Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 789/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thảo
Ngày ban hành: 06/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BNV , ngày 03/4/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT, ngày 12/12/2012 Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết số 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 107/TTr-SNV, ngày 03 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị, trấn tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đủ tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức, đủ trình độ, bản lĩnh lãnh đạo, quản lý và thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở xã phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo việc bồi dưỡng, tập huấn đúng đối tượng, nội dung, chương trình theo quy định, thiết thực, phù hợp thực tiển.

- Tổ chức thực hiện chu đáo, thuận tiện để cán bộ, công chức cấp xã tham gia đầy đủ mỗi khóa học.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009, vì vậy tất cả cán bộ, công chức xã phải tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt (đảm bảo 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Đề án).

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng

1.1. Cán bộ cấp xã gồm 11 chức vụ: (Cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã nay gọi chung là cán bộ cấp xã)

a) Bí thư Đảng ủy;

b) Phó Bí thư Đảng ủy;

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

d) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

e) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

g) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

h) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

i) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

k) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

l) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

1.2. Công chức cấp xã gồm 7 chức danh:

a) Trưởng Công an xã;

b) Chỉ huy trưởng Quân sự xã;

c) Văn phòng - Thống kê;

d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

đ) Tài chính - Kế toán;

e) Tư pháp - Hộ tịch;

g) Văn hóa - Xã hội.

2. Nội dung

Giới thiệu chương trình, nội dung của 13 bộ tài liệu Bộ Nội vụ đã ban hành theo các chuyên ngành về quản lý nhà nước; bồi dưỡng Đảng, đoàn thể; Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng Quân sự xã; Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Môi trường; Nông nghiệp; Xây dựng; Công nghệ thông tin.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

1. Lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã

a) Mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia: 475 người, gồm các đối tượng:

- Chủ tịch HĐND xã: 95 người;

- Phó Chủ tịch HĐND xã: 95 người;

- Chủ tịch UBND xã: 95 người;

- Phó Chủ tịch UBND xã: 190 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND xã thực hiện theo nội dung chương trình Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1498/QĐ-BNV , ngày 27/7/2011.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2015.

- Số lượng: 05 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

2. Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư xã

a) Mục đích: Nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác đảng và kỹ năng lãnh đạo của người Bí thư cấp ủy xã, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực lãnh đạo và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia: 190 người, gồm các đối tượng:

- Bí thư Đảng ủy xã: 95 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy xã: 95 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã thực hiện theo nội dung chương trình Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 576/QĐ-BNV , ngày 26/6/2012.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014.

- Số lượng: 02 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

3. Lớp bồi dưỡng chức danh người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội

a) Mục đích: Nhằm bồi dưỡng những kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản cho người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính; quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia: 475 người, gồm các đối tượng:

- Chủ tịch UBMTTQVN xã: 95 người;

- Bí thư Đoàn thanh niên xã: 95 người;

- Chủ tịch Hội phụ Nữ xã: 95 người;

- Chủ tịch Hội Nông dân xã: 95 người;

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã: 95 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội xã thực hiện theo nội dung chương trình Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 576/QĐ-BNV , ngày 26/6/2012.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2015.

- Số lớp: 05 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

4. Lớp bồi dưỡng đối với chức danh Trưởng Công an xã

a) Mục tiêu: Nhằm bồi dưỡng cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, kiến thức quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, các biện pháp nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật ở cơ sở, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn; các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã. Giúp cho đội ngũ Trưởng Công an xã:

- Nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm thường hoạt động tại địa phương.

- Biết vận dụng những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn vào thực tiễn công tác.

- Nâng cao khả năng: Lập thành thạo, đúng quy trình, quy định đề án, các loại kế hoạch và báo cáo về an ninh trật tự; tiến hành điều tra cơ bản về tình hình có liên quan đến an ninh trật tự; biết cách quản lý thành thạo nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, chất nổ, chất cháy tại địa bàn xã.

- Nâng cao khả năng phát hiện nhanh, chính xác các hành vi phá rối an ninh trật tự và tham gia phòng ngừa các hoạt động bạo loạn, phá rối an ninh, trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; tuân thủ pháp luật, xử lý công việc, có tác phong bình tĩnh, linh hoạt, chính xác, khách quan; có khả năng giao tiếp, ứng xử, có thái độ gần gũi thực sự phục vụ nhân dân.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Trưởng Công an xã đang công tác trên địa bàn tỉnh (riêng Trưởng Công an phường, thị trấn, Công an chính quy không tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã).

- Số lượng: 82 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh Trưởng Công an xã thực hiện theo nội dung chương trình do Tổng Cục xây dựng lực lượng Bộ Công an ban hành tại Quyết định số 9444/QĐ-X11-X14, ngày 14/10/2011.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2012 đến năm 2013.

- Số lớp: 01 lớp.

5. Lớp bồi dưỡng đối với chức danh Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã

a) Mục tiêu: Nhằm nâng cao năng lực công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về: Quản lý nhà nước công tác quốc phòng, quân sự, trình độ, kiến thức và kỹ năng thực hành trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đang công tác trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 95 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo Quyết định số 360/QĐ-TM, ngày 04/3/2011 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Năm 2013.

- Số lớp: 01 lớp.

6. Lớp bồi dưỡng đối với chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã

a) Mục tiêu: Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng của công chức Văn phòng - Thống kê xã để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Văn phòng - Thống kê ở chính quyền xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức Văn phòng - Thống kê xã.

- Số lượng: 190 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BNV, ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2015.

- Số lớp: 02 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

7. Lớp bồi dưỡng đối với chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

a) Mục tiêu: Nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ Tư pháp xã cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Tư pháp - Hộ tịch ở chính quyền xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

- Số lượng: 190 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch xã thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-TP, ngày 19/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2015.

- Số lớp: 02 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

8. Lớp bồi dưỡng đối với chức danh công chức Tài chính - Kế toán xã

a) Mục tiêu: Nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ Tài chính - Kế toán xã cho đội ngũ công chức Tài chính - Kế toán xã, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu công tác Tài chính - Kế toán xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Tài chính - Kế toán ở chính quyền xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức Tài chính - Kế toán xã.

- Số lượng: 190 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức Tài chính - Kế toán xã thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Tài chính ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014.

- Số lớp: 02 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

9. Lớp bồi dưỡng đối với chức danh công chức Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã (gồm 03 phần)

* Phần 1: Bồi dưỡng công tác Địa chính - Môi trường

a) Mục tiêu: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ của chức danh công chức phụ trách Địa chính và Môi trường nhằm xây dựng đội ngũ công chức Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nhiệp vụ, năng lực công tác, giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu công tác Địa chính - Môi trường xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Địa chính - Môi trường ở chính quyền xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức phụ trách Địa chính và Môi trường xã

- Số lượng: 190 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính và Môi trường xã thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014.

- Số lớp: 02 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

* Phần 2: Bồi dưỡng công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Mục tiêu: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ của chức danh công chức phụ trách công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm xây dựng đội ngũ công chức Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nhiệp vụ, năng lực công tác, giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu công tác Nông nghiệp xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở trên địa bàn xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức phụ trách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xã

- Số lượng: 190 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức phụ trách nông nghiệp thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014.

- Số lớp: 02 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

* Phần 3: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Xây dựng

a) Mục tiêu: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý nhà nước ngành xây dựng cho công chức xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng và kỹ năng nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã có trình độ chuyên môn, nhiệp vụ, năng lực công tác, giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng ở xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Xây dựng trên địa bàn xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường phụ trách Xây dựng xã

- Số lượng: 190 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức phụ trách công tác Xây dựng thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Xây dựng ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014.

- Số lớp: 02 lớp. Mỗi lớp 95 học viên.

10. Lớp bồi dưỡng đối với chức danh công chức Văn hóa - Xã hội (gồm 02 phần)

* Phần 1: Bồi dưỡng công tác Văn hóa

a) Mục tiêu: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ của chức danh công chức Văn hóa - Xã hội (phần văn hóa) nhằm xây dựng đội ngũ công chức Văn hóa - Xã hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu về công tác Văn hóa - Xã hội ở xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Văn hóa - Xã hội trên địa bàn xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức phụ trách Văn hóa xã.

- Số lượng: 95 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (phần công tác Văn hóa) thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014.

- Số lớp: 01 lớp.

* Phần 2: Bồi dưỡng công tác Lao động, người có công và Xã hội

a) Mục tiêu:

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ của chức danh công chức Văn hóa - Xã hội (phần công tác lao động, người có công và xã hội) nhằm xây dựng đội ngũ công chức Văn hóa - Xã hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu về công tác Văn hóa - Xã hội ở xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo xã thực hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác Văn hóa - Xã hội trên địa bàn xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Công chức phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội xã

- Số lượng: 95 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức chức Văn hóa - Xã hội xã (phần công tác lao động, người có công và xã hội) thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014.

- Số lớp: 01 lớp.

11. Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã

a) Mục tiêu: Nhằm mục đích trang bị, bổ sung, nâng cao, kiến thức, kỹ năng về tin học cơ bản và sử dụng các phần mểm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để cán bộ, công chức xã có cơ sở tiếp nhận và ứng dụng công nghệ thông tin tại xã.

b) Đối tượng, số lượng người tham gia:

- Đối tượng: Cán bộ, công chức xã (quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định 112/2011/NĐ-CP , ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn).

- Số lượng: 2.101 người.

c) Nội dung chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã thực hiện theo nội dung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành.

d) Thời gian, số lượng lớp bồi dưỡng:

- Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2015.

- Số lớp: 42 lớp. Mỗi lớp 50 học viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề) được Trung ương giao cho địa phương hàng năm và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của địa phương đã được giao cho Sở Nội vụ hàng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT, ngày 12/12/2012 Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết số 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Trong đó cần tập trung thực hiện các trách nhiệm chủ yếu sau:

1. Sở Nội vụ

- Thông báo cụ thể kế hoạch, thời gian, địa điểm, nội dung bồi dưỡng, tập huấn … để UBND cấp huyện đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã tham dự các khóa học; Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về việc triển khai chương trình bồi dưỡng đến cán bộ, công chức cấp xã.

- Thẩm định danh sách đối tượng tham gia lớp học của UBND các huyện, thị xã theo đúng quy định, tổng hợp danh sách học viên; theo dõi, quản lý cán bộ, công chức tham gia học tập.

- Tổng hợp đánh giá kết quả học tập của cán bộ, công chức; tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đạt yêu cầu, phối hợp Trường Chính trị tỉnh cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và dự toán kinh phí hàng năm, 5 năm theo Kế hoạch, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; báo cáo tình hình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho Bộ Nội vụ, UBND tỉnh; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp với các cơ quan chức năng theo quy định.

- Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2015 và đến năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; lựa chọn cơ sở giáo dục, đào tạo có đủ điều kiện theo quy định tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh ( nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ- công chức cấp xã).

- Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng hàng năm và 5 năm.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phương án phân bổ kinh phí thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg của tỉnh phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg của tỉnh phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm và 5 năm.

3. Trường Chính trị tỉnh

- Chịu trách nhiệm về thực hiện chương trình, nội dung và cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường phụ trách.

- Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai, bố trí, sắp xếp địa điểm để mở các lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và theo kế hoạch của tỉnh.

- Theo dõi và cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 03/2011/TT-BNV , ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP , ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán thực hiện tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã của Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia bố trí đủ nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm và trình UBND tỉnh phê duyệt lồng ghép trong kinh phí đào tạo hàng năm của tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, thiết bị để giảng dạy cho cán bộ, công chức xã giai đoạn 2013 - 2015 về chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin.

7. Các sở, ngành: Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm về chương trình, nội dung giảng dạy và cử báo cáo viên tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho công chức cấp xã có liên quan đến ngành mình phụ trách.

8. UBND cấp huyện, UBND cấp xã

- Tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ tham gia chương trình bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã.

- Kiểm tra, rà soát và lập danh sách cử cán bộ, công chức xã tham gia các khóa học đầy đủ, đúng đối tượng, thời gian theo thông báo cụ thể của Sở Nội vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Trường Chính trị, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm các mục đích, yêu cầu và thời gian tổ chức khóa học.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã phản ánh đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235