Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 189/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 189/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 189/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NHÀ NƯỚC

Ngày 23 tháng 6 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thảo luận một số nội dung thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012.

Sau khi nghe Bộ Nội vụ trình bày báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2009 và một số vấn đề cần xin ý kiến về các dự thảo: Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004; Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; Đề án chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã, phường, thị trấn; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

1. Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước cần tập trung nghiên cứu, đánh giá kỹ và rõ hơn về việc triển khai thực hiện: Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012; Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang và sẽ tổ chức họp trong tháng 8 năm 2009.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện:

a) Dự kiến phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2010 theo lộ trình cải cách tiền lương và phù hợp với khả năng ngân sách, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2009 với 4 nội dung chính như sau:

- Đề xuất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng;

- Nghiên cứu chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trong năm 2010;

- Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người có công, chú ý điều chỉnh mức trợ cấp cho người bị chất độc hóa học …

b) Nghiên cứu, cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công vào năm 2011, theo hướng;

- Đổi mới cách nghiên cứu để bảo đảm Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công lần này đạt được yêu cầu là tạo sự chuyển biến căn bản trong chính sách tiền lương hiện nay để tiền lương thực sự là động lực cho đầu tư phát triển con người, không phải chỉ để cải thiện thu nhập;

- Có bước đột phá về cơ chế tạo nguồn, có sự phân biệt về tiền lương và thu nhập giữa các khu vực hành chính nhà nước và khu vực sự nghiệp; giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.

c) Tăng cường hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án giúp việc Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước:

- Rà soát, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập Đề án giúp việc Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước;

- Dự kiến phân công cụ thể các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công vào năm 2011;

- Duy trì hoạt động thường xuyên và có hiệu quả của Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập Đề án giúp việc Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

II. VỀ NỘI DUNG MỘT SỐ DỰ THẢO CỤ THỂ

1. Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004:

Thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình của Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ký gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2.  Về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004:

a) Về bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với các ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm:

- Thống nhất đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nghề là cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

- Giao Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ báo cáo Bộ Chính trị điều chỉnh nội dung Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị cho phép quy định khoản phụ cấp thâm niên nghề của các ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, kiểm tra Đảng, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội cho phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

b) Về sửa đổi phân loại công chức:

Thực hiện phân loại công chức như quy định hiện hành. Việc xem xét đổi tên loại công chức, viên chức sẽ thực hiện khi cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011.

c) Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 6 năm 2009.

3. Về Đề án Chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã, phường, thị trấn:

a) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án Chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã, phường, thị trấn, chưa đưa ra trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2009;

b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện Đề án để bảo đảm:

- Đề xuất được chế độ khuyến khích và thu hút cán bộ công tác tại các vùng có điều kiện khó khăn một cách có căn cứ và thuyết phục, vừa thể hiện được tính đặc thù của từng vùng, vừa phù hợp với đặc điểm của địa bàn, không nhất thiết phải dựa vào các vùng đã và đang áp dụng thuộc các Chương trình, dự án hiện hành;

- Trên cơ sở đánh giá, sơ kết các chính sách, chế độ áp dụng trên từng loại địa bàn, đề xuất, bổ sung các chính sách, chế độ phù hợp, có hiệu quả. Chú ý đề xuất các giải pháp để bảo đảm cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ tăng cường; các chế độ phải đủ sức tạo điều kiện về chỗ ở, làm việc, sinh hoạt kể cả điều kiện làm việc, cải thiện đời sống; chế độ đối với cán bộ được điều động công tác có thời hạn ở cấp xã của từng ngành như y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng … để tạo điều kiện, động viên yên tâm công tác đối với cán bộ, công chức;

- Nghiên cứu bổ sung các chế độ khuyến khích sử dụng cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng biên phòng, công an, nhất là trên các địa bàn thuộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam, cán bộ các đoàn thể, thanh niên lên lập nghiệp; chế độ, chính sách tạo điều kiện hợp lý hóa gia đình đối với các trường hợp ở lại sinh sống ổn định, lâu dài trên địa bàn …

4. Về dự thảo Nghị định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với các công ty cổ phần có phần vốn góp chi phối của Nhà nước:

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu:

a) Hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước:

- Đánh giá cụ thể được tình hình quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với các công ty có phần vốn góp của Nhà nước, nhất là các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước để từ đó đưa ra được cả căn cứ và tiêu chí phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu chung;

- Phải xác lập được các tiêu chí để các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước làm căn cứ xem xét tự quyết định tiền lương và thu nhập theo quy định chung của Chính phủ và đồng thời bảo đảm được yêu cầu về giám sát, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khắc phục được chênh lệch quá lớn về thu nhập giữa các công ty như hiện nay.

b) Rà soát lại các quy định về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập, xác định rõ những quy định hiện đang tạo ra bất hợp lý về phân phối tiền lương và thu nhập trong khu vực sản xuất kinh doanh để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

5. Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền quy định về chế độ công vụ đối với chức danh Phó Trưởng đoàn thể ở Trung ương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước, các Bộ, cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, KTTH, TCCV, ĐMDN, TH;
- Lưu VT, KGVX (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 189/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.543

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227