Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 301/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 301/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Ngày 23 tháng 7 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã chủ trì phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, các Bộ, cơ quan đã cố gắng triển khai thực hiện được nhiều nhiệm vụ đặt ra từ phiên họp lần thứ tư, tháng 1 năm 2013: đã duy trì được nhịp độ cử người đi học tập, đào tạo; tổng hợp nhu cầu đào tạo của các Bộ, ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo được kế hoạch đào tạo tổng thể đến năm 2020; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai có kết quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án điện hạt nhân. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa hoàn thành đúng yêu cầu chỉ đạo đặt ra; sự phối hợp giữa các Bộ ngành trong xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách, tuyển chọn cán bộ thực tập ngoài nước, tổ chức các khóa học trong nước còn hạn chế.

Để tiếp tục triển khai có kết quả các mục tiêu nhiệm vụ Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử" (Đề án), đặc biệt kịp thời đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, trong thời gian tới các Bộ, ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về xây dựng kế hoạch:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử đến năm 2020, gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo trong tháng 7 năm 2013, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch tổng thể cần làm rõ hai cấu phần cơ bản bao gồm kế hoạch chi thường xuyên (chi phí đào tạo) và kế hoạch chi đầu tư (dự án tăng cường cơ sở vật chất). Lưu ý phân kỳ giai đoạn đầu tư, đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có liên quan, bảo đảm nguồn nhân lực dự phòng theo nhu cầu thực tế, gắn theo đó là các cơ chế, chính sách và nguồn ngân sách phù hợp.

Kế hoạch tổng thể cũng cần phân công rõ trách nhiệm quản lý, thực hiện của các Bộ, ngành, trong đó: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo từ đại học trở lên; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyên gia, nhân lực quản lý nhà nước và pháp quy hạt nhân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm đánh giá nhu cầu, triển khai đào tạo nghề và dưới đại học phục vụ trực tiếp cho xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở kế hoạch tổng thể, sớm tách riêng kế hoạch thực hiện năm 2014, gửi Bộ Tài chính thẩm định; trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, phê duyệt.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, lấy ý kiến chuyên gia về các hồ sơ dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất của các cơ sở được quy hoạch tham gia Đề án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định; trước ngày 30 tháng 8 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ quy trình thủ tục phê duyệt theo đúng quy định, chưa triển khai phân bổ kinh phí đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo trong Đề án; tập trung ưu tiên việc cử người đi đào tạo, huấn luyện bảo đảm số lượng, chất lượng kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ dự án điện hạt nhân.

2. Về xây dựng cơ chế, chính sách:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 10 tháng 8 năm 2013 để thực hiện từ năm học 2013 - 2014.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, trong tháng 8 năm 2013, sớm thống nhất, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử" trên cơ sở Nghị định nói trên.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, rà soát, hệ thống hóa vị trí, chức danh, nhu cầu biên chế để xây dựng chính sách ưu đãi gắn với ngạch, bậc người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Trong tháng 8 năm 2013, các Bộ tổ chức họp chuyên đề, báo cáo Ban Chỉ đạo vấn đề này.

3. Về kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo và Đề án:

- Các Bộ, ngành gửi văn bản cử người bổ sung, thay thế đại diện, thành viên Ban Chỉ đạo đã nghỉ hoặc thay đổi công tác.

- Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Xây dựng để xác định yêu cầu đối với các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị nhân lực tham gia dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Qua đó xem xét khả năng đề xuất bổ sung đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng tham gia Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Điều hành Đề án nâng cao vai trò liên kết phối hợp, chủ động đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ đặt ra trong Đề án, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GD&ĐT; KH&CN, CT, NN&PTNT, YT, NV, TC, KH&ĐT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ về ĐTNL NLNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, TKBT, QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 301/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14