Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Số hiệu: 81/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 09/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 115/TTr-SVHTTDL ngày 31/5/2019, số 121/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2019, số 132/TTr-SVHTTDL ngày 14/6/2019, số 184/TTr-SVHTTDL ngày 08/8/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 19/TTr-SNV ngày 03/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

1. Bảo tàng Quảng Nam:

Bảo tàng Quảng Nam có danh mục vị trí việc làm là 16 vị trí, số lượng người làm việc đến năm 2021 là 17 biên chế viên chức.

2. Đoàn Ca kịch Quảng Nam:

Đoàn Ca kịch Quảng Nam có danh mục vị trí việc làm là 15 vị trí, số lượng người làm việc đến năm 2021 là 31 biên chế viên chức.

3. Thư viện Quảng Nam:

Thư viện Quảng Nam có danh mục vị trí việc làm là 13 vị trí, số lượng người làm việc đến năm 2021 là 18 biên chế viên chức.

4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam:

Trung tâm có danh mục vị trí việc làm là 14 vị trí, số lượng người làm việc đến năm 2021 là 14 biên chế viên chức.

* Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ phân bổ tại các đơn vị sự nghiệp nêu trên được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh và pháp luật hiện hành.

(Có Phụ lục danh mục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; trong đó, phải hoàn chỉnh bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm theo danh mục phê duyệt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo dõi, quản lý.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, thực hiện sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo quy định; thực hiện tinh giản biên chế của Sở theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế giao năm 2015) và các quy định hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị sự nghiệp công lập tổng hợp, tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục đã được phê duyệt.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ỦY BAN nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09 /01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

A. Vị trí việc làm

STT

Tên vị trí việc làm

Tên chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Số lượng người làm việc

Ghi chú

Viên chức

Hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

I

BẢO TÀNG QUẢNG NAM: 16 vị trí

17

 

 

1

VTVL gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

6

 

 

1.1

Cấp trưởng Trung tâm

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

1.2

Cấp phó của người đứng đầu Trung tâm

Chuyên viên hoặc tương đương

III

2

 

 

1.3

Cấp trưởng tổ chức cấu thành Trung tâm

Chuyên viên hoặc tương đương

III

3

 

 

1.4

Cấp phó tổ chức cấu thành Trung tâm (được bổ nhiệm từ VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp)

Chuyên viên hoặc tương đương

III

Kiêm nhiệm

 

 

2

VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 07 vị trí

9

 

 

2.1

Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày

Di sản viên/Chuyên viên

III

2

 

 

2.2

Nghiên cứu, khảo cổ

Di sản viên

III

1

 

 

2.3

Thuyết minh kiêm lễ tân

Hướng dẫn viên/Chuyên viên

III

2

 

 

2.4

Quản lý, vận hành phòng thiết bị bảo tồn hiện vật

Di sản viên/Chuyên viên

III

1

 

 

2.5

Nghiên cứu, dịch thuật Hán - Nôm

Di sản viên/Chuyên viên

III

1

 

 

2.6

Truyền thông, công chúng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

2.7

Kiểm kê, bảo quản

Di sản viên/Chuyên viên

III

1

 

 

3

VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 05 vị trí

2

 

 

3.1

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

IV

1

 

 

3.2

Hành chính, văn thư kiêm thủ quỹ

Văn thư trung cấp/Cán sự

IV

1

 

 

3.3

Lái xe kiêm kỹ thuật điện, nước

Nhân viên

 

 

 

 

3.4

Tạp vụ kiêm dịch vụ

Nhân viên

 

 

 

 

3.5

Bảo vệ, chăm sóc cây xanh

Nhân viên

 

 

 

 

II

ĐOÀN CA KỊCH QUẢNG NAM: 15 vị trí

31

 

 

1

VTVL gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

4

 

 

1.1

Cấp trưởng đơn vị

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

1.2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

1.3

Cấp trưởng tổ chức cấu thành đơn vị

Chuyên viên hoặc tương đương

III

2

 

 

1.4

Cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị (được bổ nhiệm từ VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp)

Chuyên viên hoặc tương đương

III

Kiêm nhiệm

 

 

2

VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 06 vị trí

25

 

 

2.1

Diễn viên

Cán sự hoặc tương đương

IV

15

 

 

2.2

Nhạc công

Cán sự hoặc tương đương

IV

6

 

 

2.3

Đạo diễn

Cán sự hoặc tương đương

IV

1

 

 

2.4

Kỹ thuật âm thanh

Kỹ sư/Chuyên viên

III

1

 

 

2.5

Kỹ thuật ánh sáng

Kỹ sư/Chuyên viên

III

1

 

 

2.6

Kỹ thuật sân khấu

Kỹ sư/Chuyên viên

III

1

 

 

3

VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 05 vị trí

2

 

 

3.1

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

IV

1

 

 

3.2

Văn thư, tổng hợp kiêm thủ quỹ

Văn thư trung cấp/Cán sự

IV

1

 

 

3.3

Lái xe

Nhân viên

 

 

 

 

3.4

Bảo vệ

Nhân viên

 

 

 

 

3.5

Tạp vụ

Nhân viên

 

 

 

 

III

THƯ VIỆN QUẢNG NAM: 13 vị trí

18

 

 

1

VTVL gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

6

 

 

1.1

Cấp trưởng đơn vị

Thư viện viên/Chuyên viên

III

1

 

 

1.2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị

Thư viện viên/Chuyên viên

III

2

 

 

1.3

Cấp trưởng tổ chức cấu thành đơn vị

Thư viện viên/Chuyên viên

III

3

 

 

1.4

Cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị (được bổ nhiệm từ VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp)

Thư viện viên/Chuyên viên

III

Kiêm nhiệm

 

 

2

VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 05 vị trí

11

 

 

2.1

Phân loại, biên mục tài liệu và tổ chức kho

Thư viện viên/Chuyên viên

III

2

 

 

2.2

Biên soạn thư mục và ấn phẩm thông tin

Thư viện viên/Chuyên viên

III

2

 

 

2.3

Xây dựng phong trào, theo dõi hoạt động hệ thống thư viện công cộng, hướng dẫn nghiệp vụ và luân chuyển sách về cơ sở

Thư viện viên/Chuyên viên

III

1

 

 

2.4

Quản trị mạng và quản trị phần mềm thư viện

Quản trị viên hệ thống/Chuyên viên

III

1

 

 

2.5

Thủ thư các phòng phục vụ bạn đọc và phục vụ thư viện lưu động

Thư viện viên/Cán sự

IV

5

 

 

3

VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí

1

 

 

3.1

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

IV

1

 

 

3.2

Văn thư kiêm thủ quỹ, tạp vụ

Văn thư trung cấp/Cán sự

IV

Kiêm nhiệm

 

 

3.3

Lái xe thư viện lưu động kiêm tu bổ tài liệu

Nhân viên

 

 

 

 

3.4

Bảo vệ kiêm bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, nước

Nhân viên

 

 

 

 

IV

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH QUẢNG NAM: 14 vị trí

14

 

 

1

VTVL gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

3

 

 

1.1

Cấp trưởng đơn vị

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

1.2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị

Chuyên viên hoặc tương đương

III

2

 

 

1.3

Cấp trưởng tổ chức cấu thành đơn vị (được bổ nhiệm từ VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp)

Chuyên viên hoặc tương đương

III

Kiêm nhiệm

 

 

1.4

Cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị (được bổ nhiệm từ VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp)

Chuyên viên hoặc tương đương

III

Kiêm nhiệm

 

 

2

VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 06 vị trí

10

 

 

2.1

Thu thập thông tin du lịch, khảo sát các tuyến điểm du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

2.2

Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch tại thị trường du lịch trong nước, nước ngoài

Chuyên viên hoặc tương đương

III

2

 

 

2.3

Tổ chức đón, phục vụ các đoàn famtrip, press trip, vloger; liên kết, hợp tác về xúc tiến du lịch

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

2.4

Vận hành trang tin điện tử về du lịch; phát triển các trang mạng xã hội về du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động du lịch

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

 

2.5

Cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết yêu cầu của khách du lịch

Chuyên viên hoặc tương đương

III

3

 

 

2.6

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch; chiếu phim phục vụ nhân dân và du khách

Chuyên viên hoặc tương đương

III

2

 

 

3

VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí

1

 

 

3.1

Kế toán

Kế toán viên

III

1

 

 

3.2

Hành chính, tổng hợp, văn thư kiêm thủ quỹ

Chuyên viên hoặc tương đương

III

Kiêm nhiệm

 

 

3.3

Tạp vụ

Nhân viên

 

 

 

 

3.4

Bảo vệ

Nhân viên

 

 

 

 

B. Số lượng người làm việc:

1. Bảo tàng Quảng Nam: Năm 2019 đến năm 2021 là 17 biên chế viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin.

2. Đoàn Ca kịch Quảng Nam: Năm 2019 đến năm 2021 là 31 biên chế viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin.

3. Thư viện Quảng Nam: Năm 2019 đến năm 2021 là 18 biên chế viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin.

4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam: Năm 2019 đến năm 2021 là 14 biên chế viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin.

* Định mức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ phân bổ tại các đơn vị sự nghiệp nêu trên được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh và pháp luật hiện hành.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211