Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Người ký: Trịnh Quân Huấn, Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 10/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP;

Sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, Liên bộ: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động như sau:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Thông tư này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở lao động) hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ khác đóng trụ sở tại Việt Nam.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí để thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chương 2.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

Điều 4. Tổ chức bộ phận an toàn - vệ sinh lao động

1. Cơ sở lao động phải thành lập bộ phận an toàn - vệ sinh lao động theo quy định tối thiểu sau:

a) Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp dưới 300 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an toàn - vệ sinh lao động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Cơ sở có số lao động trực tiếp từ 300 đến 1.000 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an toàn - vệ sinh lao động làm việc theo chế độ chuyên trách.

c) Cơ sở lao động có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người phải thành lập Phòng hoặc Ban an toàn - vệ sinh lao động hoặc bố trí tối thiểu 2 cán bộ chuyên trách an toàn - vệ sinh lao động;

2. Cán bộ an toàn - vệ sinh lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ thuật môi trường, vệ sinh lao động.

b) Có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của cơ sở.

3. Trường hợp cơ sở lao động không thành lập được bộ phận an toàn - vệ sinh lao động đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2 Điều này thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ an toàn - vệ sinh lao động quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Điều 5. Chức năng và nhiệm vụ bộ phận an toàn - vệ sinh lao động

1. Chức năng:

Bộ phận an toàn - vệ sinh lao động có chức năng tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động.

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao động tiến hành các công việc sau:

- Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động;

- Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động;

- Xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn - vệ sinh lao động của Nhà nước, của cơ sở lao động trong phạm vi cơ sở lao động;

- Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động;

- Kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động theo định kỳ ít nhất 1 tháng/1 lần các bộ phận sản xuất và những nơi có các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu đơn vị tổ chức bữa ăn công nghiệp); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe lao động.

b) Đề xuất, tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi cơ sở lao động theo quy định tại Điều 17 Thông tư này;

c) Đề xuất với người sử dụng lao động biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn - vệ sinh lao động.

Điều 6. Quyền hạn của bộ phận an toàn - vệ sinh lao động

1. Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định việc tạm đình chỉ công việc (trong trường hợp khẩn cấp) khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thi hành các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động về tình trạng này.

2. Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng.

3. Tham gia điều tra, thống kê, báo cáo và quản lý các vụ tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động.

5. Tham gia góp ý về lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động tại các cuộc họp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong việc lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu, trong việc tổ chức tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị.

6. Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, của các đơn vị cấp dưới hoặc của người lao động.

7. Tham gia ý kiến vào việc thi đua, khen thưởng; tổng hợp, đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động.

Điều 7. Tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở

1. Cơ sở lao động phải bố trí thành lập bộ phận y tế tại cơ sở theo quy định tối thiểu sau:

a) Cơ sở sử dụng số lao động trực tiếp từ 500 đến 1.000 người thì phải có ít nhất 01 nhân viên y tế có trình độ trung học chuyên ngành y.

b) Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người cùng làm việc trên địa bàn thì phải tổ chức trạm y tế hoặc phòng hoặc ban y tế có ít nhất 01 y sĩ hoặc 01 bác sỹ đa khoa;

2. Trường hợp cơ sở lao động không thành lập được bộ phận y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc là cơ sở lao động có tổng số lao động trực tiếp dưới 500 người thì phải có hợp đồng chăm sóc sức khỏe với một trong các cơ quan y tế địa phương dưới đây:

a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

b) Phòng khám đa khoa khu vực;

c) Bệnh viện huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) hoặc trung tâm y tế huyện.

Điều 8. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận y tế

1. Chức năng: Bộ phận y tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động và trực tiếp thực hiện việc quản lý sức khỏe của người lao động.

2. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thông thường tại cơ sở lao động và sơ cứu, cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động;

b) Quản lý tình hình sức khỏe của người lao động, bao gồm: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khám bệnh nghề nghiệp; lưu giữ và theo dõi hồ sơ sức khỏe tuyển dụng, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (nếu có);

c) Quản lý cơ số trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cứu, cấp cứu theo ca sản xuất (nếu có) và theo phân xưởng sản xuất;

d) Xây dựng các nội quy về vệ sinh lao động, các yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và các biện pháp dự phòng để người lao động tham gia phòng tránh;

đ) Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng các phương án và tình huống cấp cứu tai nạn lao động tại cơ sở nhằm bảo đảm sơ cấp cứu có hiệu quả trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn;

e) Kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại cơ sở lao động; phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động để triển khai thực hiện đo, kiểm tra, giám sát các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động, hướng dẫn các phân xưởng và người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh lao động;

g) Xây dựng kế hoạch điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có kết quả khám sức khỏe định kỳ là loại IV, loại V hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;

h) Định kỳ hằng năm tổ chức huấn luyện cho người lao động về ảnh hưởng của các yếu tố có hại phát sinh trong môi trường lao động đến sức khỏe và các biện pháp dự phòng các bệnh có liên quan đến yếu tố nghề nghiệp; các biện pháp sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động thông thường tại nơi làm việc;

i) Hằng năm kiểm tra, giám sát môi trường lao động; quản lý hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở; đề xuất các khuyến nghị và biện pháp cải thiện điều kiện lao động và nâng cao sức khỏe cho người lao động;

k) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (cơ cấu định lượng hiện vật, cách thức tổ chức bồi dưỡng) cho những người làm việc trong điều kiện lao động có hại đến sức khỏe;

l) Tham gia hoàn chỉnh các thủ tục để giám định tổn hại sức khỏe, thương tật cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;

m) Phối hợp và nhận sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương hoặc y tế Bộ, ngành (nếu có) để quản lý sức khỏe của người lao động; tiếp nhận và thực hiện đầy đủ chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của y tế địa phương và y tế Bộ, ngành;

n) Thực hiện các báo cáo định kỳ về quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của người lao động đối với cơ quan y tế địa phương và y tế Bộ, ngành (nếu có).

Điều 9. Quyền hạn của bộ phận y tế

1. Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động;

2. Tham dự các cuộc họp về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu và tiếp nhận đưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị để tham gia ý kiến về lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động;

3. Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định việc tạm đình chỉ công việc (trong trường hợp khẩn cấp) khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc các nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe, bệnh tật, ốm đau cho người lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động về tình trạng này.

4. Đình chỉ việc sử dụng các chất không bảo đảm quy định về vệ sinh lao động;

5. Tham gia việc tổng hợp, đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động;

6. Tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương hoặc y tế Bộ, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác.

Điều 10. Tổ chức mạng lưới an toàn - vệ sinh viên

1. Mỗi khoa, phòng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ sản xuất trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có ít nhất 01 an toàn - vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc.

2. An toàn - vệ sinh viên phải là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

3. An toàn - vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động, trên cơ sở "Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên" do người sử dụng lao động ban hành.

Điều 11. Nhiệm vụ của an toàn - vệ sinh viên

1. Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, phòng, khoa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động.

2. Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn - vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn - vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phòng, khoa; phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị.

3. Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, các biện pháp, phương án làm việc an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, phòng, khoa; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ, phòng, khoa.

4. Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc.

Điều 12. Quyền hạn của an toàn - vệ sinh viên

1. Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn - vệ sinh viên; riêng đối với an toàn - vệ sinh viên trong tổ sản xuất được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ đó và được hưởng phụ cấp trách nhiệm như tổ trưởng sản xuất.

2. Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động.

3. Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động do công đoàn và người sử dụng lao động phối hợp tổ chức.

Điều 13. Tổ chức hội đồng bảo hộ lao động

1. Cơ sở lao động có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người thì phải thành lập Hội đồng bảo hộ lao động. Đối với các cơ sở lao động khác thì có thể thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, nếu thấy cần thiết và đủ điều kiện để hoạt động.

2. Hội đồng bảo hộ lao động ở cơ sở lao động là tổ chức phối hợp, tư vấn về các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động và để bảo đảm quyền được tham gia và kiểm tra giám sát về công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn.

3. Số lượng thành viên Hội đồng bảo hộ lao động tùy thuộc vào số lượng lao động và quy mô của cơ sở nhưng phải bảo đảm các quy định sau:

a) Đại diện người sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn làm Phó chủ tịch Hội đồng;

c) Trưởng bộ phận hoặc cán bộ an toàn - vệ sinh lao động của cơ sở là ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng; nếu cán bộ an toàn - vệ sinh lao động là hợp đồng thuê từ tổ chức khác thì ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng sẽ do người sử dụng lao động chỉ định.

Tùy đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ sở lao động, Hội đồng bảo hộ lao động có thể có thêm các thành viên khác có liên quan nhưng số lượng không được vượt quá 09 người.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng bảo hộ lao động

1. Tham gia, tư vấn với người sử dụng lao động và phối hợp các hoạt động trong việc xây dựng quy chế quản lý, chương trình hành động, kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động và các biện pháp an toàn - vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của cơ sở lao động;

2. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động theo định kỳ 6 tháng và hằng năm. Trong kiểm tra, nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn, có quyền yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ đó.

Chương 3.

KẾ HOẠCH AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 15. Lập kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động của cơ sở

1. Cơ sở lao động khi lập kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ hằng năm của cơ sở thì đồng thời phải lập kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động bổ sung phù hợp với nội dung công việc.

2. Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động phải được lập từ tổ sản xuất, phòng, ban trở lên, đồng thời phải được thông báo để mọi người lao động tham gia ý kiến.

3. Việc lập kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động phải căn cứ vào các nội dung sau:

a) Chi phí công tác an toàn - vệ sinh lao động năm trước; nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

b) Những thiếu sót tồn tại trong công tác an toàn - vệ sinh lao động được rút ra từ các sự cố, vụ tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, các báo cáo kiểm điểm việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động năm trước;

c) Các kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của các đoàn thanh tra, kiểm tra;

d) Các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn - vệ sinh lao động, bảo hộ lao động.

4. Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động phải bao gồm cả nội dung, biện pháp, kinh phí, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện. Nội dung của kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động ít nhất phải có các thông tin sau:

a) Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ;

b) Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc: lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi, hút hơi khí độc, hệ thống chiếu sáng, vách ngăn tiếng ồn, hệ thống chống rung sóc; cách ly vi sinh vật gây hại; cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh; đo kiểm môi trường lao động …;

c) Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

d) Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp;

đ) Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động.

5. Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, cơ sở lao động xây dựng nội dung chi tiết kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động hằng năm cho phù hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 16. Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động

1. Ngay sau khi kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động được phê duyệt, các cán bộ, phòng được người sử dụng lao động giao nhiệm vụ phải phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động và bộ phận y tế để tổ chức triển khai, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động và thông báo kết quả thực hiện cho người lao động trong cơ sở lao động biết.

Chương 4.

TỰ KIỂM TRA AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 17. Tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động

1. Người sử dụng lao động phải quy định và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

2. Nội dung, hình thức và thời hạn tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động chủ động quyết định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này, nhưng phải bảo đảm việc kiểm tra toàn diện được tiến hành ít nhất 6 tháng/lần ở cấp cơ sở lao động và 3 tháng/1 lần ở cấp phân xưởng, tổ, đội sản xuất.

3. Đối với nhóm công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì các quy định về tự kiểm tra được áp dụng cho từng công ty trong nhóm.

Chương 5.

THỐNG KÊ, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

Điều 18. Thống kê, báo cáo

1. Cơ sở lao động phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo theo quy định hiện hành. Các số liệu thống kê phải được lưu giữ ít nhất là 5 năm ở cấp phân xưởng và 10 năm ở cơ sở lao động để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động.

2. Cơ sở lao động, kể cả chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại địa phương, đơn vị đến thi công tại địa phương phải thực hiện báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động định kỳ một năm 2 lần (báo cáo 6 tháng và hằng năm) với cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 5 tháng 7, báo cáo năm phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động của các cơ sở lao động đóng trên địa bàn, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 30 tháng 01 hằng năm.

Điều 19. Sơ kết, tổng kết

1. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, cơ sở lao động phải tổ chức sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động, với các nội dung: Phân tích các kết quả, các thiếu sót, tồn tại và các bài học kinh nghiệm; tổ chức khen thưởng đối với các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở lao động; phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động.

2. Việc sơ kết, tổng kết phải được thực hiện từ cấp phân xưởng, đội sản xuất lên đến cơ sở lao động.

Chương 6.

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác an toàn - vệ sinh lao động

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở cơ sở lao động.

2. Có quyết định phân định trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn - vệ sinh lao động cho các cán bộ quản lý, đến từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở lao động. Người sử dụng lao động có thể bổ sung thêm nhân sự, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận trên để phù hợp với điều kiện của cơ sở lao động nhưng phải bảo đảm đúng thẩm quyền của mình, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Việc phân định trách nhiệm về an toàn - vệ sinh lao động tham khảo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cá nhân dưới quyền thực hiện tốt chương trình, kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động.

4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn - vệ sinh lao động theo quy định hiện hành, cụ thể:

a) Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động thì phải lập và phê duyệt kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;

b) Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động;

c) Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên;

d) Xây dựng, rà soát nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư (kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư) và nơi làm việc;

đ) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động;

e) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám bệnh nghề nghiệp (nếu có) cho người lao động;

g) Tổ chức giám định tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động sau khi đã được điều trị ổn định;

h) Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, công tác huấn luyện, đăng ký, kiểm định.

5. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào quần chúng thực hiện an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường ở cơ sở lao động.

Điều 21. Nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn - vệ sinh lao động

1. Thay mặt người lao động tham gia xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể trong đó có các điều khoản về an toàn - vệ sinh lao động.

2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, các biện pháp làm việc an toàn và phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh trong sản xuất, đấu tranh với những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn.

3. Tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động khi tiến hành các công việc sau: xây dựng nội quy, quy chế quản lý an toàn - vệ sinh lao động; xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động; đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động; tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động an toàn - vệ sinh lao động của công đoàn ở cơ sở để tham gia với người sử dụng lao động.

4. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động để đẩy mạnh phong trào bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động; động viên khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị, máy, công nghệ nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động.

5. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hộ lao động cho cán bộ đoàn và mạng lưới an toàn - vệ sinh viên.

Điều 22. Quyền hạn của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn - vệ sinh lao động

1. Tham gia với người sử dụng lao động trong việc xây dựng các quy chế, nội quy quản lý về an toàn - vệ sinh lao động.

2. Tổ chức đoàn kiểm tra độc lập của Công đoàn hoặc tham gia các đoàn tự kiểm tra do cơ sở lao động tổ chức để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, thực hiện các chế độ chính sách an toàn - vệ sinh lao động và các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động.

3. Kiến nghị với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp an toàn - vệ sinh lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật.

4. Tham gia điều tra tai nạn lao động; tham dự các cuộc họp kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở lao động.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH; Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT của Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế;
- Lưu: VT Bộ LĐTBXH, VT Bộ Y tế, Cục ATLĐ, Cục QLMTYT, Vụ PC-Bộ Y tế.
 

 

PHỤ LỤC SỐ 1

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CÁC PHÒNG (BAN) NGHIỆP VỤ Ở MỘT DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế)

1. Trách nhiệm của quản đốc phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương (sau đây gọi chung là quản đốc phân xưởng)

a) Tổ chức huấn luyện kèm cặp hướng dẫn đối với lao động mới tuyển dụng hoặc mới được chuyển đến làm việc tại phân xưởng về biện pháp làm việc an toàn trước khi giao việc cho họ;

b) Bố trí người lao động làm việc đúng nghề được đào tạo, đã được huấn luyện và đã qua sát hạch kiến thức an toàn - vệ sinh lao động đạt yêu cầu;

c) Không để người lao động làm việc nếu họ không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, không sử dụng đầy đủ thiết bị an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát;

d) Thực hiện, kiểm tra và đôn đốc các tổ trưởng sản xuất và mọi người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và vệ sinh;

đ) Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, xử lý kịp thời các thiếu sót qua kiểm tra, các kiến nghị của các tổ sản xuất, các đoàn thanh tra, kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm của phân xưởng và báo cáo với cấp trên những vấn đề ngoài khả năng giải quyết của phân xưởng;

e) Thực hiện khai báo, báo cáo kịp thời mọi tai nạn lao động xảy ra trong phân xưởng theo quy định;

g) Phối hợp với Chủ tịch Công đoàn bộ phận định kỳ tổ chức tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động, tạo điều kiện để mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong phân xưởng hoạt động có hiệu quả;

h) Quản đốc phân xưởng có quyền từ chối nhận người lao động không đủ trình độ và tạm đình chỉ công việc đối với người lao động tái vi phạm các quy định bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng sản xuất (hoặc chức vụ tương đương)

a) Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành đúng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; quản lý sử dụng tốt phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị an toàn và thiết bị cấp cứu y tế;

b) Tổ chức nơi làm việc bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động; kết hợp với an toàn - vệ sinh viên thực hiện tốt việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ đe dọa đến an toàn và sức khỏe phát sinh trong quá trình lao động sản xuất;

c) Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị để có biện pháp giải quyết kịp thời;

d) Kiểm điểm đánh giá tình trạng an toàn - vệ sinh lao động và việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong các kỳ họp kiểm điểm tình hình lao động sản xuất của tổ;

đ) Tổ trưởng sản xuất có quyền từ chối nhận người không có đủ trình độ chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động vào làm việc; từ chối nhận công việc hoặc dừng công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của tổ viên và báo cáo kịp thời với cấp trên để xử lý.

3. Nhiệm vụ của Phòng hoặc Ban kế hoạch hoặc cán bộ phụ trách công tác kế hoạch

a) Tổng hợp các yêu cầu về nguyên vật liệu, nhân lực và kinh phí của kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh (hoặc kế hoạch công tác) của cơ sở lao động và tổ chức thực hiện;

b) Phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các nội dung công việc đã đề ra trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, bảo đảm cho kế hoạch được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ.

4. Nhiệm vụ của Phòng hoặc ban kỹ thuật và cơ điện hoặc cán bộ kỹ thuật, cán bộ cơ điện

a) Nghiên cứu cải tiến trang thiết bị, hợp lý hóa sản xuất và các biện pháp về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh để đưa vào kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động; hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh và cải thiện điều kiện làm việc;

b) Biên soạn, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất và từng công việc, các phương án ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố; tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy về an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động và phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động huấn luyện cho người lao động tại cơ sở lao động.

c) Tham gia việc kiểm tra định kỳ về an toàn - vệ sinh lao động và tham gia điều tra tai nạn lao động có liên quan đến kỹ thuật an toàn;

d) Phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động tham gia theo dõi việc quản lý, đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.

5. Trách nhiệm của Phòng hoặc Ban tổ chức hoặc cán bộ phụ trách tổ chức lao động

a) Tham mưu đề xuất các thành phần tham gia Hội đồng BHLĐ, cán bộ làm công tác BHLĐ, đội PCCC … phù hợp với quy mô, đặc thù của đơn vị.

b) Phối hợp với các phân xưởng và các bộ phận có liên quan tổ chức và huấn luyện lực lượng phòng chống tai nạn và sự cố trong sản xuất phù hợp với đặc điểm của cơ sở lao động.

c) Phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động và các phân xưởng tổ chức thực hiện các chế độ bảo hộ lao động: đào tạo, nâng cao tay nghề kết hợp với huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật, bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội …;

d) Bảo đảm việc cung cấp đầy đủ nhân lực để thực hiện các nội dung, biện pháp đề ra trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động.

6. Trách nhiệm của Phòng hoặc Ban tài chính hoặc cán bộ phụ trách tài chính của cơ sở lao động

a) Lập dự toán kinh phí kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động trong tổng dự toán kinh phí chung của cơ sở lao động trong kỳ kinh doanh.

b) Bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ kinh phí cho công tác an toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở lao động.

c) Thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế)

1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ

a) Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng cụ nhằm mục đích che, chắn, hãm, đóng, mở các máy, thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động;

b) Các giá để nguyên vật liệu, thành phẩm;

c) Hệ thống chống sét, chống rò điện;

d) Các thiết bị báo động bằng màu sắc, ánh sáng, tiếng động …

đ) Đặt biển báo;

e) Mua sắm, sản xuất các thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy;

g) Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với người lao động;

h) Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất độc hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có nhiều người qua lại;

i) Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động;

k) Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

2. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường:

a) Lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí độc;

b) Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu tố độc hại lan truyền;

c) Xây dựng, cải tạo nhà tắm;

d) Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc;

đ) Đo đạc các yếu tố môi trường lao động;

e) Thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại;

g) Nhà vệ sinh;

h) Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

3. Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân:

a) Dây an toàn; mặt nạ phòng độc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách điện; ủng chịu axít; mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; khẩu trang chống bụi; bao tai chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống điện từ trường, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt v.v….

b) Các trang thiết bị khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

4. Chăm sóc sức khỏe người lao động:

a) Khám sức khỏe khi tuyển dụng;

b) Khám sức khỏe định kỳ;

c) Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;

d) Bồi dưỡng bằng hiện vật;

đ) Điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động; …

5. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động:

a) Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động;

b) Chiếu phim, tham quan triển lãm an toàn - vệ sinh lao động;

c) Tổ chức thi an toàn - vệ sinh viên giỏi;

d) Tổ chức thi viết, thi vẽ đề xuất các biện pháp tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động;

đ) Kẻ pa nô, áp phích, tranh an toàn lao động; mua tài liệu, tạp chí an toàn - vệ sinh lao động;

e) Phát các bản tin về an toàn - vệ sinh lao động trên các phương tiện truyền thông của cơ sở lao động.

g) Các biện pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

 

PHỤ LỤC SỐ 3

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TỔ CHỨC TỰ KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế)

1. Nội dung kiểm tra

a) Việc thực hiện các quy định về an toàn - vệ sinh lao động như: khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật, khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động …;

b) Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ ghi kiến nghị;

c) Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp an toàn đã ban hành;

d) Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc như: Che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước …;

đ) Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế;

e) Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động;

g) Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;

h) Việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại;

i) Kiến thức an toàn - vệ sinh lao động, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của người lao động.

k) Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe người lao động;

l) Hoạt động tự kiểm tra của cấp dưới, việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về an toàn - vệ sinh lao động của người lao động;

m) Trách nhiệm quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động và phong trào quần chúng về an toàn - vệ sinh lao động.

n) Các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

2. Hình thức kiểm tra

a) Kiểm tra tổng thể các nội dung về an toàn - vệ sinh lao động có liên quan đền quyền hạn của cấp kiểm tra;

b) Kiểm tra chuyên đề từng nội dung kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động

c) Kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày;

d) Kiểm tra trước hoặc sau mùa mưa, bão;

đ) Kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn;

e) Kiểm tra định kỳ để nhắc nhở hoặc chấm điểm để xét duyệt thi đua;

g) Các hình thức kiểm tra khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

3. Tổ chức việc kiểm tra

Để việc tự kiểm tra có hiệu quả, tránh hình thức, đối phó cần phải chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm chỉnh các bước sau:

a) Thành lập đoàn kiểm tra: ở cấp doanh nghiệp và cấp phân xưởng khi tự kiểm tra nhất thiết phải tổ chức đoàn kiểm tra, những người tham gia kiểm tra phải là những người có trách nhiệm của cơ sở lao động và của công đoàn, có hiểu biết về kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động;

b) Họp đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định lịch kiểm tra;

c) Thông báo lịch kiểm tra đến các đơn vị hoặc các tổ chức sản xuất;

d) Tiến hành kiểm tra:

- Quản đốc phân xưởng (nếu là kiểm tra ở phân xưởng) phải báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động với đoàn kiểm tra và đề xuất các kiến nghị, biện pháp khắc phục thiếu sót tồn tại ngoài khả năng tự giải quyết của phân xưởng; dẫn đoàn kiểm tra đi xem xét thực tế và trả lời các câu hỏi, cũng như tiếp thu các chỉ dẫn của đoàn kiểm tra;

- Mọi vị trí sản xuất, kho tàng đều phải được kiểm tra.

đ) Lập biên bản kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra ghi nhận xét và kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra; ghi nhận các vấn đề giải quyết thuộc trách nhiệm của cấp kiểm tra vào sổ biên bản kiểm tra của đơn vị được kiểm tra;

- Trưởng đoàn kiểm tra và trưởng bộ phận được kiểm tra phải ký vào biên bản kiểm tra.

e) Xử lý kết quả sau kiểm tra:

- Đối với các đơn vị được kiểm tra phải xây dựng kế hoạch khắc phục các thiếu sót tồn tại thuộc phạm vi của đơn vị giải quyết, đồng thời gửi cấp kiểm tra để theo dõi thực hiện;

- Cấp kiểm tra phải có kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với cơ sở lao động; tổng hợp những nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của mình đối với cấp dưới và giao các bộ phận giúp việc tổ chức thực hiện.

g) Thời hạn tự kiểm tra ở cấp doanh nghiệp và cấp phân xưởng.

Tùy theo tính chất sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động quy định các hình thức tự kiểm tra và thời hạn tự kiểm tra ở cấp doanh nghiệp và cấp phân xưởng. Tuy nhiên, định kỳ tự kiểm tra toàn diện phải được tiến hành ít nhất 6 tháng/1 lần ở cấp doanh nghiệp và 3 tháng/1 lần ở cấp phân xưởng.

h) Tự kiểm tra ở tổ sản xuất:

Việc tự kiểm tra ở tổ phải tiến hành vào đầu giờ làm việc hàng ngày và trước khi bắt đầu vào một công việc mới, vì vậy cần phải được làm nhanh, gọn theo trình tự sau đây:

- Mỗi cá nhân trong tổ, vào đầu giờ làm việc hàng ngày có nhiệm vụ quan sát tình trạng an toàn - vệ sinh lao động của máy, thiết bị, điện, mặt bằng sản xuất, dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy, dụng cụ phương tiện cấp cứu sự cố v.v…. và báo cáo tổ trưởng những thiếu sót hoặc các nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc ảnh hưởng xấu tới sức khỏe (nếu có);

- Tổ trưởng sau khi nhận được các thông tin về tình trạng mất an toàn có nhiệm vụ kiểm tra lại các tồn tại được tổ viên phát hiện, hướng dẫn hoặc bàn bạc với công nhân trong tổ các biện pháp loại trừ để tránh xảy ra tai nạn lao động;

- Đối với những nguy cơ mà tổ không có khả năng tự giải quyết được thì phải thực hiện các biện pháp tạm thời để phòng tránh xảy ra tai nạn lao động, sau đó ghi vào sổ kiến nghị và báo cáo ngay với quản đốc phân xưởng để được giải quyết.

k) Lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn lao động - vệ sinh lao động:

- Sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động là hồ sơ gốc của hoạt động tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động, là chế độ công tác của cán bộ quản lý sản xuất các cấp để thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc cũng như tranh thủ sự đóng góp phản ánh của cấp dưới về tình hình an toàn và vệ sinh lao động, là hồ sơ theo dõi việc giải quyết các thiếu sót tồn tại. Vì vậy, việc lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra là yêu cầu bắt buộc ở mọi cấp trong doanh nghiệp;

- Sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn và vệ sinh lao động phải được đóng dấu giáp lai và quản lý, lưu giữ theo chế độ quản lý tài liệu hiện hành để truy cứu khi cần thiết;

- Mọi trường hợp phản ánh kiến nghị đề xuất và tiếp nhận kiến nghị đề xuất đều phải được ghi chép và ký nhận vào sổ kiến nghị về an toàn - vệ sinh lao động để có cơ sở xác định trách nhiệm.

 

PHỤ LỤC SỐ 4

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế)

ĐỊA PHƯƠNG: ……………
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ………………

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo: ………………… năm …………..

Tên1: ...................................................................................................................................

Nghề nghiệp sản xuất kinh doanh2: ...................................................................................

Loại hình3: ..........................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: ..................................................................................

Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ............................................................

TT

Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo

ĐVT

Số liệu

1

Lao động

 

 

1.1. Tổng số lao động

Người

 

- Trong đó: Tổng số lao động nữ

Người

 

1.2. Số Lao động trực tiếp

Người

 

- Trong đó:

+ Tổng số lao động nữ

Người

 

 

+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người

 

2

Tai nạn lao động

 

 

- Tổng số vụ tai nạn lao động

Vụ

 

+ Trong đó, số vụ có người chết

Vụ

 

- Tổng số người bị tai nạn lao động

Người

 

+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động

Người

 

- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu đồng

 

- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)

Triệu đồng

 

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động

Ngày

 

3

Bệnh nghề nghiệp

 

 

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo

Người

 

Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp

Người

 

- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp

Ngày

 

- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp

Người

 

- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu đồng

 

4

Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động

 

 

+ Loại I

Người

 

+ Loại II

Người

 

+ Loại III

Người

 

+ Loại IV

Người

 

+ Loại V

Người

 

5

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động

 

 

- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số người sử dụng lao động hiện có

Người/ người

 

- Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động được huấn luyện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có

Người/ người

 

- Tổng số an toàn - vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số ATVSV hiện có

Người/ người

 

- Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động

Người/ người

 

- Tổng số người lao động được huấn luyện

Người

 

- Tổng chi phí huấn luyện: (Chi phí này nằm trong Chi phí tuyên truyền, huấn luyện nêu tại Điểm 10)

Triệu đồng

 

6

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ

 

 

- Tổng số

Cái

 

- Trong đó: +Số đã được đăng ký

+ Số đã được kiểm định

Cái

Cái

 

7

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 

 

- Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người

Giờ

 

- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/ 1 người

Ngày

 

8

Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật

 

 

- Tổng số người

Ngày

 

- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10)

Triệu đồng

 

9

Tình hình đo đạc môi trường lao động

 

 

- Số mẫu đo môi trường lao động

Mẫu

 

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn

Mẫu

 

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo

+ Nhiệt độ

+ Bụi

+ Ồn

+ Rung

+ Hơi khí độc

+ …

Mẫu/mẫu

 

10

Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động

 

 

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn

Triệu đồng

 

- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh

Triệu đồng

 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Triệu đồng

 

- Chăm sóc sức khỏe người lao động

Triệu đồng

 

- Tuyên truyền, huấn luyện

Triệu đồng

 

- Chi khác

Triệu đồng

 

 

 

….., ngày … tháng … năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

____________

Hướng dẫn cách ghi:

- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Loại hình doanh nghiệp (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

o Doanh nghiệp nhà nước

o Công ty Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH 01 thành viên

o Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51% vốn thuộc sở hữu Nhà nước

o Doanh nghiệp tư nhân

o Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài

o Công ty hợp danh

o Hợp tác xã …

o Khác

- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

o Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;

o Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

o Ghi tên Sở, Ban, Ngành, nếu trực thuộc Sở Ban ngành tại địa phương;

o Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

o Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.

 

PHỤ LỤC SỐ 5

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế)

UBND TỈNH, THÀNH: ……………
SỞ LĐTBXH: ……………………..

Kính gửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

Năm …………………..

TT

Chỉ tiêu
(trong kỳ báo cáo)

ĐVT

Loại hình

DN Nhà nước

Cty TNHH

C.ty cổ phần

DN tư nhân

Doanh nghiệp FDI

HTX

Đơn vị sự nghiệp

 khác

1

Số đơn vị báo cáo

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Tổng số lao động

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

+ Lao động nữ

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Lao động trực tiếp

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong đó:

+ Lao động nữ

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tai nạn lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số vụ:

Vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó, số vụ có người chết

Vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số người bị TNLĐ

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Số người chết

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng chi phí TNLĐ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thiệt hại do tai nạn lao động (tính bằng tiền)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số ngày công nghỉ vì TNLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bệnh nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó, số người mắc mới BNN

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người công nghỉ vì BNN

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng chi phí cho người bị BNN phát sinh trong năm

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Loại I

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Loại II

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Loại III

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Loại IV

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Loại V

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số NSDLĐ được huấn luyện/ Tổng số NSDLĐ hiện có

Người/ người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số cán bộ ATVSLĐ được huấn luyện/Tổng số cán bộ  hiện có

Người/ người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số ATVSV được huấn luyện/Tổng số ATVSV hiện có

Người/ người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số NLĐ được cấp thẻ an toàn/Tổng số người làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Người/ người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số người lao động được huấn luyện

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng chi phí huấn luyện

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số đã được đăng ký

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số đã được kiểm định

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số giờ làm thêm bình quân/ngày

Giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/người

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số người

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng chi phí

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tình hình đo đạc môi trường lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số mẫu đo môi trường lao động

Mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn

Mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo

+ Nhiệt độ

+ Bụi

+ Ồn

+ …

Mẫu/ mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh

-nt-

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trang bị PTBVCN

-nt-

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chăm sóc sức khỏe người lao động

-nt-

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tuyên truyền, huấn luyện

-nt-

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi khác

-nt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………., ngày … tháng … năm ....
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(Ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS - THE MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT

Hanoi, January 10, 2011

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE ORGANIZATION OF LABOR SAFETY AND SANITATION WORK IN LABOR-EMPLOYING ESTABLISHMENTS

Pursuant to the June. 23, 1994 Labor Code; the April 2, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code; and the June 29, 2006 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code;

Pursuant to the Governments Decree No. 06/ CP of January 20, 1995, detailing a number of articles of the Labor Code regarding labor safety and sanitation; and Decree No. 110/2002/ ND-CP of December 27, 2002, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 06/CP;

After consulting the Vietnam Genera! Confederation of Labor; the Ministry of Finance and concerned agencies, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Health jointly guide the organization of labor safety and sanitation work in labor-employing establishments as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Subjects of applications

This Circular applies to all agencies, enterprises and establishments which employ labor (below referred to as labor-employing establishments) operating ir; the Vietnamese territory, except state administrative agencies, socio-political organizations, socio-professional organizations and other non-governmental organizations based in Vietnam.

Article 3. Funding

Funds for labor safety and sanitation work shall be accounted as regular operation expenses or production and business expenses of labor-employing establishments and as reasonable expenses for enterprise income tax calculation and payment by these establishments under the current law on enterprise income tax.

Chapter II

ORGANIZATION OF THE APPARATUS IN CHARGE OF AND ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES FOR LABOR SAFETY AND SANITATION IN LABOR-EMPLOYING ESTABLISHMENTS

Article 4. Organization of labor safety and sanitation units

1. A labor-employing establishment shall set up a labor safety and sanitation unit according to the following minimal regulations:

a/ If the establishment employs under 300 direct workers, it shall appoint at least 1 part-lime labor safety and sanitation officer;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ If the establishment employs more than 1,000 direct workers, it shall set up a labor safety and sanitation office or section or appoint at least 2 full-time labor safety and sanitation officers.

2. A labor safety and sanitation officer must satisfy the following conditions:

a/ Having professional knowledge and skills in safety, lire and explosion prevention and fighting, labor environment and sanitation techniques;

b/ Being knowledgeable about practical production, business or service provision operations of his/her establishment.

3. In case a labor-employing establishment cannot set up a labor safety and sanitation unit satisfying the conditions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, it shall sign a contract with a capable organization to discharge the labor safety and sanitation tasks specified in Clause 2, Article 5 of this Circular.

Article 5. Functions and tasks of a labor safety and sanitation unit

1. Functions:

A labor safety and sanitation unit shall function to advise and assist the employer in organizing the performance, inspection and supervision of labor safety and sanitation activities.

2. Tasks:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Elaborating internal rules, regulations, processes and measures to assure labor safety and sanitation, prevent and fight fire and explosion in the establishment;

- Managing and monitoring the registration and inspection of machines, equipment, supplies and substances subject to stringent labor safety and sanitation requirements;

- Working out annual labor safety and sanitation plans and urging and supervising the implementation of these plans; assessing risks and working out emergency response and rescue plans;

- Disseminating the State's and the labor-employing establishment's regulations on labor safety and sanitation within the establishment;

- Organizing labor safety and sanitation training for employees;

- Conducting labor safety and sanitation examination at least once a month in production units and places in which heavy, noxious or dangerous jobs are performed;

- Checking the labor environment and food safety (if the establishment provides industrial shift meals for employees); following the situation of occupational injuries and diseases; and proposing the employer to take measures to manage and care for labor health.

b/ To propose and take part in inspecting the observance of labor safety and sanitation regulations by the labor-employing establishment under Article 17 of this Circular;

c/ To propose to the employer measures to address labor safety and sanitation problems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To request heads of production units to stop the performance of a job or decide to suspend the performance of a job (in case of emergency) upon detecting risks of labor accident for taking measures to assure labor safety and concurrently reporting these risks to the employer.

2. To stop the operation of a machine or equipment which it finds unsafe or outdated.

3. To lake part in investigating into, making statistics on. reporting on and managing labor accidents under current laws.

4. To attend production briefings and meetings to preliminarily or finally review practical production or business operations and appraise the implementation of labor safely and sanitation plans.

5. To give its opinions on labor safely and sanitation at meetings to work out production or business plans, in making and approving designs and construction and takeover-test plans. or in receiving and pulling into use workshops, machines and equipment.

6. To summarize and propose to the employer solutions to recommendations or requests of inspection or examination teams, subordinate units or employees.

7. To contribute its opinions to emulation and commendation work: to summarize and propose commendation and rewarding or disciplining of collectives or individuals for their labor protection, safety and sanitation work.

Article 7. Organization of health units in labor-employing establishments

1. A labor-employing establishment shall set up a health unit according to the following minimal regulations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ If the establishment employs more than 1.000 direct workers working together in the same place, it shall organize a health station or unit or an infirmary staffed with at least 1 assistant medical doctor or general medical doctor.

2. In case a labor-employing establishment cannot set up a health unit under Clause I of this Article or employs under 500 direct workers, it shall sign a healthcare contract with any of the following local health establishments:

a/ Health station of commune, ward or township:

b/ Regional general clinic;

c/ Hospital of district or provincial city (below collectively referred to as district) or district-level health center.

Article 8. Functions and tasks of a health unit

1. Functions: A health unit shall function to advise and assist the employer in managing employee health and to directly perform the management of employee health.

2. Tasks:

a/ To provide ordinary medical examination and treatment services in the establishment and provide first aid and intensive care for labor accident victims;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To manage medical equipment and instruments and medicines supplied for first aid and intensive care purposes for each production shift (if any) or each workshop;

d/ To elaborate internal rules on labor sanitation and elements likely to cause occupational diseases and contingency measures for employees to prevent occupational diseases;

e/ To work out practical scenarios requiring first aid and intensive care in the labor-employing establishment; to prepare labor accident response plans and scenarios in the establishment in order to assure effective first aid and intensive care when labor incidents or accidents occur;

f/ To inspect the observance of sanitation and epidemic prevention and control rules, assuring food safety and hygiene for employees of the establishment; to coordinate with the labor safety and sanitation unit in organizing the measurement, examination and supervision of dangerous elements in the labor environment, and to guide workshops and employees in taking labor sanitation measures;

g/ To work out plans on convalescence and functional rehabilitation for employees who perform heavy or hazardous jobs or whose health is graded IV or V through regular health checks or who have contracted an occupational disease;

h/ To annually train employees in understanding the impacts of the labor environment's elements which are harmful to their health, contingency measures to prevent occupational element-related diseases, and actions to be taken to provide first aid and intensive care for victims of common labor accidents in workplaces;

i/ To conduct annual examination and supervision of the labor environment; to manage the establishment's labor sanitation dossier; to make recommendations and propose measures to improve working conditions and health for employees;

j/ To guide and organize the provision of allowances in kind (quantities and method of providing allowances) for employees working in hazardous conditions;

k/ To take part in improving procedures for assessment of health problems and injuries of employees suffering occupational diseases or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l/ To collaborate and comply with instructions of the health agencies of the locality, ministry and sector (if any) in managing employee health; to receive and fully follow professional instructions of these health agencies;

m/ To send periodical reports on management of employee health and occupational diseases to the health agencies of the locality, ministry and sector (if any).

Article 9. Powers of a health unit

1. To attend briefings on production and meetings to review production or business operations and appraise the implementation of labor safely and sanitation plans:

2. To attend meetings to elaborate production or business plans, make and approve designs and plans on construction, takeover test and operation of workshops, machines and equipment so as to give opinions on labor safety and sanitation;

3. To request heads of production units to order the termination of a job or to decide on suspension of a job (in case of emergency) upon detecting signs of violation or risks of health damage, disease or illness for employees, and concurrently to report these problems to the employer.

4. To stop the use of substances unconformable with labor sanitation regulations;

5. To take part in summarizing and proposing for commendation or disciplining collectives or individuals in labor protection, safety and sanitation work;

6. To participate in meetings, conferences and relations with the health agencies of the locality, ministry and sector for raising of professional skills and work coordination.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Each professional department or section of a medical examination and treatment establishment or each production unit of an enterprise or a production or business establishment must have at least one part-time safety and sanitation worker.

2. A safety and sanitation worker must be a direct worker who is professional!)' knowledgeable (about labor safety and sanitation knowledge and techniques). enthusiastic and exemplary in observing labor safety and sanitation regulations and elected by employees of a working team.

3. Safety and sanitation workers shall work under the management and guidance by the grassroots trade union executive board or the representative of the labor collective and the employer-issued operation regulation of the network of safety and sanitation workers.

Article 11. Tasks of a safety and sanitation worker

1. To urge, remind and guide employees in his/her working team, section or department to strictly observe regulations on labor safety and sanitation, preservation of safety and personal protection devices; to remind the team or section head and department dean to observe labor safety and sanitation regulations.

2. To supervise the observance of standards, regulations, processes and internal rules on labor safety and sanitation, to detect labor safety and sanitation mistakes and violations of employees in his/her team, section or department; to detect unsafe machines or equipment.

3. To take part in working out labor safety and sanitation plans, working measures and plans to assure labor safety and sanitation within his/her team, section or department; to take part in guiding safe working methods for new employees in his/her team, section or department.

4. To request the team head or his/her superior to fully observe labor protection regulations and take adequate measures to assure labor safety and sanitation and promptly address unsafe and unsanitary problems of machines and equipment in the workplace.

Article 12. Powers of a safety and sanitation worker

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To request employees in his/her working team to slop working and take measures lo assure labor safely and sanitation upon detecting risks of an imminent incident or labor accident.

3. To study or receive training provided by the employer in coordination with the trade union for raising professional skills or improving operation methods.

Article 13. Organization of labor protection councils

1. Any labor-employing establishment which employs over 1.000 direct workers shall set up a labor protection council. Other labor- employing establishments may set up a labor protection council when finding it necessary and having sufficient conditions for the operation of such council.

2. Labor protection councils function to coordinate and advise on labor safety and sanitation activities in their labor-employing establishments and to guarantee the trade union's right to take part in and inspect and supervise labor protection, safety and sanitation activities.

3. The membership of a labor protection council depends on the number of employees and the size of its establishment and complies with the following regulations:

a/ The representative of the employer acts as chairman of the council:

b/ The representative of the grassroots trade union executive board or employees in an establishment without trade union organization acts as vice chairman of the council:

c/ The head of the labor safety and sanitation unit or the labor safety and sanitation officer of the establishment acts as standing member-cum-secretary of the council. If the labor safety and sanitation officer is hired under a contract from another organization, the standing member-cum-secretary of the council shall be appointed by the employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Tasks and powers of a labor protection council

1. To join and give advices to the employer and coordinate activities in the elaboration of regulations on management of. programs of action for. and plans on labor safety and sanitation and measures to assure labor safety and sanitation, improve labor conditions, and prevent labor accidents and occupational diseases in its labor-employing establishment.

2. To inspect labor safety and sanitation work in the labor-employing establishment on a biannual and annual basis. Through the inspection, if detecting a risk of unsafety, to request the employer lo take measures to address such risk.

Chapter III

LABOR SAFETY AND SANITATION PLANS

Article 15. Elaboration of labor safety and sanitation plans

1. When elaborating a plan on operation to perform its annual tasks, a labor-employing establishment shall concurrently elaborate a labor safety and sanitation plan, for jobs arising in a plan year, it shall elaborate an additional labor safety and sanitation plan suitable to these jobs.

2. Labor safety and sanitation plans shall be worked out by production teams, sections and divisions upwards and concurrently announced to all employees for comment.

3. The elaboration of a labor safety and sanitation plan must be based on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Shortcomings and problems in labor safety and sanitation work drawn from incidents, labor accidents, fires, explosions and occupational diseases and labor safety and sanitation work review reports in the last year;

c/ Proposals and petitions of employees, the trade union organization and inspection or examination teams:

d/ Current regulations on labor safety. sanitation and protection.

4. A labor safety and sanitation plan must indicate specific activities together with measures, expenses. deadlines and responsibilities to perform these activities. A labor safety and sanitation plan must have at least the following information:

a/ Technical measures for safety and Tire and explosion prevention and fighting;

b/ Technical measures for labor sanitation and improvement of working conditions; installation of ventilation, dust and toxic gas hoovering and lighting systems, sound-proof partitions, anti-vibration system; isolation of harmful microorganisms; renovation of bathrooms and restrooms; gauge and inspection of the labor environment, etc.;

c/ Equipping of personal protection devices for employees;

d/ Healthcare for employees to prevent occupational diseases;

e/ Labor safety and sanitation communication, education and training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Implementation of labor safety and sanitation plans

1. Right after a labor safety and sanitation plan is approved, officers, sections and divisions assigned by the employer shall coordinate with the labor safety and sanitation unit and the health unit in implementing that plan and concurrently urge and inspect the implementation.

2. The employer shall organize periodical reviews and assessments of the implementation of labor safety and sanitation plans and notify implementation results to employees in the labor-employing establishment.

Chapter IV

LABOR SAFETY AND SANITATION SELF-INSPECTION

Article 17. Labor safety and sanitation self-inspection

1. Employers shall prescribe and organize labor safety and sanitation self-inspection in their establishments.

2. Employers shall decide on self-inspection activities, forms and schedule; under the guidance in Appendix 3 lo this Circular (not printed herein), provided that comprehensive inspection shall be conducted at least once every 6 months in the whole establishments and at least once every 3 months in workshops and production teams or groups.

3. For a group of companies operating under the Law on Enterprises, self-inspection regulations are applicable to each company in the group.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STATISTICS. REPORTS, PRELIMINARY AND FINAL REVIEWS

Article 18. Statistics and reports

1. Labor-employing establishments shall compile a book of" statistics on issues to be reported under current regulations. Statistical data must be kept for at least 5 years for workshops and at least 10 years for labor- employing establishments to serve as a basis for monitoring, analyzing and devising labor safety and sanitation policies and measures in their establishments.

2. Labor-employing establishments, including their subsidiaries and representative offices based in a locality, and units conducting construction in a locality shall report on labor safely and sanitation work twice a year (biannual and annual reports, made according to the form provided in Appendix 4 to this Circular, not printed herein) to the superior agency directly managing them, the provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department and Health Department and the local labor confederation. Biannual reports must be sent before July 5. while annual reports must be sent before January 10 of the next year.

3. Provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Departments shall summarize the performance of labor safety and sanitation work by labor-employing establishments in their localities and send reports thereon, made according to the form provided in Appendix 5 to this Circular (not printed herein), to the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs before January 30 every year.

Article 19. Preliminary and final reviews

1. Biannually and annually, labor-employing establishments shall review the labor safety and sanitation work, covering analysis of results, shortcomings, problems and lessons; commendation of units and individuals that have well performed labor safety and sanitation work in the establishments; and launching of emulation movements to assure labor safety and sanitation.

2. Preliminary and final reviews shall be conducted from workshops and production teams to labor-employing establishments.

Chapter VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Responsibilities of employers for labor safety and sanitation

1. To lake responsibility before law for the observance of labor safety and sanitation regulations, labor accidents and occupational diseases in their labor-employing establishments.

2. To issue decisions to assign responsibilities and powers for labor safety and sanitation to managers, professional units and affiliated units, taking into account to production or business characteristics of their labor- employing establishments. Employers may provide additional personnel, responsibilities and powers to these units when conditions of their establishments permit but shall assure that such additional provision is made within their competence and compliant with current laws. The assignment of responsibilities for labor safety and sanitation complies with the guidance in Appendix 1 to this Circular (nut printed herein).

3. To direct affiliated units and individuals under their management in properly implementing labor safety and sanitation programs and plans.

4. To fulfill their obligations in labor safety and sanitation work under current regulations, specifically as follows:

a/ Annually, when elaborating production or business plans for their establishments, to devise and approve labor safety and sanitation plans and measures and to improve working conditions;

b/ To equip sufficient personal protection devices and implement other regulations on labor protection, safety and sanitation for their employees;

c/ To appoint persons to supervise and inspect the implementation of labor safety and sanitation regulations, internal rules and measures in their establishments; to coordinate with grassroots trade union organizations in establishing and maintaining the operation of the network of safety and sanitation workers;

d/ To develop and revise labor safety and sanitation internal rules and processes. emergency response plans suitable to each type of machines, equipment and supplies (also in cases of renewal of technologies, machines, equipment and supplies) and workplaces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To provide regular health checks or medical examinations to detect occupational diseases (if any) for employees;

g/ To organize the assessment of labor accidents and occupational diseases for employees after their health conditions become stable;

h/ To make declarations, surveys, statistics and reports on labor accidents and occupational diseases; to make statistics and reports on the performance of labor safety and sanitation work, training, registration and inspection.

5. To coordinate with grassroots trade union executive boards in launching mass movements for labor safety and sanitation and environmental protection in their establishments.

Article 21. Tasks of grassroots trade union organizations in labor safety and sanitation

1. To take part on behalf of employees in elaborating and signing collective labor accords which contain labor safety and sanitation terms.

2. To disseminate among and educate employees and employers about labor safety and sanitation regulations and mobilize them to properly implement these regulations; to observe regulations, standards and measures for safe work and promptly detect signs of inadequate safety and sanitation in production and combat irresponsible and careless performance and breaches of technical safety processes.

3. To consult labor collectives upon performing the following jobs: elaboration of internal rules, regulations on labor safely and sanitation management; elaboration of labor safety and sanitation plans; assessment of the implementation of labor protection regulations and policies, measures to assure employee safely and health; review for drawing experience from their labor safely and sanitation activities for sharing with employers.

4. To coordinate with employers in organizing activities to step up the labor safety and sanitation movement; to encourage employees lo innovate equipment, machines and technologies in order to better the working environment and mitigate labor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22. Powers of grassroots trade union organizations for labor safety and sanitation

1. To join employers in elaborating regulations and internal rules on labor safely and sanitation management.

2. To organize independent inspection teams or join self-inspection teams organized by labor-employing establishments to inspect the implementation of labor safety and sanitation plans, regulations and policies and measures to assure employee safety and health.

3. To propose employers to take measures to assure labor safety and sanitation and prevent labor accidents and occupational diseases under law.

4. To lake part in investigations into labor accidents; to attend meetings ol inspection and examination teams to make conclusions on labor safety and sanitation in their establishments.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 23. Effect

This Circular takes effect on March 1, 2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Health for consideration and settlement.

 

FOR THE MINISTER OF HEALTH
DEPUTY MINISTER
Trinh Quan Huan

FOR THE MINISTER OF
LABOR WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTER
Bui Hong Linh

 

APPENDIX 1

ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES FOR LABOR SAFETY AND SANITATION WORK FOR MANAGERS AND PROFESSIONAL DEPARTMENTS IN AN ENTERPRISE
(Together with Joint Circular No.01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT dated January 10, 2011 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

1. Responsibilities of the workshop manager or equivalent departments (hereinafter referred to as the workshop manager)

a) To organize training to instruct employees newly recruited or newly transferred to work at the workshop on the safe working measures prior to assigning works for them;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Not to let the employees work if they do not implement measures to ensure safety - occupational sanitation and do not use adequate safety equipment, personal protective equipment equipped with;

d) To implement, inspect and urge the heads of production teams and all employees under their management to perform standards, regulations, procedures, measures for safe and hygienic working;

đ) To implement fully the contents of plan of safety - occupational sanitation, timely handle the missing through the inspection, the recommendations of the production teams, the delegation of inspection or examination relating to the responsibilities of the workshop and report to superiors the matters beyond the resolution ability of the workshop;

e) To declare and promptly report all occupational accidents occurred in the workshop as prescribed;

g) To coordinate with the unit’s Chairman of Trade Union for periodical organizations of self- inspection on safety - occupational sanitation at the labor establishment and create conditions for the net of safety and sanitation doing persons in the workshop to work efficiently;

h) Workshop manager may refuse to accept the employees who are not qualified and temporarily suspend the work for employees committing again the provisions of ensuring safety - occupational sanitation, fire and explosion prevention and fighting.

2. Rights and responsibilities of the head of production team (or equivalent positions)

a) To guide and inspect and urge regularly employees under their management authority to comply with processes, measures for safe working; to manage, use well the personal protective means, safe devices and equipment for medical emergencies;

b) To organize workplace of ensuring safey - occupational sanitation; combine with safe – hygienic doing workers to perform well the self-inspection for detection and timely treatment of threats to the safety and health arising in the course of labor and production;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) To review and assess the status of safety - occupational sanitation and the observance of regulations on safety - occupational sanitation in the meeting session for self-review of the situation of the labor and production of the team;

đ) The Head of production team has the right to refuse the acceptance of the persons who are not qualified and qualification on technique of safety - occupational sanitation to work; to refuse the acceptance of the job or suspension of the work of the team if there is any dangers to life and health of their members and report promptly to the superiors for handling.

3. Duties of the Departments or Boards of planning or the persons who are in charge of planning

a) To synthesize requirements for materials, manpower and funding of the plan of safety - occupational sanitation and to put into the production and business plan (or the work plan) of the labor establishment and organize the implementation;

b) To coordinate with department of safety - occupational sanitation for monitoring, urging, and evaluating the implementation of the contents of the works set out in the plan of safety - occupational sanitation and ensure that plans are fully implemented in compliance with schedule.

4. Duties of the department or board of technology and the electrical mechanism or engineer and electrical mechanism staffs.

a) To research the improvement of facilities, rationalization of production and technical measures of safety and hygiene to put into the plan of safety - occupational sanitation; to guide and monitor the implementation of technical measures of safety, sanitation and improvement of working conditions;

b) To compile, amend and complete the procedures and measures of working safely for the machinery, equipment, chemicals, and each job, the emergency response plans in case of incidents; participate in the compilation of teaching materials on safety - occupational sanitation for the employees and coordinate with department of safety - occupational sanitation for training the workers in the labor base.

c) To participate in periodic inspection of safety - occupational sanitation and participate in the investigation of occupational accidents related to safety technique;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Responsibilities of the department or board of organization or persons who are in charge of labor organization

a) To advise and recommend the composition of the council of occupational protection,   staffs who are in charge of occupational protection, fire and prevention and fighting team ... consistent with the scale and characteristics of the unit of occupational protection.

b) To coordinate with the workshops and the departments related to organization and training of forces for prevention and fighting of accidents and incidents in the production consistent with characteristics of the labor base.

c) To coordinate with department of safety - occupational sanitation and the workshops to implement the labor protection modes: training and skill improvement combined with safety training and occupational sanitation; equip with personal protective facilities, working time, rest time, allowances in kind, compensation, allowance for occupational accidents, occupational disease, social security ...;

d) To ensure the provision of adequate manpower to carry out the contents and measures set out in the plan of safety - occupational sanitation.

6. Responsibilities of the department or board of finance or persons who are in charge of the labor base

a) To estimate the cost of the plans of safety - occupational sanitation in total general cost estimates of the labor facilities in the business period.

b) To ensure timely delivery, full funding for the safety - occupational sanitation at the labor facility.

c) To make settlement of funding for implementing the plan of occupational safety, occupational sanitation in accordance with the provisions of current law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 2

CONTENTS OF PLAN ON SAFETY - OCCUPATIONAL SANITATION
(Together with Joint Circular No.01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT dated January 10, 2011 of the Ministry of Labor, War Invalids, and Social Affairs)

1. The measures on technical safety and prevention and fighting of fire and explosion

a) Manufacture, repair and procurement of equipment, parts, tools aim to shield, brake, stop and start the machine, equipment, parts, works, hazardous areas which are in danger of troubles, occupational incidents;

b) The racks for putting raw materials, finished products;

c) System of lightning protection, anti-leakage (electricity);

d) The alarm device with color, light, noise...

dd) Placing signs;

e) Procurement, manufacture of equipment, equipment of fire protection and fighting;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Movement of the production departments, storage of flammable, toxic substances, away from the place where many people pass;

i) Inspection of machinery, equipment and supplies having strict requirements for safety - occupational sanitation;

k) Other measures in accordance with the actual situation of the establishment.

2. The measures of technique of occupational sanitation for hazardous prevention and combat, improving working conditions, environmental protection:

a) Installation of system of ventilation, vacuum cleaner, toxic smoke absorbing machine;

b) Upgrading, perfecting the factories for them to be aerated, anti-temperature, noise and the spread of harmful elements;

c) Construction, renovation of bathrooms;

d) Installation of washing machines, bleaching machines of toxic substances;

dd) Measurement of working environment factors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Rest rooms;

h) Other measures in accordance with the actual situation of the establishment.

3. Procurement of personal protective equipment:

a) Safety belts; respirators; anti-cooling socks; electro-acid resistant boots; hair-caps, helmets against brain injury; dust mask; anti-noise ear covers; clothes of radiation protection, anti-magnetism, warm clothing, heat protective clothing etc ....

b) The other equipment in accordance with the actual situation of the establishment.

4. Health care for employees:

a) Medical examination in the recruitments;

b) Periodic health examination;

c) Examination for the detection of occupational diseases;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Nursing and rehabilitation for employees;...

5. Carrying out of education and training on safety - occupational sanitation:

a) Organization of training courses on safety - occupational sanitation for employers and employees;

b) Screening films, visiting exhibitions on safety - occupational sanitation;

c) Organization of the contest on the good safe, sanitary workers;

d) Organization of the writing, drawing contests and proposal of measures to enhance safety - occupational sanitation;

dd) Drawing panels, posters and pictures on occupational safety; purchase of materials, magazine on safety - occupational sanitation;

e) Broadcasting news on safety - occupational sanitation on the mass media of the employment establishment.

g) The other measures, propaganda forms of education and training on safety - occupational sanitation consistent with the actual situation of the establishment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 3

CONTENTS, FORMS AND ORGANIZATION OF SELF-INSPECTION
(Together with Joint Circular No.01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT dated January 10, 2011 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

1. Content of inspection

a) The implementation of regulations on safety - occupational sanitation such as physical examination, examination for detection of occupational diseases, working hours, rest time, allowances in kind, declaration, investigation, statistics of occupational accidents ...;

b) Records, books, internal rules, procedures and safety measures, book recording inspection reports, record of proposals;

c) The implementation of standards, regulations, safety measures which have been issued;

d) The state of safety and hygiene of the machine, equipment, factories, warehouses and workplaces such as shields in dangerous positions, reliability of the safe structure, temperature-resistant, anti-dust, lighting, ventilation, drainage ...;

đ) The use, protection of equipment, personal protective means, technical means of fire protection and fighting, medical facilities for first aid;

e) The implementation of contents of the plan on safety - occupational sanitation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) The management, equipment, materials, and substances with strict requirements on occupational safety and control of harmful, dangerous factors;

i) Knowledge of safety - occupational sanitation, ability to handle incidents and first aid of laborers.

k) The organization for meals, health care for laborers;

l) Self-inspection activities of inferiors, the settlement of proposals and recommendations on safety - occupational sanitation of laborers;

m) Responsibilities for managing the safety - occupational sanitation and mass movements on safety - occupational sanitation.

n) Other contents in accordance with the actual situation of the establishment.

2. Form of inspection

a) Overall inspection of the contents of safety - occupational sanitation related to powers of the inspection authorities;

b) Special subject inspection of content of the plan on safety - occupational sanitation; c) Inspection after the long suspension of production;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) Inspection after the incident, the overhaul;

e) Periodical inspection to remind or mark points for appraisal of emulation;

g) Other inspection form consistent with the actual situation of the establishment.

3. Organization of the inspection

For the self-inspection to be effective, avoiding forms, dealing with, it must prepare thoughly and strictly implement the following steps:

a) Establishing inspection delegation: at the enterprise level and workshop level, when organizing the self-inspection it is necessary to organize the inspection delegation, the participants must be those who is responsible for the employment establishment and of trade union, with a technical understanding of safety - occupational health;

b) Meeting the inspection delegation to assign tasks to members, determination of the inspection schedule;

c) Announcement of inspection schedule to the units or the organizations of production;

d) Implementation of examination:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- All manufacturing locations and warehouses have to be inspected.

e) Making records of inspection:

- The inspection delegation notes comments and recommendations for the units inspected; records issues of the responsibilities of the inspection authority into the inspection records of inspected units;

- Head of inspection delegation and head of the inspected department must sign in the inspection record.

e) Handling of results after the inspection:

- For the inspected units, it must plan to overcome the existing shortcomings under the unit’s the settlement scope, and send to the inspection authority for monitoring the performance;

- The inspection authority must plan the re-inspection of the proposal implementation for the employment establishments; synthesize the contents of their responsibility and competence to solve in respect of inferiors and assign the assistant departments to organize the performance.

g) Duration of self-inspection at the enterprise level and workshop level.

Depending on the nature of production and business, the employer shall prescribe the form of self-inspection and self-inspection time limit at the enterprise level and workshop level. However, wholly periodic self-inspection must be conducted for at least 6 months/once at the enterprise level and 3 months/one at the workshop level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The self- inspection in the team must be conducted in the early hour every day and before starting a new work, so it needs to be implemented quickly, tidily according to the following order:

- Each individual in the team, in the early hour of every working day shall observe the condition of safety - occupational sanitation of machinery, equipment, electricity, production premises, equipment and facilities of fire protection and fighting, first aid kits, etc. .... and report to the team leader the missing or the risk of occupational accidents or harmful effect to health (if any);

- After the team leader receives information on the unsafe condition, he/she is responsible for re-examining the existing detected by members, instructing or discussing with workers in the team for the excluding measures to avoid occupational accidents;

- For the risk that the team cannot self-handle, it must take the temporary measures to prevent occupational accidents, then write into the recommendation book and report immediately to the workshop manager to be handled.

k) Making the recommendation book and book recording inspection reports on occupational safety - occupational sanitation:

- Recommendation book and book recording inspection reports on safety - occupational sanitation is original record of the self-inspection operations on safety - occupational sanitation; is the working modes of production managers at all levels to perform the functions, tasks of inspecting, urging as well as enlisting the reflection contributions of the inferiors on the condition of safety and occupational sanitation; is record of monitoring the handling of existing shortcomings. So formulation of the recommendation book and book recording inspection reports is compulsory requirement at all levels within the enterprise;

- Recommendation book and book recording inspection reports on safety - occupational sanitation must be conducted affixed seal and managed, stored according to the current document management regime for looking up when necessary;

- All cases of reflection, proposal and receiving recommendations, and proposals shall be recorded and signed for receipt into the recommendation book on safety - occupational sanitation for use as basis to determine liability.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF REPORT ON SAFETY –OCCUPATIONAL SANITATION OF THE ENTERPRISES
(Together with Joint Circular No.01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT dated January 10, 2011 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

LOCAL: ……………
ENTERPRISE, ESTABLISHMENT:

To: Department of labor- Invalids and Social Affairs of province, city ………………

REPORT ON SAFETY – OCCUPATIONAL SANITATION

Report period: ………………… Year …………..

Name1: ..............................................................................................................................

Business lines2: .........................................................................................

Type3: ............................................................................................................................

Superiority agency of direct management 4: .................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

The targets in the report period

Unit

data

1

Laborers

 

 

1.1. Total laborers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- In particular: Total women laborers

person

 

1.2. Number of direct laborers

person

 

- In particular:

+ Total women laborers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

+ Laborers working in hard, hazardous or dangerous conditions (working conditions of types IV, V, VI)

person

 

2

Occupational accidents

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

case

 

+ In particular, cases of death

case

 

- Total number of occupational accidents

person

 

+ In particular, the number of deaths due to occupational accidents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- The total costs for occupational accidents (emergency, treatment, payment of holidays, compensation, allowances …)

Million dong

 

- Damage to property (calculated in money)

Million dong

 

- Number of days off because of occupational accidents

day

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Occupational diseases

 

 

- The total number of persons of occupational disease cumulated at the time of report

person

 

In particular, the number of persons newly got occupational diseases

person

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Number of days off because of occupational diseases

day

 

- Number of persons must leave before the age of retirement for occupational disease

person

 

- The total costs for persons got occupational disease arising in the year (Expenses not included in the plan of safety - occupational sanitation such as treatment, payment of holidays, compensation, allowances…)

Million dong

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The results of classifying the health of laborers

 

 

+Type I

person

 

+ Type II

person

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

person

 

+ Type IV

person

 

+ Type V

person

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- The total number of the employers to be trained/ total number of the current employers

person/ person

 

- Total number of safety - occupational sanitary officials to be trained/ total number of current safety – occupational sanitary officials

person/ person

 

- Total number of safety - occupational sanitary workers/ total number of current safety – occupational sanitary workers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Number of workers who are provided for safety cards/ total number of laborers work the careers, jobs with strict requirements for safety - occupational sanitation

person/ person

 

- Total number of employees to be trained

person

 

- Total training costs (These costs are in the costs of propagation, training referred to at Point 10)

Million dong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Machinery and equipment with strict requirements on safety - occupational sanitation

 

 

- Total

piece

 

- In particular: + number which has been registered

+ number which has been tested

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

piece

 

7

Working time, rest time

 

 

- The average number of overtime hours per day, person

hour

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

day

 

8

Allowances in kind against toxic harm

 

 

- Total number

day

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Million dong

 

9

The situation of working environment measurement

 

 

- Number of samples of working environment measurement

sample

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

sample

 

- Number of samples not obtaining permissible standard/total number of samples measured

+ Temperature

+ Dust

+ Noise

+ Vibration

+ Toxic gas

+ …

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

The cost of making the plan of safety - occupational sanitation

 

 

- The technical safety measures

Million dong

 

- The sanitary technical measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Equipment of personal protection

Million dong

 

- Health care for laborers

Million dong

 

- Propaganda and training

Million dong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other expenses

Million dong

 

 

 

….., date … month … year ...
Head of Unit
(Sign and seal)

____________

Instruction on the way to write:

- Name (1) and business lines (2): written by the certificate of business registration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

o State-owned Enterprises

o Limited Liability Company/ one member Limited Company

o Shareholding Company/ Shareholding Company  owned  by 51% of state capital

o Private Enterprise

o Enterprises with foreign investment / 100% foreign capital company

o Partnerships

o Cooperatives ...

o Others

- The direct management superior (4):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

o Naming Corporation, if being a unit of the Corporation;

o Naming Departments and boards, branches, if attached to the Departments and boards, branches in the local;

o Naming ministries, governing ministerial-level agencies, if attached to the ministries, ministerial-level agencies;

o Not naming if not attached to the above types

 

APPENDIX 5

FORM OF REPORT ON SAFETY – OCCUPATIONAL SANITATION OF THE LOCALITY
(Together with Joint Circular No.01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT dated January 10, 2011 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE, CITY: ……………
DEPARTMENT OF LABOR – INVALID AND SOCIAL AFFAIRS: ……………………..

To: MINISTRY OF LABOR – INVALID AND SOCIAL AFFAIRS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Year …………………..

No.

Targets
(in the report period)

unit

Type

State-owned Enterprises

Limited Liability Company

Shareholding Company

Private Enterprise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cooperatives

Administrative unit

 others

1

Number of units report

Units

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

Laborers

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2.1. Total laborers

persons

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

In which:

+ Women laborers

persons

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Direct laborers

persons

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

- In which:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

persons

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Laborers working in the dangerous, toxic, hard conditions (Working condition of types IV, V, VI)

persons

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Occupational accidents

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Total number of cases:

cases

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

In which, number of cases having dead persons

cases

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Total number of persons got occupational accidents

persons

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

In which, number of dead person

persons

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Total costs for occupational accidents

Million dong

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Damage due to occupational accidents (calculated by money)

Million dong

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Number of days off because of occupational accidents

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Occupational disease

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Total number of persons got occupational disease accumulated at the time of report  

persons

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

In which, number of persons got new  occupational disease

persons

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Number of days off because of occupational disease

days

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Number of persons required to leave before their pension ages because of  occupational disease

persons

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Total costs for persons got occupational disease arising in year

Million dong

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5

Result of classifying employees’ health

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

+ Type I

persons

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

+ Type II

persons

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

+ Type III

persons

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

+ Type IV

persons

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

+ Type V

persons

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6

Training on safety-occupational sanitation

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

- Total employees to be trained/Total current employers

persons/ persons

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

- Total number of safety - occupational sanitary officials to be trained/ total number of current safety – occupational sanitary officials

persons/ persons

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

- Total number of safety - occupational sanitary workers/ total number of current safety – occupational sanitary workers

persons/ persons

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

- Number of workers who are provided for safety cards/ total number of laborers work the careers, jobs with strict requirements for safety - occupational sanitation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

persons

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total training costs

Million dong

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Machinery and equipment with strict requirements on safety - occupational sanitation:

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Total

piece

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- number which has been registered

piece

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- number which has been tested

piece

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

Working time, rest time

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- The average number of overtime hours

hour

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- The average number of overtime days/ 6 months (or the whole year)/ person

day

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9

Allowances in kind against toxic harm

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- Total number of persons

day

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- Total costs

Million dong

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

10

The situation of working environment measurement

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

- Number of samples of working environment measurement

Sample

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

- Number of samples not obtaining standard

Sample

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

- -Number of samples not obtaining permissible standard/total number of samples measured

+ Temperature

+ Dust

+ Noise

+ …

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Million dong

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-same as above-

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- same as above -

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- same as above -

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- same as above-

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-as above-

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

………., date … month … year....
Head of Department of Labor-Invalid and Social Affairs
(Sign and seal)

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


148.498

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!