Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 73/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 18 CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Điểm e, Khoản 7 Ch thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1724/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 18 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Có danh mục kèm theo).

Lý do: Không phù hợp với Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thtrưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- BLĐTBXH;
- Cục KTVB (BTP);
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm TH-CB;
-
LĐVP; các phòng;
- Lưu: VT(qđ148-16).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

S, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

01

22/CT-UB

21/4/1997

V/v: Thực hiện công tác bảo hiểm trên địa bàn

02

54/CT-UB

25/11/1997

V/v tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ Bảo Hiểm Xã Hội

03

28/1998/CT-UB

01/10/1998

Về việc: Tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong trẻ em

04

31/1998/CT-UB

22/12/1998

V/v Tổ chức Đại hội công nhân viên chức hàng năm trong các Doanh nghiệp Nhà nước

05

21/2000/CT-UB

06/9/2000

V/v quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

06

24/2002/CT-UB

12/9/2002

Về việc triển khai thực hiện chính sách với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 về trước

07

17/2003/CT-UB

03/9/2003

Về tổ chức phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh phòng chống mại dâm

08

04/2006/CT-UBND

28/02/2006

Về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân nhân là người dân tộc thiểu số nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước

09

24/2006/CT-UBND

13/12/2006

Về việc quản lý Nhà nước về lao động

10

11/2008/CT-UBND

09/5/2008

Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 188/2007/QĐ- TTg của thủ tướng chính phủ

11

14/2008/CT-UBND

16/5/2008

Về việc tổ chức tháng hành động vì trẻ em hàng năm (Từ 15/5 đến 30/6)

12

16/2008/CT-UBND

09/7/2008

Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, Phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

13

19/2008/CT-UBND

11/11/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em

14

01/2009/CT-UBND

23/01/2009

Về việc triển khai thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

15

19/2009/CT-UBND

10/12/2009

Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

16

14/2011/CT-UBND

23/9/2011

Về việc đẩy mnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

17

09/2013/CT-UBND

07/6/2013

Tăng cường quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

18

22/2014/CT-UBND

28/10/2014

Về việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49