Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 75/2014/NĐ-CP người lao động Việt Nam làm việc

Số hiệu: 16/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 22/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn giao tuyển dụng lao động VN làm việc cho nước ngoài

Theo Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH , vấn đề giao hoặc ủy quyền việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:

- Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định giao hoặc ủy quyền cho tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 75/2014/NĐ-CP .

- Sau khi Quyết định trên có hiệu lực thì:

+ Trong thời hạn 20 ngày, Bộ ngoại giao, UBND cấp tỉnh phải gửi 01 bản chính Quyết định về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Trong thời hạn 30 ngày, tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động phải niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa chỉ, số điện thoại, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc ủy quyền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/6/2015.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Nghị định số 75/2014/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn giao hoặc ủy quyền việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; phiếu đăng ký dự tuyển lao động; báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 75/2014/NĐ-CP .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP.

Điều 3. Giao hoặc ủy quyền việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quyết định giao hoặc ủy quyền việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP (sau đây được gọi tắt là tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam).

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Quyết định quy định tại Khoản 1 Điều này có hiệu lực thi hành, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi 01 bản chính Quyết định về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định quy định tại Khoản 1 Điều này có hiệu lực thi hành, tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam phải niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa chỉ, số điện thoại, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc ủy quyền.

Điều 4. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Phiếu đăng ký dự tuyển lao động quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam

1. Trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hằng năm, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam báo cáo 6 (sáu) tháng và hằng năm về tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo như sau:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP gửi báo cáo về tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP gửi báo cáo về Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập và được giao việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đặt tại địa phương.

2. Trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm, tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam báo cáo 6 (sáu) tháng và hằng năm về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo như sau:

a) Tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền báo cáo Bộ Ngoại giao;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trung tâm đặt trụ sở chính;

c) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hằng năm, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo 6 (sáu) tháng và hằng năm về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2015.

2. Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 03 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, Cục VL (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…., ngày .. tháng .. năm …

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

1. Tên tôi là (chữ in hoa): ………………………………………….Giới tính:..................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….Tại:..........................

3. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .......................................................................

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: ....................................................................

4. Dân tộc: ………………………..Tôn giáo: ................................................................

5. Địa chỉ đăng ký thường trú: ....................................................................................

....................................................................................................................................

6. Địa chỉ đăng ký tạm trú:..........................................................................................

.................................................................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................

.................................................................................................................................

8. Điện thoại: ……………. Fax: ……….. E-mail: ........................................................

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất: ...................................................................

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ..............................................................

11. Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ..........................................................................

12. Ngoại ngữ: ………………………. Trình độ: .........................................................

Hiện đang tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Đảng Cộng sản Việt Nam:

....................................................................................................................................

13. Quá trình đào tạo

Stt

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng/chứng chỉ

1

2

3

14. Quá trình làm việc

Stt

Thời gian làm việc (từ tháng năm đến tháng năm)

Nơi làm việc (tên, địa chỉ)

Vị trí việc làm (tên công việc, chức vụ)

1

2

3

15. Quan hệ gia đình (chồng/vợ, con)

Stt

Họ và tên

Mối quan hệ

Năm sinh

Nơi ở hiện tại

Nơi làm việc

Vị trí việc làm

1

2

3

….

16. Khả năng, sở trường của bản thân

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm (tên công việc, nơi làm việc): .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo như sau:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy khám sức khỏe;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

- Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Tôi xin cam đoan những nội dung nói trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động. Nếu được trúng tuyển lao động tôi xin cam kết:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của pháp luật lao động;

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc;

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật./.

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kính gửi: …………………………………

I. TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Vị trí việc làm

Hình thức tuyển

Tuyển trực tiếp

Tuyển thông qua tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam

1

2

3

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Đầu kỳ báo cáo

Biến động trong kỳ báo cáo

Cuối kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó nữ

Tăng

Giảm

Tổng số

Trong đó nữ

1

Tổng số người lao động Việt Nam

Người

2

Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất

Sơ cấp nghề

Người

Trung cấp

Người

Cao đẳng

Người

Đại học trở lên

Người

3

Hợp đồng lao động

Hợp đồng không xác định thời hạn

Người

Hợp đồng xác định thời hạn

Người

Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Người

4

Lý do giảm người lao động Việt Nam

x

x

x

x

x

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Người

x

x

x

x

x

Kỷ luật, sa thải

Người

x

x

x

x

x

Thỏa thuận chấm dứt

Người

x

x

x

x

x

Khác

Người

x

x

x

x

x

III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG 06 THÁNG TỚI

Stt

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng (người)

Yêu cầu cụ thể

1

2

3

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Với tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam.

2. Về người lao động Việt Nam.

3. Các vấn đề khác.

Đại diện tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BC-

….., ngày … tháng .. năm…

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: …………………………………………………

I. NHU CẦU TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Địa chỉ

Số lao động được đề nghị tuyển

Tổng số

Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

1

2

3

4

5

II. TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Địa chỉ

Số lao động đã được tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam tuyển chọn, giới thiệu

Số lao động được tổ chức, cá nhân nước ngoài tuyển trực tiếp

Tổng số

T. đó: Số lao động đã được ký kết HĐLĐ

Lao động đã ký HĐLĐ chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Tổng số

Lao động đã ký HĐLĐ chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

1

2

3

4

5

III. TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Số lao động đầu kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

1

2

3

….

2. Số lao động tăng trong kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

1

2

3

3. Số lao động giảm trong kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Lý do giảm

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

Kỷ luật, sa thải

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

1

2

3

4. Số lao động cuối kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

1

2

3

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness  
---------------

No. 16/2015/TT-BLĐTBXH

Hanoi, April 22, 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE No. 75/2014/NĐ-CP DATED JULY 28, 2014 BY THE GOVERNMENT DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LABOR CODE ON RECRUITMENT AND MANAGEMENT OF VIETNAMESE EMPLOYEES WORKING FOR FOREIGN ORGANIZATIONS & INDIVIDUALS IN VIETNAM

Pursuant to the Decree No. 106/2012/NĐ-CP dated December 20, 2012 by the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Decree No. 75/2014/NĐ-CP dated July 28, 2014 by the Government detailing the implementation of a number of articles of the Labor Code on recruitment and management of Vietnamese employees working for foreign organizations & individuals in Vietnam (hereinafter referred to as the Decree No. 75/2014/NĐ-CP);

At the request of the Director of the Department of Labor and Employment,

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates the Circular providing guidance on a number of articles of the Decree No. 75/2014/NĐ-CP dated July 28, 2014 by the Government.

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides for the assignment or authorization of the recruitment and management of Vietnamese employees working for foreign employers (hereinafter referred to as foreign employers); application form; periodic reports on the recruitment, assignment and management of Vietnamese employees working for foreign employers prescribed in the Decree No. 75/2014/NĐ-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular applies to the regulated entities specified in Article 2 of the Decree No. 75/2014/NĐ-CP.

Article 3. The assignment or authorization of the recruitment and management of Vietnamese employees working for foreign employers

1. The Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, People’s Committees of provinces are in charge of providing Decisions on assignment or authorization of the recruitment and management of Vietnamese employees working for foreign employers for the organization entitled to recruit and manage Vietnamese employees working for foreign organizations and individuals according to the provisions of Clause 1 Article 4 of the Decree No. 75/2014/NĐ-CP (hereinafter referred to as the organization competent to recruit and manage Vietnamese employees)

2. Within 20 days from the day on which the Decision prescribed in Clause 1 of this Article comes into effect, the Ministry of Foreign Affairs and People’s Committee of provinces shall submit the original of the Decision to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

3. Within 30 days from the day on which the Decision prescribed in Clause 1 of this Article comes into effect, the organization competent to recruit and manage Vietnamese employees shall post at the head office, branch offices or representative offices and on means of mass media the address, phone number, functions and assigned or authorized tasks.

Article 4. Application form for recruitment

The application form prescribed in Clause 1 Article 5 of the Decree No. 75/2014/NĐ-CP shall be conformable to the Form No. 01 enclosed herewith.

Article 5. Periodic reports on the recruitment, assignment and management of Vietnamese employees

1. Annually before June 10th and December 10th, foreign employers shall make a biannual report and an annual report on the recruitment and assignment of Vietnamese employees working for foreign employers using the form No. 02 enclosed herewith as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The foreign employers specified in Point dd Clause 2 Article 2 of the Decree No. 75/2014/NĐ-CP shall submit the reports to the Employment center established under the decision of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs or the President of the People’s Committees of provinces and are assigned to recruit and manage Vietnamese employees working for foreign employers in local area.

2. Annually before June 15th and December 15th, the organization competent to recruit and manage Vietnamese employees shall make a biannual report and a annual report on the recruitment and assignment of Vietnamese employees working for foreign employers using the form No. 03 enclosed herewith as follows:

a) The organization assigned or authorized by the Ministry of Foreign Affairs shall submit the reports to the Ministry of Foreign Affairs;

b) The Employment center established under the decision of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall submit the reports to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and Services of Labour, War Invalids and Social Affairs of the area where the head office of the center is located;

c) The Employment center established under the decision of the President of the People’s Committees of provinces shall submit the reports to Services of Labour, War Invalids and Social Affairs.

3. Annually before June 20th and December 20th, the Ministry of Foreign Affairs, People’s Committees of provinces shall submit to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs a biannual report and a annual report on the recruitment and assignment of Vietnamese employees working for foreign employers within the scope of management using the form No. 03 enclosed herewith.

Article 6. Effect

1. This Circular comes into effect from June 06th, 2015.

2. The Circular No. 09/1999/TT-BLĐTBXH dated March 15, 1999 by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs is annulled by the effect of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The organization competent to recruit and manage Vietnamese employees working for foreign organizations and individuals, Services of Labour, War Invalids and Social Affairs, foreign organizations and individuals in Vietnam and relevant agencies, organizations, and individuals shall be responsible for implementing this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for handling./.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Hoa

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.262

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!