Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2015 giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP

Số hiệu: 740/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 740/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3750/QĐ-BNG ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 19362/TTr-SLĐTBXH-VL ngày 02 tháng 12 năm 2014; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 704/STP-VB ngày 09 tháng 02 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối với việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2; cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định số 3750/QĐ-BNG ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

2. Đối với việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2; cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam: do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố thực hiện.

Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Tổ chức tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

4. Phối hợp và cung cấp thông tin về người lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị mình tuyển dụng cho các cơ quan chức năng liên quan khi có đề nghị.

5. Báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Thực hiện quản lý nhà nước về tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Giám sát và kiểm tra việc tuyển chọn, giới thiệu, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với Sở Công thương, Sở Ngoại vụ tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 3491/QĐ-UB-VX ngày 17 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công an Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO), Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Việc Vàm - Bộ LĐTBXH;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, CNN, ĐN;
- Lưu VT (VX-TC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

PEOPLE'S COMMITTEE OF
HO CHI MINH CITY

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

------------------

No: 740/QD-UBND

Ho Chi Minh City, February 14, 2015

 

DECISION

ASSIGNING AUTHORITY IN RECRUITING AND MANAGING VIETNAMESE EMPLOYEES WORKING FOR FOREIGN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS IN HO CHI MINH CITY UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 75/2014 / ND-CP DATED JULY 28, 2014;

PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Organization of the People’s Councils and the People’s Committees dated November 26, 2013;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2014 / ND-CP dated July 28, 2014 detailing the implementation of a number of articles of the Labor Code on recruitment and management of Vietnamese employees working for foreign organizations and individuals in Vietnam;

pursuant to the Ministry of foreign affairs' decision no. 3750 / QD-BNG dated november 28, 2014 on assigning authority to perform tasks of competent organization in recruiting and managing Vietnamese employees in accordance with the Government’s decree No.75/2014 / ND-CP dated July 28 , 2014

At the request of the Services of Labour, War Invalids and Social Affairs in Report No. 19 362 / TTr-SLDTBXH-VL dated December 2, 2014; the opinion of the Department of Justice in Official Dispatch No. 704 / STP-VB dated February 09, 2015;

DECISION

Article 1. Authority in recruiting, managing Vietnamese employees working for foreign organizations and individuals in in Ho Chi Minh City is assigned, as followed;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2015 giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.072
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234