tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm của người lao động không quá 14 giờ/ngày; số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá 300 giờ/năm.

3. Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Điều 7. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt

1. Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm sắp xếp cho người lao động nghỉ bù tương ứng thời gian làm thêm vào thời gian nghỉ giữa phiên làm việc.

Trường hợp không thể sắp xếp cho người lao động nghỉ bù thì người sử dụng lao động phải trả lương và các chế độ làm thêm giờ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Mục 2. Thời giờ nghỉ ngơi

Điều 8. Thời giờ nghỉ ngơi

1. Sau mỗi ca làm việc, người lao động được bố trí nghỉ liên tục tối thiểu 10 giờ trước khi bắt đầu ca làm việc mới.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian nghỉ giải lao giữa giờ làm việc tính vào thời giờ làm việc, trong đó tổng thời gian nghỉ giữa giờ làm việc tối thiểu 60 phút và phải đảm bảo được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa ca làm việc, sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc thường xuyên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

4. Người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ phù hợp với tình hình công việc, theo tỷ lệ như sau:

a. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển vào ngày làm việc trong tuần: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù nửa ngày làm việc;

b. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển vào ngày nghỉ hàng tuần: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù 1 ngày làm việc;

c. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển ngày Lễ, Tết: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù 2 ngày làm việc.

Điều 9. Nghỉ hàng năm

Người lao động được nghỉ hàng năm, ngoài thời gian nghỉ giữa phiên làm việc tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật lao động. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ giữa các phiên.

Điều 10. Nghỉ Lễ, Tết; Nghỉ việc riêng; Nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được bố trí nghỉ Lễ, Tết; nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương theo quy định tại Điều 112 và Điều 115 Bộ luật Lao động.

2. Trường hợp ngày nghỉ Lễ, Tết trùng với phiên làm việc, người lao động được thanh toán tiền lương làm thêm giờ phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao động trong Nội quy lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 báo cáo Bộ Công Thương tình hình thực hiện Thông tư này và báo cáo đột xuất trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Thông tư này thay thế Thông tư số 24/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động làm công việc đặc biệt trong thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 20/2023/TT-BCT

Hanoi, November 08, 2023

 

CIRCULAR

WORKING HOURS AND REST PERIODS OF OFFSHORE PETROLEUM WORKERS

Pursuant to the Law on petroleum No. 12/2022/QH15 ratified by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 14th 2022;

Pursuant to the Labor Code No. 45/2019/QH14 ratified by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 20th 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 145/2020/ND-CP dated December 14th 2020 elaborating some Articles of the Labor Code on working conditions and labor relations;

Pursuant to the Government’s Decree No. the Government's Decree No. 96/2022/ND-CP dated August 29th 2022 on functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Under an agreement with The Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs;

At request of the Director of Organization and Personnel Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for working hours and rest periods of workers doing special petroleum exploration and extraction works at sea.

Article 2. Regulated entities

1. Regulated entities:

a. Employers who are enterprises, organizations and individuals that hire, employ workers doing offshore petroleum exploration and extraction installations (hereinafter referred to as "offshore petroleum installations");

b. Workers who work in the field of petroleum exploration and extraction at offshore petroleum installations (hereinafter referred to as "offshore petroleum workers").

2. This Circular does not apply to workers holding seafarer positions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.For the purposes of this Circular, the terms below are construed as follows:

1. An offshore petroleum work means an independent work or a compound of facilities or a technological line in one of the following facilities: drilling rig, extraction rig, processing and distribution rig, auxiliary rigs, pump rig, petroleum vessels, relevant devices, structures that are built, buried and installed permanently or temporarily within Vietnam's territorial sea.

2. A working session means a continuous period of time which starts when the worker arrives and ends when the worker leaves the offshore petroleum work, excluding travel time.

3. A shift means a working period of workers which starts when they are assigned tasks and ends when these tasks are handed over to other people, including: working hours and rest breaks.

Chapter II

WORKING HOURS, REST PERIODS

Section 1. Working hours

Article 4. Working hours of full-time workers

Working sessions and shifts of full-time workers at offshore petroleum installations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b. A working session shall not last for more than 28 days.

Article 5. Working hours of part-time workers

1. Standard working hours

The standard working hours of an part-time worker in 1 year shall be calculated as follows:

SGLVN

=

(SNN-SNHN) x 12 hours

2

Where:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.SNN: Number of days in the year

SNHN: Annual leave days of the worker according to the Labor Code

In case a worker has worked for less than 12 months in the year, the number of days in the year and annual leave days shall be proportional to the actual working period of the worker in the year.

Example 1: Mr. A continuously works for Company X from 2007 to 2023.

For 16 years of work, Mr. A has 3 additional leave days per year.

Mr. A's annual leave days in 2023 according to the Labor Code: 12 + 3 = 15 days

Number of days of 2023: SNN = 365 days

Standard working hours of Mr. A in 2023:

SGLVN

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(365 – 15) x 12 hours

= 2100 hours

2

Example 2: Mr. B starts to work for Company Y from April 1st 2023.

Mr. B's annual leave days at Company Y in 2023 according to the Labor Code and Article 66 of Decree No. 145/2020/ND-CP:

SNHN

=

9 months of work

X 12 days = 9 days

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Remaining days of 2023: SNN = 275 days

Standard working hours of Mr. B in 2023:

SGLVN

=

(275 - 9) x 12 hours

= 1596 hours

2

2. Working sessions and shifts of part-time workers at offshore petroleum installations:

a. A shift shall not last for more than 12 hours in 01 day;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The employer and the part-time worker shall enter into a written agreement or reach a consensus on the working session and shift before dispatching him/her to the offshore petroleum work.

4. While not working at the offshore petroleum work, part-time workers shall be provided with compensatory rest period according to Clause 4 Article 8 or do onshore works under labor laws.

5. The total number of normal working hours of an part-time worker must not exceed the standard working hours per year specified in Clause 1 of this Article.

Article 6. Overtime work

1. For full-time workers, the working time outside of a shift or working session prescribed in Clause 1 Article 4 of this Circular shall be considered overtime. For part-time workers, the working time outside of a shift or working session prescribed in Clause 2 Article 4 of this Circular, or the working time exceeding the standard working hours per year prescribed in Clause 1 Article 5 of this Circular shall be considered overtime.

2. The total working hours of a shift and overtime of a worker must not exceed 14 hours per day; the total overtime of a worker must not exceed 300 hours per year.

3. Overtime work is subject to consent of workers and must comply with regulations of Article 59 and Article 62 of the Government’s Decree No. 145/2020/ND-CP dated December 14th 2020 elaborating some Articles of the Labor Code on working conditions and labor relations.

Article 7. Overtime work in special cases

1. Overtime work in special cases shall be organized in accordance with Article 108 of the Labor Code.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.If compensatory rest period cannot be provided, the employer shall provide overtime pay and other benefits for the workers as prescribed by law.

Section 2. Rest periods

Article 8. Rest periods

1. After each ship, workers are entitled to a rest period of at least 10 consecutive hours before starting the next shift.

2. Employers shall arrange rest breaks during working hours and include them as working hours. The total duration of rest breaks shall be at least 60 minutes. Each rest break must last for at least 30 consecutive minutes. A rest break during night work shall last for at least 45 consecutive minutes.

3. In addition to rest breaks, after each working session, full-time workers will be entitled to a continuous break that lasts for the same number of working days of the previous working session.

4. Rest periods of part-time workers shall be appropriate for their work and apply the following ratios:

a. When working at an offshore petroleum installation on weekdays, the worker will be given 0.5 compensatory day-off for every working day.

b. When working at an offshore petroleum installation during weekends, the worker will be given 1 compensatory day-off for every working day;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 9. Annual leave

In addition to breaks between working sessions, workers are entitled to annual leave according to Article 113 and Article 114 of the Labor Code. If annual leave cannot be given, the employer shall reach an agreement with the workers on spending their annual leave during the breaks between working sessions.

Article 10. Public holidays; Personal leave; Unpaid leave

1. Workers have public holiday leave, personal leave and unpaid leave according to Article 112 and Article 115 of the Labor Code.

2. In case the public holiday occurs during a working session, the workers shall be entitled to overtime pay in accordance with regulations of law.

Chapter III

IMPLEMENTATION CLAUSES

Article 11. Responsibility of employers

1. Employers have the responsibility to specify the shifts and working sessions in their labor regulations, and inform the workers before they come to work in accordance with regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 12. Entry into force

1. This Circular comes into force from December 25th 2023.

This Circular replaces Circular No. 24/2015/TT-BCT dated July 31st 2015 of the Minister of Industry and Trade on working hours and rest periods of offshore petroleum workers.

2. Organization and Personnel Department shall supervise and inspect the implementation of this Circular.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Industry and Trade for consideration and settlement within its jurisdiction./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Sinh Nhat Tan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2023/TT-BCT ngày 08/11/2023 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!