Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 9640/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 9640/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 22/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 9640/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 22 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
Căn cứ Văn bản số 38/SNV ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Sở Nội vụ thành phố về hướng dẫn sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 1984 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9640/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh là cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do cơ quan Nhà nước lập ra hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm đào tạo nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người lao động.

Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và có con dấu riêng.

Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sự hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh là cơ quan ra quyết định thành lập và chịu sự quản lý theo lãnh thổ của chính quyền địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN BÌNH THẠNH

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo nhu cầu của thị trường lao động.

2. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

3. Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo hợp đồng học nghề.

4. Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho mọi đối tượng có nhu cầu.

5. Nhận người học thuộc diện đối tượng hưởng chính sách xã hội vào học nghề theo quy định của Chính phủ.

6. Tổ chức kiểm tra cuối khóa cho người học theo quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức và hỗ trợ để giáo viên được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

9. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề.

10. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo về hoạt động của Trung tâm Dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 3. Quyền hạn

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc và tập huấn nghề tại Trung tâm Dạy nghề, cơ sở sản xuất, cơ sở liên kết đào tạo.

2. Liên kết với các cơ sở sản xuất, trung tâm dạy nghề khác, trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với trường phổ thông làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh.

4. Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để gắn dạy nghề với việc làm.

5. Thu học phí theo quy định của Nhà nước hoặc theo sự phê duyệt của cấp chủ quản hoặc theo sự thỏa thuận được ghi trong hợp đồng không trái với quy định của pháp luật.

6. Cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề cho người học đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khóa học.

7. Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ nghề cho người lao động tự học nghề theo hướng dẫn của Trung tâm và chương trình dạy nghề đã được duyệt.

8. Tổ chức sản xuất các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ phù hợp với nghề dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, khai thác các nguồn nhân lực trong và ngoài nước để duy trì và phát triển Trung tâm Dạy nghề.

9.Tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp khóa học.

10. Ký hợp đồng giảng dạy với người có đủ tiêu chuẩn đến giảng dạy tại Trung tâm Dạy nghề.

Chương 3:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 4. Quản lý tài chính và tài sản

Đối với Trung tâm Dạy nghề quận, việc quản lý tài chính, tài sản thực hiện theo chế độ quy định hiện hành như đối với đơn vị sự nghiệp có thu, cụ thể là thực hiện theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương 4:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ

Điều 5. Bộ máy quản lý của Trung tâm Dạy nghề quận gồm

- Giám đốc.

- Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên trách như Bộ phận đào tạo, Bộ phận Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Bộ phận quản lý thiết bị sản xuất kinh doanh dịch vụ (gọi tắt là Bộ phận Thiết bị - Vật tư).

- Từng bộ phận trên được tổ chức thành phòng chuyên môn như: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế toán - Tài vụ và Phòng Thiết bị - Vật tư, phụ trách từng phòng do cá nhân đảm trách phù hợp với quy mô hoạt động của Trung tâm và do Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó phòng. Người phụ trách các phòng phải là người có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao và phải có trình độ từ Trung cấp trở lên.

- Bên cạnh đó, còn tổ chức các bộ môn để theo dõi việc dạy và học theo yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm và do Giám đốc phân công các Trưởng, Phó Bộ môn. Các Trưởng, Phó Bộ môn là những người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên phù hợp với ngành nghề đào tạo, có năng lực và kinh nghiệm trong giảng dạy.

Điều 6. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm Dạy nghề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định.

Điều 7. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và am hiểu về công tác dạy nghề.

Điều 8. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề có quyền

1. Là chủ tài khoản.

2. Đề nghị cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. Được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các Trưởng, Phó phòng và Trưởng, Phó các bộ môn tại Trung tâm.

3. Đề xuất với cơ quan cấp trên có thẩm quyền các chủ trương, biện pháp có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Dạy nghề như: sử dụng các nguồn vốn tự có dành cho việc phát triển cơ sở vật chất (như: mua sắm, chuyển đổi trang thiết bị cho phù hợp với yêu cầu của hoạt động dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề) và cải thiện đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại Trung tâm theo quy định của pháp luật .

4. Ký hợp đồng lao động với giáo viên, cán bộ, nhân viên Trung tâm; hợp đồng học nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề với người học theo quy định của pháp luật.

5. Ký hợp đồng liên kết với các cơ sở dạy nghề khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Cấp chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề cho người học đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khóa.

7. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Điều 9. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề có nhiệm vụ sau

1. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Trung tâm Dạy nghề.

2. Xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch dạy nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và bổ túc nghề cũng như các hoạt động khác của Trung tâm Dạy nghề.

4. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm Dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận.

Điều 10. Phó Giám đốc của Trung tâm là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và am hiểu về nghiệp vụ sư phạm và được Giám đốc phân công, phân nhiệm cụ thể bằng văn bản. Phó Giám đốc và người phụ trách bộ phận chuyên trách và các bộ môn là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được giao.

Chương 5:

GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Điều 11. Giáo viên Trung tâm Dạy nghề

Là những người có đủ trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề, được tuyển dụng theo tiêu chuẩn chức danh quy định của Nhà nước. Giáo viên dạy hợp đồng do Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền của Giáo viên Trung tâm Dạy nghề

1. Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, tài liệu, đồ dùng dạy học và các phương tiện khác của Trung tâm Dạy nghề để thực hiện nghiên cứu, giảng dạy trong phạm vi trách nhiệm được giao.

2. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành của Nhà nước đối với giáo viên dạy nghề và hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

3. Được tham gia bàn bạc, góp ý, đánh giá về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý và các hoạt động khác của Trung tâm Dạy nghề.

4. Được dự giờ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề và phương pháp sư phạm.

5. Được tuyên dương khen thưởng khi có thành tích trong giảng dạy và công tác.

6. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học với các cơ quan hay đơn vị khác.

7. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Nhiệm vụ của giáo viên Trung tâm Dạy nghề

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, các quy định của Nhà nước và nội quy của Trung tâm Dạy nghề. Đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung ghi trong hợp đồng đã ký với Trung tâm Dạy nghề.

2. Thực hiện đúng các quy định về tiến độ, nội dung và chất lượng giảng dạy theo kế hoạch của Trung tâm Dạy nghề.

3.Thường xuyên nâng cao chất lượng nghiệp vụ giảng dạy. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Dạy nghề về kế hoạch và chất lượng giảng dạy.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh những nguyên tắc sư phạm, các quy chuẩn về kỹ thuật, nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động của Trung tâm Dạy nghề, tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học nghề.

5. Giữ gìn và bảo quản những trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy và các tài liệu, tài sản khác của Trung tâm Dạy nghề.

Điều 14. Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm Dạy nghề có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách của mình, góp phần vào việc giáo dục và đào tạo học sinh, được tôn trọng và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước hoặc theo hợp đồng.

Chương 6:

NGƯỜI HỌC

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ

Người có nguyện vọng, có nhu cầu học nghề, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề và đủ điều kiện học nghề theo quy định của pháp luật được ký hợp đồng học nghề với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

Điều 16. Quá trình học

Trong quá trình học nghề, người học được tổ chức theo lớp, tổ hay nhóm học theo từng ngành nghề và phải có người phụ trách.

Điều 17. Người học nghề có các quyền lợi sau

1. Được học tập, rèn luyện theo mục tiêu đào tạo như đã ghi trong kế hoạch hoặc hợp đồng học nghề.

2. Được sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm Dạy nghề theo mục đích học tập và rèn luyện theo kế hoạch.

3. Trong thời gian học nghề nếu trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho Trung tâm Dạy nghề thì được trả công theo mức thỏa thuận trong hợp đồng học nghề.

4. Được đóng góp ý kiến với Trung tâm Dạy nghề về mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy 5. Được bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

6. Người học nghề thuộc diện chính sách xã hội, được hưởng các chế độ ưu đãi, trợ cấp của Nhà nước theo quy định hiện hành trong thời gian học tập tại Trung tâm Dạy nghề.

7. Được đề đạt nguyện vọng trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình lên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề để giải quyết các vấn đề liên quan đến cá nhân, tập thể người học như: học tập, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao và những vấn đề liên quan khác đến người học tại Trung tâm.

8. Được tôn trọng, đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của mình.

9. Được quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề vi phạm có liên quan đến quyền và lợi ích của người học hoặc hợp đồng học nghề.

10. Được tham gia hoạt động trong các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật.

11. Được cấp chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề nếu đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khóa học.

12. Được bố trí việc làm theo cam kết (nếu có) sau khi kết thúc khóa học.

Điều 18. Người học có các nhiệm vụ sau đây

1. Thực hiện đầy đủ hợp đồng học nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của Trung tâm Dạy nghề.

3. Tham gia đầy đủ chương trình, nội dung học tập theo hợp đồng học nghề, bồi dưỡng, bổ túc nghề.

4. Kính trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên Trung tâm Dạy nghề.

5. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động của Trung tâm Dạy nghề.

6. Giữ gìn, bảo quản trang thiết bị, đồ dùng dạy học và các tài sản khác của Trung tâm Dạy nghề.

7. Nộp học phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định hoặc theo hợp đồng học nghề.

8. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh.

9. Tham gia lao động, hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực.

Chương 7:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 19. Chế độ làm việc

1. Chế độ sinh hoạt, giao ban:

a) Ban Giám đốc hàng tuần giao ban vào ngày thứ sáu.

b) Ban Giám đốc giao ban với các phòng, các bộ môn để kiểm điểm công tác tuần qua, giải quyết những vướng mắt phát sinh của các phòng, bộ môn trong quá trình thực hiện và đề ra một số nhiệm vụ cho công tác tuần tới vào sáng thứ hai hàng tuần.

c) Ban Giám đốc tổ chức họp mỗi quý một lần vào ngày cuối quý với các phòng, bộ môn để kiểm điểm tình hình thực hiện trong quý và đề ra công tác cho quý tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, những nhiệm vụ phát sinh tại Trung tâm.

Sáu tháng và cuối năm có báo cáo sơ tổng kết và tổ chức hội nghị theo quy định.

d) Các phòng, bộ phận sinh hoạt một tháng một lần có mời Ban Giám đốc Trung tâm phụ trách trực tiếp cùng dự.

e) Trong những trường hợp đột xuất, Ban Giám đốc sẽ triệu tập cuộc họp khẩn để triển khai kịp thời những chủ trương của cấp trên.

2. Chế độ làm việc:

a) Thực hiện quy định chung của Nhà nước và nội quy làm việc của Trung tâm.

b) Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, khi làm việc trang phục lịch sự (riêng đồng phục mặc theo quy định của Trung tâm) và đeo thẻ theo quy định.

c) Nhân viên phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề, của đồng nghiệp, giáo viên, cũng như khách đến liên hệ công tác và các học viên đến đăng ký học nghề.

Điều 20. Quan hệ công tác

Trung tâm Dạy nghề có các mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Sở Lao động Thương binh và xã hội và Sở Giao thông - Công chính:

Trung tâm Dạy nghề chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến đào tạo nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người lao động. Đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Sở.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

Trung tâm Dạy nghề chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

3. Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận:

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định.

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa thống nhất với ý kiến của các phòng, ban chuyên môn khác, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề chủ động tập hợp ý kiến trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định.

Chương 8:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Căn cứ vào bản Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chức danh của cán bộ công nhân viên, đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, các bộ môn và các quy trình giải quyết một số công việc chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, nhưng không trái với nội dung Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 22. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành và trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc cần bổ sung sửa đổi quy chế thì kiến nghị Ủy ban nhân dân quận để xem xét sau khi có sự trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ quận./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 9640/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.753
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144