Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 12/2008/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 22/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 12/2008/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ ăn giữa ca quy định tại Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005, Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2006 và Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỨC ĂN VÀ CHI PHÍ ĂN GIỮA CA:

1. Đối tượng áp dụng và mức ăn giữa ca thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2. Chi phí ăn giữa ca được lập dự toán riêng và tính vào tổng dự toán công trình nhưng không nằm trong chi phí nhân công.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Phê duyệt dự toán chi phí ăn giữa ca trên cơ sở dự toán cho Tư vấn lập theo khối lượng trong thiết kế kỹ thuật căn cứ vào định mức nhân công của công nhân trực tiếp và công nhân vận hành máy; tỷ lệ lực lượng lao động quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; định mức nhân công của công nhân làm việc tại cơ sở phụ trợ, làm các công việc trực tiếp khác và mức ăn giữa ca là 5.000 đồng/người/ngày công định mức (không bao gồm thuế VAT) quy định tại các Thông tư nêu tại khoản 1, mục I Thông tư này. Chủ đầu tư tạm ứng theo dự toán chi phí ăn giữa ca cho các nhà thầu tổ chức ăn giữa ca cho người lao động;

Trường hợp dự toán chi phí ăn giữa ca chưa được duyệt, trên cơ sở văn bản đề nghị của Tổng thầu, Chủ đầu tư giải quyết tạm ứng chi phí ăn giữa ca phù hợp với khối lượng công việc và thực tế tại công trình để các nhà thầu tổ chức ăn giữa ca cho người lao động;

- Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca theo đề nghị của Tổng thầu trên cơ sở bảng tổng hợp chi phí ăn giữa ca của nhà thầu theo quy định tại khoản 2, mục II của Thông tư này, bảo đảm không vượt quá giá trị dự toán được duyệt.

2. Trách nhiệm của Tổng thầu:

- Đề nghị Chủ đầu tư tạm ứng chi phí ăn giữa ca cho các nhà thầu theo khối lượng công việc và thực tế tại công trình;

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc chấm công, tổng hợp chi phí ăn giữa ca theo ngày công thực tế làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng tổng hợp.

- Đề nghị Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca trên cơ sở bảng tổng hợp chi phí ăn giữa ca của các nhà thầu nhưng không được vượt giá trị dự toán được duyệt.

3. Trách nhiệm của các Nhà thầu:

- Tổ chức ăn giữa ca cho người lao động trực tiếp làm việc tại công trình;

- Thực hiện việc chấm công, tổng hợp chi phí ăn giữa ca theo ngày công thực tế làm việc làm cơ sở để Tổng thầu thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca với Chủ đầu tư.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH:

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp xây dựng các công trình thủy điện Tuyên Quang, Sê San 3, Sê San 3A và Hồ chứa nước Cửa Đạt cũng được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ và doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước; các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT, Vụ LĐTL, Bộ LĐTBXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.012

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228