Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Số hiệu: 02/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được ban hành ngày 20/02/2017.

Theo đó, tháng 5 hàng năm, các cơ quan Nhà nước về ATVSLĐ các cấp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tập trung tổ chức, thực hiện các hoạt động cụ thể trong tháng hành động ATVSLĐ nhằm: 

- Triển khai chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Triển khai  các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; các yêu cầu, chỉ đạo, định hướng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Triển khai các mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 06/4/2017 và thay thế việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ theo Hướng dẫn 4280/BCĐTLQG –ATLĐ ngày 30/11/2006.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động s 84/2015/QH ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định s 87/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 về tchức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn tchức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động như sau.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động các cấp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 3. Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào thực trạng và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xây dựng chủ đề chung của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Các bộ, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể lựa chọn chủ đề riêng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động của bộ, ngành, địa phương.

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phải ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với các mục tiêu cụ thể và chứa đựng thông điệp thúc đẩy hành động, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, hướng vào những vấn đề trọng tâm, nổi cộm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động mà cộng đồng doanh nghiệp, xã hội, dư luận quan tâm.

Điều 4. Nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Tập trung vào tổ chức, thực hiện các hoạt động cụ thể để triển khai chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các yêu cầu, chỉ đạo, định hướng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; các mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Khuyến khích tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lồng ghép, gắn kết với các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy nổ, hoạt động của Tháng công nhân.

Các hoạt động chính tổ chức trong Tháng hành động gồm:

1. Ở cấp Bộ, ngành, địa phương

a) Tổ chức các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động

- Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, khẩu hiệu triển khai chủ đề và nội dung của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ đề, nội dung Tháng hành động cho các cơ quan thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các báo, đài, internet, điện thoại di động, các trang mạng xã hội.

- Xây dựng các hướng dẫn, tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu; in ấn, phát hành áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức các hoạt động chiếu phim tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn cho người lao động; tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia được tổ chức tại một địa phương trọng điểm và do Bộ Lao động - Thương binh xã hội phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trọng điểm tổ chức.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động hoặc các hoạt động cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động phù hợp với điều kiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Lễ phát động có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan; đại diện các doanh nghiệp, người lao động, sinh viên, học sinh trên địa bàn địa phương.

Chương trình của Lễ phát động gồm các nội dung chính sau: thông tin tổng quan về thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phát động và truyền tải thông điệp Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động.

c) Kiểm tra, thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các yêu cầu, chỉ đạo theo chủ đề phát động của Tháng hành động năm đó; các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

d) Phát động các chiến dịch, phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động

Hằng năm hoặc theo từng giai đoạn, các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động các chiến dịch, phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng hành động nhằm thúc đẩy việc triển khai, thực thi Luật an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và cộng đồng xã hội.

Nội dung các chiến dịch, phong trào thi đua cần hướng đến các mục tiêu, giải pháp về cải thiện điều kiện lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thúc đẩy xây dựng văn hóa phòng ngừa, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

đ) Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Luật thi đua khen thưởng và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị tổ chức khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với các hình thức khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc đề xuất Chính phủ khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động: các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy trình, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động) trước ngày 30/01 hng năm.

e) Tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện cụ thể từng năm như: tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng làm việc an toàn; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

g) Tổ chức một số hoạt động khác như: thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức thăm quan các mô hình, cơ sở sản xuất kinh doanh điển hình trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh

Duy trì các hoạt động thường xuyên về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật và tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

a) Xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh;

b) Xây dựng, rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn; tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, từng phân xưởng, tổ, đội để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c) Rà soát, tổ chức các hoạt động tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin và tư vấn, hướng dẫn cho người lao động biết cách tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; rà soát, thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

d) Tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trắc môi trường lao động.

đ) Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, thực hành sơ cấp cứu; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, cơ sở.

e) Khuyến khích các tập đoàn, tổng công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong đơn vị, cơ sở; tổ chức khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung lồng ghép tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện của cơ sở.

Điều 5. Thời gian tổ chức

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 hằng năm.

Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức vào 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng 5 hàng năm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên phạm vi toàn quốc.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để thống nhất về kế hoạch, lựa chọn địa phương trọng điểm, chủ đề, nội dung, hình thức tchức Lphát động Tháng hành động van toàn, vệ sinh lao động và một số hoạt động trọng điểm khác mang tính chất quốc gia theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

c) Xây dựng các thông điệp, khẩu hiệu, tài liệu truyền thông mẫu trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phát hành tới các địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh, đăng tải mẫu trên website của Cục An toàn lao động tại địa chỉ: http://www.antoanlaodong.gov.vn và cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ đề, nội dung các hoạt động của Tháng hành động.

d) Tổng hợp kết quả tổ chức Tháng hành động của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan

a) Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của quốc gia; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở theo phạm vi quản lý triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia; xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị, cơ sở theo phạm vi quản lý triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

3. y ban nhân dân các cấp

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của địa phương.

b) Chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành có liên quan tại địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tới các cấp quận, huyện, xã; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức, thực hiện ở các đơn vị, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

c) Bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này, trong đó cần tập trung ưu tiên để giải quyết những vấn đề trọng tâm, tồn tại trong công tác an toàn, vệ sinh lao động ở địa phương.

d) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chủ đề phát động của Tháng hành động và điều kiện của địa phương, ưu tiên các đối tượng là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương; treo dán, phát hành các tờ rơi, pano, tài liệu, các hướng dẫn cụ thể về quy trình làm việc an toàn cho người lao động tại các nơi công cộng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

a) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho y ban nhân dân trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương.

c) Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn truyền thông trong Tháng hành động, phát hành tới các cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động, trong trong khu vực không có quan hệ lao động.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động của địa phương.

5. Các Tập đoàn, Tổng công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh

a) Căn cứ vào các nội dung hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và dự toán kinh phí chi tiết triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

c) Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với các cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Điều 7. Chế độ báo cáo

1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 7 hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

2. Các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 7 hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2017 và thay thế việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm theo Hướng dẫn số 4280/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ Trung ương.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Đăng Công báo;
-
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ (15 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động

4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm

2. Khó khăn, tồn tại

3. Kiến nghị, đề xuất

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động (thống kê theo Mu số 1).

 

Mẫu số 1

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG
(Kèm theo báo cáo kết quả tchức Tháng hành động van toàn, vệ sinh lao động)

STT

Các hoạt động

Đơn v

Số lượng

Ghi chú

1

Các lp tập huấn, huấn luyện trong Quý II năm…….. hưởng ứng Tháng hành động

lớp

 

 

Tổng số người được huấn luyện, trong đó:

người

 

 

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)

người

 

 

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)

người

 

 

Hun luyện cho nhóm 4 - người lao động

người

 

 

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)

người

 

 

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (nếu có)

Người

 

 

2

Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí

Tin, bài/ cuộc

 

 

3

Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích)

quyển/ tờ

 

 

4

Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua v ATVSLĐ

phong trào/ chiến dịch

 

 

Số tập thể/ cá nhân tham gia

Tập thể/ cá nhân

 

 

5

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

cuộc thi

 

 

Số lượng người tham gia

Người

 

 

6

Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi

cuộc thi

 

 

Số lượng người tham gia

người

 

 

7

Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức trong Quý II.

Cuộc

 

 

Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra

Cơ sở

 

 

Số vi phạm được phát hiện

Vi phạm

 

 

8

Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ ri ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn.

 

 

 

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện

Nguy cơ

 

 

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung

Nội quy/ quy trình

 

 

9

Quan trắc môi trường lao động

 

 

 

Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Cơ sở

 

 

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động (đối với cơ sở sản xuất)

Scuộc

 

 

10

Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động (Quý II năm)

cuộc

 

 

Tổng số người được khám

người

 

 

11

Số cơ sở sản xuất tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động

cuộc

 

 

12

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

Nạn nhân/gia đình

 

 

13

Tchức hội thảo/hội nghị

cuc

 

 

14

Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:

 

 

 

Tập thể

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

15

Svụ tai nạn xảy ra trong Quý II

Trong đó:

vụ

 

% tăng, giảm so với cùng kỳ Quý II năm trước

Tổng số người bị tai nạn

ni

 

Số người chết

người

 

Số người bị thương nặng

người

 

16

Kinh phí

 

 

 

Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

đồng

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 

 

17

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 02/2017/TT-BLDTBXH

Hanoi, February 20, 2017

 

CIRCULAR

GUIDELINES FOR ORGANIZATION OF THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACTION MONTH

Pursuant to the Law on occupational safety and hygiene No. 84/2015/QH dated June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to Decision No. 87/QD-TTg dated January 12, 2016 on organization of the Occupational Safety and Health Action Month;

At the request of Director of the Department of Work Safety;

Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs promulgates a Circular providing guidelines for organization of the Occupational Safety and Health Action Month.

Article 1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to state regulatory bodies on occupational safety and health at all levels; business and production establishments; and other organizations and individuals involved in the occupational safety and health.

Article 3. Topic of the Occupational Safety and Health Action Month

Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall annually base on existing conditions and the reality of occupational accidents and occupational diseases to develop the general topic of the Occupational Safety and Health Action Month. Ministries, regulatory bodies, local governments, and business and production establishments may select specific topics for the action month in conformity with social – economic conditions and the reality of occupational safety and health of each ministry/ regulatory body/ local government.

The topic of the Occupational Safety and Health Action Month must be expressed in a succinct and unambiguous way with specific objectives and the message to encourage action and improve awareness and adherence to the law on occupational safety and health, paying special attention to key and important issues concerning occupational safety and health affected businesses, society and public psychologically.

Article 4. Contents of the Occupational Safety and Health Action Month

Focus on the organization and performance of specific actions to develop the topic of the Occupational Safety and Health Action Month; regulations of the Law on occupational safety and health, requirements, directions and orientations in occupational safety and health affairs; objectives to improve working conditions, prevent occupational accidents and occupational disease, and foster a civilized lifestyle and labor safety culture at the workplace.

Encourage the connection and association between activities of the Occupational Safety and Health Action Month and the environmental protection, the prevention and control on climate changes, the fire fighting and prevention, and activities of the Workers Month.

The main activities of the Action Month include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Organize communication activities relating to occupational safety and health topic

- Prepare, send or deliver messages and/or slogans about the topic and contents of the Occupational Safety and Health Action Month; provide documents and information concerning the topic and contents of the Action Month to mass media agencies; disseminate and propagate the topic and contents of the Action Month on newspapers, radio/television channels, internet network, mobiles and social networking websites.

- Design sample communication products, written instructions and documents; print and deliver flyers, banners and mottos; present propagation films to disseminate and instruct labour safety skills and process to workers; organize mobile vehicles to propagate the occupational safety and health topic.

b) Organize the Launching Ceremony of the Occupational Safety and Health Action Month

The Launching Ceremony of the National Occupational Safety and Health Action Month shall be organized at a key province or city by Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs in association with relevant ministries/ regulatory bodies/ local governments.

Ministries/ regulatory bodies/ local governments shall organize the Launching Ceremony or specific activities to respond to the Action Month in conformity with their actual conditions in a practical and efficient way.

The Launching Ceremony shall be organized with the participation of authorized leaders of the Communist Party Committees and governments at all levels, and relevant agencies, organizations and/or associations; representatives of enterprises, workers and students in the province or city where the Launching Ceremony is organized.

The Program of the Launching Ceremony includes the following basic contents: present overviews of the reality of occupational safety and health affairs, the reality of occupational accidents; launch and disseminate message of the Occupational Safety and Health Action Month; commend and reward the achievements in occupational safety and health.

c) Conduct occupational safety and health inspections

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Launch occupational safety and health campaigns and/or emulation movements

Ministries/ regulatory bodies/ local governments shall, on an annual basis or at each period, launch occupational safety and health campaigns and/or emulation movements in the Action Month with the aim of speeding up the implementation of the Law on occupational safety and health at agencies, business and production establishments/ units and society.

Contents of campaigns or emulation movements should be aimed at objectives and measures to improve working conditions, prevent occupational accidents and occupational diseases, build and develop the culture of prevention on occupational safety and health, industrial behavior, and labour disciplines, and foster a civilized lifestyle and labour safety culture at the workplace.

dd) Commend and reward occupational safety and health achievements

Ministries/ regulatory bodies/ local governments shall, pursuant to regulations of the Law on emulation and commendation, and based on their status, commend and reward teams and individuals having excellent achievements in occupational safety and health in the Occupational Safety and Health Action Month.

With respect to commendation and reward on occupational safety and health achievements under the competence of Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs or subject to the Prime Minister’s decision, Ministries/ regulatory bodies/ local governments/ business and production establishments shall actively prepare and submit the applications for commendation and reward to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs (via the Department of Work Safety) by January 31st every year.

e) Organize some activities specializing in the occupational safety and health topic

Organize some activities specializing in the occupational safety and health topic in conformity with specific conditions in each year such as talks on policies on occupational safety and health, seminars, conferences and meetings about the occupational safety and health topic, consultancy, training and drilling in labour safety skills and process, health examination, and examination of occupational diseases for workers.

g) Organize other activities such as visiting and supporting victims of occupational accidents and occupational diseases and their families; organizing arts/cultural exchanges which contain occupational safety and health contents; visiting business and production establishments with typical occupational safety and health models.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maintain regular activities relating to occupational safety and health in accordance with regulations of law, paying attention to the following basic contents:

a) Design and organize specific action programs on occupational safety and health at business and production establishments;

b) Formulate, review and supplement rules and procedures for safe work; inspect and evaluate risks of occupational safety and health to each machinery, equipment, workshop, and working group/team to work out measures to efficiently prevent and cope with emergencies/risks of occupational accidents or occupational diseases.

c) Review and organize drilling and training activities in occupational safety and health in conformity with each group of subjects as regulated by law; provide information and advice, instructions to workers to evaluate risks of occupational safety and health; examine and verify machinery, equipment and materials bound by strict requirements for occupational safety and health.

d) Organize examination of health and occupational diseases for the workers; carry out the monitoring of working environment.

dd) Organize practice or maneuvers of skills for coping with technical errors relating to labour safety, practice of first-aid skills; organize contests for improving working conditions, preventing occupational accidents and occupational diseases; sign manual agreement to ensure the occupational safety and health at workshops, groups or teams in conformity with specific conditions of each business and production establishment/ unit.

e) Groups, corporations, and business and production establishments are encouraged to organize launching ceremonies to respond to the Occupational Safety and Health Action Month; commend and reward teams/individuals having excellent performance in occupational safety and health activities; visit and support victims of occupational accidents or occupational diseases and their families; organize arts/cultural exchanges whose contents include occupational safety and health contents in conformity with existing conditions of each unit.

Article 5. Organization period

The Occupational Safety and Health Action Month shall be organized from the 01st day to 31st day of May every year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Implementation organization

1. Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs

a) Instruct the launching of the Occupational Safety and Health Action Month nationwide.

b) Take charge and cooperate with Ministry of Health, Vietnam General Confederation of Labor and relevant ministries/ regulatory bodies in carrying out an unanimous agreement on the plan and selection of key province/city, topic, contents, form of organizing the Launching Ceremony of the Occupational Safety and Health Action Month and some other activities with the national stature in conformity with regulations in Clause 1 Article 4 herein.

c) Prepare and deliver messages, slogans and communication documents in the Occupational Safety and Health Action Month to local governments, business and production establishments, as well as post them on the website of the Department of Work Safety at: http://www.antoanlaodong.gov.vn and the portal of Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs at:  http://www.molisa.gov.vn; coordinate with mass media agencies in disseminating and propagating the topic and contents of the Action Month.

d) Consolidate results of activities of the Action Month organized by Ministries, regulatory bodies and local governments in the whole country, and submit the consolidated report to the Prime Minister.

2. Relevant Ministries, regulatory bodies and agencies

a) Relevant Ministries, regulatory bodies and agencies shall formulate plans and organize suitable and practical activities to respond to the Occupational Safety and Health Action Month; coordinate with the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs to organize the Launching Ceremony of the Occupational Safety and Health Action Month; instruct units/establishments under their management to carry out activities to respond to the Action Month; consolidate and evaluate the results of the Occupational Safety and Health Action Month.

b) Request the Vietnam General Confederation of Labor, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, the Vietnam Cooperative Alliance, and Vietnam Farmer’s Union to cooperate in organizing the Launching Ceremony of the Occupational Safety and Health Action Month; formulate programs or plans, organize and instruct units/establishment under their management to organize activities to respond to the Action Month; evaluate and report results of the Occupational Safety and Health Action Month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Formulate plans and provide instructions for organizing activities of the annual Occupational Safety and Health Action Month in province.

b) Instruct and assign duties to relevant departments/boards/regulatory bodies in the province to organize activities in response to the Occupational Safety and Health Action Month at district and communal levels; regularly inspect, expedite and evaluate the organization or compliance with occupational safety and health requirements at units/establishments under their management.

c) Allocate funds to organize practical activities in response to the Action Month in conformity with local conditions as regulated in Clause 1 Article 4 herein. However, funds for key or unsolved issues relating to local occupational safety and health affairs shall be prioritized.

d) Organize communication and propagation activities, and education of law on occupational safety and health in conformity with the topic of the Action Month and the local reality with paying special attention to non-contract workers in local areas; hang and deliver flyers, posters, documents and written instructions on safety work process to workers in public places.

4. Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs of provinces/central-affiliated cities and District-level Offices of Labour, War Invalids and Social Affairs

a) Take charge and coordinate with Provincial-level Occupational Safety and Health Councils and relevant agencies in providing advice to People’s Committees about direction and promulgation of plans to develop the Occupational Safety and Health Action Month in local areas.

b) Formulate programs/plans and organize practice and suitable activities in response to the Occupational Safety and Health Action Month in local areas.

c) Design publications and documents to disseminate information in the Action Month, deliver them to business and production establishments and workers in regions without labour relations.

d) Consolidate and prepare reports on the results of the Occupational Safety and Health Action Month in provinces/districts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Based on contents mentioned in Clause 2 Article 4 herein, formulate plans and estimate costs for performing activities of the Occupational Safety and Health Action Month in conformity with their business reality.

b) Instruct their member companies to organize practical activities in response to the Occupational Safety and Health Action Month.

c) Consolidate, evaluate and submit reports on the results of the Occupational Safety and Health Action Month to competent agencies.

Article 7. Reporting

1. Business and production establishments, and Offices of Labour, War Invalids and Social Affairs shall submit reports on the Occupational Safety and Health Action Month to Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs by July 15th every year using the Form stated in the Appendix enclosed with this Circular.

2. Ministries, regulatory bodies, corporations, groups, and Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs shall submit reports on the Occupational Safety and Health Action Month to Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs by July 30th every year using the Form stated in the Appendix enclosed with this Circular.

Article 8. Implementation provision

This Circular shall come into force as from April 06, 2017 and supersede the organization of the National Week on occupational safety and health & fire prevention as instructed in the Guidance No. 4280/BCDTLQG-ATLD dated November 30, 2006 of the National Steering Board of the National Week on occupational safety and health & fire prevention.

Any difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs for guidance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Doan Mau Diep

 

APPENDIX

REPORT ON THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACTION MONTH
(Enclosed to the Circular No. 02/2017/TT-BLDTBXH dated February 20, 2017 by Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs)

I. ORGANIZING THE ACTION MONTH

1. Instructing, announcing plan, inspecting and expediting the plan implementation.

2. The Launching Ceremony of the Occupational Safety and Health Action Month (if any).

3. The activities organized in the Action Month

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Funding from state budget or funds of the business and production establishment

- Funds derived from state budget, contributions by enterprises and other legal sources of funding (if any)

II. GENERAL ASSESSMENT
1. Achievements; experiences

2. Difficulties, shortcomings

3. Proposals

4. Figures about activities of the Action Month (using Form No. 1).

 

Form No. 1

FIGURES ABOUT ACTIVITIES OF THE ACTION MONTH
(Enclosed with the Report on the Occupational Safety and Health Action Month)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Activities

Unit

Quantity

Note

1

Training and drilling classes organized in Quarter II of the year…….in response to the Action Month

class

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

person

 

 

Training classes for managers in charge of occupational safety and health duties (group 1)

person

 

 

Training classes for individuals in charge of performing occupational safety and health duties (group 2)

person

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Training classes for workers bound by strict requirements for occupational safety and health (group 3)

person

 

 

Training classes for group 4 - workers

person

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

person

 

 

Training classes for occupational safety and health guides (group 6)

person

 

 

Training classes for non-contract workers (if any)

person

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Organization of talks, reports, news, articles in newspapers or on television

News/article/talk

 

 

3

Publications (books, newspapers, flyers, banners)

Book/piece

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Launching and developing occupational safety and health campaigns and emulation movements

Campaign/movement

 

 

Number of teams/individuals participating in such campaigns/movements

Team/ individual

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Organizing contests on knowledge about the law on occupational safety and health

contest

 

 

Number of participants

person

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organizing “excellent occupational safety and health guide” competitions

competition

 

 

Number of participants

person

 

 

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Inspection

 

 

Number of inspected enterprises/establishments

Establishment

 

 

Number of violations

Violation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

Self-inspection of compliance with occupational safety and health requirements; reviewing and discovering risks, and supplementing rules and procedures for safe work.

 

 

 

Discovered risks

Risk

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulated and supplemented rules and procedures for safe work

Rule/procedure

 

 

9

Monitoring of working environment

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Establishment

 

 

Times of monitoring of working environment (for production establishments)

Time

 

 

10

Organizing examination of health for the workers (in Quarter II of the year…….)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Total workers undergoing health examination

person

 

 

11

Number of production establishments organizing Launching Ceremony in response to the Action Month

ceremony

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

12

Visiting victims and their families

Victim/family

 

 

13

Organizing meetings/seminars

Meeting/seminar

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

14

Commending and rewarding teams/individuals having excellent achievements in occupational safety and health

 

 

 

Teams

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Individuals

 

 

 

15

Number of occupational accidents in Quarter II

In which:

accident

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total victims of occupational accidents

person

 

Number of deaths

person

 

Number of people seriously injured in occupational accidents

person

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Funding

 

 

 

Funding from state budget/ or funds of the business and production establishment

VND

 

 

Subsidies or funds mobilized from other legal sources (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

17

Other contents (if any)

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28.732

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198