Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình đến năm 2020

Số hiệu: 710/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 06/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HOÀ BÌNH ĐẾN NĂM 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 38/TTr-LĐTBXH ngày 21/5/ 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài chính; Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi văn Cửu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2020.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 710 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao tại Quyết định số 193/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020. Nhằm tăng cường sự kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh) trong việc triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm việc triển khai Đề án tại tỉnh được thực hiện thống nhất.

II. Yêu cầu

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Đề án tại tỉnh.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ của các hoạt động đã đề ra.

B. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tại tỉnh.

- Thành phần tham dự:

+ Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính;

+ Thanh tra tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

2.1. Kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.1.1. Về tổ chức bộ máy nhân sự

- Phân công thanh tra viên và công chức thanh tra mỗi người phụ trách từ 1 đến 3 lĩnh vực ngành quản lý và phụ trách từ 2 đến 3 huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2015.

Hàng năm, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá kết quả thực hiện việc phân công phụ trách lĩnh vực và phụ trách huyện. Báo cáo kết quả thực hiện về Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đến năm 2020: Phân công thanh tra viên và công chức thanh tra mỗi người phụ trách 1 lĩnh vực và phụ trách 1 đến 2 huyện, thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.1.2. Về biên chế

a. Mục tiêu

- Đến năm 2016: Số lượng cán bộ làm công tác Thanh tra có từ 7 đến 8 biên chế, trong đó:

+ Trình độ chuyên môn: 100% có trình độ Đại học.

+ Nghiệp vụ thanh tra: Có 60% công chức thanh tra được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên.

- Đến năm 2020: Số lượng cán bộ làm công tác Thanh tra có từ 10 đến 12 biên chế, trong đó:

+ Trình độ chuyên môn: 100% có trình độ Đại học.

+ Nghiệp vụ thanh tra: Có 80% cán bộ công chức thanh tra được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên.

+ Có 20% được đào tạo nghiệp vụ và bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính.

b. Nhiệm vụ

- Hàng năm rà soát đối tượng thanh tra của ngành quản lý; đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra để làm cơ sở xây dựng đề án xác định vị trí việc làm của thanh tra Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian chưa được tăng thêm biên chế cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều động cán bộ viên chức từ các đơn vị trực thuộc có đủ năng lực trình độ chuyên môn đến tăng cường tại Thanh tra Sở để đảm bảo công tác thanh tra của ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh.

2.2. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra

- Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra viên và công chức thanh tra hiện có và số công chức được bổ sung mới, tập trung các lĩnh vực sau:

+ Học nghiệp vụ Thanh tra viên, thanh tra viên chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Bồi dưỡng quản lý Nhà nước và lý luận chính trị.

+ Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành hàng năm thuộc các lĩnh vực: lao động; việc làm; tiền lương; an toàn lao động; vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động; bảo hiểm xã hội; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; dạy nghề; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội.

- Khi có sự điều chỉnh đối tượng quản lý của ngành hoặc bổ sung thêm cán bộ thanh tra thì Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, phục vụ công tác quản lý và hoạt động của thanh tra, kiểm tra

- Có phòng tiếp công dân riêng (Thời gian thực hiện: Đến năm 2016).

- Có 100% công chức thanh tra, thanh tra viên được trang bị máy vi tính để bàn (Thời gian thực hiện: Đến năm 2015).

- Rà soát trang thiết bị hiện có và lập kế hoạch và mua sắm thiết bị kỹ thuật chuyên dụng phục vụ công tác thanh tra theo Quyết định số 270/QĐ-LĐTBXH , ngày 12/03/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chuẩn trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc Dự án 1, Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

- Đến năm 2020: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở) rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, lập kế hoạch mua sắm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch được phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.4. Nhiệm vụ khác

2.4.1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, ban, ngành và đối tượng được thanh tra về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thông qua Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2014 - 2016.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.4.2. Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý đơn thư, phần mềm xử lý phiếu tự kiểm tra, phần mềm quản lý hồ sơ doanh nghiệp đã được thanh tra và tự kiểm tra hàng năm (trên cơ sở phần mềm của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

2. Kinh phí thực hiện.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản của Nhà nước quy định hiện hành./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224