Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 81/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 20/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  81/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỘI Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN QUẬN – HUYỆN VÀ TRẠM Y TẾ PHƯỜNG – XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân khóa VII về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3073/TC-QHPX ngày 05 tháng 5 năm 2005 về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức Đội Y tế dự phòng quận – huyện và Trạm Y tế phường – xã, thị trấn ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Cho phép thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện và trạm y tế phường – xã, thị trấn như sau :

1. Phụ cấp cho cán bộ, nhân viên đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện  220.000 đồng/ người/tháng.

2. Phụ cấp cho bác sỹ và cán bộ đại học công tác tại trạm y tế xã - thị trấn 400.000 đồng/người/tháng ; tại phường 200.000 đồng/người/tháng.

3. Phụ cấp cho cán bộ, nhân viên khác công tác tại trạm y tế xã 200.000 đồng/người/tháng ; tại phường 100.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Chế độ phụ cấp nêu tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 3.  Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định này và phân bổ kinh phí cho các Trung tâm Y tế quận – huyện để triển khai thực hiện.   

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Bộ Tài chính
- Bộ Y tế
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP
- Các Ban HĐNDTP – Các Đoàn thể TP
- Văn phòng Thành ủy, Ban TCTU
- Sở Tư pháp
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, VX, TH
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2005/QĐ-UB ngày 20/05/2005 về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện và trạm y tế phường – xã, thị trấn do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.692

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!